Postup : 2019/2954(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0240/2019

Předložené texty :

B9-0240/2019

Rozpravy :

PV 17/12/2019 - 2
CRE 17/12/2019 - 2

Hlasování :

PV 18/12/2019 - 13.8
CRE 18/12/2019 - 13.8

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0103

<Date>{16/12/2019}16.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0240/2019</NoDocSe>
PDF 207kWORD 56k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení Komise</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o právním státě na Maltě ve světle nejnovějších informací v souvislosti s vraždou Daphne Caruanové Galiziové</Titre>

<DocRef>(2019/2954(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Roberta Metsola, Antonio Tajani</Depute>

<Commission>{PPE}za skupinu PPE</Commission>

<Depute>Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Katarina Barley, Sylwia Spurek</Depute>

<Commission>{S&D}za skupinu S&D</Commission>

<Depute>Sophia in ’t Veld, Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Antony Hook, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Karen Melchior</Depute>

<Commission>{Renew}za skupinu Renew</Commission>

<Depute>Sven Giegold, Daniel Freund, Terry Reintke, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Bronis Ropė, Henrike Hahn, Tineke Strik, Saskia Bricmont, Viola Von Cramon-Taubadel, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}za skupinu Verts/ALE</Commission>

<Depute>Assita Kanko, Nicola Procaccini, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Lucia Ďuriš Nicholsonová</Depute>

<Commission>{ECR}za skupinu ECR</Commission>

<Depute>Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José Gusmão, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne-Sophie Pelletier, Manon Aubry, Petros Kokkalis, Niyazi Kizilyürek</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}za skupinu GUE/NGL</Commission>

<Depute>Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo, Dino Giarrusso, Rosa D’Amato, Sabrina Pignedoli</Depute>

</RepeatBlock-By>

POZM. NÁVRHY

B9-0240/2019

Usnesení Evropského parlamentu o právním státě na Maltě ve světle nejnovějších informací v souvislosti s vraždou Daphne Caruanové Galiziové

(2019/2954(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na články 2, 4, 5, 6, 7, 9 a 10 Smlouvy o Evropské unii (SEU),– s ohledem na článek 20 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

 s ohledem na články 6, 7, 8, 10, 11, 12 a 47 Listiny základních práv Evropské unie,

 s ohledem na stanovisko k ústavnímu uspořádání, dělbě moci, nezávislosti soudnictví a prosazování práva na Maltě, které přijala Benátská komise na svém 117. plenárním zasedání (Benátky, 14.–15. prosince 2018),

 s ohledem na zprávu Komise ze dne 23. ledna 2019 Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvanou „Občanství pro investory a pobytové režimy v Evropské unii” (COM(2019)0012),

 s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2014 o občanství EU na prodej[1] a na společné tiskové prohlášení Komise a maltských orgánů o programu pro individuální investory na Maltě ze dne 29. ledna 2014,

 s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2016 s doporučeními Komisi k vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva[2] a na své usnesení ze dne 14. listopadu 2018 o potřebě komplexního mechanismu EU na ochranu demokracie, právního státu a základních práv[3],

 s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2017 o právním státě na Maltě[4],

 s ohledem na své usnesení ze dne 3. května 2018 o pluralitě a svobodě sdělovacích prostředků v Evropské unii[5],

 s ohledem na zprávu ze dne 11. ledna 2018 o cestě ad hoc delegace Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a vyšetřovacího výboru pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky (výbor PANA) na Maltu, která probíhala od 30. listopadu do 1. prosince 2017,

 s ohledem na zprávu ze dne 16. listopadu 2018 o cestě delegace ad hoc Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci na Maltu a na Slovensko ve dnech 17. až 20. září 2018,

 s ohledem na slyšení a výměny názorů, které uspořádala skupina pro sledování stavu demokracie, právního státu a dodržování základních práv od doby, co byla dne 4. června 2018 ustavena Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

 s ohledem na dopis předsedy vlády Malty ze dne 13. března 2019,

 s ohledem na rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 2293 (2019) ze dne 26. června 2019 nazvanou „Vražda Daphne Caruanové Galiziové a právní stát na Maltě a za jejími hranicemi – zjištění celé pravdy“,

 s ohledem na otázku Komisi o situaci v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU, konkrétně na Maltě a na Slovensku[6],

 s ohledem na zprávu o cestě ad hoc delegace Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci na Maltu ve dnech 3. až 4. prosince 2019,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, a vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou všeobecné a společné všem členským státům;

B. vzhledem k tomu, že Unie a její členské státy mají povinnost dodržovat zásady právního státu, demokracie, lidská práva a základní svobody a řídit se hodnotami a zásadami zakotvenými ve Smlouvách EU a v mezinárodních nástrojích v oblasti lidských práv a že musí této povinnosti dostát; vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 2, čl. 3 odst. 1 a článkem 7 SEU může Unie jednat v zájmu ochrany společných hodnot, na nichž je založena, a vzhledem k tomu, že mechanismus v oblasti právního státu by měl být uplatňován u všech členských států se stejným důrazem;

C. vzhledem k tomu, že Listina základních práv Evropské unie je součástí primárního práva EU; vzhledem k tomu, že svoboda projevu a svoboda a pluralita sdělovacích prostředků jsou zakotveny v článku 11 Listiny základních práv EU a v článku 10 Evropské úmluvy o lidských právech (EÚLP);

D. vzhledem k tomu, že nezávislost soudů je zakotvena v článku 19 odst. 1 SFEU, v článku 47 Listiny základních práv a článku 6 EÚLP a představuje jeden ze zásadních požadavků demokratické zásady dělby moci;

E. vzhledem k tomu, že systematické odmítání ze strany členského státu dodržovat základní hodnoty Evropské unie a Smluv, jejichž smluvní stranou se dobrovolně stal, má dopad na EU jako celek;

 

Vyšetřování

F. vzhledem k tomu, že dne 16. října 2017 byla při bombovém útoku zavražděna maltská investigativní novinářka a blogerka Daphne Caruanová Galiziová, která bojovala proti korupci;

G. vzhledem k tomu, že vyšetřování vraždy vedené maltskými orgány, jimž je nápomocen Europol, vedlo dosud k identifikaci a obvinění několika podezřelých z vraždy a jedné osoby podezřelé z jejího plánování, a sice vlastníka společnosti 17 Black Ltd. sídlící v Dubaji, který byl dne 20. listopadu 2019 zatčen při zřejmém pokusu uprchnout z Malty na své jachtě;

H. vzhledem k tomu, že jeden z údajných spolupachatelů a podezřelý z přípravy vraždy obvinili bývalého vedoucího úřadu předsedy vlády z plánování a financování této vraždy;

I. vzhledem k tomu, že v důsledku uvedených odhalení se na Maltě konaly masové demonstrace a protestní akce občanské společnosti volající po spravedlnosti, veřejné odpovědnosti a dodržování zásad právního státu;

J. vzhledem k tomu, že vedoucí úřadu předsedy vlády byl zasvěcen do informací, jež byly předávány během bezpečnostních instruktáží policie a maltské bezpečnostní služby; vzhledem k tomu, že dne 26. listopadu 2019 odstoupil z funkce poté, co byl podroben policejnímu výslechu v případě Daphne Caruanové Galiziové; vzhledem k tomu, že následně byl policií několikrát znovu zatčen, vyslýchán a propuštěn, aniž bylo vzneseno obvinění;

K. vzhledem k tomu, že dne 26. listopadu 2019 z funkce odstoupil rovněž ministr pro cestovní ruch; vzhledem k tomu, že ministr hospodářství se téhož dne vzdal svých ministerských povinností, ale byl dne 1. prosince 2019 ve funkci opět potvrzen;

L. vzhledem k tomu, že maltský premiér oznámil, že v reakci na rostoucí politické nepokoje v souvislosti s vyšetřováním vraždy odstoupí poté, co proběhnou dne 12. ledna 2020 volby vedení jeho strany;

M. vzhledem k tomu, že dne 20. září 2019 maltská vláda oznámila, že bude zahájeno „veřejné nezávislé vyšetřování vraždy Daphne Caruanové Galiziové“; vzhledem k tomu, že poté, co rodina Daphne Caruanové Galiziové a mezinárodní pozorovatelé vyjádřili věcnou kritiku, jmenoval předseda vlády dva nové členy vyšetřovací komise a ve značném rozsahu pozměnil rozsah vyšetřování, což nyní splňuje očekávání všech zúčastněných stran;

N. vzhledem k tomu, že podezřelé osobě, o níž se předpokládá, že byla ve věci vraždy zprostředkovatelem, byla dne 25. listopadu 2019 udělena prezidentská milost v rámci výhradní pravomoci předsedy vlády výměnou za informace, jež vedly k organizátorovi vraždy, a to za předpokladu, že všechny informace jsou podloženy důkazy; vzhledem k tomu, že právní zástupce podezřelého hlavního organizátora vraždy veřejně prohlásil, že by mohl poskytnout informace o vražedném záměru a korupci, jež se týkají jednotlivců blízkých předsedovi vlády, včetně bývalého vedoucího jeho úřadu a bývalého ministra pro cestovní ruch, a vzhledem k tomu, že žádost o milost hlavního podezřelého z přípravy vraždy byla zamítnuta, nejprve v rámci výhradní pravomoci předsedy vlády a poté i jeho kabinetem po poradě s policejním prezidentem a nejvyšším státním zástupcem;

O. vzhledem k tomu, že desítky organizací občanské společnosti, mediální agentury, studentské organizace a odbory i profesní sdružení, jako je maltské sdružení zaměstnavatelů, obchodní a průmyslová komora a advokátní komora, učinily veřejné výzvy, aby předseda vlády s okamžitou platností odstoupil;

P. vzhledem k tomu, že přetrvávají vážné obavy v souvislosti s bojem proti korupci a organizované trestné činnosti na Maltě; vzhledem k tomu, že tento stav ohrožuje důvěru občanů ve veřejné instituce, což může mít případně za následek nebezpečné propojení mezi zločineckými skupinami a veřejnými orgány;

Q. vzhledem k tomu, že i přes opakované výzvy Evropského parlamentu a dalších mezinárodních institucí nebylo nalezeno žádné řešení týkající se provizorního památníku ve Vallettě, neboť právní předpisy a vládní přístup zůstávají beze změny a zaměstnanci veřejné správy téměř denně likvidují prvky připomínající uvedenou událost;

Svoboda sdělovacích prostředků

R. vzhledem k tomu, že rodina Daphne Caruanové Galiziové stále čelí nenávistným kampaním a četným žalobám pro urážku na cti, a to i ze strany členů maltské vlády, a vzhledem k tomu, že několik vládních úředníků, včetně předsedy vlády, uvedlo, že nevidí důvod, proč by tyto žaloby měly být staženy;

S. vzhledem k tomu, že světový index svobody tisku za rok 2019, který vypracovala organizace Reportéři bez hranic, řadí Maltu na 77. místo, na něž klesla z 65. místa v roce 2018 a 47. místa v roce 2017;[7]

T. vzhledem k tomu, že se hodnocení Malty v dokumentu Monitor CIVICUS za rok 2019, co se týče prostoru pro občanskou aktivitu, změnilo z „otevřeného“ na „zúžený“; vzhledem k tomu, že CIVICUS popisuje prostředí pro novináře jako „stále nepřátelštější, zejména pokud jde o podávání zpráv o korupci“, a uvádí, že „beztrestnost po vraždě [...] [...] Daphne Caruanové Galiziové vytvořila prostor k tomu, aby stát mohl zastrašovat a obtěžovat aktivisty a všechny, kteří se zasazují o spravedlnost“;[8]

U. vzhledem k tomu, že novináři, a zejména, avšak nikoli výhradně investigativní novináři, stále častěji čelí takzvaným „strategickým žalobám proti účasti veřejnosti“ (SLAPP), které jsou zamýšleny pouze k maření jejich práce;

V. vzhledem k tomu, že po tiskové konferenci v kanceláři předsedy vlády dne 29. listopadu 2019 bylo novinářům dočasně zakázáno opustit místnost i budovu; vzhledem k tomu, že nedostatečná bezpečnost novinářů a zmenšující se prostor pro občanskou společnost jako výsledek obtěžování a zastrašování podkopává dohled nad výkonnou mocí a snižuje občanskou angažovanost;

Praní peněz a korupce

W. vzhledem k tomu, že zpráva z vyšetřování případu „Egrant“ není veřejně přístupná; vzhledem k tomu, že dostupné závěry nepodporují tvrzení, podle nichž je vlastnictví společnosti Egrant Inc. spojeno s maltským předsedou vlády a jeho manželkou; vzhledem k tomu, že k úplné neupravené zprávě z vyšetřování má přístup jen předseda vlády, ministr spravedlnosti, vedoucí úřadu předsedy vlády a mluvčí předsedy vlády; vzhledem k tomu, že nebylo zahájeno žádné následné vyšetřování s cílem odhalit skutečné vlastníky podniku Egrant, což je ještě třeba objasnit;

X. vzhledem k tomu, že probíhá pět soudních řízení týkajících se obvinění z korupce, a sice vyšetřování banky Pilatus Bank, šetření ohledně výše finančních prostředků, které byly převedeny mezi bývalým vedoucím úřadu předsedy vlády a auditorem společnosti Nexia BT, vyšetřování nezákonných provizí mezi bývalým vedoucí úřadu předsedy vlády a Adrianem Hillmanem z deníku Times of Malta, vyšetřování společnosti 17 Black Ltd. a dvou dalších společností - Tillgate a Hearnville - a dále vyšetřování společnosti Vitals;

Y. vzhledem k tomu, že v období od května 2016 do listopadu 2019 byli vedoucí úřadu předsedy vlády a maltský ministr pro cestovní ruch i bývalý ministr energetiky jedinými vysoce postavenými vládními činiteli kteréhokoli členského státu EU, o nichž se zjistilo, že jsou skutečnými majiteli společnosti, která byla odhalena v kauze Panama Papers;

Z. vzhledem k tomu, že jednou z osob podezřelých z plánování vraždy je majitel společnosti 17 Black Ltd. sídlící v Dubaji a bývalý člen správní rady společnosti Electrogas Malta Ltd., která se podílí na provádění dlouhodobé dohody o dodávkách plynu z Ázerbájdžánu na Maltu;

AA. vzhledem k tomu, že ve své zprávě ze dne 12. září 2019 orgán Rady Evropy pro boj proti praní peněz MONEYVAL vyzval maltské orgány k intenzivnějšímu provádění praktických opatření za účelem boje proti praní peněz a financování terorismu, rozhodl se uplatnit svůj posílený postup pro navazující kroky a vyzval Maltu, aby v prosinci 2020 podala zprávu o situaci; vzhledem k tomu, že podle této zprávy se donucovací orgány v současné době nenacházejí v postavení, kdy by mohly účinným a včasným způsobem vést vyšetřování ve složitých případech praní peněz na vysoké úrovni, jež se týkají finančních, úplatkářských a korupčních trestných činů[9];

AB. vzhledem k tomu, že protikorupční orgán Rady Evropy (GRECO) ve své zprávě ze dne 22. března 2019 došel k závěru, že panují pochybnosti ohledně efektivity fungování veřejných institucí zapojených do systému brzd a protiváh, neboť se zemí v posledních letech přehnala bezprecedentní vlna kontroverzí spojených s morální bezúhonností vedoucích vládních představitelů, které sahají do nejvyšších pater[10];

AC. vzhledem k tomu, že Komise ve zprávě o evropském semestru z roku 2019 týkající se Malty (SWD(2019)1017) uvedla, že protikorupční institucionální rámec této země trpí nedostatky a že na různých úrovních veřejné správy existuje nebezpečí střetu zájmů;

AD. vzhledem k tomu, že se ve zprávě Komise ze září 2019 uvádí, že Malta má zdaleka nejvyšší míru daňových úniků v Evropě a že maltští státní příslušníci vlastní rozsáhlý majetek v zahraničí a ukládají svoje jmění v zámoří[11];

AE. vzhledem k tomu, že podle zprávy Evropské centrální banky vydané v létě 2019 došlo k závažným nedostatkům, které údajně měly umožnit, aby praní peněz nebo jiná trestná činnost probíhaly ve finančním ústavu Bank of Valletta po dobu několika let, a to navzdory opakovaných upozorněním;

AF. vzhledem k tomu, že orgán GRECO došel dále k závěru, že na Stálý protikorupční výbor nelze nahlížet jako na odborný subjekt určený k vyšetřování korupčního jednání a že jeho příspěvek k maltskému protikorupčnímu úsilí byl doposud zanedbatelný[12];

Režimy udělování občanství a povolení k pobytu investorům

AG. vzhledem k tomu, že v roce 2019 bylo nahlášeno nejméně pět případů, kdy byli adresáti maltského tzv. režimu udělování občanství a povolení k pobytu investorům obviněni ze závažných finančních trestných činů;

AH. vzhledem k tomu, že zástupce společnosti Chetcuti Cauchi Advisors Ltd., která obstarává záležitosti týkající se cestovních pasů, při tajném rozhovoru v pořadu francouzské televize „Enquete exclusive“ uvedl, že jeho osobní vazby s předsedou vlády, ministrem spravedlnosti a sekretářem parlamentu pro reformy, občanství a zjednodušení správních postupů by mohly pozitivně ovlivnit zpracování žádostí, a to i pokud jde o klienty s kriminální minulostí; vzhledem k tomu, že tato odhalení vzbuzují vážné obavy ohledně spolehlivosti a kontroly maltských režimů pro získání občanství a udělení povolení k pobytu;

AI. vzhledem k tomu, že maltská vláda dne 8. listopadu 2019 zveřejnila zprávu Úřadu dohledu nad programy pro individuální investory o vyšetřování působení advokátní kanceláře Chetcuti Cauchi Advocates v roli zástupce individuálních investorů; vzhledem k tomu, že se ve shrnutí této zprávy uvádí, že provedená analýza „neodhalila žádné varovné signály, které by vcelku či zčásti podpořily domnělá tvrzení“[13];

AJ. vzhledem k tomu, že společnost Chetcuti Cauchi Advisors Ltd. podala v rámci nově vytvořeného programu pro individuální investory na Maltě první úspěšnou žádost a že jí byl v roce 2016 udělen privilegovaný status „osvědčený zástupce“, neboť „dostála požadavkům na kvalitu, spolehlivost a množství stanoveným orgánem Identity Malta“; vzhledem k tomu, že propagační video této společnosti bylo natočeno v rezidenci předsedy vlády v Auberge de Castille a že v něm také vystupuje sekretář parlamentu pro otázky občanství; vzhledem k tomu, že vláda dne 23. září 2019 pozastavila platnost licencí pro zástupce pro záležitosti týkající se občanství č. IIP 001 a č. IIP 124 na základě toho, že uvedená společnost šířila „zavádějící informace“;

AK. vzhledem k tomu, že využívání „režimů udělování občanství a povolení k pobytu investorům“ členskými státy EU představuje vážné riziko pro boj proti praní peněz, podrývá vzájemnou důvěru a integritu schengenského prostoru, umožňuje vstup státních příslušníků třetích zemí pouze na základě jimi nahromaděného bohatství, a nikoli na základě jejich užitečných znalostí, dovedností nebo humanitárních aspektů, přičemž se ve skutečnosti jedná o prodej občanství EU; vzhledem k tomu, že Komise výslovně uvedla, že již nepodporuje maltské režimy udělování občanství a povolení k pobytu investorům;

Reforma ústavy

AL. vzhledem k tomu, že Benátská komise ve svém stanovisku, které bylo přijato na jejím 117. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 14.–15. prosince 2018[14], uvádí řadu návrhů na provedení ústavních změn;

AM. vzhledem k tomu, že Malta zahájila pod vedením svého prezidenta debatu o procesu ústavních reforem, do nějž jsou zapojeny různé politické síly a občanská společnost, přičemž přijetí větší části těchto reforem bude vyžadovat dvoutřetinovou většinu v parlamentu; vzhledem k tomu, že probíhá reformní proces zabývající se kontroverzním postavením nejvyššího státního zástupce v ústavě a současným systémem pro jmenování soudců;

AN. vzhledem k tomu, že Evropský parlament spolu s několika dalšími mezinárodními organizacemi opakovaně vyjádřil znepokojení ohledně nestrannosti při vymáhání práva, dělby moci a nezávislosti soudní moci na Maltě, zejména s ohledem na politizaci a nedostatek transparentnosti při postupech pro výběr a jmenování důležitých činitelů, jako je policejní prezident;

AO. vzhledem k tomu, že Komise dne 17. července 2019 vydala v návaznosti na několik široce podporovaných usnesení Evropského parlamentu[15] sdělení s názvem „Posilování právního státu v rámci Unie – akční plán“ (COM(2019)0343), v němž navrhuje zavedení komplexního a nezávislého mechanismu pro monitorování stavu demokracie, právního státu a základních práv (DRF), a to každoročně ve všech členských státech;

1. je hluboce znepokojen úrovní integrity a důvěryhodnosti vyšetřování vraždy Daphne Caruanové Galiziové; bere na vědomí, že kroky vlády v tomto směru jsou široce negativně vnímány a že klesá důvěra v instituce, jakož i jejich důvěryhodnost; zdůrazňuje, že pevná důvěra ve vyšetřování jak ze strany maltských občanů, tak evropského společenství má zásadní význam; uznává, že došlo k pokroku ve vyšetřování vraždy Daphne Caruanové Galiziové; zdůrazňuje nicméně, že případ doposud nebyl uzavřen, neboť vyšetřování stále probíhá;

2. zdůrazňuje, že musí být vyloučeno jakékoli domnělé či skutečné riziko, které hrozí zmařením tohoto vyšetřování; dále zdůrazňuje, že toto riziko bude přetrvávat tak dlouho, dokud bude současný předseda vlády ve funkci;

3. je hluboce znepokojen tím, že četná vyšetřování jiných případů týkajících se praní peněz a korupčního jednání dosud nepokročila či dokonce ani nebyla zahájena, zejména pokud jde o osobu bývalého vedoucího úřadu premiéra a bývalého ministra pro cestovní ruch; vyzývá maltské orgány, aby tato vyšetřování zahájily a pokročily v nich;

4. opětovně vyzývá k plnému a nepřetržitému zapojení Europolu do všech součástí vyšetřování vraždy, jakož i do všech dalších souvisejících vyšetřování; žádá, aby se Europol do záležitosti více zapojil, neboť tak budou dosaženy žádoucí výsledky;

5. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že vývoj na Maltě v posledních letech vedl k závažnému a přetrvávajícímu ohrožení právního státu, demokracie a základních práv, včetně svobody sdělovacích prostředků, nezávislosti policie a soudnictví, jakož i svobody pokojného shromažďování; lituje nedostatku vhodných ústavních záruk ve vztahu k dělbě moci;

6. lituje toho, že Komise v posledních letech upustila od provedení konkrétních opatření proti maltské vládě navzdory opakovaným výzvám ze strany Evropského parlamentu; naléhavě vyzývá Komisi, aby bez jakéhokoli dalšího prodlení zahájila dialog s maltskou vládou v rámci postupu pro posílení právního státu;

7. konstatuje, že reformní proces zabývající se kontroverzním postavením nejvyššího státního zástupce v ústavě a současným systémem pro jmenování soudců a jejich profesní postup v podobě, v jaké byl navržen Benátskou komisí, se nachází v závěrečné fázi; vyzývá parlament a vládu Malty k tomu, aby v plné míře a včasně provedly veškerá zbývající doporučení Benátské komise a orgánu GRECO;

8. souhlasí s poznámkou místopředsedkyně Komise Jourové, podle níž by neprovedení soudních reforem ze strany Malty mohlo posloužit jako základ pro zahájení postupu podle článku 7;

9. konstatuje, že ochrana investigativních novinářů a oznamovatelů je v životním zájmu společnosti; vyzývá maltské orgány, aby za každou cenu a za všech okolností zajistily ochranu osobní bezpečnosti novinářů spolu s jejich existenční jistotou, a tím zaručily i jejich nezávislost;

10. žádá Spojené arabské emiráty (SAE), aby s maltskými a evropskými orgány spolupracovaly a zajistily, aby finanční prostředky zablokované na bankovních účtech společnosti 17 Black zůstaly zmrazené až do doby, než bude celý případ důkladně vyšetřen; vyzývá Komisi a maltské orgány, aby použily veškeré jim dostupné nástroje k zajištění spolupráce s orgány SAE a odpovídající právní pomoci v rámci všech šetření;

11. opětovně připomíná, že je naléhavě zapotřebí vytvořit unijní mechanismus pro demokracii, právní stát a základní práva v podobě, v jaké jej Parlament navrhl ve formě interinstitucionálního paktu o demokracii, právním státu a základních právech, přičemž tento mechanismus by spočíval v každoročním nezávislém a nediskriminačním hodnocení založeném na důkazech, které by se stejnou měrou zaměřovalo na všechny členské státy EU a hodnotilo by, jak dodržují hodnoty zakotvené v článku 2 SEU, a jeho součástí by byla doporučení pro jednotlivé země (zpráva evropského mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva), na něž by navazovala meziparlamentní debata a stálý politický cyklus v rámci institucí EU[16]; vyzývá Komisi, aby předložila návrhy s cílem zamezit tzv. strategickým žalobám proti účasti veřejnosti (SLAPP);

12. opětovně vyzývá maltskou vládu, aby ukončila režimy udělování občanství a povolení k pobytu investorům a aby požádala o nezávislé mezinárodní prošetření vlivu takového obchodu na schopnost maltských orgánů bojovat proti praní peněz a dále na přeshraniční trestnou činnost a integritu schengenského prostoru; vyzývá Komisi, aby i nadále sledovala rozsah a vliv různých režimů udělování občanství a povolení k pobytu investorům a aby v tomto směru přijala vhodná opatření, jak navrhují předchozí usnesení; vyzývá Radu, aby tuto záležitost projednala[17];

13. vyzývá Komisi, aby využívala jí dostupné nástroje a postupy k zajištění plného dodržování právních předpisů EU, pokud jde o boj proti praní peněz (zejména v oblastech vyšetřování praní peněz, vymáhání souvisejících předpisů a nezávislosti příslušných orgánů), bankovní dohled, nezávislost soudní moci, zadávání veřejných zakázek a plánování a rozvoj měst; vyzývá maltské orgány, aby se řídily doporučeními orgánu MONEYVAL;

14. lituje toho, že navzdory opakovaným výzvám vláda neučinila žádný pokrok, pokud jde o vyřešení stavu provizorního pomníku volajícího po spravedlnosti pro Daphne Caruanovou Galiziovou; vyzývá předsedu vlády, aby neprodleně učinil přítrž téměř každodennímu ničení tohoto improvizovaného pomníku ve Vallettě;

15. opětovně připomíná svému předsedovi, že požadavek Parlamentu, aby vznikla evropská cena Daphne Caruanové Galiziové za investigativní žurnalistiku, která by byla každoročně udělována za vynikající investigativní žurnalistiku v Evropě, měl být už dávno realizován;

16. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Komisi, Radě, vládám a parlamentům členských států, Radě Evropy a prezidentovi Maltské republiky.

 

[1]  Úř. věst. C 482, 23.12.2016, s. 117.

[2] Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 162.

[3] Přijaté texty, P8_TA(2018)0456.

[4] Úř. věst. C 356, 4.10.2018, s. 29.

[5] Přijaté texty, P8_TA(2018)0204.

[6] Otázka k ústnímu zodpovězení O-000015/2019 Komisi – B8-0017/2019).

[7] https://rsf.org/en/malta

[8] The Civicus Monitor, zpráva People Power Under Attack 2019.

[9] Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní peněz a financování terorismu (MONEYVAL), Opatření proti praní peněz a financování terorismu – Malta – zpráva o pátém kole vzájemných hodnocení, červenec 2019.

[10] GRECO, páté kolo hodnocení – Předcházení korupčnímu jednání a podpora morální bezúhonnosti ústředních vlád (vedoucích exekutivních funkcí) a donucovacích orgánů – hodnotící zpráva – Malta, 3. dubna 2019.

[11] Evropská komise, Studie o daních, Pracovní dokument č. 76 – 2019 – odhad mezinárodních daňových úniků u jednotlivců, září 2019.

[12] GRECO, páté kolo hodnocení – Předcházení korupčnímu jednání a podpora morální bezúhonnosti ústředních vlád (vedoucích exekutivních funkcí) a donucovacích orgánů – hodnotící zpráva – Malta, 3. dubna 2019.

[13] Úřad dohledu nad programy pro individuální investory, Analýza žádostí individuálních investorů předložených advokátní kanceláří Chetcuti Cauchi Advocates, 8. listopadu 2019.

[14] Malta – Stanovisko k ústavním změnám a dělbě moci, přijato Benátskou komisí na jejím 117. plenárním zasedání (Benátky, 14.–15. prosince 2018).

[15] Usnesení ze dne 25. října 2016 obsahující doporučení Komisi o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva – Úř. věst. C 215, 19.06.2018, s. 162. Usnesení ze dne 14. listopadu 2018 o potřebě komplexního mechanismu EU na ochranu demokracie, právního státu a základních práv, přijaté texty P8_TA(2018)0456.

[16] Usnesení ze dne 25. října 2016 obsahující doporučení Komisi o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva – Úř. věst. C 215, 19.06.2018, s. 162. Usnesení ze dne 14. listopadu 2018 o potřebě komplexního mechanismu EU na ochranu demokracie, právního státu a základních práv, přijaté texty P8_TA(2018)0456.

[17] Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o finančních trestných činech, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových únicích, přijaté texty P8_TA(2019)0240. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. března 2019 o situaci v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU, konkrétně na Maltě a na Slovensku, přijaté texty P8_TA(2019)0328 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2014 o občanství EU na prodej, přijaté texty, P7_TA(2014)0038.

Poslední aktualizace: 18. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí