Postup : 2019/2909(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0235/2019

Predkladané texty :

B9-0235/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/12/2019 - 13.5

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0100

<Date>{11/12/2019}11.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0235/2019</NoDocSe>
PDF 140kWORD 43k

<TitreType>NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 100 rokovacieho poriadku a článkom 5 ods. 2 písm. b) prvým odsekom prílohy V k rokovaciemu poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o účtovnej závierke Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2017</Titre>

<DocRef>(2019/2909(RSP))</DocRef>


<Depute>Petri Sarvamaa</Depute>

<Commission>{CONT}v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu</Commission>


B9‑0235/2019

Rozhodnutie Európskeho parlamentu o účtovnej závierke Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2017

(2019/2909(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2017,

 so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou úradu[1],

 so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti[2] vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8‑/2019),

 so zreteľom na svoje rozhodnutie z 26. marca 2019[3], ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2017, a na odpovede výkonného riaditeľa Európskeho podporného úradu pre azyl,

 so zreteľom na svoje rozhodnutie z 23. októbra 2019[4], ktorým neudeľuje výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl absolutórium za rozpočtový rok 2017,

 so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[5], a najmä na jeho článok 208,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012[6], a najmä na jeho článok 70,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl[7], a najmä na jeho článok 36,

 so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012[8], a najmä na jeho článok 108,

 so zreteľom na článok 100 rokovacieho poriadku a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

1. schvaľuje účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2017;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

 

[1] Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 116.

[2] Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 116.

[3] Ú. v. EÚ L 249, 27.9.2019, s. 182.

[4] Prijaté texty, P9_TA-PROV(2019)0039.

[5] Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

[6] Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

[7] Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11.

[8] Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

Posledná úprava: 20. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia