Propunere de rezoluţie - B9-0235/2019Propunere de rezoluţie
B9-0235/2019

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN privind închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2017

11.12.2019 - (2019/2909(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 100 din Regulamentul de procedură și cu articolul 5 alineatul (2) litera (a) primul paragraf din anexa V la acesta

Petri Sarvamaa
în numele Comisiei pentru control bugetar

Procedură : 2019/2909(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0235/2019
Texte depuse :
B9-0235/2019
Dezbateri :
Texte adoptate :

B9‑0235/2019

Decizia Parlamentului European privind închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2017

(2019/2909(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere conturile anuale finale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2017,

 având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Biroului[1],

 având în vedere declarația de asigurare[2] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Biroului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8‑0098/2019),

 având în vedere Decizia sa din 26 martie 2019[3] de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2017, precum și răspunsurile directorului executiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil,

 având în vedere Decizia sa din 23 octombrie 2019[4] prin care se refuză acordarea descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2017 directorului executiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil,

 având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002[5] al Consiliului, în special articolul 208,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012[6], în special articolul 70,

 având în vedere Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 mai 2010 privind înființarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil[7], în special articolul 36,

 având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[8], în special articolul 108,

 având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

1. aprobă închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2017;

2. încredințează președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

 

Ultima actualizare: 13 decembrie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate