Postupak : 2019/2909(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0235/2019

Podneseni tekstovi :

B9-0235/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 18/12/2019 - 13.5

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0100

<Date>{11/12/2019}11.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0235/2019</NoDocSe>
PDF 136kWORD 42k

<TitreType>PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA</TitreType>

<TitreRecueil>u skladu s člankom 100. Poslovnika i člankom 5. stavkom 2. prvim podstavkom točkom (b) Priloga V. Poslovniku</TitreRecueil>


<Titre>o zaključenju poslovnih knjiga Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2017.</Titre>

<DocRef>(2019/2909(RSP))</DocRef>


<Depute>Petri Sarvamaa</Depute>

<Commission>{CONT}u ime Odbora za proračunski nadzor</Commission>


B9-0235/2019

Odluka Europskog parlamenta o zaključenju poslovnih knjiga Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2017.

(2019/2909(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2017.,

 uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2017. s odgovorom Ureda[1],

 uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[2] u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Ured treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0098/2019),

 uzimajući u obzir svoju Odluku od 26. ožujka 2019.[3] o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2017. i odgovore izvršne direktorice Europskog potpornog ureda za azil,

 uzimajući u obzir svoju Odluku od 23. listopada 2019.[4] o odbijanju davanja razrješnice izvršnoj direktorici Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2017.,

 uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[5], a posebno njezin članak 208.,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012[6], a posebno njezin članak 70.,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil[7], a posebno njezin članak 36.,

 uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[8], a posebno njezin članak 108.,

 uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

1. odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2017.;

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnoj direktorici Europskog potpornog ureda za azil, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

 

 

[1] SL C 434, 30.11.2018., str. 116.

[2] SL C 434, 30.11.2018., str. 116.

[3] SL L 249, 27.9.2019., str. 182.

[4] Usvojeni tekstovi, P9_TA-PROV(2019)0039.

[5] SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

[6] SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

[7] SL L 132, 29.5.2010., str. 11.

[8] SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

Posljednje ažuriranje: 13. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti