Forslag til beslutning - B9-0233/2019Forslag til beslutning
B9-0233/2019

FORSLAG TIL BESLUTNING om EU's bestøverinitiativ

10.12.2019 - (2019/2803(RSP))

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed


Procedure : 2019/2803(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0233/2019
Indgivne tekster :
B9-0233/2019
Vedtagne tekster :

B9‑0233/2019

Europa-Parlamentets beslutning om EU's bestøverinitiativ

(2019/2803(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 1. juni 2018 om EU's bestøverinitiativ (COM(2018)0395),

 der henviser til sin beslutning af 2. februar 2016 om midtvejsrevision af EU's biodiversitetsstrategi[1],

 der henviser til sin beslutning af 15. november 2017 om en handlingsplan for naturen, mennesket og økonomien[2],

 der henviser til sin beslutning af 16. januar 2019 om Unionens godkendelsesprocedure for pesticider[3],

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

 der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

A. der henviser til, at Kommissionen iværksatte EU's bestøverinitiativ den 1. juni 2018 som reaktion på Europa-Parlamentets og Rådets opfordringer af den 1. juni 2018 til at behandle tilbagegangen af bestøvere;

B. der henviser til, at der allerede er foretaget megen forskning i årsagerne til tilbagegangen af bestøvere; der henviser til, at gennemførelsen af resultaterne af denne forskning lader meget tilbage at ønske;

C. der henviser til, at vilde bestøvere spiller en afgørende rolle i bestøvningen af afgrøder, og at honningbier understøtter dette bidrag;

D. der henviser til, at bestøvning fra honningbierne kun supplerer, men ikke erstatter bestøvning fra en bred vifte af insektarter[4], herunder solitære bier, sommerfugle, svirrefluer og biller;

E. der henviser til, at Den Internationale Union for Naturbevarelse (IUCN) den 11. oktober 2019 udstedte en indtrængende opfordring til massivt at optrappe bevarelsen af arter som reaktion på den eskalerende biodiversitetskrise; der henviser til, IUCN opfordrede verdens regeringer til at standse nedgangen i de forskellige arter og forebygge menneskeskabte udryddelser inden 2030 og til at forbedre bevaringsstatussen for truede arter med henblik på at opnå en omfattende genopretning inden 2050;

F. der henviser til, at bestøvere leverer væsentlige direkte og indirekte økosystemtjenester såsom bestøvning, skadedyrsbekæmpelse, bevarelse af jord- og vandkvalitet og landskabsæstetik;

G. der henviser til, at der er behov for en fortsat indsats for at anerkende betydningen af bestøvere for landbrugets produktivitet;

H. der henviser til, at alene i EU afhænger 78 % af de vilde blomsterarter i hvert fald delvist af bestøvning af dyr[5];

I. der henviser til, at der er utilstrækkelige data og oplysninger om andre bestøverarter end bier og sommerfugle;

J. der henviser til, at bestøvere omfatter insekter som bier, svirrefluer, møl, biller, hvepse og thrips og pattedyr som f.eks. flagermus og fugle;

K. der henviser til, at bestøveres sundhed er afgørende for landbruget i EU, idet 84 % af afgrødearterne[6] og 76 % af fødevareproduktionen i Europa afhænger af insekters bestøvning; der henviser til, at op til 15 mia. EUR af EU's årlige landbrugsproduktion direkte kan tilskrives bestøvere[7];

L. der henviser til, at bestøvere er en af de vigtigste indikatorer for vores miljøs sundhed; der henviser til, at statistikker og tendenser fra hele Europa, undertiden delvist, alle peger på en bekymrende nedgang i bestanden af bestøvere;

M. der henviser til, at det er tydeligt, at bevaringsstatus for sommerfugle og deres semi‑naturlige græslandsnaturtyper er dårlig og en god indikation af situationen for vilde bier, svirrefluer, møl og andre bestøvere;

N. der henviser til, at kun 56 bestøverarter er beskyttet af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet)[8], hvoraf 67 % af vurderingerne er negative;

O. der henviser til, at Parlamentet har iværksat flere pilotprojekter og forberedende foranstaltninger for yderligere at undersøge nedgangen i bestøvere og udvikle konkrete løsninger til afhjælpning af den bekymrende nedgang i bestøverbestandene[9];

P. der henviser til, at der for at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af bestøverne er behov for en kraftig reduktion af pesticider, der skader bestøvere og deres føde;

Q. der henviser til, at brugen af visse pesticider er forbundet med negative økologiske virkninger, herunder høje risici for både avlsbier og vilde bier, som bestøvningen af afgrøder på verdensplan er afhængig af;

R. der henviser til, at professionelle brugere af pesticider ifølge forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler[10] skal føre registre over anvendelsen af pesticider i mindst 3 år med navnet på plantebeskyttelsesmidlet, tidspunktet og doseringen af plantebeskyttelsesmidlet, samt området og den afgrøde, hvorpå produktet blev anvendt;

S. der henviser til, at EU i april 2018 vedtog et totalt forbud mod udendørs brug af imidacloprid, clothianidin og thiamethoxam, der under ét betegnes som neonicotinoider;

T. der henviser til, at flere medlemsstater imidlertid har rapporteret om dispensationer til brug af disse neonicotinoider på deres område; der henviser til, at sådanne meddelelser bør være af god kvalitet og offentliggøres; der henviser til, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede, at der fandtes alternativer for ca. en tredjedel af de produkter, for hvilke der blev givet nødtilladelser; der henviser til, at EFSA kan spille en rolle med hensyn til at undersøge dispensationerne[11];

U. der henviser til, at brugen af glyphosat har vist sig at være skadelig for honningbiernes bakterier og således bidrage til nedgangen i bestøvere og tab af levesteder;

V. der henviser til, at EFSA's vejledning om risikovurdering af plantebeskyttelsesmidler på bier (EFSA's vejledning om bier fra 2013), der blev godkendt i 2013, og som repræsenterer den mest ajourførte videnskabelige metodologi for risiciene ved pesticider for Apis mellifera, Bombus spp. og solitære bier, ikke er blevet godkendt af medlemsstaterne fuldt ud; der henviser til, at denne situation undergraver den korrekte anvendelse af godkendelseskriterierne i forordning (EF) nr. 1107/2009 og dermed en bedre beskyttelse af disse arter;

W. der henviser til, at ud over virkningen af insekticider på bestøvere, ødelægger bredspektrede herbicider, der anvendes i landskabsmæssig størrelsesorden, f.eks. ukrudtsdræbende midler eller tørremidler, fødekilder for bestøvere, der ligger uden for de vigtigste afgrøders blomstringsperiode, og bidrager til sammenbrud af bestandene;

X. der henviser til, at selv den fulde anvendelse af EFSA's vejledning om bier fra 2013 stadig ville efterlade sommerfugle, møl og svirrefluer uden beskyttelse i forbindelse med godkendelsesordningen for pesticider;

Y. der henviser til, at forbundne levesteder for bestøvere, såsom bufferzoner, levende hegn og græsbevoksede vandveje, kan bidrage til erosionskontrol og generelt til en forbedring af biodiversiteten og er potentielt nyttige med henblik på at forbedre kvaliteten af de fødevarer, der er til rådighed for både avlede bier og vilde bestøvere;

Z. der henviser til, at mange levesteder for bestøvere er blevet stærkt fragmenterede, og at specialiserede arter er under stadig større trussel fra dårlig forvaltning af levesteder og klimaændringer;

AA. der henviser til, at forekomst, bevarelse og genopretning af områder med oprindelige blomster, også i byområder, er afgørende for sunde bestande af vilde bestøvere;

AB. der henviser til, at vilde bestøvere og biavlerne i Europa leverer næsten fuldstændig gratis bestøvningstjenester; der påpeger, at dette står i skarp kontrast til andre dele af verden, hvor omkostningerne ved bestøvning svarer til omkostningerne ved andre rå- og hjælpestoffer såsom såsæd, gødningsstoffer og pesticider;

AC. der henviser til, at bestøvere medfører sociale og kulturelle fordele i form af lægemidler, produkter, kunst og traditioner;

AD. der henviser til, at denne overvejende gratis bestøvning er et supplement til de vilde bestøvere og kun er mulig, fordi den vigtigste indtægtskilde for biavlerne er salg af honning og andre biavlsprodukter; der henviser til, at importen af forfalsket honning truer det økonomiske grundlag for biavl i EU;

AE. der henviser til, at miljøvenlige landbrugsforanstaltninger ikke er blevet gennemført i tilstrækkeligt omfang i hele EU til at kompensere for tab af levesteder for bestøvere og forringelse af kvaliteten af disse; der henviser til, at grøn omstilling ikke har givet væsentlige forbedringer;

AF. der henviser til, at der blev anmodet om indførelse af en indikator for indvirkningen på bestøvere i holdningerne i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og i Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter i forbindelse med forslaget til forordning om strategiske planer inden for den fælles landbrugspolitik (COM(2018)0392);

AG. der henviser til, at indførelsen af en indikator for bestøverplanter kan bidrage til en optimal beslutningsproces, mere effektiv brug af offentlige udgifter, øget ansvarlighed og forståelse af politikkernes og lovgivningens konsekvenser;

AH. der henviser til, at overgødskning af afgrøder bidrager til et fald i forekomsten af blomsterplanter, der udgør et potentielt fødevaregrundlag for bestøvere;

AI. der henviser til, at nitrater forårsager eutrofiering og vækst af græsarter, der fortrænger urterne og blomsterne på græsbunden, dækker bar jord, der anvendes som redehabitat af mange bestøvende arter, og forårsager et lavt‑ niveau af skygge, der skaber et køligt mikroklima, der er uegnet for mange hjemmehørende arter;

Generelle bemærkninger

1. anerkender merværdien af EU's bestøverinitiativ ved fastsættelsen af strategiske mål og en række presserende tiltag, der skal træffes af EU og dets medlemsstater for at beskytte bestøvere; bifalder det arbejde, der allerede udføres på lokalt plan for at beskytte bestøvernes levesteder;

2. mener imidlertid, at initiativet ikke i tilstrækkelig grad tager hånd om de mange årsager til nedgangen i bestøvere, herunder ændringer i arealanvendelsen, tab af levesteder og deres forbundethed, intensiv landbrugspraksis, plantebeskyttelsesmidler, miljøforurening, virkningerne af patogener og parasitter såsom varroa destructor-miden, klimaændringer og invasive fremmede arter[12];

mener, at gennemførelsen af ”Prioritet II: bekæmpelse af årsagerne til tilbagegangen for bestøvere” er særligt presserende;

3. mener, at bestøvere er et væsentligt element i biodiversiteten og er uundværlige for reproduktionen af størstedelen af plantearter; anerkender, at en faldende bestøverbestand påvirker landbrugsproduktionens kvalitet og kvantitet og landbrugernes økonomiske udbytte;

4. fremhæver betydningen af bestøvere for landbruget, truslen mod fødevareproduktioner som følge af den nuværende tilbagegang og behovet for at træffe hurtige og transformative foranstaltninger til beskyttelse og genopretning af bestøvere og deres tjenester;

5. understreger betydningen af at anlægge en holistisk tilgang og evaluere virkningen af eksisterende politiske foranstaltninger med henblik på effektivt at tackle nedgangen i bestøvere i EU; understreger nødvendigheden af at anvende forsigtighedsprincippet for at beskytte bestøvere generelt, såvel avlsbier som vilde bestøvere;

6. understreger behovet for at beskytte mangfoldigheden af bestøverarter i Europa, herunder omkring 2 000 vilde bier og andre insekter, herunder fluer, biller, møl og sommerfugle - samt beskytte den på verdensplan;

7. understreger betydningen af at fremme foranstaltninger til fremme af biodiversitet, både i landdistrikter og i byområder, i betragtning af, at sundhed og overlevelse for bestøvende arter afhænger af artrige habitater, der giver forskellige og kontinuerlige fødevarer, såsom nektar og pollen, i tilstrækkelig mængde samt levesteder for redebygning, parring og overvintring;

 

8. opfordrer indtrængende Kommissionen til at integrere EU's bestøverinitiativ og dets resultater i udviklingen af EU's biodiversitetsstrategi efter 2020 og til at ændre initiativets formål til et fuldt handlingsprogram for bestøvere og øremærke tilstrækkelige ressourcer til dette formål;

 

Biodiversitet og landbrugsmetoder

9. understreger, at fremme af biodiversiteten og dermed fremme af forekomsten og kvaliteten af levesteder for bestøver på landbrugsjord skal være et centralt mål for udviklingen af den fremtidige fælles landbrugspolitik, som navnlig skal støtte bevarelsen af områder med høj naturværdi og reduktion af anvendelsen af pesticider og kunstgødning samt fremme polykulturer og vekseldrift;

 

10. bemærker, at begrænsning af afhængigheden af pesticider er et centralt mål i direktiv 2009/128/EF om bæredygtig anvendelse af pesticider[13]; understreger , at der bør fastsættes en pesticidreduktionsplan med klare mål, milepæle og tidsplaner i de enkelte medlemsstaters nationale handlingsplan, vedtaget i henhold til dette direktiv, og at pesticidreduktionen bør fastsættes som en fælles indikator til overvågning af i hvilken grad det lykkes; mener, at obligatoriske reduktionsmål for hele EU bør indgå i den kommende revision af direktiv 2009/128/EF;

11. opfordrer Kommissionen til at revidere de reviderede nationale handlingsplaner vedtaget under direktiv 2009/128/EF og træffe alle de foranstaltninger, der er til rådighed, for at sikre, at medlemsstaterne på passende vis forpligter sig til reduktionsmål for pesticider og den nødvendige overvågning;

12. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre rådgivning af høj kvalitet til landbrugere gennem nationale og regionale bedriftsrådgivningssystemer om, hvordan man kan fremme og beskytte biodiversiteten og bestøvere;

13. gentager, at bestøvning er af afgørende betydning for landbrugsproduktionen, og derfor bør støtte under den første søjle i den fælles landbrugspolitik ikke føre til svækket eller mistet bestøvning; opfordrer Kommissionen til kun at godkende strategiske planer, hvor denne faktor håndteres korrekt af de relevante konditionalitetselementer og økoordninger under første søjle;

14. understreger, at mange nationale programmer for udvikling af landdistrikterne allerede indeholder bestemmelser om biodiversitet og fremme af bestøvere; påpeger, at for vedligeholdelsen og videreudviklingen af sådanne programmer og foranstaltninger skal der navnlig sikres tilstrækkelig finansiering til anden søjle i den fælles landbrugspolitik; understreger, at det er vigtigt at tage hensyn til mangfoldigheden i regionerne, levestederne samt det store antal bestøvende arter, og at en national og regional tilgang derfor er væsentlig;

15. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at acceptere Europa-Parlamentets opfordring til en indikator for bestøvere i den fælles landbrugspolitik;

16. understreger, at salget af insekticider[14] i 2017 steg i 18 EU-lande sammenlignet med 2016; fremhæver med bekymring, at der i kategorien andre insekticider[15]var en stigning i salget i 2017 i forhold til 2016 i ni ud af de 13 lande, for hvilke denne opdeling var tilgængelig, og at bestøverinitiativet ikke anser denne tendens for relevant;

17. understreger, at biodiversitetsforanstaltninger og reduktionen af pesticidanvendelsen også bør indgå som et mål i medlemsstaternes strategiplaner under den fælles landbrugspolitik, og at større biodiversitet bør indføres som en "fælles indikator" som målestok for succesgraden;

18. understreger, at den indikator til måling af bestøvermangfoldighed og tæthed, der udvikles, vil gøre det muligt at evaluere resultaterne af den fælles landbrugspolitik på dette område;

19. understreger, at i henhold til direktiv 2009/128/EF om bæredygtig anvendelse af pesticider skal ikke-kemiske metoder til bekæmpelse af skadegørere først anvendes i stedet for pesticider med henblik på at beskytte bestøvere;

20. opfordrer Kommissionen til systematisk at anmode om en udtalelse fra EFSA i tilfælde af, at medlemsstaterne udsteder en dispensation for et neonicotinoidbaseret plantebeskyttelsesmiddel baseret på artikel 53 i forordning (EF) nr. 1107/2009;

21. opfordrer Kommissionen til effektivt at gennemføre og håndhæve bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1107/2019 for at sikre en minimumsstandard for meddelelser om dispensationer for pesticider, herunder tilgodese behovet for, at medlemsstaterne fremlægger fuldstændige og detaljerede forklaringer og offentliggør disse meddelelser; glæder sig over EFSA's rolle i behandlingen af disse undtagelser;

22. understreger, at professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler i mindst 3 år skal føre detaljerede registre over produkternes brug, arealer, tidsplan og den doserede mængde; bemærker, at de pågældende registrerede oplysninger efter anmodning skal stilles til rådighed for den kompetente myndighed med henblik på kontrol af overholdelsen af reglerne om krydsoverensstemmelse og følge resultaterne af den fælles landbrugspolitik med hensyn til reduktioner i pesticidanvendelsen i hele EU;

23. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre opmærksom på og fremme finansieringsmulighederne på dette område; fælles værktøjer og modeller til udvikling af bestøverstrategier og -planer, der bygger på eksisterende bedste praksis, vil fremme yderligere foranstaltninger på nationalt, regionalt og lokalt plan;

24. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til straks at sikre fuld vedtagelse af EFSA's 2013-vejledning for bier, herunder kravene med hensyn til kronisk toksicitet og larvetoksiticet samt vedrørende andre arter end honningbier;

25. opfordrer Kommissionen til at anmode EFSA om et pesticidvejledningsdokument, der indeholder forudgående godkendelsestest med henblik på beskyttelse af sommerfugle, møl og svirrefluer;

26. understreger, at tilstedeværelsen af bestøverlevesteder øger udbyttet af jorden;

27. opfordrer Kommissionen til i målsætningerne for den fælles landbrugspolitik at indføje grænser for målet om produktivitetsforøgelse og regulere de intensive landbrugspraksisser og at tilskynde til anvendelse af grønne foranstaltninger, der kvalitativt og kvantitativt forbedrer leve- og fourageringsarealer for bestøvere og bekæmper homogenisering af europæiske landskaber;

28. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme anvendelsen af græsningsarealer og kvægnomadehabitater, herunder skovbevoksede græsningsarealer og andre skovlandbrugssystemer, som en afgørende forudsætning for at skabe redebygning, yngle- og overvintringssubstrater til bestøvere og i synergi med bevarelsen af græsarealer med stor naturværdi, der er begrænset til græsning og traditionelle former for ekstensivt landbrug;

29. understreger i denne forbindelse, at vekseldrift, anvendelse af stærke sorter og mekanisk ukrudtsbekæmpelse/biologisk skadedyrsbekæmpelse vil bidrage til at genoprette levesteder for bestøverarter, mens store områder med monokulturer bidrager til tilbagegangen for bestøvere;

30. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte grøn infrastruktur, der genskaber og genopretter mosaikker af levesteder og funktionel konnektivitet for bestøvere i landdistrikter og byområder;

31. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme vedligeholdelsen af vel‑forvaltede levende hegn til at fremme principperne om bufferzoner, græsbevoksede/blomstrende bræmmer langs vandveje og flerårige blomstringsområder som tiltag for at beskytte fourageringsmuligheder og levesteder for bestøvere og biologiske bekæmpelsesmidler samt til at sikre bedre erosionskontrol i landdistrikter, mindre tætbebyggede områder og byområder;

 

32. opfordrer medlemsstaterne til at støtte en tidlig opførelse på EU-listen af arter, der udgør en risiko for bestøvere, til hurtigt at reagere på at kontrollere og eliminere sådanne arter, til at øge overvågningen og til at træffe restriktive tiltag, når scenarierne er fastlagt;

33. opfordrer Kommissionen til at foreslå foranstaltninger til afhjælpning af det pres på bestøvere, der kan følge af afvandring fra landbruget;

34. understreger, at der skal indføres effektive biosikkerhedsforanstaltninger for potteplanter og jord, før de flyttes over betydelige afstande, og tilskynder offentlige organer med ansvar for forvaltning af grønne områder til at anvende lokale planter, således at der derved opnås størst mulige fordele for de lokale bestøvere og minimering af spredningen af invasive fremmede arter;

35. opfordrer Kommissionen til at anvende EU's miljømærke på bestøver‑venlige potteplanter, der viser deres oprindelsessted, anbringes i en bæredygtig beholder, ikke anvender tørv og ikke indeholder insekticider;

36. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte biavlssektoren ved at styrke importkontrollen for at undgå import af forfalsket honning og ved at indføre obligatorisk mærkning af honning med hvert enkelt lands navn for honningblandinger;

37. opfordrer til fremme og udvikling af levesteder for bestøvere i byområder;

Forskning, uddannelse og overvågning

38. understreger for så vidt angår bier (Apis mellifera) navnlig betydningen af forskningen i årsagerne til forkortelsen af bidronningers levetid, som er et foruroligende fænomen;

39. understreger, at initiativets forskningsoverskrift ikke tager hensyn til de resultatbaserede ordninger, der har indbygget overvågning, og kan vise sig at være nyttige til dels at dække overvågningsbehovet og give landbrugerne relevante incitamenter; understreger, at sådanne ordninger kan afprøves og opskaleres inden for rammerne af EU's forskellige finansielle instrumenter og politikker, herunder den fælles landbrugspolitik;

40. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge finansieringen til grundforskning og anvendt forskning om bestøvere samt udvikling af behandlinger mod nye sygdomme, parasitter og vira, der påvirker dem, og investere i at styrke og udvide den taksonomiske ekspertise, herunder gennem EU's rammeprogram for forskning og innovation; opfordrer til, at der lægges større vægt på forskning i og bestøvere med undtagelse af honningbier og sommerfugle;

41. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre en systematisk og standardiseret overvågning af vilde bestøvere med naturlige‑ livsbetingelser og de vigtigste presfaktorer, de er udsat for, med henblik på vurdere omfanget af nedgangen i bestøvere og årsagerne hertil og gøre det muligt at foretage en fuldstændig evaluering af effektiviteten af de relevante EU-politikker og nationale politikker;

42. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at finansieringsbehovene for overvågning af vilde bestøvere i den fælles landbrugspolitiks strategiske planer med henblik på at sikre solide data til opbygning af en indikator for den fælles landbrugspolitik vedrørende bestøvere i henhold til tilsagnet i EU's bestøverinitiativ;

43. finder det hensigtsmæssigt at støtte økologisk innovation[16] i landbrug og tilskynde til  partnerskaber med den akademiske verden og samarbejde med forskere fra forskellige områder for at støtte udviklingen af lavrisikopesticider, som er uskadelige for bestøvere;

44. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte borgervidenskab med fokus på registrering og overvågning af bestøvere og uddannelse af biavlere med henblik på at fremme en ikke-forstyrrende overvågning af bier i EU gennem udvikling af indikatorer for koloniers livskraft;

°

° °

45. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

Seneste opdatering: 13. december 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik