Postup : 2019/2954(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0240/2019

Predkladané texty :

B9-0240/2019

Rozpravy :

PV 17/12/2019 - 2
CRE 17/12/2019 - 2

Hlasovanie :

PV 18/12/2019 - 13.8
CRE 18/12/2019 - 13.8

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0103

<Date>{16/12/2019}16.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0240/2019</NoDocSe>
PDF 207kWORD 58k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o dodržiavaní zásad právneho štátu na Malte v nadväznosti na nedávne odhalenia týkajúce sa vraždy Daphne Caruany Galiziovej</Titre>

<DocRef>(2019/2954(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Roberta Metsola, Antonio Tajani</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

<Depute>Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Katarina Barley, Sylwia Spurek</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

<Depute>Sophia in ’t Veld, Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Antony Hook, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Karen Melchior</Depute>

<Commission>{Renew}v mene skupiny Renew</Commission>

<Depute>Sven Giegold, Daniel Freund, Terry Reintke, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Bronis Ropė, Henrike Hahn, Tineke Strik, Saskia Bricmont, Viola Von Cramon-Taubadel, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v mene skupiny Verts/ALE</Commission>

<Depute>Assita Kanko, Nicola Procaccini, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Lucia Ďuriš Nicholsonová </Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR</Commission>

<Depute>Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José Gusmão, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne-Sophie Pelletier, Manon Aubry, Petros Kokkalis, Niyazi Kizilyürek </Depute>

<Commission>{GUE/NGL}v mene skupiny GUE/NGL</Commission>

<Depute>Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo, Dino Giarrusso, Rosa D’Amato, Sabrina Pignedoli</Depute>

</RepeatBlock-By>


B9-0240/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o dodržiavaní zásad právneho štátu na Malte v nadväznosti na nedávne odhalenia týkajúce sa vraždy Daphne Caruany Galizie

(2019/2954(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na články 2, 4, 5, 6, 7, 9 a 10 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“),–  so zreteľom na článok 20 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“),

 so zreteľom na články 6, 7, 8, 10, 11, 12 a 47 Charty základných práv Európskej únie,

 so zreteľom na stanovisko k ústavnému usporiadaniu, deľbe moci, nezávislosti súdnictva a presadzovaniu práva na Malte, ktoré prijala Benátska komisia na svojom 117. plenárnom zasadnutí (Benátky, 14. a 15. decembra 2018),

 so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 23. januára 2019 s názvom Systémy udeľovania občianstva a povolení na pobyt investorom v Európskej únii (COM(2019)0012),

 so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2014 o občianstve EÚ na predaj[1] a na spoločné vyjadrenie Komisie a maltských orgánov z 29. januára 2014 pre tlač o maltskom individuálnom investorskom programe,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2016 s odporúčaniami pre Komisiu o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva[2] a na svoje uznesenie zo 14. novembra 2018 o potrebe komplexného mechanizmu EÚ na ochranu demokracie, právneho štátu a základných práv[3],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2017 o právnom štáte na Malte[4],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 3. mája 2018 o pluralite médií a slobode médií v Európskej únii[5],

 so zreteľom na správu z 11. januára 2018 o ceste ad hoc delegácie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Vyšetrovacieho výboru na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi (PANA) na Maltu 30. novembra a 1. decembra 2017,

 so zreteľom na správu zo 16. novembra 2018 o cestách na Maltu a na Slovensko, ktoré od 17. do 20. septembra 2018 vykonala ad hoc delegácia Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci;

 so zreteľom na vypočutia a výmeny názorov, ktoré uskutočnila skupina pre monitorovanie demokracie, právneho štátu a základných práv od času, keď ju 4. júna 2018 zriadil Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

 so zreteľom na list predsedu vlády Malty z 13. marca 2019,

 so zreteľom na uznesenie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 2293 (2019) z 26. júna 2019 s názvom  Zavraždenie Daphne Caruany Galiziovej a zásady právneho štátu na Malte a za jej hranicami – zabezpečiť, aby vyšla najavo celá pravda,

 so zreteľom na otázku Komisii o situácii v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku[6],

 so zreteľom na cestu ad hoc delegácie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci na Maltu od 3. do 4. decembra 2019,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Európska únia je spoločenstvo založené na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobode, demokracii, rovnosti, zásadách právneho štátu a rešpektovaní ľudských práv a keďže tieto hodnoty sú univerzálne a spoločné pre členské štáty;

B. keďže dodržiavanie zásad právneho štátu, demokracie, ľudských práv a základných slobôd, ako aj hodnôt a zásad uvedených v zmluvách EÚ a medzinárodných nástrojoch v oblasti ľudských práv, sú povinnosťami Únie a jej členských štátov a treba ich plniť; keďže v súlade s článkom 2, článkom 3 ods. 1 a článkom 7 ZEÚ je Únia oprávnená konať s cieľom chrániť spoločné hodnoty, na ktorých bola založená, a keďže mechanizmus právneho štátu by sa mal uplatňovať s rovnakou mierou na všetky členské štáty;

C. keďže Charta základných práv Európskej únie je súčasťou primárneho práva EÚ; keďže sloboda prejavu a sloboda a pluralita médií sú zakotvené v článku 11 Charty základných práv a v článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach (EDĽP);

D. keďže nezávislosť súdnictva je zakotvená v článku 19 ods. 1 ZFEÚ, článku 47 Charty základných práv a článku 6 EDĽP a je základnou požiadavkou demokratickej zásady deľby moci;

E. keďže systematické odmietanie jedného členského štátu dodržiavať základné hodnoty Európskej únie a zmluvy, ktorých zmluvnou stranou sa dobrovoľne stal, má vplyv na EÚ ako celok;

Vyšetrovania

F. keďže maltská protikorupčná investigatívna novinárka a blogerka Daphne Caruana Galizia bola zavraždená pri bombovom útoku automobilom 16. októbra 2017;

G. keďže vyšetrovanie vraždy vedené maltskými orgánmi za pomoci Europolu doteraz viedlo k identifikácii a obvineniu niekoľkých podozrivých osôb a jednej osoby podozrivej zo zosnovania vraždy, a to vlastníka spoločnosti 17 Black Ltd. so sídlom v Dubaji, ktorý bol zatknutý 20. novembra 2019 pri zrejmom pokuse utiecť z Malty na jachte;

H. keďže jeden z údajných spolupáchateľov a údajný osnovateľ vraždy zapojil do plánovania a financovania vraždy bývalého vedúceho kancelárie predsedu vlády;

I. keďže tieto odhalenia viedli k mnohým masovým demonštráciám a protestom občianskej spoločnosti na Malte požadujúcim spravodlivosť, verejnú zodpovednosť a dodržiavanie zásad právneho štátu;

J. keďže vedúceho kancelárie predsedu vlády polícia a maltská bezpečnostná služba oboznamovali s informáciami na bezpečnostných brífingoch; keďže 26. novembra 2019 odstúpil potom ako ho v prípade Daphne Caruany Galiziovej vypočúvala polícia; keďže odvtedy ho polícia viackrát opätovne zatkla, vypočúvala a prepustila bez obvinenia;

K. keďže 26. novembra 2019 odstúpil aj minister cestovného ruchu; keďže v ten istý deň minister hospodárstva pozastavil výkon svojich ministerských úloh, ale 1. decembra 2019 bol vo svojej funkcii potvrdený;

L. keďže v súvislosti s rastúcimi politickými nepokojmi obklopujúcimi vyšetrovanie vraždy maltský predseda vlády oznámil, že podá demisiu po voľbách vedenia strany, ktorá sa má konať 12. januára 2020;

M. keďže maltská vláda 20. septembra 2019 oznámila, že sa začne „verejné nezávislé vyšetrovanie vraždy Daphne Caruany Galiziovej“; keďže po vecnej kritike, ktorú vyjadrila rodina Dafne Caruany Galiziovej a medzinárodní pozorovatelia, predseda vlády vymenoval dvoch nových členov komisie a významne rozšíril rozsah vyšetrovania, ktorý teraz uspokojuje všetky strany;

N. keďže podozrivej osobe, o ktorej sa predpokladá, že bola vo veci vražde sprostredkovateľom, bola 25. novembra 2019 udelená prezidentská milosť v rámci výhradnej právomoci predsedu vlády, a to za informácie vedúce k osnovateľovi vraždy, za predpokladu, že všetky informácie sú potvrdené dôkazmi; keďže podozrivý osnovateľ vraždy, ktorého právnik verejne vyhlásil, že môže poskytnúť informácie o vražde a korupcii osôb blízkych predsedovi vlády vrátane bývalého vedúceho kancelárie premiéra a bývalého ministra cestovného ruchu, podal žiadosť o milosť, ktorú zamietol najprv predseda vlády v rámci svojich právomocí a potom aj jeho kabinet, a to po porade s policajným komisárom a generálnym prokurátorom;

O. keďže desiatky organizácií občianskej spoločnosti, mediálnych agentúr, študentských organizácií, odborových zväzov a profesijných združení, ako sú Maltské združenie zamestnávateľov, obchodná a priemyselná komora a advokátska komora, vyzvali premiéra, aby okamžite odstúpil;

P. keďže pretrvávajú vážne obavy v súvislosti s bojom proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti na Malte; keďže to môže oslabiť dôveru občanov vo verejné inštitúcie a prípadne to môže vyústiť do nebezpečných prepojení medzi zločineckými skupinami a verejnými orgánmi;

Q. keďže napriek opakovaným výzvam Európskeho parlamentu a iných medzinárodných inštitúcií sa nenašlo žiadne riešenie, pokiaľ ide o provizórny pamätník vo Valette, pretože zákony a prístup vlády zostávajú nezmenené a zamestnanci verejnej správy takmer dennodenne likvidujú predmety pripomínajúce túto udalosť;

Sloboda médií

R. keďže rodina Daphne Caruany Galiziovej stále čelí nenávistným kampaniam a mnohým žalobám za urážku na cti, a to aj zo strany členov maltskej vlády, a keďže viacerí vládni úradníci vrátane predsedu vlády uviedli, že nevidia dôvod, prečo by sa tieto žaloby za urážku na cti mali stiahnuť;

S. keďže podľa svetového rebríčku slobody tlače, ktorý zostavuje organizácia Reportéri bez hraníc, sa v roku 2019 Malta umiestnila na 77. priečke, čo znamená, že klesla zo 65. miesta v roku 2018 a zo 47. miesta v roku 2017;[7]

T. keďže CIVICUS Monitor 2019 presunul občiansky priestor Malty z kategórie „otvorený“ do kategórie„zúžený“; keďže CIVICUS opisuje prostredie pre novinárov ako „čoraz nepriateľskejšie – najmä pokiaľ ide o žurnalistov, ktorí informujú o korupcii“ – a uvádza, že „beztrestnosť po zabití [...] Daphne Caruany Galiziovej vytvorila pre štát priestor na zastrašovanie a obťažovanie aktivistov a osôb, ktoré sa zasadzujú za spravodlivosť“;[8]

U. keďže novinári, a najmä, ale nie výlučne, investigatívni novinári, čoraz častejšie čelia takzvaným strategickým žalobám proti verejnej účasti, ktorých jediný účel je mariť prácu novinárov;

V. keďže po tlačovej konferencii v kancelárii predsedu vlády 29. novembra 2019 bolo novinárom dočasne zakázané opustiť miestnosť a budovu; keďže nedostatočná bezpečnosť novinárov a zúžený priestor pre občiansku spoločnosť ako výsledok obťažovania a zastrašovania vedú k zhoršeniu dohľadu nad výkonnou mocou a k narušeniu občianskej angažovanosti občanov;

Pranie špinavých peňazí/korupcia

W. keďže správa o vyšetrovaní o spoločnosti Egrant nie je verejne dostupná; keďže dostupné závery nepotvrdzujú tvrdenia, ktoré spájajú vlastníctvo spoločnosti Egrant Inc. s predsedom vlády a jeho manželkou; keďže len predseda vlády, minister spravodlivosti, vedúci kancelárie predsedu vlády a tlačový tajomník predsedu vlády majú prístup k úplnej neupravenej správe o vyšetrovaní; keďže sa následne nezačalo žiadne vyšetrovanie s cieľom odhaliť skutočné vlastníctvo spoločnosti Egrant, ktoré sa ešte musí objasniť;

X. keďže na základe obvinenia z korupcie prebieha päť súdnych vyšetrovaní, konkrétne vyšetrovanie vo veci banky Pilatus, vyšetrovanie vo veci peňažnej sumy, ktorá bola prevedená medzi bývalým vedúcim kancelárie predsedu vlády a audítorom spoločnosti Nexia BT, vyšetrovanie vo veci úplatkov medzi bývalým vedúcim kancelárie predsedu vlády a Adrianom Hillmanom z Times of Malta, vyšetrovanie vo veci 17 Black Ltd. a dvoch ďalších spoločností – Tillarge a Hearnville – a vyšetrovanie vo veci Vitals;

Y. keďže v čase od mája 2016 do novembra 2019 boli vedúci kancelárie predsedu vlády a maltský minister cestovného ruchu a bývalý minister energetiky jedinými vysokopostavenými vládnymi úradníkmi členského štátu EÚ, o ktorých sa zistilo, že sú skutočnými vlastníkmi spoločnosti odhalenej v panamských dokumentoch;

Z. keďže jedným z údajných osnovateľov vraždy je vlastník spoločnosti 17 Black Ltd. so sídlom v Dubaji a bývalý člen správnej rady spoločnosti Electrogas Malta Ltd, ktorá je zapojená do vykonávania dlhodobej dohody o dodávkach plynu z Azerbajdžanu do Malty;

AA. keďže orgán Rady Európy pre boj proti praniu špinavých peňazí MONEYVAL vo svojej správe z 12. septembra 2019 vyzval maltské orgány, aby posilnili praktické uplatňovanie ich opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, rozhodol o uplatnení svojho posilneného ďalšieho postupu a vyzval Maltu, aby v decembri 2020 podala príslušnú správu; keďže podľa uvedenej správy orgány presadzovania práva v súčasnosti nie sú schopné sa účinne a včas zaoberať zložitými prípadmi prania špinavých peňazí na vysokej úrovni, ktoré sa týkajú trestných činov v oblasti financií, úplatkárstva a korupcie[9];

AB. keďže protikorupčný orgán Rady Európy GRECO dospel vo svojej správe z 22. marca 2019 k záveru, že účinnosť verejných inštitúcií zapojených do systému bŕzd a protiváh sa spochybňuje, keďže krajina čelí v posledných rokoch bezprecedentnej vlne sporov týkajúcich sa integrity vyšších vládnych úradníkov až po najvyššiu úroveň[10];

AC. keďže Komisia v správe o európskom semestri 2019 týkajúcej sa Malty (SWD(2019)1017) uviedla, že inštitucionálny rámec pre boj proti korupcii vykazuje nedostatky a existuje riziko konfliktu záujmov na rôznych úrovniach vlády;

AD. keďže zo správy Komisie zo septembra 2019 vyplýva, že Malta má zďaleka najvyššiu mieru daňových únikov v Európe, a odhalila, že maltskí štátni príslušníci majú v daňových rajoch veľké majetky a umiestňujú v nich svoje aktíva[11];

AE. keďže v správe Európskej centrálnej banky vydanej v lete 2019 sa údajne uvádzajú závažné nedostatky, ktoré mohli v Bank of Valetta napriek opakovaným upozorneniam umožniť počas niekoľkých rokov pranie špinavých peňazí alebo inú trestnú činnosť;

AF. keďže GRECO ďalej dospel k záveru, že stálu komisiu proti korupcii možno sotva považovať za špecializovaný orgán, ktorý má uľahčiť vyšetrovanie korupcie, a že jej príspevok k úsiliu Malty v boji proti korupcii je zanedbateľný[12];

Systém udeľovania občianstva a povolení na pobyt investorom

AG. keďže v roku 2019 bolo nahlásených najmenej päť prípadov, v ktorých boli používatelia maltského „systému udeľovania občianstva a povolení na pobyt investorom“ obvinení zo závažných finančných trestných činov;

AH. keďže zástupca spoločnosti Chetcuti Cauchi Advisors Ltd pre udeľovanie cestovných pasov naznačil v anonymnom rozhovore, ktorý bol vedený vo francúzskom televíznom programe „Enquete exclusive“, že jeho osobné väzby s predsedom vlády, ministrom spravodlivosti a parlamentným štátnym tajomníkom pre reformy, občianstvo a zjednodušenie administratívnych postupov môžu mať pozitívny vplyv na proces podávania žiadostí, a to aj v prípade klientov s trestnou minulosťou; keďže tieto odhalenia vyvolávajú vážne pochybnosti o spoľahlivosti a kontrole maltských programov udeľovania občianstva a povolení na pobyt;

AI. keďže 8. novembra 2019 maltská vláda uverejnila správu Úradu regulátora individuálneho investorského programu (IIP) týkajúcu sa vyšetrovania advokátskej kancelárie Chetcuti Cauchi Advocates vo funkcii zástupcu IPP; keďže v uvedenej správe sa v zhrnutí uvádza, že analýza „neodhalila žiadne varovné signály, ktoré by úplne alebo čiastočne podporovali údajné obvinenia“[13];

AJ. keďže advokátska kancelária Chetcuti Cauchi Advisors Ltd. podala prvú úspešnú žiadosť v rámci novovytvoreného individuálneho investorského programu na Malte a získala privilegovaný štatút „schváleného zástupcu“ v roku 2016, keď „splnila požiadavky na kvalitu, spoľahlivosť a objem, ktoré stanovila agentúra Identity Malta;“ keďže propagačné video pre uvedenú spoločnosť bolo natočené na úrade predsedu vlády Auberge de Castille a vystúpil v ňom aj parlamentný štátny tajomník pre občianstvo; keďže vláda 23. septembra 2019 pozastavila licencie zástupcov pre udeľovanie občianstva č. IIP 001 a č. IIP 124 z toho dôvodu, že spoločnosť šírila „zavádzajúce informácie“;

AK. keďže využívanie „systémov udeľovania občianstva a povolení na pobyt investorom“ členskými štátmi EÚ predstavuje vážne riziká pre boj proti praniu špinavých peňazí, oslabuje vzájomnú dôveru a integritu schengenského priestoru, umožňuje prijímanie štátnych príslušníkov tretích krajín len na základe naakumulovaného bohatstva a nie na základe užitočných poznatkov, zručností alebo humanitárnych aspektov a predstavuje skutočný predaj občianstva EÚ; keďže Komisia výslovne uviedla, že neschvaľuje maltské systémy udeľovania občianstva a povolení na pobyt investorom;

Ústavná reforma

AL. keďže Benátska komisia vo svojom stanovisku k Malte, ktoré prijala na svojom 117. plenárnom zasadnutí 14. – 15. decembra 2018[14], uviedla niekoľko návrhov na ústavné reformy;

AM. keďže Malta začala diskusie o procese ústavných reforiem pod dohľadom svojho prezidenta, do ktorých sú zapojené rôzne politické sily a občianska spoločnosť, pričom väčšina z nich si bude vyžadovať na ich vykonanie dvojtretinovú väčšinu v parlamente; keďže prebieha reformný proces, ktorý sa zaoberá kontroverznou ústavnou úlohou generálneho prokurátora a súčasného systému vymenúvania sudcov;

AN. keďže Európsky parlament a niekoľko ďalších medzinárodných inštitúcií opakovane vyjadrili obavy v súvislosti s nestrannosťou presadzovania práva, deľbou moci a nezávislosťou súdnictva na Malte, najmä pokiaľ ide o politizáciu a nedostatok transparentnosti pri postupoch výberu a vymenúvania, ako napríklad na funkciu policajného prezidenta;

AO. keďže v nadväznosti na niekoľko široko podporovaných uznesení Európskeho parlamentu[15] Komisia 17. júla 2019 uverejnila oznámenie s názvom Posilnenie právneho štátu v Únii – Koncepcia pre prijatie opatrení (COM(2019)0343), v ktorom bol navrhnutý komplexný a nezávislý mechanizmus na monitorovanie situácie v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv na ročnom základe vo všetkých členských štátoch;

1. je hlboko znepokojený integritou a dôveryhodnosťou vyšetrovania vraždy Daphne Caruany Galiziovej; berie na vedomie rozsiahle negatívne vnímanie vládnych opatrení v tejto súvislosti, ako aj znižujúcu sa dôveru v inštitúcie; zdôrazňuje, že nesporná dôvera maltských občanov a európskeho spoločenstva vo vyšetrovací proces je mimoriadne dôležitá; uznáva pokrok dosiahnutý pri vyšetrovaní vraždy Daphne Caruany Galiziovej; zdôrazňuje však, že tento prípad je stále otvorený a naďalej prebiehajú vyšetrovania;

2. zdôrazňuje, že akémukoľvek vnímanému alebo reálnemu riziku ohrozenia vyšetrovania sa musí bezpodmienečne zabrániť; ďalej zdôrazňuje, že toto riziko bude pretrvávať, pokiaľ bude predseda vlády vo funkcii;

3. je veľmi znepokojený tým, že v prípade viacerých ďalších vyšetrovaní súvisiacich prípadov prania špinavých peňazí a korupcie nedošlo k pokroku, alebo neboli dokonca ani začaté, najmä pokiaľ ide o bývalého vedúceho kancelárie predsedu vlády a bývalého ministra pre cestovný ruch; vyzýva maltské orgány, aby pristúpili k týmto vyšetrovaniam a pokročili v nich;

4. opakuje svoju výzvu, aby bol do všetkých aspektov vyšetrovania vraždy a všetkých súvisiacich vyšetrovaní plne a nepretržite zapojený Europol; žiada, aby bolo zapojenie Europolu posilnené, keďže prináša výsledky;

5. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že vývoj na Malte v posledných rokoch viedol k závažnému a trvalému ohrozeniu právneho štátu, demokracie a základných práv vrátane slobody médií, nezávislosti polície a súdnictva a slobody pokojného zhromažďovania; vyjadruje poľutovanie nad tým, že chýbajú primerané ústavné záruky, pokiaľ ide o deľbu moci;

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek opakovaným výzvam Európskeho parlamentu sa Komisia v posledných rokoch zdržala prijatia akýchkoľvek konkrétnych opatrení proti maltskej vláde; naliehavo vyzýva novú Komisiu, aby bez ďalšieho zbytočného odkladu nadviazala dialóg s maltskou vládou v kontexte rámca právneho štátu;

7. poznamenáva, že reformný proces, ktorý sa zaoberá kontroverznou ústavnou úlohou generálneho prokurátora a súčasného systému vymenúvania sudcov a kariérneho rastu, ako ho navrhuje Benátska komisia, je v poslednej fáze; naliehavo vyzýva maltský parlament a vládu, aby v plnej miere vykonali všetky zostávajúce odporúčania Benátskej komisie a orgánu GRECO;

8. berie na vedomie pripomienky podpredsedníčky Komisie Jourovej, že neschválenie reformy súdnictva zo strany Malty by mohlo slúžiť ako základ na spustenie postupu podľa článku 7;

9. konštatuje, že ochrana investigatívnych novinárov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti je v primárnom záujme spoločnosti; vyzýva maltské orgány, aby vždy a za každú cenu zabezpečili ochranu osobnej bezpečnosti a živobytia novinárov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, a tým aj ich nezávislosť;

10. vyzýva Spojené arabské emiráty, aby spolupracovali s maltskými a európskymi orgánmi a aby zabezpečili, že finančné prostriedky spoločnosti 17 Black zostanú zmrazené na bankových účtoch až do dôkladného prešetrenia; žiada Komisiu a maltské orgány, aby využili všetky nástroje, ktoré majú k dispozícii, na zabezpečenie spolupráce orgánov Spojených arabských emirátov a náležitej právnej pomoci vo všetkých vyšetrovaniach;

11. opätovne zdôrazňuje, že je bezprostredne potrebný mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva, ako ho navrhol Parlament vo forme medziinštitucionálneho paktu o demokracii, právnom štáte a základných právach a ktorý by pozostával z ročného nezávislého, na dôkazoch založeného, nediskriminačného preskúmania zameraného na rovnocenné posúdenie súladu všetkých členských štátov EÚ s hodnotami stanovenými v článku 2 ZEÚ, s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny (európska správa o demokracii, právnom štáte a základných právach), po ktorom bude nasledovať medziparlamentná rozprava a stály politický cyklus v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv v rámci inštitúcií EÚ[16]; opakuje svoju výzvu Komisii, aby predložila návrhy na predchádzanie tzv. strategickým žalobám proti verejnej účasti (SLAPP);

12. opakuje svoju výzvu vláde Malty, aby zrušila svoje systémy udeľovania občianstva a povolení na pobyt investorom a zadala nezávislé a medzinárodné preskúmanie vplyvu tohto predaja občianstva a povolení na pobyt na možnosti maltských orgánov v oblasti presadzovania boja proti praniu špinavých peňazí, ďalšiu cezhraničnú trestnú činnosť a integritu schengenského priestoru; vyzýva Komisiu, aby pokračovala v monitorovaní a posudzovaní všetkých existujúcich systémov udeľovania občianstva a povolení na pobyt investorom a aby prijala primerané kroky, ako sa navrhuje v predchádzajúcich uzneseniach; žiada Radu, aby o tejto záležitosti diskutovala[17];

13. žiada Komisiu, aby využila všetky nástroje a postupy, ktoré má k dispozícii, s cieľom zabezpečiť úplný súlad s právom EÚ vo vzťahu k boju proti praniu špinavých peňazí (najmä v oblasti vyšetrovania prania špinavých peňazí a presadzovania príslušných právnych predpisov a nezávislosti príslušných orgánov), bankovému dohľadu, nezávislosti súdnictva, verejnému obstarávaniu a plánovaniu a rozvoju miest; vyzýva maltské orgány, aby vykonali všetky odporúčania výboru MONEYVAL;

14. vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek opakovaným výzvam vláda nedosiahla žiadny pokrok pri hľadaní riešenia, pokiaľ ide o provizórny pamätník, ktorý požaduje spravodlivosť pre Daphne Caruanu Galiziovú; vyzýva predsedu vlády, aby okamžite zastavil takmer každodenné ničenie provizórneho pamätníka vo Vallette;

15. ešte raz pripomína svojmu predsedovi, že realizácia jeho požiadavky, aby vznikla „európska cena Daphne Caruanovej Galiziovej za investigatívnu žurnalistiku“, ktorá by sa každoročne udeľovala za vynikajúcu investigatívnu žurnalistiku v Európe, sa už dlho odkladá;

16. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii, Rade, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy a prezidentovi Maltskej republiky.

 

 

[1] Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 117.

[2] Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 162.

[3] Prijaté texty, P8_TA(2018)0456.

[4] Ú. v. EÚ C 356, 4.10.2018, s. 29.

[5] Prijaté texty, P8_TA(2018)0204.

[6] Otázka na ústne zodpovedanie Komisii O-000015/2019 – B8-0017/2019).

[7] https://rsf.org/en/malta

[8] The Civicus Monitor, People Power Under Attack 2019.

[9] Výbor expertov pre vyhodnocovanie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (MONEYVAL), Opatrenia proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu – Malta – Správa piateho kola vzájomného hodnotenia, júl 2019.

[10] GRECO, Piate kolo hodnotenia – Predchádzanie korupcii a podpora integrity v ústrednej štátnej správe (najvyššie výkonné funkcie) a agentúrach presadzovania práva – Hodnotiaca správa – Malta, 3. apríla 2019.

[11] Európska komisia, dokumenty o zdaňovaní, pracovný dokument č. 76 – 2019 – Odhad medzinárodných daňových únikov zo strany jednotlivcov, september 2019.

[12] GRECO, Piate kolo hodnotenia – Predchádzanie korupcii a podpora integrity v ústrednej štátnej správe (najvyššie výkonné funkcie) a agentúrach presadzovania práva – Hodnotiaca správa – Malta, 3. apríla 2019.

[13] Úrad regulátora individuálneho investorského programu, analýza žiadostí IPP, ktoré predložila advokátska kancelária Chetcuti Cauchi Advocates, 8. november 2019.

[14] Malta – Stanovisko k ústavnému usporiadaniu a deľbe moci, ktoré prijala Benátska komisia na svojom 117. plenárnom zasadnutí (Benátky, 14. – 15. decembra 2018).

[15] Uznesenie z 25. októbra 2016 s odporúčaniami pre Komisiu o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva – Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 162; uznesenie zo 14. novembra 2018 o potrebe komplexného mechanizmu EÚ na ochranu demokracie, právneho štátu a základných práv – Prijaté texty, P8_TA(2018)0456.

[16] Uznesenie z 25. októbra 2016 s odporúčaniami pre Komisiu o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva – Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 162; uznesenie zo 14. novembra 2018 o potrebe komplexného mechanizmu EÚ na ochranu demokracie, právneho štátu a základných práv – Prijaté texty, P8_TA(2018)0456.

[17] Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch, prijaté texty, P8_TA(2019)0240; Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. marca 2019 o situácii v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku, prijaté texty, P8_TA(2019)0328; Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. januára 2014 o občianstve EÚ na predaj, prijaté texty, P7_TA(2014)0038.

Posledná úprava: 18. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia