Návrh usnesení - B9-0235/2019Návrh usnesení
B9-0235/2019

  NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU o uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2017

  11.12.2019 - (2019/2909(RSP))

  podle článku 100 jednacího řádu a čl. 5 odst. 2 písm. b) prvního odstavce přílohy V jednacího řádu

  Petri Sarvamaa
  za Výbor pro rozpočtovou kontrolu

  Postup : 2019/2909(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B9-0235/2019
  Předložené texty :
  B9-0235/2019
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B9-0235/2019

  Rozhodnutí Evropského parlamentu o uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2017

  (2019/2909(RSP))

  Evropský parlament,

   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2017,

   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí úřadu[1],

   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací[2], které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

   s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0098/2019),

   s ohledem na své rozhodnutí ze dne 26. března 2019[3], kterým odložil rozhodnutí o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2017, a na odpovědi výkonné ředitelky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu,

   s ohledem na své rozhodnutí ze dne 23. října 2019[4], v němž odmítá udělit výkonné ředitelce Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017,

   s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[5], a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012[6], a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu[7], a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

   s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012[8], a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

   s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

  1. schvaluje uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2017;

  2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonné ředitelce Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

   

   

  Poslední aktualizace: 13. prosince 2019
  Právní upozornění - Ochrana soukromí