Предложение за резолюция - B9-0241/2019Предложение за резолюция
B9-0241/2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно отбелязването на 30-ата годишнина от румънската революция през декември 1989 г.

16.12.2019 - (2019/2989(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
внесен съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Траян Бъсеску, Йоан‑Рареш Богдан, Зигфрид Мурешан, Мариан‑Жан Маринеску, Василе Блага, Даниел Буда, Кристиан Силвиу Бушой, Георге Фалка, Мирча‑Георге Хава, Дан‑Щефан Мотряну, Георге‑Влад Нистор, Еуджен Томак, Лорант Винце, Юлиу Винклер, Роберта Мецола, Кинга Гал, Антонио Таяни, Радан Кънев
от името на групата PPE
Дан Ника, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Клаудиу Манда, Клара Добрев, Чаба Молнар, Атила Ара‑Ковач, Кристиан Терхеш, Мария Грапини, Тудор Чуходару, Михай Тудосе, Кармен Аврам, Адриан‑Драгош Беня, Богуслав Либерадзки, Рована Плумб, Моника Беньова, Мирослав Чиж, Роберт Хайшел, Корина Крецу
от името на групата S&D
Дачиан Чолош, Кристиан Гиня, Драгош Тудораке, Драгош Пъслару, Клотилд Арман, Рамона Стругариу, Влад‑Мариус Ботош, Николае Щефънуца, Карен Мелкиор
от името на групата Renew
Даце Мелбарде, Андрей Слабаков, Анна Елжбета Фотига, Зджислав Краснодембски, Ангел Джамбазки, Никола Прокачини
от името на групата ECR

Процедура : 2019/2989(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0241/2019
Внесени текстове :
B9-0241/2019
Разисквания :
Приети текстове :

B9‑0241/2019

Резолюция на Европейския парламент относно отбелязването на 30-ата годишнина от румънската революция през декември 1989 г.

(2019/2989(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид универсалните принципи на правата на човека и основните принципи на Европейския съюз в качеството му на общност, основана на общи ценности,

 като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, приета от Общото събрание на ООН на 10 декември 1948 г.,

 като взе предвид резолюцията си от 19 септември 2019 г. относно значението на европейската историческа памет за бъдещето на Европа[1],

 като взе предвид резолюциите и изявленията относно престъпленията на тоталитарните комунистически режими, приети от редица национални парламенти,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че през 2019 г. се навършват 30 години от революцията в Румъния, предизвикана от бунтовете в Тимишоара, които впоследствие продължиха във всички части на страната и завършиха с антитоталитарна революция в Букурещ, която доведе до падането на комунистическия режим и приемането на демокрацията; като има предвид, че тази революция представляваше прехода на румънския народ към свобода и върховенство на закона – преход, който доведе до трагичната смърт на 1 142-ма души, като 3 138 души бяха тежко ранени, а над 760 души бяха незаконно задържани и измъчвани;

Б. като има предвид, че румънската революция от декември 1989 г. беше най-ожесточеният от всички бунтове, довели до падането на комунизма в държавите зад Желязната завеса;

В. като има предвид, че революцията от декември 1989 г. и саможертвата на румънските граждани, които смело застанаха на огневата линия, отвориха за страната вратите към НАТО, Европейския съюз и демократичния свят, от които страната беше откъсната след края на Втората световна война срещу волята на румънския народ;

Г. като има предвид, че използването на сила срещу румънските граждани през декември 1989 г. болезнено разтърси в дълбочина цялото румънско общество и че идентифицирането на действителните извършители на тези престъпления продължава да бъде мъчителен неразрешен въпрос за жертвите, техните семейства и за всички румънски граждани;

Д. като има предвид, че нито един акт на военна агресия срещу собствения народ не следва да остане ненаказан;

Е. като има предвид, че в решенията на Европейския съд по правата на човека (по дела Асоциация „21 декември 1989 г.“ и други срещу Румъния, Акатриней и други. срещу Румъния, Шандру и други срещу Румъния) се признава, че по време на революцията са били извършени масови нарушения на основните права – като например нарушение на правото на живот, на забраната на изтезанията и на нечовешкото или унизително отношение, и на правото на зачитане на личния и семейния живот – и че тези нарушения са били извършени от силите на комунистическия диктаторски режим, които са стреляли срещу мирни демонстранти и са лишили от свобода голям брой от демонстриращите против потисничеството на Чаушеску; като има предвид, че дори и след толкова много години, нито жертвите, нито техните наследници не знаят истината за точните обстоятелства, свързани с тези трагедии;

Ж. като има предвид, че както се посочва в член 2 от Договора за Европейския съюз, Съюзът се основава на  ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека; като има предвид, че тези ценности са общи за всички държави членки;

З. като има предвид, че румънската държава ненужно забави процеса на разясняване и публично оповестяване на истината, което е от първостепенно значение, за да се гарантира правото на жертвите и техните наследници да получат справедливо обезщетение; като има предвид, че националните органи не действаха с необходимото дължимо старание, наложено от международните норми в областта на правата на човека;

1. отбелязва и отдава почит на жертвите на революцията от декември 1989 г., които пожертваха живота си с цел да се сложи край на тоталитарната диктатура в Румъния, и на техните семейства;

2. признава, че жертвата на мирните демонстранти от декември 1989 г. проправи пътя за прехода на Румъния към демокрация, върховенство на закона и установяване на пазарна икономика, както и за последващото ѝ включване в Северноатлантическия алианс и Европейския съюз;

3. призовава румънската държава да положи повече усилия за изясняване на истината във връзка със събитията по време на революцията – абсолютна необходимост за страната, румънските граждани, Европа и Европейския съюз, с оглед на правото на румънския народ да научи истината 30 години след революцията от декември 1989 г.;

4. призовава институциите на Европейския съюз и неговите държави членки, включително Румъния, да направят всичко възможно, за да гарантират, че престъпленията на комунистическите режими се помнят, и да гарантират, че такива престъпления никога няма да бъдат извършени отново;

5. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на всички държави членки.

 

Последно осъвременяване: 17 декември 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност