Menetlus : 2019/2945(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0247/2019

Esitatud tekstid :

B9-0247/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 19/12/2019 - 6.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0110

<Date>{16/12/2019}16.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0247/2019</NoDocSe>
PDF 145kWORD 50k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>uiguuride olukorra kohta Hiinas (China Cables)</Titre>

<DocRef>(2019/2945(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Bert‑Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Charlie Weimers, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski, Alexandr Vondra</Depute>

<Commission>{ECR}fraktsiooni ECR nimel</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0246/2019

B9‑0247/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon uiguuride olukorra kohta Hiinas (China Cables)

(2019/2945(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, eelkõige 10. märtsi 2011. aasta resolutsiooni Kashgari (Xinjiangi Uiguuri autonoomne piirkond, Hiina) olukorra ja kultuuripärandi kohta[1] ning 4. oktoobri 2018. aasta resolutsiooni uiguuride ja kasahhide massilise meelevaldse kinnipidamise kohta Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas[2],

 võttes arvesse oma 12. septembri 2018. aasta resolutsiooni ELi ja Hiina suhete seisu kohta[3],

 võttes arvesse ELi ja Hiina vahelise inimõigustealase dialoogi 37. vooru, mis toimus 1.–2. aprillil 2019 Brüsselis,

 võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 39. istungjärgul 18. septembril 2018 esitatud ELi avalduse punkti 4: inimõiguste olukord, mis nõuab nõukogu tähelepanu,

 võttes arvesse 2003. aastal sõlmitud ELi ja Hiina strateegilist partnerlust,

 võttes arvesse nn China Cables -käsiraamatut (China Cables Telegram) ning väljaande „Integrated Joint Operations Platform’ Daily Essentials Bulletins“ numbreid 2, 9, 14 ja 20,

 võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et Hiina loodeosas asuv Xinjiangi Uiguuri autonoomne piirkond on koduks ligikaudu 11 miljonile etnilisele uiguurile ja kasahhile;

B. arvestades, et 24. novembril 2019 lekkisid avalikkuse ette 2017. aastast pärinevad salajased Hiina valitsuse dokumendid, mida tuntakse nime all „China Cables“ ning mis sisaldavad tegevuskäsiraamatut Xinjiangi massiliste kinnipidamislaagrite käitamiseks ja mis paljastasid massilise jälgimise ja ennetava politseitöö süsteemi mehhaanika nimetatud piirkonnas, kinnitades sellega viimastel aastatel avaldatud satelliidifotodel, andmetel ja pealtnägijate tunnistustel põhinevaid ekspertide järeldusi;

C. arvestades, et lekkinud dokumentide hulka kuuluvad tegevuskäsiraamat (nn telegramm), mis sisaldab üksikasjalikke suuniseid laagrite haldamiseks, ning neli lühemat luureülevaadet (nn bülletäänid), mis annavad juhiseid integreeritud ühisoperatsioonide integreeritud platvormi (Integrated Joint Operation Platform) igapäevaseks kasutamiseks, mis kujutab endast massijälgimise ja ennetava politseitöö programmi Xinjiangist pärinevate andmete analüüsiks; arvestades, et lingvistid jt eksperdid on dokumente kontrollinud ja kinnitanud nende ehtsust;

D. arvestades, et „China Cables“ on esimene lekkinud Hiina valitsuse saladokument, milles paljastuvad laagrite sisetegevus, tara taga valitsevate tingimuste karmus ja vangide igapäevaelu reguleeriva režiimi ebainimlikkus;

E. arvestades, et Hiina valitsus nimetas lekkinud dokumente „labasteks väljamõeldisteks ja libauudisteks“;

F. arvestades, et inimõiguste olukord Xinjiangis on viimastel aastatel järsult halvenenud, eriti pärast vägivaldse terrorismi vastase kampaania käivitamist 2014. aastal; arvestades, et Hiina valitsuse sõda terroriga Xinjiangis on üha enam muutunud sõjaks usutunnistuse ja etnilise kuuluvusega; arvestades, et repressiivsete meetmete arv on järsult suurenenud pärast seda, kui 2016. aastal asus Xinjiangi juhtima Hiina Kommunistliku Partei sekretär Chen Quanguo; arvestades, et usuäärmusluse vastu võitlemise ja sotsiaalse stabiilsuse säilitamise ettekäändel peetakse uiguuri ja kasahhi moslemivähemusi meelevaldselt kinni kohtueelsetes kinnipidamiskeskustes, vanglates ja kohtuvälistes poliitilistes ümberõppeasutustes;

G. arvestades, et usaldusväärsete hinnangute kohaselt on poliitilistes ümberõppeasutustes kinnipeetavate või kinnipeetute arv ligikaudu üks miljon; arvestades, et neid ümberõppeasutusi nimetatakse ka kutsekoolituskeskusteks;

H. arvestades, et teadete kohaselt hoitakse kinnipeetavaid halbades tingimustes, neile tehakse poliitilist ajupesu, kaasa arvatud kohustuslikud patriotismikursused, ning neid sunnitakse lahti ütlema oma etnilisest ja usulisest identiteedist;

I. arvestades, et otsesed tunnistused ja usaldusväärsed akadeemilised uuringud kinnitavad, et sihtmärgiks on võetud uiguurid, kellel on sidemeid välismaal ja kes on usuliste veendumustega;

J. arvestades, et välismaal elavaid uiguure on survestatud Hiinasse naasma, tihti vastuvõtvate riikide toetusel; arvestades, et Hiina saatkonnad välismaal on keeldunud mitmetel uiguuridel passe uuendamast, mis põhjustab kindlusetust seoses tööhõive ja õpingutega; arvestades, et China Cables -dokumentides antakse üksikasjalikud ja selgesõnalised juhised välisriigi kodakondsusega uiguuride vahistamiseks ja välismaal elavate Xinjiangi uiguuride väljanuhkimiseks, kellest mõned on autoritaarsete valitsuste poolt Hiinasse tagasi saadetud; arvestades, et lekkinud dokumentidest nähtub, et selles tegevuses on olulist rolli etendanud Hiina saatkonnad ja konsulaadid;

K. arvestades, et bülletäänis nr 2 mainitakse ühisoperatsioonide integreeritud platvormi nimekirja 1535 Xinjiangi kodanikust, kes on saanud välisriigi kodakondsuse ja taotlenud ka Hiina viisat; arvestades, et selle dokumendi andmetel asusid 75 neist Hiinas ning 12 neist on ELi kodanikud;

L. arvestades, et mitmele välisajakirjanikule on avaldatud survet, et nad ei kajastaks tundlikke teemasid, nagu uiguuride inimõigused ja kinnipidamislaagrite kasutamine, sealhulgas mõnel juhul pressikaardi uuendamisest keeldumise teel;

M. arvestades, et uiguuri majandusprofessorile Ilham Tohtile, kes peeti kinni 2014. aasta jaanuaris, mõisteti 23. septembril 2014 separatismis süüdistatuna eluaegne vangistus; arvestades, et Ilham Tohti on alati olnud separatismi ja vägivalla vastu ning taotlenud uiguuri kultuuri austamisel põhinevat lepitust; arvestades, et 2019. aastal andis Euroopa Parlament Ilham Tohtile Sahharovi auhinna;

N. arvestades, et USA Kongress võttis hiljuti vastu uiguure käsitleva inimõiguspoliitika seaduse, millega antakse föderaalvalitsusele korraldus kaitsta USAs elavaid uiguure Hiina ahistamise ja tagakiusamise eest;

O. arvestades, et viimastel aastatel on Hiina valitsus eraldanud tohutuid rahalisi, inim- ja tehnilisi ressursse sotsiaalseks kontrolliks Xinjiangis, et tagada „laiaulatuslik järelevalve“, kasutades selleks elektroonilist jälgimist, GPSi jälgimisseadmete paigaldamist mootorsõidukitesse, näotuvastusskannerite kasutamist kontrollpunktides ning Xinjiangi politsei verekogumiskampaaniat Hiina DNA-andmebaasi edasiseks laiendamiseks; arvestades, et lekkinud dokumendid paljastavad, kuidas süsteem suudab koguda tohutul hulgal isikuandmeid ilma vahistamismääruseta manuaalsete otsingute, näotuvastuskaamerate ja muude võimalike kinnipeetavate tuvastamise vahenditega, märgistades sadu tuhandeid kodanikke uurimiseks üksnes teatavate populaarsete mobiilirakenduste kasutamise alusel, ning kasutab tehisintellekti, et koostada nende andmete põhjal pikki nimekirju „kahtlastest isikutest“;

P. arvestades, et ametiasutused jälgivad tähelepanelikult inimeste pere- ja sotsiaalvõrgustikke kui poliitilise usaldusväärsuse taseme näitajaid; arvestades, et valitsus peab inimesi kinni ja kohaldab nende suhtes ranget järelevalvet mitte ainult nende endi, vaid ka nende pereliikmete käitumise või veendumuste alusel, mis on rahvusvahelise inimõigustealase õigusega vastuolus oleva kollektiivse karistamise üks vorme;

Q. arvestades, et Xinjiangi ametivõimud on muutnud välissidemed karistatavaks kuriteoks, võttes sihikule inimesed, kellel on sidemeid mõnes 26st tundlike riikide ametlikku nimekirja kuuluvas riigis; arvestades, et inimesi, kes on viibinud nendes riikides, kellel on seal pereliikmed või kes muul viisil sealsete inimestega suhtlevad, on üle kuulatud, kinni peetud ning isegi kohtu alla antud ja vangistatud;

R. arvestades, et uiguuride pahatahtlik ja jõhker represseerimine Xinjiangis on ainult üks osa laiemast rünnakust usuvabaduse vastu kogu Hiinas, mida tugevdavad veelgi õigusraamistiku muudatused, nagu 2015. aasta riiklik julgeolekuseadus, 2016. aasta terrorismivastane seadus, 2017. aasta küberjulgeoleku seadus ja 2018. aastal muudetud usuasjade reguleerimise seadus, ning millega karmistatakse Hiina valitsuse kontrolli Xinjiangi uiguuride ning muude etniliste ja usuvähemuste üle ning kehtestatakse väga lai määratlus riiklikku julgeolekut ohustavatele terrorismi ja ekstremismiga seotud kuritegudele;

1. väljendab sügavat muret seoses Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas loodud poliitiliste ümberõppelaagrite süsteemiga ning arvukate järelevalvemeetmete rakendamisega piirkonnas; on mures pealesunnitud poliitilise ajupesu ja kinnipeetavate väärkohtlemise pärast neis ümberõppeasutustes;

2. nõuab tungivalt, et Hiina ametivõimud sulgeksid viivitamata kõik poliitilised ümberõppelaagrid Xinjiangis ning vabastaksid isikud, keda väidetavalt peetakse kinni oma veendumuste ja kultuuritavade tõttu; kutsub Hiina valitsust üles austama sõna-, kogunemis-, ühinemis-, usu- ja kultuurivabadust;

3. väljendab sügavat muret meetmete pärast, mida riik rakendab piirkonna „laiaulatusliku järelevalve“ tagamiseks Hiina elektroonilise jälgimissüsteemi „Skynet“ paigaldamisega suurematesse linnapiirkondadesse, GPS-jälitusseadmete paigaldamisega mootorsõidukitele, näotuvastusskannerite kasutamisega kontrollpunktides, raudtee- ja bensiinijaamades ning Xinjiangi politsei verekogumiskampaaniaga, et laiendada veelgi Hiina DNA-andmebaasi;

4. kutsub ELi ja rahvusvahelist üldsust üles looma sõltumatu uurimismehhanismi, et koguda teavet meelevaldsete kinnipidamiste ja muude kuritarvituste kohta Xinjiangis;

5. kordab oma üleskutset Hiina valitsusele vabastada viivitamata ja tingimusteta uiguuri õpetlane Ilham Tohti ja kõik teised, keda peetakse kinni ainuüksi väljendusvabaduse rahumeelse kasutamise eest, ning kuni vabastamiseni tagada neile regulaarne ja piiramatu kokkusaamisvõimalus oma pere ja nende endi valitud advokaatidega;

6. palub Hiina ametivõimudel võimaldada ajakirjanikele ja rahvusvahelistele vaatlejatele vaba ja takistamatut pääsu Xinjiangi provintsi;

7. rõhutab, et ELi ja Hiina vahelise koostöö tuumaks peab olema inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete edendamine; rõhutab ELi ja rahvusvahelise üldsuse jõulise tegutsemise olulisust inimõiguste täieliku austamise edendamiseks suhetes Hiinaga;

8. väljendab heameelt mitme ELi liikmesriigi otsuse üle peatada kõigi etniliste uiguuride, kasahhide jt turgi moslemite tagasisaatmine Hiinasse ning kutsub kõiki teisi liikmesriike üles seda eeskuju järgima; kutsub lisaks ELi liikmesriike üles siseriikliku õiguse alusel, kui see on asjakohane, uurima Hiina valitsus hirmutamistegevust turgi moslemite Euroopa diasporaakogukondade suhtes;

9. kutsub ELi üles tähelepanelikult jälgima inimõiguste olukorda Xinjiangis ja tõstatama selle küsimuse kõigil tasanditel ja kõigil asjakohastel kohtumistel oma Hiina partneritega; nõuab, et EL koostaks nimekirja inimestest Hiinas, kelle suhtes võiks kohaldada individuaalseid sihipäraseid sanktsioone, kuna nad osalevad uiguuride jt Hiina etniliste ja usuvähemuste ning inimõiguste kaitsjate tagakiusamises;

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, liikmesriikidele ja parlamentidele, Hiina Rahvavabariigi valitsusele ja Hiina Rahvakongressile.

[1] ELT C 199 E, 7.7.2012, lk 185.

[2] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0377.

[3] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0343.

Viimane päevakajastamine: 18. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika