Procedure : 2019/2945(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0248/2019

Indgivne tekster :

B9-0248/2019

Forhandlinger :

PV 18/12/2019 - 19
CRE 18/12/2019 - 19

Afstemninger :

PV 19/12/2019 - 6.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0110

<Date>{16/12/2019}16.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0248/2019</NoDocSe>
PDF 155kWORD 51k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af Kommissionens redegørelse</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om situationen for uygurerne i Kina ("China cables")</Titre>

<DocRef>(2019/2945(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Reinhard Bütikofer, Saskia Bricmont</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}for Verts/ALE-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0246/2019

B9‑0428/2019

Europa-Parlamentets beslutning om situationen for uygurerne i Kina ("China cables")

(2019/2945(RSP))

Europa-Parlamentet,

 Der henviser til sine tidligere beslutninger om Kina og særlig beslutningen af 18. april 2019 om Kina, navnlig de religiøse og etniske mindretals situation[1], af 12. september 2018 om status for forbindelserne mellem EU og Kina[2] og af 4. oktober 2018 om vilkårlige massetilbageholdelser af uygurer og kasakhere i den autonome region Xinjiang Uyghur[3],

 der henviser til den fælles erklæring fra det 21. topmøde mellem EU og Kina af 9. april 2019,

 der henviser til den 37. runde i menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina, som blev afholdt i Bruxelles den 1.-2. april 2019,

 der henviser til Kommissionens og EU-Udenrigstjenestens fælles meddelelse af 12. marts 2019 med titlen "Forbindelserne mellem EU og Kina i et strategisk perspektiv" (JOIN(2019)0005),

 der henviser til artikel 36 i Folkerepublikken Kinas forfatning, som garanterer alle borgere retten til religionsfrihed, og til artikel 4, som værner om "mindretalsnationaliteters" rettigheder,

 der endvidere henviser til EU's mundtlige erklæringer under punkt 4 på det 39. møde i FN's Menneskerettighedsråd den 18. september 2018 og Det Forenede Kongeriges, Tysklands, Frankrigs, Finlands og Canadas erklæringer under punkt 4, hvori der blev givet udtryk for bekymring over den vilkårlige tilbageholdelse af uygurer i "genopdragelseslejre" i Xinjiang,

 der henviser til skrivelsen af 8. juli 2019 fra 22 nationer til formanden for FN's Menneskerettighedsråd og FN's højkommissær for menneskerettigheder, hvori Kina opfordres til at bringe sit massive frihedsberøvelsesprogram i Xinjiang til ophør,

 der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder af 16. december 1966,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder af 10. december 1948,

 der henviser til FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne fra 2011,

 der henviser til de afsluttende bemærkninger fra FN's Racediskriminationskomités undersøgelse af Kina,

 der henviser til "China cables", en undersøgelse om overvågningen og masseinterneringen uden sigtelse eller rettergang af uygurer og andre muslimske mindretal i den kinesiske Xinjiangprovins, som Det Internationale Konsortium af Undersøgende Journalister offentliggjorde den 24. november 2019, og som er baseret på lækkede hemmeligstemplede kinesiske regeringsdokumenter;

 der henviser til den højtstående repræsentants meddelelse mandag den 9. december 2019 om igangsættelsen af forberedende arbejde vedrørende en mulig horisontal sanktionsordning til bekæmpelse af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne; der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2019 om en europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne[4],

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at menneskerettighedssituationen i Kina er blevet stadigt værre, siden præsident Xi Jinping kom til magten i marts 2013, og at regeringens fjendtlighed over for fredelig opposition, ytrings- og religionsfriheden og retsstatsprincippet er blevet skærpet; der henviser til, at de kinesiske myndigheder har frihedsberøvet og retsforfulgt hundredvis af menneskerettighedsforkæmpere, advokater og journalister;

B. der henviser til, at de nyligt offentliggjorte "China cables", som Det Internationale Konsortium af Undersøgende Journalister kom i besiddelse af, indeholder en hemmeligstemplet liste over retningslinjer, som regionens øverste sikkerhedschef personligt har godkendt, og som faktisk udgør en vejledning i driften af de såkaldte "genopdragelseslejre" for muslimske uygurer og andre mindretal; der henviser til, at lækket også omfatter efterretningsbriefinger, som ikke tidligere har været offentliggjort, og som afslører, at kinesiske politikker styres af et omfattende dataindsamlings- og analysesystem, hvor kunstig intelligens benyttes som grundlag for udvælgelse af hele kategorier af Xinjiangs indbyggere til tilbageholdelse; der henviser til, at "China Cables" afslører, hvordan systemet er i stand til at ophobe enorme mængder af oplysninger af personlig karakter gennem manuelle søgninger uden kendelse, ansigtsgenkendelseskameraer og andre metoder med henblik på identifikation af kandidater til frihedsberøvelse; der henviser til, at de også giver detaljerede ordrer om at arrestere uygurer med udenlandsk statsborgerskab og opspore uygurer fra Xinjiang, der er bosat i udlandet, i samarbejde med Kinas diplomatiske repræsentationer i tredjelande;

C. der henviser til, at en af retningslinjerne, som betegnes "arbejdsformidling", antyder, at indsatte, der gennemfører den erhvervsmæssige uddannelse, anbringes på en arbejdsanstalt; der henviser til, at forskere og journalister har afsløret et omfattende system med tvangsarbejde i regionen inden for fremstilling af tekstiler og forbrugsvarer;

D. der henviser til, at de tilbageholdte ikke officielt sigtes for nogen forbrydelse, nægtes deres grundlæggende juridiske rettigheder og tilbageholdes mod deres vilje på ubestemt tid, hvilket er det samme som vilkårlig tilbageholdelse; der henviser til, at de tilbageholdte ifølge førstehåndsvidner sidder fængslet under dårlige forhold og udsættes for fysisk og psykisk tortur, tvangsarbejde og politisk indoktrinering med det formål at nedbryde deres religiøse overbevisning;

E. der henviser til, at den kinesiske regering har vedtaget en række nye love – navnlig den nationale sikkerhedslov af 1. juli 2015, loven om terrorbekæmpelse, loven om cybersikkerhed og loven om udenlandske NGO'er – der anser offentlig aktivisme og fredelig kritik af regeringen som trusler mod statens sikkerhed, skærper censur samt overvågning af og kontrol med enkeltpersoner og sociale grupper og afskrækker borgere fra at kæmpe for menneskerettighederne; der henviser til, at de bestemmelser om religiøse anliggender, der trådte i kraft i februar 2018, indskrænker religiøse gruppers aktiviteter og tvinger dem til at agere i nærmere overensstemmelse med partipolitikken; der henviser til, at de nye regler er en trussel mod personer med bånd til religiøse samfund, som ikke har juridisk status i landet; der henviser til, at religiøse samfund har været udsat for stigende undertrykkelse i Kina;

F. der henviser til, at Kina har oprettet en udbredt statslig digital overvågningsarkitektur, der strækker sig fra foregribende kontrol til vilkårlig landsdækkende indsamling af biometriske data i et miljø, der er blottet for privatlivsrettigheder;

G. der henviser til, at situationen i Xinjiang, hvor ti millioner muslimske uygurer lever, hurtigt er blevet forværret, fordi de kinesiske myndigheder har gjort det til en topprioritet at føre en ekstremt undertrykkende politik navnlig over for uygurerne;

H. der henviser til, at Parlamentet i 2019 gav sin Sakharovpris til Ilham Tohti, en velkendt uygursk menneskerettighedsforkæmper, økonomiprofessor og fortaler for den kinesiske uygurminoritets rettigheder, som er blevet idømt livsvarigt fængsel for sin aktivisme;

I. der henviser til, at der i Xinjiang er etableret et udenretligt fængslingsprogram, hvor titusinder af personer tilbageholdes og tvinges til at modtage politisk "genopdragelse", samt udviklet et avanceret netværk af invasiv digital overvågning, herunder ansigtsgenkendelsesteknologi og dataindsamling, masseindsættelse af politi og skrappe restriktioner mod religiøs praksis samt uygurernes sprog og skikke;

J. der henviser til, at adskillige troværdige rapporter fra akademikere, medier og velansete kilder har afsløret, at den kinesiske regering vilkårligt tilbageholder omkring en million uygurer og etniske kasakhere i et system af interneringslejre inden for rammerne af dette udenretlige fængslingsprogram i den autonome region Xinjiang Uyghur, og at disse rapporter detaljeret beskriver lejrenes størrelse, og hvordan de drives;

K. der henviser til, at den kinesiske regering efter gentagne gange at have afvist, at der foregår vilkårlig tilbageholdelse af uygurer og kasakhere i interneringslejre, nu har indrømmet, at den driver "erhvervsuddannelsescentre", som den betegner som sociale programmer, inden for hvis rammer enkeltpersoner modtager "erhvervsmæssig uddannelse"; der henviser til, at regeringen i en officiel hvidbog, der blev offentliggjort i august 2019, erklærede, at "erhvervsuddannelsescentrene" var en kæmpemæssig succes og hævdede, at der som følge af denne politik ikke havde været nogen terrorangreb i regionen i de seneste tre år; der henviser til, at oplysningerne i "China Cables" står i grel modsætning til regeringens officielle karakterisering af lejrene som sociale programmer, der tilbyder " erhvervsuddannelse", og afslører, at kampagnens centrale mål er generel indoktrinering;

L. der henviser til, at den kinesiske regering har afvist adskillige anmodninger fra FN's Arbejdsgruppe vedrørende Tvungne eller Ufrivillige Forsvindinger (WGEID), FN's højkommissær for menneskerettigheder og andre FN-mandater vedrørende særlige procedurer om tilladelse til at sende uafhængige efterforskere til Xinjiang og navnlig give dem adgang til de pågældende lejre;

M. der henviser til, at Xinjiangregionen spiller en central rolle i "ét bælte, én vej"-initiativet med ambitiøse fremtidige produktionsmål for tekstil- og tøjproduktion og andre arbejdskraftintensive forarbejdede produkter; der henviser til, at regeringen tilbyder betragtelige subsidier for at tilskynde store koncerner til at etablere fabrikker i regionen; der henviser til, at ordningen med støtte til samarbejdende virksomheder også tilskynder virksomheder fra de østlige provinser til at oprette filialer i Xinjiang; der henviser til, at arbejdstagere fra mindretalsgrupperne bliver sendt til disse virksomheders fabrikker i øst, hvorved der skabes tætte forbindelser mellem produkter, som er frembragt ved hjælp af tvangsarbejde eller ufrivilligt arbejde udført af etniske grupper fra Xinjiang, og hele det kinesiske hjemmemarked;

N. der henviser til, at mange store europæiske virksomheder har forretningsforbindelser i Xinjiang inden for forskellige sektorer, eksempelvis fremstillingssektoren, fødevaresektoren og sektoren for digital teknologi; der henviser til, at der kun er få oplysninger om, hvordan joint venture-teknologivirksomheders produkter anvendes, hvilket skaber usikkerhed med hensyn til, om de kinesiske myndigheder potentielt misbruger dem til masseovervågning;

O. der henviser til, at europæiske virksomheder, der er aktive i regionen, kan være direkte eller indirekte medskyldige i de omfattende krænkelser af menneskerettighederne i Xinjiang; der henviser til, at øget due diligence i forbindelse med menneskerettigheder i forsyningskæder, som omfatter denne region, bør bidrage til at undgå enhver risiko for medansvar; der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har slået til lyd for obligatorisk due diligence for europæiske virksomheder i forbindelse med menneskerettigheder ; der henviser til, at EU allerede har udviklet due diligence-lovgivning i forbindelse med såkaldte "konfliktmineraler", og at den nye Kommission overvejer at træffe lignende lovgivningsmæssige foranstaltninger med henblik på at fjerne skovrydning fra vores værdikæder;

P. der henviser til, at EU i sin strategiramme om menneskerettigheder og demokrati giver tilsagn om at ville fremme menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet "på alle områder af sin optræden udadtil uden undtagelse" og at ville "sætte menneskerettighederne i centrum for sit forhold til alle tredjelande, herunder sine strategiske partnere";

Q. der henviser til, at EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen i deres fælles meddelelse med titlen "Forbindelserne mellem EU og Kina – Et strategisk perspektiv" for første gang har karakteriseret Kina som en systemisk rival, der fremmer alternative forvaltningsmodeller;

R. der henviser til, at De Forenede Nationer i sine vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder opfordrer virksomhederne til at forebygge og afbøde de reelle og potentielle menneskerettighedskrænkelser, som knytter sig til deres forretningspraksis;

1. fordømmer på det kraftigste de krænkelser af menneskerettighederne og de ekstremt undertrykkende politikker, som blev afsløret i "China Cables"; fordømmer på det kraftigste, at tusindvis af uygurer og etniske kasakhere er blevet sendt til politiske "genopdragelseslejre" på grundlag af data, der er indhentet via et system af "foregribende kontrol", herunder for at have foretaget rejser i udlandet eller fordi de anses for at være for troende; opfordrer indtrængende de kinesiske myndigheder til at løslade personer, der angiveligt tilbageholdes på grund af deres tro eller kulturelle praksis og identitet;

2. understreger, at fængsling eller andre alvorlige indskrænkninger af den fysiske frihed, forfølgelse af identificerbare befolkningsgrupper af etniske, kulturelle eller religiøse grunde og andre umenneskelige handlinger, der påfører lidelse, er at anse som forbrydelser mod menneskeheden, når de begås som led i et omfattende angreb på civilbefolkningen; opfordrer indtrængende den kinesiske regering til omgående at lukke disse lejre, standse alle overgreb mod civilbefolkningen i Xinjiang og lade uafhængige internationale efterforskere få fuld adgang til regionen, sådan som FN's højkommissær for menneskerettigheder har anmodet om;

3. gentager sin opfordring til den kinesiske regering om omgående og betingelsesløst at løslade den uygurske videnskabsmand Ilham Tohti, modtager af Sakharovprisen i 2019, og alle andre, som udelukkende tilbageholdes for fredeligt at have udøvet deres ytringsfrihed og, frem til deres løsladelse, at standse den igangværende undertrykkelse med tilbageholdelse, juridisk chikane og intimidering, så de er i stand til at udføre deres arbejde uden hindringer; opfordrer Kina til at sikre, at de har regelmæssig og ubegrænset adgang til deres familier og til advokater efter eget valg; opfordrer desuden til løsladelse af Eli Mamut, Hailaite Niyazi, Memetjan Abdulla, Abduhelil Zunun og Abdukerim Abduweli, således som EU anmodede om under den 36. og 37. runde af menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina; opfordrer endvidere til, at redaktøren Gui Minhai, der er svensk statsborger, og to canadiske statsborgere, Michael Spavor og Michael Kovrig, omgående løslades;

4. opfordrer den kinesiske regering til at oplyse navn, opholdssted og aktuel status på alle de personer, der faktisk er forsvundet i Xinjiang;

5. opfordrer indtrængende den kinesiske regering til offentligt at erkende omfanget og den reelle karakter af tilbageholdelsen af uygurer, kasakhere og andre etniske minoriteter i interneringslejre, at ændre den alt for brede definition af terrorhandlinger i den nuværende lovgivning, såsom loven om terrorbekæmpelse af 2015 og forordningen om afekstremisering, og at skelne klart mellem fredelig opposition og voldelig ekstremisme;

6. understreger Kinas ansvar som verdensmagt og opfordrer myndighederne i Beijing til under alle omstændigheder at sikre respekt for folkeretten, demokrati, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i overensstemmelse med FN's pagt, verdenserklæringen om menneskerettigheder og andre internationale instrumenter, som Kina har undertegnet eller ratificeret; opfordrer derfor Kina til at leve op til forpligtelsen til at respektere folkeretten og de grundlæggende normer for internationale forbindelser, som FN står i centrum for, som aftalt på det 21. topmøde mellem EU og Kina; gentager sin opfordring til Kina om at ratificere den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og sikre dens fulde gennemførelse, herunder ved at bringe enhver form for urimelig praksis til ophør og om nødvendigt tilpasse dets lovgivning;

7. udtrykker sin skuffelse over, at den 37. runde af menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina ikke gav nogen væsentlige resultater; beklager endvidere, at den kinesiske delegation ikke deltog i fortsættelsen af dialogen den 2. april, der omfattede en drøftelse med civilsamfundsorganisationer; beklager dybt, at vigtige menneskerettighedsspørgsmål atter spillede en marginal rolle på topmødet mellem EU og Kina den 9. april; beklager desuden, at det interparlamentariske møde mellem EU og Kina, der var planlagt til at finde sted i november, ikke blev afholdt;

8. beklager, at EU's tilgang og de redskaber, som hidtil er blevet anvendt, ikke har ført til mærkbare fremskridt i menneskerettighedssituationen i Kina, som kun er blevet forværret under Xi Jinpings tid som præsident; opfordrer indtrængende den nye Kommission til at indarbejde menneskerettighedsspørgsmål i alle sine indsatser og til at udarbejde og gennemføre en helhedsorienteret EU-strategi med henblik på at sikre konkrete fremskridt på menneskerettighedsområdet i Kina og behandle lukning af lejrene i Xinjiang, løsladelsen af politiske fanger og en åbning af civilsamfundets råderum som spørgsmål med topprioritet; gentager sin opfordring til at tage menneskerettighedsspørgsmål op på en meningsfuld måde både privat og offentligt på alle møder på højt plan med kinesiske embedsmænd i stedet for udelukkende at henvise disse drøftelser til menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina;

9. opfordrer Rådet, EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at sikre, at samarbejdet mellem EU og Kina hviler på menneskerettighedernes universalitet, de internationale menneskerettighedsforpligtelser, som begge parter har påtaget sig, og tilsagnet om at gøre fremskridt med hensyn til at opnå det højest mulige niveau for beskyttelse af menneskerettighederne;

10. opfordrer Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Den Europæiske Unions institutioner til offentligt at tage dette spørgsmål op med den kinesiske regering på deres bilaterale møder og i internationale fora og til offentligt at fordømme de voksende krænkelser af menneskerettighederne i Kina;

11. glæder sig over erklæringen fra formanden for Det Europæiske Råd i forbindelse med det seneste topmøde mellem EU og Kina om, at menneskerettighederne i EU's optik er lige så vigtige som økonomiske interesser, og opfordrer i overensstemmelse hermed Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og Rådet til en øget indsats for at tage menneskerettighedsspørgsmål op i de overordnede bilaterale forbindelser med Kina; gentager sit synspunkt om, at hvis og når erklæringerne om menneskerettigheder på topmøder mellem EU og Kina er vage, bør Rådet, EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen nægte overhovedet at medtage dem og i stedet udsende en særskilt meddelelse herom, som indeholder en meningsfuld vurdering af såvel situationen som grundene til, at der ikke kunne opnås enighed om en stærkere sprogbrug;

12. gentager sin opfordring til EU og medlemsstaterne til ved det næste møde i FN's Menneskerettighedsråd at stille sig i spidsen for et initiativ om en resolution om udsendelse af en undersøgelsesmission til Xinjiang og til som en første foranstaltning enstemmigt at støtte fælles erklæringer med ligesindede tredjelande og proaktivt benytte alle diplomatiske kanaler til hurtigt at opbygge støtte blandt menneskerettighedsrådets medlemmer;

13. opfordrer EU, dets medlemsstater og det internationale samfund til øjeblikkeligt at standse al eksport og overførsel af teknologiske varer og tjenesteydelser, der af Kina anvendes til at udbygge og forbedre dets apparat til cyberovervågning og udfærdigelse af prædikative profilanalyser; er dybt bekymret over, at Kina systematisk eksporterer avancerede overvågningsteknologier til autoritære stater rundt om i verden og tilbyder regelmæssig uddannelse i og teknisk bistand til anvendelsen af disse teknologier; opfordrer i denne forbindelse Rådet til at vedtage en fælles holdning om en reform af forordningen om produkter med dobbelt anvendelse under henvisning til presserende nationale sikkerheds- og menneskerettighedshensyn; understreger, at Parlamentet har videreudviklet og skærpet Kommissionens forslag om medtagelse af strenge eksportkontroller for cyberovervågningsteknologi, uanset om den er opført på listerne eller ej;

14. opfordrer alle akademiske institutioner og forskningsinstitutioner, der samarbejder med Kina, til fuld opretholdelse af videnskabs- og forskningsfriheden;

15. er dybt bekymret over de systemer i flere niveauer med tvangsarbejde og ufrivilligt arbejde, som anvendes i Xinjiang, og deres konsekvenser for de globale forsyningskæder;

16. opfordrer europæiske virksomheder, der er aktive i Xinjiang, eller som er engageret i aktiviteter, der har direkte konsekvenser i provinsen, til offentligt at fordømme situationen på stedet; opfordrer alle EU-virksomheder, der er aktive i Xinjiang, til midlertidigt at indstille deres aktiviteter i regionen, hvis der er rimelig grund til at mene, at de med disse aktiviteter er medskyldige i Kinas krænkelser af menneskerettighederne i Xinjiang; opfordrer dem indtrængende til at indføre et solidt due diligence-system i forbindelse med menneskerettigheder ved hjælp af processer til at identificere, forebygge, afbøde og redegøre for deres indvirkning på menneskerettighederne i alle deres forsyningskæder og aktiviteter i overensstemmelse med FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne; opfordrer også EU til at udforme lovgivning om obligatorisk due diligence for alle EU-virksomheder i forbindelse med menneskerettigheder; anmoder Europa-Parlamentets formand om at overveje at fratage europæiske virksomheder, som ikke inden for de næste tre måneder foretager sig noget i denne henseende, deres adgangskort til Europa-Parlamentet;

17. er dybt bekymret over forlydender om overvågning af og trusler, herunder dødstrusler, mod etniske uygurer, som er EU-borgere eller bosat i EU; opfordrer Kommissionen og alle EU's medlemsstater til snarest muligt at efterforske disse forlydender, sikre beskyttelse af medlemmer af Xinjiang-diasporaen, fremskynde behandlingen af asylansøgninger fra uygurer og andre tyrkiske muslimer og om nødvendigt henholde sig til national lovgivning; glæder sig over Tysklands og Sveriges beslutning om at suspendere tilbagesendelsen af alle etniske uygurer, kasakhere eller andre tyrkiske muslimer til Kina i lyset af den risiko for vilkårlig tilbageholdelse, tortur eller anden mishandling, som de ville være udsat for i landet;

18. glæder sig over den højtstående repræsentants nylige meddelelse om påbegyndelsen af arbejdet med at udforme en verdensomspændende EU-ordning for sanktioner mod menneskerettighedskrænkelser og opfordrer EU til at fremskynde processen, til hurtigt at påbegynde udformningen af et sådant instrument, sådan som Parlamentet foreslog i sin beslutning af 14. marts 2019, samt til yderligere inddragelse af Europa-Parlamentet;

19. gentager sin opfordring til Rådet om at vedtage målrettede sanktioner mod Chen Quanguo, partisekretær i det kommunistiske parti i den autonome region Xinjiang Uyghur, og andre embedsmænd, der er ansvarlige for forfølgelsen;

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt regeringen og parlamentet i Folkerepublikken Kina.

 

[1] Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0422.

[2] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0343.

[3] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0377.

[4] Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0215.

Seneste opdatering: 18. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik