Návrh uznesenia - B9-0235/2019Návrh uznesenia
B9-0235/2019

  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU o účtovnej závierke Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2017

  11.12.2019 - (2019/2909(RSP))

  predložený v súlade s článkom 100 rokovacieho poriadku a článkom 5 ods. 2 písm. b) prvým odsekom prílohy V k rokovaciemu poriadku

  Petri Sarvamaa
  v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu

  Postup : 2019/2909(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B9-0235/2019
  Predkladané texty :
  B9-0235/2019
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B9‑0235/2019

  Rozhodnutie Európskeho parlamentu o účtovnej závierke Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2017

  (2019/2909(RSP))

  Európsky parlament,

   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2017,

   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou úradu[1],

   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti[2] vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

   so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8‑/2019),

   so zreteľom na svoje rozhodnutie z 26. marca 2019[3], ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2017, a na odpovede výkonného riaditeľa Európskeho podporného úradu pre azyl,

   so zreteľom na svoje rozhodnutie z 23. októbra 2019[4], ktorým neudeľuje výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl absolutórium za rozpočtový rok 2017,

   so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[5], a najmä na jeho článok 208,

   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012[6], a najmä na jeho článok 70,

   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl[7], a najmä na jeho článok 36,

   so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012[8], a najmä na jeho článok 108,

   so zreteľom na článok 100 rokovacieho poriadku a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

  1. schvaľuje účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2017;

  2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

   

  Posledná úprava: 20. decembra 2019
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia