Procedūra : 2019/2909(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B9-0235/2019

Iesniegtie teksti :

B9-0235/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 18/12/2019 - 13.5

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2019)0100

<Date>{11/12/2019}11.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0235/2019</NoDocSe>
PDF 150kWORD 42k

<TitreType>EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreRecueil>iesniegts saskaņā ar Reglamenta 100. pantu un V pielikuma 5. panta 2. punkta b) apakšpunkta pirmo daļu</TitreRecueil>


<Titre>par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu</Titre>

<DocRef>(2019/2909(RSP))</DocRef>


<Depute>Petri Sarvamaa</Depute>

<Commission>{CONT}Budžeta kontroles komitejas vārdā</Commission>


B9-0235/2019

Eiropas Parlamenta lēmums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2019/2909(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

 ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2017. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbildi[1],

 ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību[2], kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

 ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0098/2019),

 ņemot vērā 2019. gada 26. marta lēmumu[3] atlikt lēmuma pieņemšanu par 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektora atbildes,

 ņemot vērā 2019. gada 23. oktobra lēmumu[4], ar kuru Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektoram nesniedz apstiprinājumu par Biroja 2017. finanšu gada budžeta izpildi,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[5] un jo īpaši tās 208. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012[6], un jo īpaši tās 70. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Regulu (ES) Nr. 439/2010, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju[7], un jo īpaši tās 36. pantu,

 ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā[8], un jo īpaši tās 108. pantu,

 ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

1. apstiprina Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2017. finanšu gada pārskatus;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

 

[1] OV C 434, 30.11.2018., 116. lpp.

[2] OV C 434, 30.11.2018., 116. lpp.

[3] OV L 249, 27.9.2019., 182. lpp.

[4] Pieņemtie teksti, P9_ TA-PROV(2019)0039.

[5] OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

[6] OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

[7] OV L 132, 29.5.2010., 11. lpp.

[8] OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika