Förslag till resolution - B9-0240/2019Förslag till resolution
B9-0240/2019

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om rättsstatssituationen i Malta efter de senaste avslöjandena kring mordet på Daphne Caruana Galizia

16.12.2019 - (2019/2954(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

Roberta Metsola, Antonio Tajani
för PPE-gruppen
Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Katarina Barley, Sylwia Spurek
för S&D-gruppen
Sophia in ’t Veld, Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Antony Hook, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Karen Melchior
för Renew-gruppen
Sven Giegold, Daniel Freund, Terry Reintke, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Bronis Ropė, Henrike Hahn, Tineke Strik, Saskia Bricmont, Viola Von Cramon-Taubadel, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner
för Verts/ALE-gruppen
Assita Kanko, Nicola Procaccini, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Lucia Ďuriš Nicholsonová
för ECR-gruppen
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José Gusmão, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne-Sophie Pelletier, Manon Aubry, Petros Kokkalis, Niyazi Kizilyürek
för GUE/NGL-gruppen
Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo, Dino Giarrusso, Rosa D’Amato, Sabrina Pignedoli


Förfarande : 2019/2954(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0240/2019
Ingivna texter :
B9-0240/2019
Antagna texter :

B9-0240/2019

Europaparlamentets resolution om rättsstatssituationen i Malta efter de senaste avslöjandena kring mordet på Daphne Caruana Galizia

(2019/2954(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artiklarna 2, 4, 5, 6, 7, 9 och 10 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

 med beaktande av artikel 20 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget),

 med beaktande av artiklarna 6, 7, 8, 10, 11, 12 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

 med beaktande av yttrandet Opinion on constitutional arrangements and separation of powers and the independence of the judiciary and law enforcement in Malta, som antogs av Venedigkommissionen vid dess 117:e plenarsession (Venedig, 14‑15 december 2018),

 med beaktande av rapporten av den 23 januari 2019 från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén System för medborgarskap och uppehållstillstånd för investerare i Europeiska unionen (COM(2019)0012),

 med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2014 om EU-medborgarskap till salu[1] och Europeiska kommissionens och de maltesiska myndigheternas gemensamma pressmeddelande av den 29 januari 2014 om Maltas program för enskilda investerare,

 med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2016 med rekommendationer till kommissionen om inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter[2] och sin resolution av den 14 november 2018 om behovet av en övergripande EU-mekanism för skydd av demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter[3],

 med beaktande av sin resolution av den 15 november 2017 om rättsstatlighet i Malta[4],

 med beaktande av sin resolution av den 3 maj 2018 om mediernas mångfald och frihet i Europeiska unionen[5],

 med beaktande av rapporten av den 11 januari 2018 om besöket i Malta den 30 november–1 december 2017 av ad hoc-delegationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och undersökningskommittén för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt (PANA),

 med beaktande av rapporten av den 16 november 2018 om besöket i Malta och Slovakien den 17–20 september 2018 av ad hoc-delegationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

 med beaktande av de utfrågningar och diskussioner som genomförts av gruppen för övervakning av demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter sedan den inrättades av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor den 4 juni 2018,

 med beaktande av skrivelsen från Maltas premiärminister av den 13 mars 2019,

 med beaktande av resolution nr 2293 (2019) av den 26 juni 2019 från Europarådets parlamentariska församling med titeln Daphne Caruana Galizia’s assassination and the rule of law in Malta and beyond: ensuring that the whole truth emerges,

 med beaktande av frågan till kommissionen om situationen för rättsstaten och kampen mot korruption i EU, särskilt i Malta och Slovakien[6],

 med beaktande av ad hoc-delegationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor som besökte Malta den 3–4 december 2019,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Europeiska unionen är grundad på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, och dessa värden är universella och gemensamma för medlemsstaterna.

B. Rättsstaten, respekt för demokrati, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt de värderingar och principer som finns förankrade i EU:s fördrag och i internationella instrument för mänskliga rättigheter är skyldigheter som åligger unionen och dess medlemsstater och som måste iakttas. I enlighet med artikel 2, artikel 3.1 och artikel 7 i EU-fördraget har unionen befogenhet att agera för att skydda de gemensamma värden som den har som grund, och rättsstatsmekanismen bör tillämpas med samma kraft på alla medlemsstater.

C. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna är en del av EU:s primärrätt. Yttrandefriheten och mediernas frihet och mångfald fastställs i artikel 11 i stadgan om de grundläggande rättigheterna och i artikel 10 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

D. Rättsväsendets oberoende finns inskrivet i artikel 19.1 i EUF-fördraget, i artikel 47 i stadgan om de grundläggande rättigheterna och i artikel 6 i Europakonventionen, och är en väsentlig förutsättning för den demokratiska maktdelningsprincipen.

E. Om en medlemsstat systematiskt vägrar att iaktta Europeiska unionens grundläggande värden och de fördrag som den frivilligt har anslutit sig till, påverkar det EU som helhet.

Utredningar

F. Den maltesiska undersökande anti-korruptionsjournalisten och bloggaren Daphne Caruana Galizia mördades i ett bilbombsattentat den 16 oktober 2017.

G. De mordutredningar som letts av de maltesiska myndigheterna, med stöd av Europol, har hittills lett till att flera misstänkta och en av de potentiella hjärnorna bakom mordet, det vill säga ägaren till det Dubaibaserade företaget 17 Black Ltd., som greps den 20 november 2019 i ett uppenbart försök att fly Malta på sin yacht, har identifierats och åtalats.

H. En av de påstådda medbrottslingarna och den påstådda hjärnan bakom mordet har dragit in premiärministerns f.d. stabschef i planeringen och finansieringen av mordet.

I. Dessa avslöjanden har lett till många stora demonstrationer och protester från det civila samhället i Malta med krav på rättvisa, ansvarighet och respekt för rättsstaten.

J. Premiärministerns stabschef hade kännedom om information från polisens och den maltesiska säkerhetstjänstens säkerhetsgenomgångar. Han avgick den 26 november 2019 efter att ha förhörts av polisen om fallet Daphne Caruana Galizia. Sedan dess har han gripits flera gånger på nytt, förhörts och släppts utan åtal av polisen.

K. Ministern för turism avgick också den 26 november 2019. Samma dag suspenderade ekonomiministern sig själv från sitt ministerämbete, men återinsattes i ämbetet den 1 december 2019.

L. Maltas premiärminister har meddelat att han kommer att avgå efter ett partiledarval som ska hållas den 12 januari 2020 mitt i den tilltagande politiska oron kring utredningen av mordet.

M. Den 20 september 2019 tillkännagav den maltesiska regeringen inrättandet av en offentlig oberoende utredning av mordet på Daphne Caruana Galizia. Efter omfattande kritik från Caruana Galizias familj och internationella observatörer, utsåg premiärministern två nya ledamöter till styrelsen och ändrade utredningens omfattning betydligt, så att alla parter nu är tillfreds.

N. Den misstänkta person som förmodades vara mellanhanden i mordet benådades av presidenten den 25 november 2019 efter premiärministerns eget gottfinnande i utbyte mot information som kunde leda till hjärnan bakom mordet, förutsatt att all information kunde bestyrkas av bevis. Den person som misstänktes vara hjärnan bakom mordet, vars advokat offentligt meddelade att han skulle kunna lämna information om mordkomplotten och korruption som berör personer i premiärministerns närhet, däribland den f.d. stabschefen och den f.d. ministern för turism, hade fått avslag på sin begäran om benådning av premiärministern – när denne agerade på egen hand – och en andra gång av kabinettet – på polischefens och justitiekanslerns inrådan.

O. Många organisationer i det civila samhället, medieföretag, studentorganisationer samt fackföreningar och yrkessammanslutningar, såsom Maltas arbetsgivarorganisation, handels- och industrikammaren och advokatförbundet, har offentligt uppmanat premiärministern att avgå med omedelbar verkan.

P. Det kvarstår djupa farhågor kring kampen mot korruption och organiserad brottslighet i Malta. Detta hotar att undergräva allmänhetens förtroende för offentliga institutioner, vilket skulle kunna leda till farliga sammanlänkningar mellan kriminella grupper och offentliga myndigheter.

Q. Trots upprepade uppmaningar från Europaparlamentet och andra internationella institutioner har ingen lösning hittats beträffande det tillfälliga minnesmärket i Valletta; lagarna och regeringens inställning har inte ändrats och minnessaker tas bort nästan dagligen av anställda vid den offentliga förvaltningen.

Mediernas frihet

R. Daphne Caruana Galizias familj är alltjämt måltavla för hatkampanjer och lagföringar gällande ärekränkning, bland annat från maltesiska regeringsmedlemmar. Flera regeringsföreträdare, däribland premiärministern, har låtit förstå att de inte kan se varför lagföringarna skulle dras tillbaka.

S. I 2019 års globala pressfrihetsindex från Reportrar utan gränser ligger Malta på 77:e plats och har därmed fallit från 65:e plats 2018 och 47:e plats 2017[7].

T. När det gäller utrymmet för civilsamhället på Malta har det gått från ”öppet” till ”krympande” i Civicus Monitor 2019. Civicus beskriver miljön för journalister som ”alltmer fientlig, särskilt för dem som rapporterar om korruption” och meddelar att ”straffriheten efter mordet på Daphne Caruana Galizia har skapat utrymme för staten att skrämma och trakassera aktivister och dem som verkar för rättvisa”[8].

U. Journalister, och i synnerhet undersökande journalister, men inte bara de, utsätts alltmer för så kallade strategiska rättegångar mot allmänhetens deltagande, som enbart syftar till att motverka deras arbete.

V. Efter en presskonferens på premiärministerns kansli den 29 november 2019 förbjöds journalister tillfälligt att lämna rummet och byggnaden. Bristande säkerhet för journalister och ett krympande utrymme för civilsamhället till följd av trakasserier och hot undergräver granskningen av den verkställande makten och urholkar medborgarnas samhällsengagemang.

Penningtvätt/korruption

W. Utredningsrapporten Egrant är inte allmänt tillgänglig. De tillgängliga slutsatserna bekräftar inte påståenden som sammankopplar ägandet av Egrant Inc. med den maltesiske premiärministern och hans hustru. Det är enbart premiärministern, justitieministern, premiärministerns stabschef och premiärministerns kommunikationsansvarige som har åtkomst till den fullständiga och omaskerade utredningsrapporten. Ingen utredning har gjorts i efterhand för att avslöja det verkliga ägandet av Egrant, och det har fortfarande inte klargjorts.

X. Det pågår för närvarande fem förundersökningar om påstådd korruption: en om Pilatus Bank, en om ett penningbelopp som överförts mellan premiärministerns före detta stabschef och revisorn för Nexia BT, en om olagliga provisioner mellan premiärministerns före detta stabschef och Adrian Hillman från tidningen Times of Malta, en om företaget 17 Black Ltd. och två andra företag – Tillgate och Hearnville – samt en om Vitals.

Y. Mellan maj 2016 och november 2019 var premiärministerns stabschef, Maltas turismminister och den tidigare energiministern de enda sittande, högt uppsatta regeringsföreträdarna i någon EU-medlemsstat som konstaterats vara verkliga ägare av ett i Panamadokumenten avslöjat företag.

Z. En av de påstådda hjärnorna bakom mordet är ägaren av det Dubaibaserade företaget 17 Black Ltd. och tidigare styrelseledamoten i Electrogas Malta Ltd., med involvering i ett långtidsavtal om gasleveranser från Azerbajdzjan till Malta.

AA. I sin rapport av den 12 september 2019 uppmanade Europarådets organ mot penningtvätt, Moneyval, de maltesiska myndigheterna att stärka det praktiska genomförandet av sina åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Moneyval beslutade också att tillämpa sitt förstärkta uppföljningsförfarande och uppmanade Malta att rapportera tillbaka i december 2020. Enligt rapporten är de brottsbekämpande myndigheterna för närvarande inte i stånd att effektivt och skyndsamt hantera komplexa penningtvättsmål på hög nivå rörande ekonomiska brott, mutbrott och korruptionsbrott[9].

AB. Europarådets antikorruptionsorgan, Greco, kom i sin rapport av den 22 mars 2019 fram till att effektiviteten hos offentliga institutioner som arbetar med kontroller och motvikter kan ifrågasättas då en hittills aldrig skådad våg av kontroverser svept över landet de senaste åren gällande oförvitligheten hos högt uppsatta regeringsföreträdare, ända upp till högsta nivå[10].

AC. I 2019 års rapport om Malta från den europeiska planeringsterminen (SWD(2019)1017) nämnde kommissionen att den institutionella ramen mot korruption har brister, och det finns en risk för intressekonflikt på olika förvaltningsnivåer.

AD. En kommissionsrapport från september 2019 visar att Malta har den överlägset högsta graden av skatteundandragande i Europa och avslöjar att maltesiska medborgare har omfattande offshoreförmögenheter och placerar sina tillgångar utomlands[11].

AE. En rapport från Europeiska centralbanken som släpptes sommaren 2019 ska ha pekat ut svåra brister som kan ha gjort att penningtvätt och annan kriminell verksamhet kunnat fortsätta genom åren i Bank of Valletta trots upprepade varningar.

AF. Vidare kom Greco fram till att den ständiga kommissionen mot korruption knappast kan ses som ett specialistorgan ägnat att underlätta korruptionsutredningar och att dess bidrag till Maltas insatser mot korruption har varit försumbart[12].

Systemet för medborgarskap och uppehållstillstånd för investerare

AG. Under 2019 rapporterades minst fem fall där kunder inom ramen för Maltas ”system för medborgarskap och uppehållstillstånd för investerare” anklagades för allvarliga ekonomiska brott.

AH. En representant för passagenten Chetcuti Cauchi Advisors Ltd. antydde i en undercover-intervju i det franska tv-programmet Enquête exclusive att hans personliga kopplingar till premiärministern, justitieministern och parlamentssekreteraren för reform, medborgarskap och förenkling av administrativa förfaranden kan inverka gynnsamt på ansökningsprocessen, även för kunder med kriminellt förflutet. Dessa avslöjanden kastar allvarliga tvivel över tillförlitligheten och granskningen inom ramen för Maltas program för medborgarskap och uppehållstillstånd.

AI. Den 8 november offentliggjorde Maltas regering en rapport från tillsynsmyndigheten för programmet för enskilda investerare (IIP) som gällde en utredning av företaget Chetcuti Cauchi Advocates i dess egenskap av agent för IIP. I rapportens sammanfattning heter det att analysen ”inte har avslöjat några röda flaggor som helt eller delvis stöder beskyllningarna”[13].

AJ. Chetcuti Cauchi Advisors Ltd. lämnade in den första framgångsrika ansökan inom ramen för det nyinrättade programmet för enskilda investerare i Malta och befordrades 2016 till den privilegierade statusen ”godkänd agent” efter att ha ”uppfyllt de kvalitets-, tillförlitlighets- och volymkrav som fastställts av Identity Malta”. En reklamfilm för företaget spelades in i Auberge de Castille, premiärministerns kansli, där även parlamentssekreteraren för medborgarskap medverkade. Den 23 september 2019 drog regeringen in medborgarskapsagentlicenserna nr IIP 001 och IIP 124 för att företaget spridit ”vilseledande information”.

AK. EU-länders användning av ”system för medborgarskap och uppehållstillstånd för investerare” medför allvarliga risker för kampen mot penningtvätt, undergräver ömsesidigt förtroende och Schengenområdets integritet, möjliggör tillträde för tredjelandsmedborgare enbart på grundval av samlade rikedomar i stället för lämpliga kunskaper, färdigheter eller humanitära överväganden och innebär en faktisk försäljning av EU-medborgarskap. Kommissionen har uttryckligen angett att den inte stöder Maltas system för medborgarskap och uppehållstillstånd för investerare.

 

Konstitutionell reform

AL. I Venedigkommissionens yttrande om Malta som antogs vid dess 117:e plenarsession den 14–15 december 2018[14] framförs en rad förslag till konstitutionella reformer.

AM. Malta har inlett diskussioner om konstitutionella reformer under överinseende av presidenten, där olika politiska parter och civilsamhället är delaktiga, och större delen av dem kommer att kräva två tredjedelars majoritet i parlamentet för att genomföras. En pågående reformprocess behandlar den kontroversiella konstitutionella rollen för den maltesiske justitiekanslern och det nuvarande systemet för domarutnämning.

AN. Europaparlamentet och flera andra internationella institutioner har upprepade gånger uttryckt oro över brottsbekämpningens opartiskhet, maktfördelningen och rättsväsendets oberoende på Malta, särskilt när det gäller politiseringen och bristen på insyn i urvals- och utnämningsförfaranden, t.ex. för tjänsten som polischef.

AO. Den 17 juli 2019 offentliggjorde kommissionen meddelandet ”Att stärka rättsstatsprincipen inom unionen – En åtgärdsplan” (COM(2019)0343) till följd av ett flertal av Europaparlamentets resolutioner[15] där det lades förslag om en övergripande och oberoende mekanism för att övervaka situationen för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (DRG) årligen i alla medlemsstater.

1. Europaparlamentet är djupt oroat över att utredningarna om mordet på Daphne Caruana Galizia inte har skötts på ett oantastligt och trovärdigt sätt. Parlamentet noterar de utbredda negativa uppfattningarna om regeringens insatser och myndigheternas allt lägre trovärdighet. Parlamentet understryker att obestritt förtroende för utredningsarbetet är oerhört viktigt, både hos malteser och den europeiska allmänheten. Parlamentet erkänner de framsteg som gjorts i utredningarna av mordet på Daphne Caruana Galizia, men understryker att ärendet fortfarande är oavslutat, eftersom utredningar fortfarande pågår.

2. Europaparlamentet betonar att varje risk för misstänkliggörande av utredningarna, vare sig uppfattad eller verklig, måste undvikas på alla sätt. Parlamentet betonar vidare att denna risk kvarstår så länge premiärministern sitter kvar.

3. Europaparlamentet är mycket oroat över att många andra utredningar av likartade fall av penningtvätt och korruption inte har gått framåt eller inte ens inletts, särskilt när det gäller premiärministerns tidigare stabschef och den tidigare turismministern. Parlamentet uppmanar de maltesiska myndigheterna att inleda och påskynda sådana undersökningar.

4. Europaparlamentet upprepar sin begäran om fullständigt och oavbrutet deltagande av Europol i alla aspekter av mordutredningen och alla anknytande utredningar. Parlamentet anser att Europols deltagande bör stärkas i takt med att det ger resultat.

5. Europaparlamentet beklagar djupt att utvecklingen på Malta under de senaste åren har lett till allvarliga och ihållande hot mot rättsstatligheten, demokratin och de grundläggande rättigheterna, inbegripet mediefriheten, polisväsendets och rättsväsendets oberoende samt friheten att delta i fredliga sammankomster. Parlamentet beklagar bristen på lämpliga konstitutionella garantier för maktfördelningen.

6. Europaparlamentet beklagar att kommissionen under senare år har underlåtit att vidta några konkreta åtgärder mot den maltesiska regeringen trots upprepade uppmaningar från Europaparlamentet. Parlamentet uppmanar med eftertryck den nya kommissionen att utan dröjsmål inleda en dialog med den maltesiska regeringen inom EU-ramen för rättsstatsprincipen.

7. Europaparlamentet noterar att den reformprocess som ska ta itu med den kontroversiella konstitutionella rollen för justitiekanslern och det nuvarande systemet med domarutnämning och karriärutveckling, i enlighet med Venedigkommissionens förslag, befinner sig i slutskedet. Parlamentet uppmanar med kraft det maltesiska parlamentet och regeringen att fullt ut genomföra alla återstående rekommendationer från Venedigkommissionen och Greco i god tid.

8. Europaparlamentet har förståelse för kommissionens vice ordförande Věra Jourovás kommentarer om att Maltas misslyckande med att genomföra reformer av rättsväsendet skulle kunna utgöra grund för att utlösa ett artikel 7-förfarande.

9. Europaparlamentet konstaterar att skyddet för undersökande journalister och visselblåsare är av väsentligt intresse för samhället. Parlamentet uppmanar de maltesiska myndigheterna att alltid och till varje pris säkerställa skyddet för journalisters och visselblåsares personliga säkerhet och utkomstmöjligheter och därmed deras oberoende.

10. Europaparlamentet uppmanar Förenade Arabemiraten att samarbeta med de maltesiska och europeiska myndigheterna och att säkerställa att medel som frusits i bankkonton tillhörande 17 Black förblir frusna tills en grundlig utredning har gjorts. Parlamentet uppmanar kommissionen och de maltesiska myndigheterna att med alla till buds stående medel säkerställa samarbetet mellan myndigheterna i Förenade Arabemiraten och korrekt rättsligt bistånd i alla utredningar.

11. Europaparlamentet upprepar det nära förestående behovet av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter i enlighet med parlamentets förslag i form av en interinstitutionell pakt för DRG som består av en årlig, oberoende, evidensbaserad och icke-diskriminerande granskning, som på lika villkor ska bedöma alla EU-medlemsstaters efterlevnad av de värden som anges i artikel 2 i EU-fördraget, med landsspecifika rekommendationer (den europeiska DRG-rapporten) som ska följas av en interparlamentarisk debatt och en permanent cykel för DRG-politiken inom EU:s institutioner[16]. Parlamentet uppmanar ånyo kommissionen att lägga fram förslag som förhindrar så kallade strategiska rättegångar mot allmänhetens deltagande (Strategic Lawsuits Against Public Participation, SLAPP).

12. Europaparlamentet uppmanar Maltas regering att avskaffa sina system för medborgarskap och uppehållstillstånd för investerare och efterlyser en oberoende och internationell utredning om hur denna försäljning av medborgarskap och uppehållstillstånd påverkar Maltas möjligheter att bekämpa penningtvätt, den gränsöverskridande brottslighetens möjligheter att växa och Schengenområdets integritet. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att övervaka och utvärdera alla befintliga system för medborgarskap och uppehållstillstånd för investerare och att vidta lämpliga åtgärder, såsom föreslagits i tidigare resolutioner. Parlamentet uppmanar rådet att behandla frågan[17].

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att använda alla instrument och förfaranden som står till dess förfogande för att säkerställa full överensstämmelse med EU-lagstiftningen när det gäller bekämpning av penningtvätt (särskilt när det gäller utredning och efterlevande samt behöriga myndigheters oberoende), banktillsyn, rättsväsendets oberoende, offentlig upphandling och planering samt stadsutveckling. Parlamentet uppmanar de maltesiska myndigheterna att följa alla Moneyvals rekommendationer.

14. Europaparlamentet beklagar att regeringen, trots upprepade uppmaningar, inte har gjort några framsteg när det gäller att hitta en lösning för det provisoriska minnesmärke som kräver rättvisa för Daphne Caruana Galizia. Parlamentet uppmanar premiärministern att omedelbart sätta stopp för den nästan dagliga förstörelsen av det provisoriska minnesmärket i Valletta.

15. Europaparlamentet erinrar sin talman än en gång om att genomförandet av dess uppmaning att skapa ett europeiskt Daphne Caruana Galizia-pris för undersökande journalistik, som ska delas ut årligen för utomordentlig undersökande journalistik i Europa, är mycket försenat.

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet samt Republiken Maltas president.

Senaste uppdatering: 19 december 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy