Resolutsiooni ettepanek - B9-0235/2019Resolutsiooni ettepanek
B9-0235/2019

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

11.12.2019 - (2019/2909(RSP))

vastavalt kodukorra artiklile 100 ja V lisa artikli 5 lõike 2 punkti b esimesele lõigule

Petri Sarvamaa
eelarvekontrollikomisjoni nimel

Menetlus : 2019/2909(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B9-0235/2019
Esitatud tekstid :
B9-0235/2019
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B9‑0235/2019

Euroopa Parlamendi otsus Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2019/2909(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

 võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega[1],

 võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust[2] 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

 võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8‑0098/2019),

 võttes arvesse oma 26. märtsi 2019. aasta otsust[3], millega lükatakse edasi otsuse tegemine 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, ning Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektori vastuseid,

 võttes arvesse oma 23. oktoobri 2019. aasta otsust[4], milles keelduti andmast heakskiitu Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektori tegevusele 2017. aasta eelarve täitmisel,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)[5], eriti selle artiklit 208,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)[6], eriti selle artiklit 70,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta määrust (EL) nr 439/2010 (millega luuakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet)[7], eriti selle artiklit 36,

 võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)[8], eriti selle artiklit 108,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

1. annab heakskiidu Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

 

Viimane päevakajastamine: 13. detsember 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika