Návrh uznesenia - B9-0233/2019Návrh uznesenia
B9-0233/2019

  NÁVRH UZNESENIA o iniciatíve EÚ zameranej na opeľovače

  10.12.2019 - (2019/2803(RSP))

  predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
  v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
  v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín


  Postup : 2019/2803(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B9-0233/2019
  Predkladané texty :
  B9-0233/2019
  Prijaté texty :

  B9‑0233/2019

  Uznesenie Európskeho parlamentu o iniciatíve EÚ zameranej na opeľovače

  (2019/2803(RSP))

  Európsky parlament,

   so zreteľom na oznámenie Komisie z 1. júna 2018 o iniciatíve EÚ zameranej na opeľovače (COM(2018)0395),

   so zreteľom na svoje uznesenie z 2. februára 2016 o preskúmaní stratégie EÚ v oblasti biologickej diverzity v polovici trvania[1],

   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2017 o Akčnom pláne pre ľudí, prírodu a hospodárstvo[2],

   so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2019 o postupe Únie pre povoľovanie pesticídov[3],

   so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

   so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

  A. keďže v reakcii na výzvy Parlamentu a Rady na riešenie úbytku opeľovačov Komisia 1. júna 2018 začala iniciatívu EÚ zameranú na opeľovače;

  B. keďže dôvodmi poklesu populácie opeľovačov sa už zaoberalo mnoho výskumných prác; keďže vykonávanie zistení týchto výskumov nie je príliš uspokojivé;

  C. keďže voľne žijúce opeľovače zohrávajú kľúčovú úlohu pri opeľovaní plodín; keďže včely medonosné k tomuto prínosu prispievajú;

  D. keďže opeľovanie včelami medonosnými len dopĺňa a nenahrádza opeľovanie širokou škálou druhov hmyzu[4] vrátane samotárskych včiel, motýľov, pestríc a chrobákov;

  E. keďže Medzinárodná únia na ochranu prírody (IUCN) 11. októbra 2019 naliehavo vyzvala na to, aby sa v reakcii na stupňujúcu sa krízu v oblasti biodiverzity výrazne rozšírili opatrenia na ochranu druhov; keďže IUCN vyzvala vlády na celom svete, aby do roku 2030 zastavili úbytok druhov a bránili vyhynutiu, ktoré spôsobuje ľudská činnosť, a aby zlepšili stav ochrany ohrozených druhov s cieľom dosiahnuť rozsiahlu obnovu do roku 2050;

  F. keďže opeľovače poskytujú základné priame a nepriame ekosystémové služby, ako napríklad opeľovanie, kontrolu škodcov, udržiavanie kvality pôdy a vody a estetiky krajiny;

  G. keďže je potrebné trvalé úsilie, aby sa uznal význam opeľovačov pre poľnohospodársku produktivitu;

  H. keďže iba v samotnej Únii závisí od živočíšneho opeľovania 78 % druhov voľne rastúcich kvetov[5];

  I. keďže neexistuje dostatok údajov a informácií o iných druhoch opeľujúceho hmyzu než sú včely a motýle;

  J. keďže medzi opeľovače patrí hmyz, ako sú včely, pestrice, motýle, nočné motýle, chrobáky, osy, strapky, i cicavce ako netopiere, a vtáky;

  K. keďže zdravé opeľovače sú nevyhnutné pre poľnohospodársku činnosť v Únii, pretože 84 % druhov plodín[6] a 76 % európskej produkcie potravín závisí od opeľovania hmyzom; keďže opeľovačom sa môže priamo prisudzovať ročná poľnohospodárska produkcia EÚ v hodnote až 15 miliárd EUR[7];

  L. keďže opeľovače predstavujú jeden z najdôležitejších ukazovateľov zdravia nášho životného prostredia; keďže všetky štatistiky a trendy z celej Európy – hoci sú niekedy čiastočné – poukazujú na znepokojujúci pokles populácie opeľovačov;

  M. keďže je jasné, že stav ochrany motýľov a ich poloprírodných biotopov – trávnych porastov – je slabý a je dobrým ukazovateľom situácie divých včiel, pestríc, nočných motýľov a ďalších opeľovačov;

  N. keďže len 56 druhov opeľovačov je chránených v rámci smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (smernica o biotopoch)[8], pričom pri 67 % z nich sú výsledky posudzovania nepriaznivé;

  O. keďže Parlament inicioval niekoľko pilotných projektov a prípravných akcií s cieľom ďalej skúmať pokles populácie opeľovačov a vypracovať konkrétne riešenia na zmiernenie tohto znepokojujúceho poklesu[9];

  P. keďže v záujme primeranej ochrany a obnovy opeľovačov sa bude musieť vo veľkej miere znížiť používanie pesticídov, ktoré škodia opeľovačom a poškodzujú ich potravu;

  Q. keďže používanie niektorých pesticídov sa spája s nepriaznivými ekologickými vplyvmi vrátane vysokých rizík pre domáce i divoké včely, ktoré opeľujú väčšinu plodín na celom svete;

  R. keďže podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh[10] profesionálni používatelia pesticídov musia aspoň počas troch rokov uchovávať záznamy o používaní pesticídov, ktoré uvádzajú názov prípravku na ochranu rastlín, čas a dávku použitia a oblasť a plodinu, kde bol výrobok použitý;

  S. keďže v apríli 2018 Únia súhlasila s úplným zákazom používania imidaklopridu, klotianidínu a tiametoxámu vo vonkajších priestoroch známych ako neonikotinoidy;

  T. keďže niekoľko členských štátov oznámilo núdzové výnimky týkajúce sa používania týchto neonikotinoidov na svojom území; keďže takéto oznámenia by mali mať dobrú kvalitu a mali by sa zverejňovať; keďže Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) dospel k záveru, že pre približne jednu tretinu výrobkov, ktorým sa udelili núdzové povolenia, boli k dispozícii alternatívy; keďže úrad EFSA môže zohrávať úlohu pri skúmaní núdzových povolení[11];

  U. keďže bolo preukázané, že používanie glyfozátu poškodzuje baktérie včiel medonosných, čo prispieva k úbytku opeľovačov a k strate biotopu;

  V. keďže usmerňovací dokument úradu EFSA o posudzovaní rizika prípravkov na ochranu rastlín u včiel (usmernenie EFSA o včelách z roku 2013), ktorý bol schválený v roku 2013 a ktorý predstavuje najaktuálnejšiu vedeckú metodiku týkajúcu sa rizík, ktoré prináša používanie pesticídov pre druhy Apis mellifera, Bombus spp. a pre samotárske včely, členské štáty plne nepodporili; keďže táto situácia oslabuje riadne uplatňovanie kritérií schvaľovania podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009, a tým lepšiu ochranu týchto druhov;

  W. keďže insekticídy majú vplyv na opeľovače a na dôvažok širokospektrálne herbicídy používané v masovom rozsahu – napríklad ako preemergentné herbicídy alebo na vysušovanie – ničia zdroje potravy pre opeľovače mimo hlavných období kvitnutia plodín a prispievajú k záhube populácií opeľovačov;

  X. keďže aj pri plnom uplatňovaní usmernenia EFSA pre včely z roku 2013 by motýle, nočné motýle a pestrice zostali bez ochrany režimu schvaľovania pesticídov;

  Y. keďže prepojené biotopy opeľovačov, ako napríklad ochranné pásy, živé ploty a zatrávnené vodné cesty, môžu prispieť ku kontrole erózie pôdy a vo všeobecnosti k zlepšeniu biodiverzity a sú potenciálne užitočné na zlepšenie kvality potravín dostupných pre domáce včely i voľne žijúce opeľovače;

  Z. keďže biotopy mnohých opeľovačov sú veľmi fragmentované a v dôsledku zlého riadenia biotopov a zmeny klímy sú špecializované druhy čoraz viac ohrozené;

  AA. keďže výskyt, ochrana a obnova oblastí pôvodných kvetov, a to aj v mestských oblastiach, majú zásadný význam pre zdravé populácie voľne žijúcich opeľovačov;

  AB. keďže voľne žijúce opeľovače a včelári v Európe zabezpečujú opeľujúce služby takmer úplne zadarmo; keďže je to v ostrom protiklade s ostatnými časťami sveta, kde sú náklady na opeľovanie porovnateľné s inými poľnohospodárskymi vstupmi, ako sú semená, hnojivá a pesticídy;

  AC. keďže opeľovače prinášajú sociálny a kultúrny prospech vo forme liekov, výrobkov, umenia a tradícií;

  AD. keďže táto prevažne bezodplatná služba opeľovania dopĺňa službu voľne žijúcich opeľovačov a je možná len preto, že hlavným zdrojom príjmov pre včelárov je predaj medu a ďalších včelích produktov; keďže dovoz falšovaného medu predstavuje hrozbu pre hospodársku základňu včelárstva v EÚ;

  AE. keďže agroenvironmentálne opatrenia neboli vykonané v celej EÚ v dostatočnom rozsahu, aby kompenzovali stratu biotopov opeľovačov a zníženie kvality biotopov; keďže ekologizácia nedokázala zabezpečiť výrazné zlepšenie;

  AF. keďže zavedenie ukazovateľa vplyvu opeľovačov sa požadovalo v pozíciách Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v kontexte návrhu nariadenia o strategických plánoch SPP (COM(2018)0392);

  AG. keďže zavedenie ukazovateľa týkajúceho sa opeľovačov môže prispieť k optimálnym rozhodovacím postupom, účinnejším verejným výdavkom, väčšej zodpovednosti a pochopeniu vplyvu politík a právnych predpisov;

  AH. keďže nadmerné hnojenie plodín prispieva k poklesu výskytu kvitnúcich rastlín, ktoré predstavujú potenciálny potravinový základ pre opeľovače;

  AI. keďže emisie dusičnanov spôsobujú eutrofizáciu a rast bujne rastúcich tráv, ktoré vytláčajú byliny a kvety na pažiti, pokrývajú holú pôdu, ktorú mnohé opeľovače využívajú ako biotop na hniezdenie, a spôsobujú zatienenie nízkych polôh, čím sa vytvára chladná mikroklíma, ktorá nie je vhodná pre mnohé pôvodné druhy;

  Všeobecné poznámky

  1. uznáva pridanú hodnotu Iniciatívy EÚ zameranej na opeľovače pri stanovení strategických cieľov a sérií naliehavých opatrení, ktoré majú EÚ a jej členské štáty prijať na ochranu opeľovačov; víta prácu, ktorá sa už vykonáva na miestnej úrovni s cieľom chrániť biotopy opeľovačov;

  2. domnieva sa však, že iniciatíva dostatočne nerieši mnohé príčiny úbytku opeľovačov, medzi ktoré patria zmeny vo využívaní pôdy, strata biotopov a ich prepojenosti, intenzívne postupy riadenia poľnohospodárstva, prípravky na ochranu rastlín, znečisťovanie životného prostredia, účinky patogénov a parazitov ako je roztoč Varroa destructor, zmena klímy a invázne nepôvodné druhy[12]; domnieva sa, že zásadný význam má realizácia Priority II: Riešenie príčin poklesu opeľovačov;

  3. domnieva sa, že opeľovače sú základným prvkom biodiverzity a sú nevyhnutné pre rozmnožovanie väčšiny rastlinných druhov; uznáva, že pokles populácie opeľovačov ovplyvňuje kvalitu a množstvo poľnohospodárskych výnosov a hospodárske výnosy poľnohospodárov;

  4. zdôrazňuje význam opeľovačov pre poľnohospodárstvo, hrozbu pre potravinársku výrobu, ktorú predstavuje súčasný úbytok ich populácie, a nutnosť prijať naliehavé a transformačné opatrenia na ochranu a obnovu opeľovačov a ich služieb;

  5. zdôrazňuje dôležitosť prijatia holistického prístupu a hodnotenia vplyvu existujúcich politických opatrení s cieľom účinne riešiť úbytok opeľovačov v Únii; zdôrazňuje potrebu uplatňovať zásadu predbežnej opatrnosti na ochranu opeľovačov vo všeobecnosti, a to domácich aj voľne žijúcich;

  6. zdôrazňuje potrebu chrániť rozmanitosť druhov opeľovačov v Európe – vrátane približne 2000 druhov voľne žijúcich včiel a iného hmyzu vrátane múch, chrobákov, nočných motýľov a motýľov – a na celom svete;

  7. zdôrazňuje význam presadzovania opatrení, ktoré sú určené na podporu biodiverzity vo vidieckych aj mestských oblastiach, keďže zdravie opeľovačov a ich prežitie závisia od biotopov bohatých na rôzne druhy, ktoré poskytujú rôznorodú a sústavnú potravu v dostatočnom množstve, ako je nektár a peľ, ako aj biotopy na hniezdenie, párenie a prezimovanie;

  8. naliehavo vyzýva Komisiu, aby začlenila Iniciatívu EÚ zameranú na opeľovače a jej výsledky do vypracovania stratégie EÚ v oblasti biodiverzity po roku 2020 a aby premenila ciele iniciatívy na úplný akčný program pre opeľovače s vyčlenením dostatočných zdrojov na tento účel;

  Biodiverzita a poľnohospodárske postupy

  9. zdôrazňuje, že podpora biodiverzity, a tým podpora výskytu a kvality biotopov opeľovačov na poľnohospodárskej pôde, sa musia stať kľúčovým cieľom rozvoja budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ktorá musí predovšetkým podporovať zachovanie poľnohospodárskych oblastí s vysokou prírodnou hodnotou, vytvorenie vyčlenených prírodných oblastí a zníženie používania pesticídov a minerálnych hnojív a nabádať k polykultúre a striedaniu plodín;

  10. poznamenáva, že znižovanie závislosti od pesticídov je kľúčovým cieľom smernice 2009/128/ES o trvalo udržateľnom používaní pesticídov[13]; zdôrazňuje, že plán obmedzovania pesticídov s jasnými cieľmi, čiastkovými cieľmi a harmonogramami by sa mal stanoviť v národnom akčnom pláne každého členského štátu, ktorý bol prijatý v rámci uvedenej smernice, a že zníženie používania pesticídov by sa malo stanoviť ako „spoločný ukazovateľ“ monitorovania úspechu; domnieva sa, že do nadchádzajúcej revízie smernice 2009/128/ES by mali byť zahrnuté celoúniové povinné ciele obmedzovania pesticídov;

  11 vyzýva Komisiu, aby preskúmala revidované národné akčné plány prijaté v rámci smernice 2009/128/ES a prijala všetky možné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa členské štáty primerane zaviazali k cieľom obmedzenia používania pesticídov a k ich potrebnému monitorovaniu;

  12. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby poľnohospodárom prostredníctvom vnútroštátnych a regionálnych poľnohospodárskych poradenských systémov zabezpečili poskytovanie vysokokvalitného poradenstva o spôsoboch podpory a ochrany biodiverzity a opeľovačov;

  13. opakuje, že opeľovanie má zásadný význam pre poľnohospodársku výrobu, a preto by podpora v rámci prvého piliera SPP nemala viesť k oslabeniu alebo strate služieb opeľovania; vyzýva Komisiu, aby schválila len tie strategické plány, v ktorých sa tento faktor náležite rieši príslušnými prvkami podmienenosti a ekologickými režimami v rámci prvého piliera;

  14. zdôrazňuje, že mnohé vnútroštátne programy rozvoja vidieka už zahŕňajú opatrenia na podporu biodiverzity a pomoc opeľovačom; konštatuje, že na to, aby takéto programy a opatrenia pokračovali a ďalej sa rozširovali, je predovšetkým nutné poskytnúť primerané finančné prostriedky druhému pilieru SPP; zdôrazňuje, že sa pritom musí zohľadniť rôznorodosť regiónov a biotopov, ako aj druhová rozmanitosť existujúcich opeľovačov, čo si vyžaduje národný a regionálny prístup;

  15. žiada Komisiu a členské štáty, aby prijali výzvu Parlamentu týkajúcu sa ukazovateľa opeľovačov v SPP

  16. zdôrazňuje, že v porovnaní s rokom 2016 sa v roku 2017 zvýšil predaj insekticídov[14] v 18 krajinách EÚ; vyjadruje znepokojenie nad tým, že v kategórii ďalších insekticídov[15] sa v roku 2017 zvýšil predaj v porovnaní s rokom 2016 v 9 z 13 krajín, pre ktoré boli k dispozícii údaje, a že iniciatíva zameraná na opeľovače nepovažuje tento trend za relevantný;

  17. zdôrazňuje, že opatrenia zamerané na biodiverzitu a obmedzenie používania pesticídov by sa taktiež mali stanoviť ako cieľ v strategických plánoch členských štátov v rámci SPP a že obmedzenie používania pesticídov a zvýšenie biodiverzity by mali byť „spoločnými ukazovateľmi“ monitorovania úspechu;

  18. zdôrazňuje, že pripravovaný ukazovateľ, ktorým sa meria rozmanitosť opeľovačov a ich množstvo, umožní hodnotenie výkonnosti SPP v tejto oblasti;

  19. zdôrazňuje, že podľa smernice 2009/128/ES o trvalo udržateľnom používaní pesticídov sa s cieľom chrániť opeľovače musia miesto pesticídov najprv použiť nechemické metódy kontroly škodcov;

  20. vyzýva Komisiu, aby systematicky žiadala úrad EFSA o stanovisko v prípade, že členské štáty vydajú núdzové povolenie neonikotinoidným prípravkom na ochranu rastlín, a to na základe článku 53 nariadenia (ES) č. 1107/2009;

  21. vyzýva Komisiu, aby účinne vykonávala a presadzovala ustanovenia nariadenia (ES) č. 1107/2019 s cieľom zabezpečiť minimálne úrovne oznámení o núdzových povoleniach pre pesticídy vrátane potreby, aby členské štáty poskytli úplné a podrobné vysvetlenia, a aby tieto oznámenia uverejnila; víta úlohu úradu EFSA pri skúmaní týchto výnimiek;

  22. zdôrazňuje, že profesionálni používatelia prípravkov na ochranu rastlín by mali viesť najmenej tri roky podrobné záznamy o používaní, mieste, čase a dávke aplikácie týchto prípravkov; konštatuje, že príslušné zaznamenané informácie by mali byť na požiadanie k dispozícii príslušnému orgánu s cieľom monitorovať dodržiavanie pravidiel krížového plnenia a sledovať výkonnosť SPP z hľadiska zníženia využívania pesticídov v celej EÚ;

  23. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvyšovali informovanosť a podporovali možnosti financovania v tejto oblasti; poukazuje na to, že spoločné nástroje a modely pre vypracovanie stratégií a plánov pre opeľovače založené na existujúcich najlepších postupoch podporia prijatie dodatočných opatrení na národnej, regionálnej a miestnej úrovni;

  24. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili úplné prijatie usmernenia EFSA o včelách z roku 2013 ako bezodkladnej záležitosti, a to vrátane požiadaviek týkajúcich sa chronickej a larválnej toxicity, ako aj iných druhov než medonosné včely;

  25. vyzýva Komisiu, aby požiadala úrad EFSA o usmerňovací dokument týkajúci sa pesticídov, ktorým sa stanovujú predbežné schvaľovacie testy s cieľom zabezpečiť ochranu motýľov, nočných motýľov a pestríc;

  26. zdôrazňuje, že prítomnosť biotopov opeľovačov zvyšuje produktivitu pôdy;

  27. vyzýva Komisiu, aby stanovila obmedzenia cieľa SPP týkajúceho sa zvyšovania produktivity, regulovala intenzívne poľnohospodárske postupy a aby podporovala využívanie ekologických opatrení, ktoré kvalitatívne a kvantitatívne zlepšujú biotopy a pastvu pre opeľovače a bojujú proti homogenizácii európskej krajiny;

  28. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali využívanie pasienkov a pastevných biotopov vrátane zalesnených pastvín a iných agrolesníckych systémov ako zásadný predpoklad pre vytváranie substrátov pre vytváranie hniezd, rozmnožovanie a prezimovanie opeľovačov, a to v súčinnosti so zachovaním spoločenstiev v oblasti pastvín s vysokou prírodnou hodnotou, ktoré sú vyhradené na pastvu a tradičné formy extenzívneho poľnohospodárstva;

  29. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že striedanie plodín, používanie silných odrôd a mechanické odburiňovanie/biologická kontrola škodcov pomôžu obnoviť biotopy opeľovačov, zatiaľ čo veľké polia s monokultúrami prispievajú k úbytku opeľovačov;

  30. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali zelenú infraštruktúru, ktorá opätovne vytvára a obnovuje mozaiky biotopov a funkčnú prepojenosť pre opeľovače vo vidieckych a mestských krajinách;

  31. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali zachovanie riadne udržiavaných živých plotov, ako aj koncepciu ochranných pásov vrátane zatrávnených/kvitnúcich pásov pozdĺž vodných tokov a trvalo kvitnúcich oblastí ako opatrenia na podporu biodiverzity s cieľom chrániť príležitosti na hľadanie potravy a biotopy pre opeľovače a činitele v oblasti biologickej kontroly, ako aj zabezpečiť lepšiu reguláciu erózie vo vidieckych, polomestských a mestských oblastiach;

  32. vyzýva členské štáty, aby podporili, aby sa včas do zoznamu EÚ zapísali druhy, ktoré predstavujú riziko pre opeľovače, aby rýchlo reagovali s cieľom kontrolovať a eliminovať tieto druhy, aby zvýšili ostražitosť a prijali reštriktívne opatrenia v prípade, že sa identifikujú cesty;

  33. vyzýva Komisiu, aby navrhla opatrenia na pomoc pri riešení tlaku na opeľovače, ktorý môže vzniknúť pri opúšťaní poľnohospodárskej pôdy;

  34. zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť účinné opatrenia biologickej bezpečnosti pre črepníkové rastliny a pôdu pred tým, ako sú presunuté na veľké vzdialenosti, a nabáda verejné orgány zodpovedné za riadenie zelených oblastí, aby využívali miestne rastliny, čím sa maximalizujú prínosy pre miestne opeľovače a minimalizuje šírenie inváznych nepôvodných druhov;

  35. vyzýva Komisiu, aby pre črepníkové rastliny, ktoré sú šetrné k opeľovačom, používala environmentálnu značku EÚ s uvedením miesta pôvodu rastlín, ktoré sú umiestnené v udržateľných nádobách, nepoužívajú rašelinu a neobsahujú insekticídy;

  36. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali odvetvie včelárstva posilnením dovozných kontrol s cieľom vyhnúť sa dovozu falšovaného medu a prijatím povinného označovania pôvodu medu (s názvom každej krajiny) v prípade zmesí medu;

  37. žiada, aby sa podporovali a rozvíjali biotopy opeľovačov v mestských oblastiach;

  Výskum, odborná príprava a dohľad

  38. trvá, najmä pokiaľ ide o včely medonosné (Apis mellifera), na úlohe skúmania príčin znepokojivého javu skracovania života včelích kráľovien;

  39. zdôrazňuje, že okruh výskumu tejto iniciatívy nezohľadňuje systémy založené na výsledkoch – systémy, v ktorých je integrované monitorovanie a ktoré by mohli byť užitočné, pretože by čiastočne pokrývali potreby monitorovania a poskytovali príslušné stimuly pre poľnohospodárov; zdôrazňuje, že takéto systémy sa môžu riadiť a rozširovať v rámci rôznych finančných nástrojov a politík EÚ vrátane SPP;

  40. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili financovanie základného a aplikovaného výskumu týkajúceho sa opeľovačov a vývoja liečby nových chorôb, liekov proti parazitom a vírusom, ktoré postihujú opeľovače, a aby investovali do posilnenia a rozšírenia súboru taxonomických odborných znalostí, a to aj prostredníctvom rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie; žiada, aby sa kládol väčší dôraz na výskum v teréne a na iné opeľovače, než sú včely medonosné a motýle;

  41. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli systematické a štandardizované monitorovanie v reálnych podmienkach zamerané na voľne žijúce opeľovače a hlavné tlaky, ktorým čelia, s cieľom posúdiť rozsah úbytku opeľovačov a jeho príčiny a umožniť úplné hodnotenie účinnosti príslušných politík EÚ a vnútroštátnych politík;

  42. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili zahrnutie potrieb financovania na monitorovanie prírodných opeľovačov do strategických plánov SPP s cieľom zabezpečiť spoľahlivé údaje na stanovenie ukazovateľa SPP o opeľovačoch podľa záväzku prijatého v rámci Iniciatívy EÚ zameranej na opeľovače;

  43. považuje za primerané podporovať ekologické inovácie[16] v poľnohospodárstve a dohody o partnerstve s akademickými kruhmi a spoluprácu s výskumnými pracovníkmi v rôznych oblastiach s cieľom podporiť rozvoj nízkorizikových pesticídov, ktoré sú neškodné pre opeľovače;

  44. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali občiansku vedu zameranú na zaznamenávanie a monitorovanie opeľovačov a odbornú prípravu včelárov s cieľom podporiť nerušivý dohľad Únie nad včelami vývojom ukazovateľov vitality včelstiev;

  °

  ° °

  45. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

  Posledná úprava: 13. decembra 2019
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia