Postup : 2019/2989(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0241/2019

Predkladané texty :

B9-0241/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/12/2019 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0109

<Date>{16/12/2019}16.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0241/2019</NoDocSe>
PDF 150kWORD 45k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o pripomenutí si 30. výročia rumunskej revolúcie v decembri 1989</Titre>

<DocRef>(2019/2989(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Traian Băsescu, Ioan‑Rareş Bogdan, Siegfried Mureşan, Marian‑Jean Marinescu, Vasile Blaga, Daniel Buda, Cristian‑Silviu Buşoi, Gheorghe Falcă, Mircea‑Gheorghe Hava, Dan‑Ştefan Motreanu, Gheorghe‑Vlad Nistor, Eugen Tomac, Loránt Vincze, Iuliu Winkler, Roberta Metsola, Kinga Gál, Antonio Tajani, Radan Kanev</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

<Depute>Dan Nica, Juan Fernando López Aguilar, Claudiu Manda, Klára Dobrev, Csaba Molnár, Attila Ara‑Kovács, Cristian Terheş, Maria Grapini, Tudor Ciuhodaru, Mihai Tudose, Carmen Avram, Adrian‑Dragoş Benea, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel, Corina Crețu</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

<Depute>Dacian Cioloş, Cristian Ghinea, Dragoş Tudorache, Dragoş Pîslaru, Clotilde Armand, Ramona Strugariu, Vlad‑Marius Botoş, Nicolae Ştefănuță, Karen Melchior</Depute>

<Commission>{Renew}v mene skupiny Renew</Commission>

<Depute>Dace Melbārde, Andrey Slabakov, Anna Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Nicola Procaccini</Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR</Commission></RepeatBlock-By>


B9‑0241/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o pripomenutí si 30. výročia rumunskej revolúcie v decembri 1989

(2019/2989(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na všeobecné zásady ľudských práv a základné zásady Európskej únie ako spoločenstva založeného na spoločných hodnotách,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv prijatú Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 10. decembra 1948,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 19. septembra 2019 o dôležitosti európskeho historického povedomia pre budúcnosť Európy[1],

 so zreteľom na uznesenia a vyhlásenia o zločinoch totalitných komunistických režimov, ktoré prijali viaceré národné parlamenty,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže v roku 2019 uplynulo 30 rokov od rumunskej revolúcie vyvolanej povstaniami v Temešvári, ktoré sa neskôr rozšírili do všetkých častí krajiny a vyvrcholili revolúciou v Bukurešti proti totalitnému režimu, čo viedlo k pádu komunistického režimu a nastoleniu demokracie; keďže táto revolúcia, počas ktorej tragicky zahynulo 1 142 ľudí, 3 138 osôb bolo vážne zranených a viac ako 760 ľudí nezákonne zadržiavaných a mučených, znamenala pre rumunské obyvateľstvo zmenu smerom k slobode a právnemu štátu;

B. keďže rumunská revolúcia v decembri 1989 bola najnásilnejším zo všetkých povstaní vedúcich k pádu komunizmu v štátoch za železnou oponou;

C. keďže revolúcia v decembri 1989 a obete rumunských občanov, ktorí sa statočne postavili paľbe, otvorili tejto krajine cestu do NATO, Európskej únie a demokratického sveta, z ktorého bolo Rumunsko po skončení druhej svetovej vojny vytrhnuté proti vôli rumunského obyvateľstva;

D. keďže použitie sily proti rumunskému ľudu v decembri 1989 bolestne a hlboko otriaslo celou rumunskou spoločnosťou a identifikácia skutočných páchateľov týchto trestných činov zostáva pre obete, ich rodiny a všetkých rumunských občanov nevyriešenou otázkou;

E. keďže žiadny prípad vojenskej agresie voči vlastnému obyvateľstvu by nemal zostať nepotrestaný;

F. keďže v rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva (Združenie 21. decembra 1989 a i. vs. Rumunsko; Acatrinei a i. vs. Romunsko; Șandru a i. vs. Rumunsko) sa uznáva, že počas revolúcie dochádzalo v obrovskej miere k porušovaniu základných práv, ako je napríklad právo na život, k porušovaniu zákazu mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania a práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života, a že páchateľmi tohto porušovania boli jednotky komunistického diktátorského režimu, ktoré spustili paľbu na pokojných demonštrantov a mnohých ľudí, ktorí protestovali proti útlaku Ceaușesca, pozbavili osobnej slobody; keďže obete ani ich dediči sa ani po toľkých rokoch nedozvedeli pravdu o tom, čo sa počas týchto tragédií presne stalo;

G. keďže, ako je stanovené v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, Únia je založená na hodnotách rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, zásad právneho štátu a dodržiavania ľudských práv; keďže tieto hodnoty vyznávajú všetky členské štáty;

H. keďže rumunský štát zbytočne odďaľoval proces objasnenia pravdy a jej zverejnenie, čo je mimoriadne dôležitým predpokladom zaručenia práva obetí a ich dedičov na primeranú kompenzáciu a nápravu; keďže vnútroštátne orgány nekonali s potrebnou náležitou starostlivosťou, ktorú ukladajú medzinárodné normy v oblasti ľudských práv;

1. pripomína si obete revolúcie v decembri 1989, ktoré obetovali svoje životy preto, aby v Rumunsku skončila totalitná diktatúra, a vzdáva im, ako aj ich  rodinám hold;

2. uznáva, že obete pokojných demonštrantov v decembri 1989 pripravili podmienky na prechod Rumunska k demokracii, právnemu štátu a vytvoreniu trhového hospodárstva, ako aj na jeho následné začlenenie do Severoatlantickej aliancie a Európskej únie;

3. vyzýva rumunský štát, aby zintenzívnil úsilie o objasnenie pravdy v súvislosti s revolučnými udalosťami, čo je absolútne nevyhnutné pre krajinu, rumunské obyvateľstvo, Európu a Európsku úniu vzhľadom na právo rumunských občanov dozvedieť sa 30 rokov po revolúcii, ktorá sa odohrala v decembri 1989, pravdu;

4. vyzýva inštitúcie Európskej únie a jej členské štáty vrátane Rumunska, aby vyvinuli maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť, aby sa nezabudlo na zločiny komunistických režimov a aby takéto zločiny už nikdy neboli znovu spáchané;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom všetkých členských štátov.

 

[1] Prijaté texty, P9_TA(2019)0021.

Posledná úprava: 18. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia