Διαδικασία : 2019/2933(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0234/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0234/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2019 - 13.6
CRE 18/12/2019 - 13.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0101

<Date>{11/12/2019}11.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0234/2019</NoDocSe>
PDF 213kWORD 61k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με τις δημόσιες διακρίσεις και τη ρητορική μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ</Titre>

<DocRef>(2019/2933(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Maria Walsh, Roberta Metsola</Depute>

<Commission>{PPE}εξ ονόματος της Ομάδας PPE</Commission>

<Depute>Delara Burkhardt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylwia Spurek, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Sylvie Guillaume, Raphaël Glucksmann</Depute>

<Commission>{S&D}εξ ονόματος της Ομάδας S&D</Commission>

<Depute>Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Abir Al‑Sahlani, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Irène Tolleret, Naomi Long, Liesje Schreinemacher, Jan‑Christoph Oetjen, Fabienne Keller, Ramona Strugariu</Depute>

<Commission>{Renew}εξ ονόματος της Ομάδας Renew</Commission>

<Depute>Terry Reintke, Kira Marie Peter‑Hansen, Henrike Hahn, Katrin Langensiepen, Diana Riba i Giner, Gwendoline Delbos‑Corfield, Petra De Sutter, Saskia Bricmont, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Kim Van Sparrentak, Marie Toussaint, Tineke Strik, Erik Marquardt, Monika Vana, Rasmus Andresen, Alice Kuhnke</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE</Commission>

<Depute>Malin Björk, Manon Aubry, Younous Omarjee, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Martin Buschmann, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Idoia Villanueva Ruiz, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek, Petros Kokkalis</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

B9‑0234/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις δημόσιες διακρίσεις και τη ρητορική μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ

(2019/2933(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και άλλες συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα (ICESCR), που εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο του 1966 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη,

 έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ),

 έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ο Χάρτης»),

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (UNCRC),

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 8, 21 και 23 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο το 2013,

 έχοντας υπόψη τις αρχές της Yogyakarta (σχετικά με την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου) που εγκρίθηκαν τον Νοέμβριο του 2006 και τις 10 συμπληρωματικές αρχές (YP+10, Πρόσθετες αρχές και κρατικές υποχρεώσεις στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την έκφραση φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου) που εγκρίθηκαν στις 10 Νοεμβρίου 2017,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση CM/Rec(2010)5 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 31ης Μαρτίου 2010, σχετικά με μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου,

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας[1],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τον χάρτη πορείας της ΕΕ κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου[2],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2024)[3],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017[4],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού[5],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ[6],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία[7],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Απριλίου 2018, σχετικά με την ισότητα των φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης της ΕΕ[8],

 έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το 2012 ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) σχετικά με τους ΛΟΑΔ στην ΕΕ,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ίση και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και στον Χάρτη και θα πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστό·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει, βάσει του διεθνούς δικαίου και των Συνθηκών της ΕΕ, υποχρεώσεις και καθήκοντα όσον αφορά την τήρηση, την εγγύηση, την προστασία και την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μελέτες, έρευνες και εκθέσεις[9] δείχνουν ότι οι δημόσιες διακρίσεις και η ρητορική μίσους κατά των ΛΟΑΔΜ αυξάνονται σε ολόκληρη την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εγκλήματα μίσους που υποκινούνται από τη φοβία έναντι των ατόμων ΛΟΑΔΜ αυξάνονται σε ολόκληρη την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις αυτές παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ και ότι η απόκριση των δημόσιων αρχών πολύ συχνά παραμένει ανεπαρκής·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ αποτελούν σοβαρή απειλή για τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ και ότι οι επιθέσεις αυτές συχνά συνοδεύονται από επιθέσεις κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και των μειονοτήτων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρητορική μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ από τις δημόσιες αρχές έχει ευρύτερο αντίκτυπο καθώς νομιμοποιεί τις διώξεις, τη βία και τις διακρίσεις κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ και δημιουργεί τις συνθήκες για τα φαινόμενα αυτά στην κοινωνία συνολικά·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια της κοινότητας ΛΟΑΔΜ δεν είναι ανεξάρτητη από την ασφάλεια όλων των ατόμων που ζουν στην Ευρώπη, και ότι η διάβρωση της εν λόγω ασφάλειας αποτελεί ένδειξη διάβρωσης όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ξενοφοβική ρητορική έχει επίσης συμβάλει στη δημιουργία ενός ολοένα και πιο ανασφαλούς και μη βιώσιμου περιβάλλοντος για τους οργανισμούς και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προάγουν τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται οπισθοδρόμηση όσον αφορά την ισότητα των φύλων στην ΕΕ και πέραν αυτής, η οποία στοχεύει άμεσα και επηρεάζει τα άτομα ΛΟΑΔΜ, καθώς και τις γυναίκες εν γένει· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η οπισθοδρόμηση έχει τροφοδοτηθεί από τον λαϊκισμό και τον ακροδεξιό εξτρεμισμό·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο του στιγματισμού λόγω του πραγματικού ή υποτιθέμενου σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή των χαρακτηριστικών φύλου εξακολουθεί να υφίσταται σε ολόκληρη την ΕΕ·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη συστηματικής παρακολούθησης, τεκμηρίωσης και συλλογής δεδομένων σχετικά με το μίσος και τη βία κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι πάρα πολλά εγκλήματα που οφείλονται στη φοβία ενάντια στα άτομα ΛΟΑΔΜ δεν καταγγέλλονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταγγελία ενέχει τον κίνδυνο και τον φόβο της αποκάλυψης του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου, των χαρακτηριστικών φύλου και της έκφρασης του φύλου·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών έχουν θεσπιστεί νομικά μέτρα κατά των διακρίσεων και της βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή τους εξακολουθεί, ωστόσο, να είναι ανεπαρκής, κάτι που αφήνει τα άτομα ΛΟΑΔΜ ευάλωτα σε εγκλήματα μίσους, ρητορική μίσους και διακρίσεις, ιδίως στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της στέγασης·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές επιθέσεις των δημόσιων αρχών κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ έχουν ως στόχο εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είναι ιδιαίτερα επιζήμιο για τα άτομα ΛΟΑΔΜ νεαρής ηλικίας·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου αποτελούν μέρος του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή ενός ατόμου, το οποίο κατοχυρώνεται από το διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ότι η ισότητα και η απαγόρευση των διακρίσεων θα πρέπει να προάγονται από τις δημόσιες αρχές[10]·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης των μέσων ενημέρωσης, των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και των ατόμων θα πρέπει να διασφαλίζεται·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις και η βία κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ έχουν λάβει πολλαπλές μορφές, με πρόσφατα παραδείγματα να περιλαμβάνουν επιθέσεις σε κοινωνικά κέντρα ΛΟΑΔΜ σε διάφορα κράτη μέλη, ομοφοβικές δηλώσεις και ρητορική μίσους με στόχο άτομα ΛΟΑΔΜ, ιδίως στο πλαίσιο των εκλογών, και νομικές πράξεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για τον περιορισμό των μέσων ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και της πρόσβασης σε άλλες μορφές περιεχομένου με τρόπο που περιορίζει αδικαιολόγητα την ελευθερία έκφρασης όσον αφορά ζητήματα που σχετίζονται με τα άτομα ΛΟΑΔΜ·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις αρχές του 2019, στην Πολωνία έχουν υπάρξει πάνω από 80 περιπτώσεις στις οποίες περιφέρειες, νομοί ή δήμοι έλαβαν αποφάσεις με τις οποίες κήρυξαν το έδαφός τους ζώνη ελεύθερη από την αποκαλούμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΔ», ή έχουν υιοθετήσει «περιφερειακούς χάρτες για τα δικαιώματα των οικογενειών» ή βασικές διατάξεις από τέτοιους χάρτες που εισάγουν διακρίσεις ιδίως κατά των μονογονεϊκών οικογενειών και των οικογενειών των ατόμων ΛΟΑΔΜ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις αυτές καλούν τις τοπικές διοικήσεις να μην λαμβάνουν μέτρα για την ενθάρρυνση της ανεκτικότητας προς τα άτομα ΛΟΑΔΜ, να μην παρέχουν χρηματοδοτική στήριξη σε ΜΚΟ που εργάζονται για την προώθηση των ίσων δικαιωμάτων, να μην φροντίζουν για την παροχή εκπαίδευσης κατά των διακρίσεων και να μην στηρίζουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα άτομα ΛΟΑΔΜ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις αυτές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου επιθέσεων κατά της κοινότητας των ατόμων ΛΟΑΔΜ στην Πολωνία, στις οποίες περιλαμβάνεται η αυξανόμενη ρητορική μίσους από δημόσιους και εκλεγμένους αξιωματούχους και δημόσια μέσα ενημέρωσης, και επιθέσεις και απαγορεύσεις ενάντια στις πορείες Pride και τα προγράμματα ευαισθητοποίησης, καθώς και ενάντια σε δράσεις όπως η Rainbow Friday·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έρευνα του FRA για τους ΛΟΑΔ[11], το 32 % όσων απάντησαν θεωρεί ότι υφίσταται διακρίσεις σε τομείς εκτός της απασχόλησης, όπως η εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος αυτοκτονίας μεταξύ των παιδιών ΛΟΑΔΜ είναι υψηλότερος από ό,τι για τα υπόλοιπα παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς είναι πολύ σημαντική για τη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος που να είναι ασφαλές και στο οποίο να μπορούν να διαπρέψουν όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε μειονότητες, όπως τα παιδιά ΛΟΑΔΜ και τα παιδιά από οικογένειες ΛΟΑΔΜ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια θύματα των επιθέσεων κατά των δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ είναι τα παιδιά και οι νέοι που ζουν σε αγροτικές περιοχές και μικρότερα αστικά κέντρα, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στη βία και συχνά αντιμετωπίζουν απόρριψη και αβεβαιότητα και, ως εκ τούτου, χρειάζονται ειδική στήριξη και βοήθεια από τους κρατικούς και τοπικούς κρατικούς φορείς και τις ΜΚΟ·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη νομοθεσίας κατά των διακρίσεων σε πολλά κράτη μέλη θέτει τους πιο περιθωριοποιημένους πολίτες σε κίνδυνο να υποστούν διακρίσεις και βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οριζόντια οδηγία για την απαγόρευση των διακρίσεων θα κάλυπτε αυτό το κενό στην προστασία, αλλά έχει σταματήσει στο Συμβούλιο εδώ και 11 χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει νομοθετικό κενό όσον αφορά την προστασία από εγκλήματα λόγω προκαταλήψεων που βασίζονται στον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου στην ΕΕ και πολλά κράτη μέλη·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι ενδέχεται να εκτίθενται σε πολλαπλές και διατομεακές διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές που στοχεύουν σε έναν μόνο λόγο άσκησης διακρίσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση συγκεκριμένων ομάδων οι οποίες ενδέχεται να είναι θύματα πολλαπλών διακρίσεων για λόγους, μεταξύ άλλων, ηλικίας, φυλής, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου ή αναπηρίας·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα ΛΟΑΔΜ αντιμετωπίζουν διακρίσεις και βία σε όλο τον κόσμο·

1. υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ είναι θεμελιώδη δικαιώματα και ότι, ως εκ τούτου, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν καθήκον να τα υποστηρίζουν και να τα προστατεύουν σύμφωνα με τις Συνθήκες και τον Χάρτη, καθώς και το διεθνές δίκαιο·

2. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την αύξηση των επιθέσεων κατά της κοινότητας των ΛΟΑΔΜ που σημειώνονται στην ΕΕ και προέρχονται από κράτη, κρατικούς αξιωματούχους, κυβερνήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και πολιτικούς·

3. καταδικάζει απερίφραστα κάθε διάκριση κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ και των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους από τις δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ρητορικής μίσους από δημόσιες αρχές και εκλεγμένους αξιωματούχους στο πλαίσιο των εκλογών, καθώς και των πρόσφατων δηλώσεων περί ζωνών ελεύθερων από την αποκαλούμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΔ» στην Πολωνία και καλεί την Επιτροπή να καταδικάσει σθεναρά αυτές τις δημόσιες διακρίσεις·

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα άτομα ΛΟΑΔΜ βιώνουν εκφοβισμό και παρενόχληση ήδη από το σχολείο και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις για την εξάλειψη των διακρίσεων που μπορούν να έχουν σαν αποτέλεσμα τον εκφοβισμό, την κακοποίηση ή την απομόνωση των ατόμων ΛΟΑΔΜ, ιδίως σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα· καταγγέλλει απερίφραστα το γεγονός ότι οι δημόσιες αρχές ορισμένων κρατών μελών εμποδίζουν τα σχολεία να εκπληρώσουν τον ρόλο τους στην προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την προστασία των ατόμων ΛΟΑΔΜ και υπενθυμίζει ότι τα σχολεία θα πρέπει όχι μόνο να παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον, αλλά και να ενισχύουν και να προστατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των παιδιών· τονίζει τη σημασία της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, ιδίως για τα κορίτσια και τους νέους ΛΟΑΔΜ, οι οποίοι πλήττονται ιδιαίτερα από άνισα πρότυπα φύλου· τονίζει ότι η εκπαίδευση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τη διδασκαλία των νέων πάνω στις σχέσεις που έχουν ως βάση την ισότητα των φύλων, τη συγκατάθεση και τον αμοιβαίο σεβασμό, ως μέσο για την πρόληψη και την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων, της φοβίας έναντι των ατόμων ΛΟΑΔΜ και της έμφυλης βίας·

5. υπενθυμίζει ότι η φοβία έναντι των ατόμων ΛΟΑΔΜ στις αθλητικές διοργανώσεις εξακολουθεί να είναι σύνηθες φαινόμενο και ότι δεν λαμβάνονται μέτρα για την καταπολέμησή της· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο η ομοφοβία στον αθλητισμό επηρεάζει τους νέους ΛΟΑΔΜ, προκειμένου να βελτιωθεί η ένταξη και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση·

6. καλεί την Επιτροπή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας για όλες τις οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών ΛΟΑΔΜ, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Δικαστήριο της ΕΕ τον Ιούνιο του 2018 στην υπόθεση Coman[12]·

7. εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις εργασίες τους για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας, με την πλήρη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και τη συμβολή των σχετικών ενδιαφερόμενων παραγόντων, όπως ο FRA·

8. καταδικάζει τα περιστατικά εγκλημάτων μίσους και ρητορικής μίσους που υποκινούνται από τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη θρησκευτική μισαλλοδοξία ή από προκαταλήψεις έναντι της αναπηρίας, του σεξουαλικού προσανατολισμού, των χαρακτηριστικών φύλου, της ταυτότητας φύλου, των χαρακτηριστικών φύλου ή του γεγονότος ότι ένα άτομο ανήκει σε μειονότητα, τα οποία λαμβάνουν χώρα στην ΕΕ σε καθημερινή βάση· εκφράζει τη λύπη του για τα αυξανόμενα επίπεδα ρητορικής μίσους μέσα από ορισμένες δημόσιες αρχές, πολιτικά κόμματα και μέσα ενημέρωσης· καλεί την ΕΕ να αποτελέσει παράδειγμα με την αντίθεσή της στη ρητορική μίσους μέσα στα θεσμικά της όργανα· ανησυχεί για την αυξανόμενη χρήση ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο και προτείνει στα κράτη μέλη να θεσπίσουν  απλές διαδικασίες που θα επιτρέπουν στους πολίτες να καταγγέλλουν την ύπαρξη περιεχομένου που προωθεί το μίσος στο Διαδίκτυο·

9. εκφράζει την ανησυχία του για το ότι θα θύματα δεν καταγγέλλουν εγκλήματα μίσους επειδή οι αρχές δεν παρέχουν επαρκείς διασφαλίσεις και δεν διερευνούν δεόντως τα εγκλήματα μίσους στα κράτη μέλη ούτε επιτυγχάνουν την καταδίκη των δραστών· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να διαδώσουν εργαλεία και μηχανισμούς καταγγελίας των εγκλημάτων μίσους και της ρητορικής μίσους, και να εξασφαλίσουν ότι σε κάθε περίπτωση εικαζόμενου εγκλήματος μίσους ή ρητορικής μίσους θα λαμβάνει χώρα η δέουσα έρευνα, δίωξη και δίκη·

10. ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει στήριξη σε προγράμματα κατάρτισης για τις αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές, καθώς και για τους συναφείς φορείς της ΕΕ, με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση τόσο των πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις όσο και των εγκλημάτων μίσους·

11. αναγνωρίζει ότι, καθώς δεν υπάρχουν συγκρίσιμα και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την ισότητα από τα κράτη μέλη, ο ακριβής βαθμός της ανισότητας στην ΕΕ παραμένει άγνωστος· θεωρεί απαραίτητη τη συλλογή τέτοιων δεδομένων από τα κράτη μέλη για τη διαμόρφωση ουσιαστικών πολιτικών για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την ισότητα· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναγνωρίσουν ότι χρειάζονται αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με την ισότητα που θα μπορούσαν να αποδώσουν μέτρα σε θέματα διακρίσεων, διαχωρισμένα ανά λόγο διάκρισης, προκειμένου να ενημερώνονται οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής· καλεί και τα δύο θεσμικά όργανα να καθορίσουν συνεπείς αρχές συλλογής δεδομένων σχετικά με την ισότητα με βάση τον αυτοπροσδιορισμό, τα πρότυπα προστασίας των δεδομένων της ΕΕ και τη διαβούλευση με τις αντίστοιχες κοινότητες·

12. καταδικάζει οποιαδήποτε διάκριση ή βία λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή χαρακτηριστικών φύλου· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συντάξει μια ατζέντα που ναδιασφαλίζει ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για όλους τους πολίτες, δείχνοντας ταυτόχρονα σεβασμό στις αρμοδιότητες των κρατών μελών, και να παρακολουθήσει τη δέουσα μεταφορά και εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ που σχετίζεται με τα άτομα ΛΟΑΔΜ· επικροτεί, εν προκειμένω, τον κατάλογο δραστηριοτήτων που έχει καταρτίσει η Επιτροπή με σκοπό την προώθηση της ισότητας των ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανόμενης της επικοινωνιακής εκστρατείας της για την καταπολέμηση των στερεοτύπων και τη βελτίωση της κοινωνικής αποδοχής των ΛΟΑΔΜ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών που αγωνίζονται για τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ· επισημαίνει ότι η έρευνα πεδίου του FRA καταδεικνύει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι θεωρούν το δίκαιο και την πολιτική της ΕΕ ως μείζονες μοχλούς στήριξης των εθνικών προσπαθειών για την προαγωγή της ισότητας των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

13. υπενθυμίζει τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενημερώνουν πλήρως τα άτομα ΛΟΑΔΜ σχετικά με τα δικαιώματά τους·

14. επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για έναν ολοκληρωμένο, μόνιμο και αντικειμενικό μηχανισμό της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα που να περιλαμβάνει την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ· υπογραμμίζει ότι τώρα η ανάγκη για έναν τέτοιο μηχανισμό είναι περισσότερο επείγουσα από ποτέ· επαναλαμβάνει την ανάγκη για αμερόληπτη και τακτική αξιολόγηση της κατάστασης όσον αφορά το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα σε όλα τα κράτη μέλη και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο του εξαγγελθέντος κανόνα περί επανεξέτασης του κράτους δικαίου·

15. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσουν όλα τα εργαλεία και τις διαδικασίες που έχουν στη διάθεσή τους για να διασφαλίσουν την πλήρη και ορθή εφαρμογή των αρχών και αξιών της Συνθήκης, όπως είναι οι διαδικασίες επί παραβάσει, οι διαδικασίες του προϋπολογισμού, ο μηχανισμός για το κράτος δικαίου και η διαδικασία του άρθρου 7, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε εξέλιξη·

16. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τη χρήση όλων των χρηματοδοτικών ροών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων της ΕΕ, και να πραγματοποιεί τακτικούς διαλόγους με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές για να υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους φορείς τη δέσμευσή τους υπέρ της απαγόρευσης των διακρίσεων και ότι τα εν λόγω κονδύλια δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούνται για λόγους που εισάγουν διακρίσεις· καλεί την Επιτροπή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των σαφών και άμεσων παραβιάσεων των κανόνων κατά των διακρίσεων, ιδίως της απαγόρευσης της εφαρμογής των οδηγιών για τις διακρίσεις βάσει της οδηγίας 2000/78/ΕΚ, από τα τοπικά συμβούλια που εγκρίνουν κανονισμούς που θίγουν τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

17. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να εγκρίνει μια ενωσιακή στρατηγική για τα άτομα ΛΟΑΔΜ, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις προηγούμενες απαιτήσεις του Κοινοβουλίου, διασφαλίζοντας τη συνέχεια αλλά και συγκεκριμένα την ισχυρή συνέχιση του έργου της προηγούμενης Επιτροπής, με τον κατάλογο δράσεων για την προαγωγή της ισότητας των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

18. καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στην αποτελεσματική διασφάλιση της ισότιμης και ισχυρής νομικής προστασίας για όλους βάσει των λόγων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 19 της ΣΛΕΕ· καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει αμέσως και να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την οριζόντια οδηγία για την απαγόρευση των διακρίσεων και εκφράζει την ικανοποίησή του για τις νέες δεσμεύσεις της Επιτροπής στον εν λόγω τομέα·

19. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για την ενίσχυση της διερεύνησης των εγκλημάτων που βασίζονται στο μίσος, όπως τα εγκλήματα που υποκινούνται από τη φοβία έναντι στα άτομα ΛΟΑΔΜ, και να ενισχύσει επίσης την υποστήριξη των θυμάτων· σημειώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν επεκτείνει την προστασία που παρέχεται στα θύματα διακρίσεων για άλλους λόγους, όπως ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου ή τα χαρακτηριστικά φύλου, κατά την εφαρμογή της απόφασης πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, και ενθαρρύνει τέτοιες επεκτάσεις· καλεί εκ νέου την Επιτροπή να αναθεωρήσει, έπειτα από διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων, την ισχύουσα απόφαση-πλαίσιο της ΕΕ, προκειμένου να συμπεριλάβει την υποκίνηση μίσους λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών φύλου·

20. καλεί την Επιτροπή των Περιφερειών, ως εκπρόσωπο των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ, να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάληψης δράσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, όσον αφορά την ανάπτυξη ζωνών ελεύθερων από την αποκαλούμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΔ» στην Πολωνία·

21. στηρίζει το έργο της ΕΕ όσον αφορά την προάσπιση και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της εξωτερικής της δράσης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ· ζητεί το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία που πρόκειται να εγκριθεί σύντομα να διατηρήσει τις ισχυρές δεσμεύσεις και την εστίασή του σε θέματα ΛΟΑΔΜ κατά την επόμενη πενταετία, όπως είχε κάνει την περίοδο 2015-2019·

22. καλεί όλα τα κράτη μέλη να τηρήσουν το καθήκον τους να προστατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των πολιτών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων ΛΟΑΔΜ, χωρίς εξαίρεση, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν θετικά μέτρα για την αύξηση της κοινωνικής αποδοχής απέναντι στην κοινότητα των ΛΟΑΔΜ·

23. καλεί την Πολωνία να καταδικάσει σθεναρά τις διακρίσεις κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, μεταξύ άλλων όταν προέρχονται από τις τοπικές αρχές, και να ανακαλέσει τις αποφάσεις που προσβάλλουν τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών διατάξεων κατά της «ιδεολογίας των ΛΟΑΔ», σύμφωνα με το εθνικό της δίκαιο καθώς και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο·

24. καλεί όλα τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τη ρητορική μίσους από τις δημόσιες αρχές και τους εκλεγμένους αξιωματούχους, καθώς και κατά τη διάρκεια των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών εκλογών, και να λαμβάνουν αυστηρά και συγκεκριμένα μέτρα και κυρώσεις σε βάρος της·

25. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών που αναφέρονται στο παρόν ψήφισμα, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

[1] ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.

[2] ΕΕ C 93 της 24.3.2017, σ. 21.

[3] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0129.

[4] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0032.

[5] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0066.

[6] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0111.

[7] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0058.

[8] EE C 390 της 18.11.2019, σ. 19.

[9] Fundamental Rights Report, FRA, 2019, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-fundamental-rights-report-2019_en.pdf; EU LGBT survey, FRA· 2019 Rainbow Europe report, ILGA-Europe, https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2019

[10]   ΕΔΑΔ, Υπόθεση  S. and Marper κατά Ηνωμένου Βασιλείου, 4 Δεκεμβρίου 2008 (Αριθμοί αιτήσεων 30562/04 και 30566/04), παράγραφος  66, https://hudoc.echr.coe.int/eng#{“itemid”:[“001-90051”]}· Προτάσεις της γενικής εισαγγελέα Sharpston, 17 Ιουλίου 2014 συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-148/13, C-149/13 και C-150/13, σκέψεις 38 και 39, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522gender%2Bidentity%2522&docid=155164&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4735298#ctx1

[11] FRA EU LGBT survey, περίληψη αποτελεσμάτων, https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/infographics/eu-lgbt-survey

[12] ECLI:EU:C:2018:385.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου