Πρόταση ψηφίσματος - B9-0241/2019Πρόταση ψηφίσματος
B9-0241/2019

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον εορτασμό της 30ής επετείου της ρουμανικής επανάστασης του Δεκεμβρίου 1989

16.12.2019 - (2019/2989(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Traian Băsescu, Ioan‑Rareş Bogdan, Siegfried Mureşan, Marian‑Jean Marinescu, Vasile Blaga, Daniel Buda, Cristian‑Silviu Buşoi, Gheorghe Falcă, Mircea‑Gheorghe Hava, Dan‑Ştefan Motreanu, Gheorghe‑Vlad Nistor, Eugen Tomac, Loránt Vincze, Iuliu Winkler, Roberta Metsola, Kinga Gál, Antonio Tajani, Radan Kanev
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Dan Nica, Juan Fernando López Aguilar, Claudiu Manda, Klára Dobrev, Csaba Molnár, Attila Ara‑Kovács, Cristian Terheş, Maria Grapini, Tudor Ciuhodaru, Mihai Tudose, Carmen Avram, Adrian‑Dragoş Benea, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel, Corina Crețu
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Dacian Cioloş, Cristian Ghinea, Dragoş Tudorache, Dragoş Pîslaru, Clotilde Armand, Ramona Strugariu, Vlad‑Marius Botoş, Nicolae Ştefănuță, Karen Melchior
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Dace Melbārde, Andrey Slabakov, Anna Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Nicola Procaccini
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Διαδικασία : 2019/2989(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0241/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0241/2019
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0241/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον εορτασμό της 30ής επετείου της ρουμανικής επανάστασης του Δεκεμβρίου 1989

(2019/2989(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τις οικουμενικές αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κοινότητας βασιζόμενης σε κοινές αξίες,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 10 Δεκεμβρίου 1948,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Σεπτεμβρίου 2019, σχετικά με τη σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης[1],

 έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα και τις δηλώσεις που έχουν εγκριθεί από διάφορα εθνικά κοινοβούλια σχετικά με τα εγκλήματα των ολοκληρωτικών κομμουνιστικών καθεστώτων,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 σηματοδοτεί την 30ή επέτειο της ρουμανικής επανάστασης, η οποία ξεκίνησε με τις εξεγέρσεις στην Τιμισοάρα, επεκτάθηκε στη συνέχεια σε ολόκληρη τη χώρα και κορυφώθηκε με μια αντιολοκληρωτική επανάσταση στο Βουκουρέστι, που οδήγησε στην πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος και την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανάσταση αυτή σηματοδότησε τη μετάβαση του ρουμανικού λαού προς την ελευθερία και το κράτος δικαίου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την τραγική απώλεια 1 142 ανθρώπων και τον σοβαρό τραυματισμό άλλων 3 138, καθώς και την παράνομη κράτηση και τον βασανισμό περισσότερων από 760 ανθρώπων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρουμανική επανάσταση του Δεκεμβρίου 1989 ήταν η πιο βίαιη από όλες τις εξεγέρσεις που οδήγησαν στην πτώση του κομμουνισμού στα κράτη που βρίσκονταν πίσω από το Σιδηρούν Παραπέτασμα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανάσταση του Δεκεμβρίου 1989 και η θυσία των Ρουμάνων πολιτών που στάθηκαν θαρραλέα στη γραμμή του πυρός άνοιξαν για τη χώρα τον δρόμο προς το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον δημοκρατικό κόσμο, από τον οποίον είχε ξεριζωθεί μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ενάντια στη βούληση του ρουμανικού λαού·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση βίας κατά του ρουμανικού λαού τον Δεκέμβριο του 1989 συντάραξε συθέμελα ολόκληρη τη ρουμανική κοινωνία, ενώ η ταυτοποίηση των φυσικών αυτουργών των εγκλημάτων αυτών εξακολουθεί να αποτελεί ένα οδυνηρό και ανεπίλυτο ζήτημα για τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους τους πολίτες της Ρουμανίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία επίθεση στρατιωτικών δυνάμεων μιας χώρας κατά του ίδιου του λαού της δεν πρέπει να μένει ατιμώρητη·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Οργάνωση «21η Δεκεμβρίου 1989» και άλλοι κατά Ρουμανίας· Acatrinei και άλλοι κατά Ρουμανίας· Șandru και άλλοι κατά Ρουμανίας) αναγνωρίζεται ότι κατά την επανάσταση έλαβαν χώρα μαζικές παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων —όπως παραβιάσεις του δικαιώματος στη ζωή, της απαγόρευσης των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης και του δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, και ότι οι δράστες των παραβιάσεων αυτών ήταν οι δυνάμεις του κομμουνιστικού δικτατορικού καθεστώτος, που άνοιξαν πυρ εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών και στέρησαν την ελευθερία από έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την καταπίεση που υφίσταντο από τον Τσαουσέσκου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και μετά από τόσα χρόνια, ούτε τα θύματα ούτε οι απόγονοί τους έχουν μάθει την αλήθεια για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβησαν αυτά τα τραγικά γεγονότα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι εν λόγω αρχές είναι κοινές σε όλα τα κράτη μέλη·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ρουμανικό κράτος καθυστέρησε αδικαιολόγητα τη διαδικασία εξακρίβωσης και δημοσιοποίησης των πραγματικών γεγονότων, η οποία είναι εξόχως σημαντική για να εξασφαλιστεί το δικαίωμα των θυμάτων και των απογόνων τους σε δίκαιη αποζημίωση και αποκατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές αρχές δεν ενήργησαν με την απαιτούμενη δέουσα επιμέλεια που επιβάλλουν οι διεθνείς κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

1. θυμάται και αποτίνει φόρο τιμής στα θύματα της επανάστασης του Δεκεμβρίου 1989, που θυσίασαν τη ζωή τους για τον τερματισμό του ολοκληρωτικού δικτατορικού καθεστώτος στη Ρουμανία, καθώς και στις οικογένειές τους·

2. αναγνωρίζει ότι η θυσία των ειρηνικών διαδηλωτών του Δεκεμβρίου 1989 άνοιξε τον δρόμο για τη μετάβαση της Ρουμανίας προς τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τη δημιουργία μιας οικονομίας της αγοράς, καθώς και για τη μετέπειτα ένταξη της χώρας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

3. καλεί το ρουμανικό κράτος να εντείνει τις προσπάθειες για την εξακρίβωση της αλήθειας σε σχέση με τα γεγονότα της επανάστασης, κάτι που είναι απόλυτη ανάγκη για τη χώρα, τον ρουμανικό λαό, την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι ο ρουμανικός λαός δικαιούται να μάθει την αλήθεια, 30 χρόνια μετά την επανάσταση του Δεκεμβρίου 1989·

4. καλεί τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη της, συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι δεν θα ξεχαστούν τα εγκλήματα των κομμουνιστικών καθεστώτων και ότι τέτοια εγκλήματα δεν θα διαπραχθούν ποτέ ξανά·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια όλων των κρατών μελών.

 

Τελευταία ενημέρωση: 18 Δεκεμβρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου