Menetlus : 2019/2945(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0248/2019

Esitatud tekstid :

B9-0248/2019

Arutelud :

PV 18/12/2019 - 19
CRE 18/12/2019 - 19

Hääletused :

PV 19/12/2019 - 6.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0110

<Date>{16/12/2019}16.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0248/2019</NoDocSe>
PDF 151kWORD 51k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>komisjoni avalduse alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>uiguuride olukorra kohta Hiinas (China Cables)</Titre>

<DocRef>(2019/2945(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Reinhard Bütikofer, Saskia Bricmont</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}fraktsiooni Verts/ALE nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0246/2019

B9‑0428/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon uiguuride olukorra kohta Hiinas (China Cables)

(2019/2945(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Hiina kohta, eriti 18. aprilli 2019. aasta resolutsiooni Hiina ning eelkõige usu- ja etniliste vähemuste olukorra kohta[1], 12. septembri 2018. aasta resolutsiooni ELi ja Hiina suhete seisu kohta[2] ning 4. oktoobri 2018. aasta resolutsiooni uiguuride ja kasahhide massilise meelevaldse kinnipidamise kohta Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas[3],

 võttes arvesse 9. aprillil 2019 toimunud ELi ja Hiina 21. tippkohtumisel tehtud ühisavaldust,

 võttes arvesse 1. ja 2. aprillil 2019 Brüsselis peetud ELi ja Hiina inimõigustealase dialoogi 37. vooru,

 võttes arvesse komisjoni / Euroopa välisteenistuse 12. märtsi 2019. aasta ühisteatist „ELi ja Hiina suhete strateegilised väljavaated“ (JOIN(2019)0005),

 võttes arvesse Hiina Rahvavabariigi põhiseaduse artiklit 36, millega tagatakse kõigile kodanikele õigus usuvabadusele, ja selle artiklit 4, millega kaitstakse vähemusrahvuste õigusi,

 võttes peale selle arvesse 18. septembril 2018 ÜRO Inimõiguste Nõukogu 39. istungjärgul tehtud ELi 4. päevakorrapunkti suulisi avaldusi ning Ühendkuningriigi, Saksamaa, Prantsusmaa, Soome ja Kanada 4. päevakorrapunkti avaldusi, milles väljendati muret uiguuride meelevaldse kinnipidamise pärast Xinjiangi nn ümberkasvatuslaagrites,

 võttes arvesse 22 riigi poolt allkirjastatud ning ÜRO Inimõiguste Nõukogu presidendile ja ÜRO inimõiguste ülemvolinikule saadetud 8. juuli 2019. aasta kirja, milles kutsutakse Hiinat üles Xinjiangis ellu viidavat massilise kinnipidamise programmi lõpetama,

 võttes arvesse 16. detsembri 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

 võttes arvesse 10. detsembri 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

 võttes arvesse 2011. aasta ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid,

 võttes arvesse ÜRO rassilise diskrimineerimise likvideerimise komitee Hiinat puudutava ülevaate lõppjäreldusi,

 võttes arvesse uurivate ajakirjanike rahvusvahelise konsortsiumi poolt 24. novembril 2019 avaldatud dokumente, mis puudutavad uurimist China Cables, mille eesmärk on olnud teha lekkinud Hiina valitsuse salastatud dokumentide põhjal kindlaks, kuidas Hiina Xinjiangi provintsis uiguure ja teistesse moslemivähemustesse kuuluvaid inimesi ilma süüdistuse ja kohtumõistmiseta jälgitakse ja massiliselt kinni peetakse;

 võttes arvesse ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 9. detsembri 2019. aasta teadaannet, et hakatakse tegema ettevalmistusi võimalike horisontaalsete sanktsioonide režiimi kehtestamiseks, et võidelda ränkade inimõiguste rikkumiste vastu; võttes arvesse sellega seotud Euroopa Parlamendi 14. märtsi 2019. aasta resolutsiooni inimõiguste rikkujate vastase Euroopa sanktsioonirežiimi kohta[4],

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et pärast seda, kui 2013. aasta märtsis tuli võimule tuli president Xi Jinping, on inimõiguste olukord Hiinas pidevalt halvenenud ning valitsus muutub rahumeelse teisitimõtlemise, sõna- ja usuvabaduse ning õigusriigi vastu järjest vaenulikumaks; arvestades, et Hiina ametivõimud on kinni pidanud ja vastutusele võtnud sadu inimõiguste kaitsjaid, juriste ja ajakirjanikke;

B. arvestades, et uurivate ajakirjanike rahvusvahelise konsortsiumi kätte jõudnud, hiljuti avaldatud China Cablesi dokumentide hulgas on salastatud suuniseloetelu, mille on isiklikult heaks kiitnud piirkonna kõrgeim julgeolekujuht ja mis on tegelikult juhend selle kohta, kuidas pidada ülal uiguuri moslemite ja teiste vähemuste jaoks loodud nn ümberkasvatuslaagreid; arvestades, et leke hõlmab ka varem avalikustamata luureülevaateid, millest selgub, et Hiina poliitika juhindub ulatuslikust andmekogumis- ja analüüsisüsteemist, milles kasutatakse tehisintellekti, et valida Xinjiangi elanikke kinnipidamiseks välja tervete kategooriate kaupa; arvestades, et China Cablesi dokumendid paljastavad, kuidas süsteem suudab ilma kohtumääruseta, käsitsi tehtavate otsingute, näotuvastuskaamerate ja muude vahendite abil koguda tohutul hulgal delikaatseid isikuandmeid, et teha kinnipidamiseks sobivad inimesed kindlaks; arvestades, et ühtlasi kirjeldatakse nendes dokumentides üksikasjalikult selgesõnalisi korraldusi vahistada välisriigi kodakondsusega uiguure ja koostöös kolmandates riikides asuvate Hiina diplomaatiliste esindustega jälitada välismaal elavaid Xinjiangi uiguure;

C. arvestades, et ühes neist suunistest, mis puudutab tööturuteenuseid, soovitatakse kutseõppe läbinud kinnipeetavad paigutada tööasutusse; arvestades, et teadlased ja ajakirjanikud on avastanud kogu piirkonnas ulatusliku sunniviisilise töö süsteemi, mis hõlmab peamiselt tekstiilitööstust ja tarbekaupade tootmist;

D. arvestades, et kinnipeetavaid ei süüdistata ametlikult üheski kuriteos, neile ei anta peamisi seaduslikke õigusi ning nad on määramata ajaks tahtevastaselt kinni peetud, mis kõik kujutab endast meelevaldset kinnipidamist; arvestades, et otseste allikate andmeil hoitakse kinnipeetavaid halbades tingimustes, neid piinatakse füüsiliselt ja psühholoogiliselt ja kohustatakse tegema sunniviisilist tööd ning neile tehakse poliitilist ajupesu, mille eesmärk on õõnestada usulisi veendumusi;

E. arvestades, et Hiina valitsus on vastu võtnud mitu uut seadust, eelkõige 1. juuli 2015. aasta riikliku julgeoleku seaduse, terrorismivastase seaduse, küberjulgeoleku seaduse ja välismaiste vabaühenduste haldamise seaduse, mille kohaselt ohustavad avalikud väljaastumised ja valitsuse rahumeelne kritiseerimine riiklikku julgeolekut ning millega tugevdatakse tsensuuri, järelevalvet ja kontrolli üksikisikute ja ühiskonnarühmade üle ning hirmutatakse inimesi, et nad hoiduksid nõudmast inimõiguste austamist; arvestades, et 2018. aasta veebruaris jõustunud usuküsimusi käsitlevad õigusnormid piiravad usurühmituste tegevust ja sunnivad neid oma tegevuses rohkem järgima parteipoliitikat; arvestades, et uued normid ohustavad usukogukondadega seotud inimesi, kellel ei ole riigis õiguslikku seisundit; arvestades, et usukogukondade represseerimine Hiinas on sagenenud;

F. arvestades, et Hiina on loonud ulatusliku riikliku digitaalse järelevalve struktuuri, mis ulatub ennetavast politseitööst kõigi elanike biomeetriliste andmete meelevaldse kogumiseni eraelu puutumatuse õigusi piiravas keskkonnas;

G. arvestades, et Xinjiangi piirkonnas, kus elab 10 miljonit uiguuri moslemit ja etnilist kasahhi, on olukord kiiresti halvenenud, sest uiguuride suhtes rakendatavast äärmiselt repressiivsest poliitikast on saanud Hiina ametivõimude üks prioriteete;

H. arvestades, et Euroopa Parlament andis 2019. aasta Sahharovi auhinna tuntud uiguuri inimõiguste kaitsjale, majandusprofessorile ja Hiina uiguuri vähemuse õiguste kaitsjale Ilham Tohtile, kellele on aktiivse tegevuse eest mõistetud eluaegne vanglakaristus;

I. arvestades, et Xinjiangis on kehtestatud kohtuvälise kinnipidamise programm, mille alusel sunnitakse sadu tuhandeid inimesi läbima poliitilist „ümberõpet“, samuti on välja töötatud keerukas invasiivse digitaalse järelevalve võrgustik, mis hõlmab näotuvastustehnoloogiat ja andmete kogumist, politsei ulatuslikku kasutamist ning rangeid piiranguid usutoimingutele, uiguuri keelele ja kommetele;

J. arvestades, et teadlastelt, meediaväljaannetest ja tõsiseltvõetavatest allikatest saadud hulgalisest usaldusväärsest teabest on selgunud, et Hiina valitsus hoiab Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas kohtuvälise kinnipidamise programmi raames laagrisüsteemis meelevaldselt kinni hinnanguliselt miljonit uiguuri ja etnilist kasahhi, ning üksikasjalikult on kirjeldatud ka laagrite mastaapi ja seal toimuvat;

K. arvestades, et pärast seda, kui Hiina valitsus oli uiguuride ja kasahhide meelevaldset kinnipidamist laagrites korduvalt eitanud, tunnistas ta, et ta peab ülal nn kutsehariduskeskusi, milles viiakse ellu sotsiaalprogramme, kus üksikisikud saavad kutseõpet; arvestades, et 2019. aasta augustis avaldatud ametlikus valges raamatus kuulutas valitsus, et kutsehariduskeskused on äärmiselt edukad, sest just selle poliitika tulemusel ei olevat piirkonnas viimase kolme aasta jooksul toimunud ühtegi terrorirünnakut; arvestades, et China Cablesi teave on suures vastuolus valitsuse ametliku teabega, et nendes laagrites viiakse ellu kutseõpet andvaid sotsiaalprogramme, ning näitab, et laagrites toimuva peamine eesmärk on üldine ajupesu;

L. arvestades, et Hiina valitsus on tagasi lükanud isikute sunniviisilist või tahtevastast kadumist käsitleva ÜRO töörühma, ÜRO inimõiguste ülemvoliniku ja teiste ÜRO erimenetluste volitatud esindajate arvukad taotlused saata Xinjiangi sõltumatud uurijad ning eelkõige lubada neil pääseda kõnealustesse laagritesse;

M. arvestades, et Xinjiang on algatuse „Üks vöönd, üks tee“ jaoks keskne piirkond, kus on tekstiili- ja rõivatootmise ning muude töötleva tööstuse töömahukate toodetega seoses seatud tulevikuks suured tootmiseesmärgid; arvestades, et valitsus pakub suuri toetusi, et julgustada suurettevõtteid piirkonnas tehaseid asutama; arvestades, et partnerlusabi kavaga innustatakse ka idaprovintsidest pärit ettevõtteid Xinjiangis filiaali asutama; arvestades, et nende ettevõtete idaprovintsides asuvatesse tehastesse saadetakse vähemuste hulka kuuluvaid töötajaid, millega luuakse tihe seos Xinjiangi rahvusrühmade poolt sunniviisilise või mittevabatahtliku tööga valmistatud toodete ja kogu Hiina siseturu vahel;

N. arvestades, et paljudel Euroopa suurettevõtetel on Xinjiangis ärisidemed eri sektorites, näiteks tootmis-, toidu- ja digitaaltehnoloogia sektoris; arvestades, et tehnoloogiasektori ühisettevõtete toodete kasutamise kohta on vähe teavet, mis tekitab ebakindlust võimaliku ohu tõttu, et Hiina ametivõimud kuritarvitavad neid massiliseks jälgimiseks;

O. arvestades, et piirkonnas tegutsevad Euroopa ettevõtted võivad Xinjiangis toime pandavas massilises inimõiguste rikkumises otseselt või kaudselt kaasosalised olla; arvestades, et süüteost osavõtu ohtu peaks aitama vähendada see, kui suurendada seda piirkonda hõlmavates tarneahelates inimõigustega seotud hoolsuskohustust; arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt nõudnud, et Euroopa ettevõtetele kehtestataks hoolsuskohustus kontrollida inimõiguste austamist; arvestades, et EL on juba välja töötanud hoolsuskohustust käsitlevad õigusaktid nn konfliktimineraalide valdkonnas ning uus komisjonikoosseis kaalub sarnaste seadusandlike meetmete võtmist, et kaotada meie väärtusahelatest metsade hävitamisega seotud tegevus;

P. arvestades, et inimõiguste ja demokraatia strateegilises raamistikus on EL kinnitanud, et inimõigusi, demokraatiat ja õigusriiki toetatakse eranditult kõigis ELi välistegevuse valdkondades ning et EL asetab inimõigused kõigi kolmandate riikide, kaasa arvatud strateegiliste partneritega sõlmitud suhete keskmesse;

Q. arvestades, et ühisteatises „ELi ja Hiina suhete strateegilised väljavaated“ nimetasid Euroopa välisteenistus ja komisjon Hiinat esimest korda alternatiivseid valitsemismudeleid propageerivaks süsteemseks konkurendiks;

R. arvestades, et ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetes kutsutakse ettevõtjaid üles ennetama ja leevendama inimõiguste rikkumist, mida nende äritavadega seoses toime pannakse või võidakse panna;

1. mõistab teravalt hukka inimõiguste rikkumise ja äärmiselt repressiivse poliitika, mis on päevavalgele toodud China Cablesi dokumentide kaudu; mõistab igati hukka uiguuride ja etniliste kasahhide poliitilistesse nn ümberkasvatuslaagritesse saatmise, mis toimub nn ennetava politseitöö süsteemi kaudu kogutud andmete analüüsi alusel, muu hulgas ka välisreiside pärast või kui inimene leitakse olevat usule liialt andunud; nõuab, et Hiina ametivõimud vabastaksid need inimesed, kes on väidetavalt vahistatud oma veendumuste või kultuuritavade ja identiteedi tõttu;

2. rõhutab, et vangistus või muu ränk füüsilise vabaduse võtmine, tuvastatavate rühmade tagakiusamine etnilistel, kultuurilistel või usulistel põhjustel ning muud kannatusi põhjustavad ebainimlikud teod on inimsusevastased kuriteod, kui need pannakse toime tsiviilelanikkonna vastu suunatud ulatusliku rünnaku käigus; nõuab tungivalt, et Hiina valitsus sulgeks need laagrid viivitamata, lõpetaks Xinjiangi tsiviilelanikkonna igasuguse väärkohtlemise ning tagaks sõltumatutele rahvusvahelistele uurijatele pääsu kogu piirkonda, nagu on nõudnud ÜRO inimõiguste ülemvolinik;

3. kordab, et kutsub Hiina valitsust üles vabastama viivitamata ja tingimusteta uiguuri õpetlase, 2019. aasta Sahharovi auhinna laureaadi Ilham Tohti ja kõik teised, keda peetakse kinni ainuüksi väljendusvabaduse rahumeelse kasutamise eest, ning lõpetama nende vabastamise ajaks repressioonid, mis hõlmavad kinnipidamist, kohtulikku ahistamist ja hirmutamist, et nad saaksid teha oma tööd ilma takistusteta; kutsub Hiinat üles tagama, et neil oleks võimalik oma perekonna ja enda valitud advokaatidega korrapäraselt ja piiranguteta kohtuda; nõuab samuti Eli Mamuti, Hailaite Niyazi, Memetjan Abdulla, Abduhelil Zununi ja Abdukerim Abduweli vabastamist, mida EL nõudis ELi ja Hiina inimõigustealase dialoogi 36. ja 37. voorul; peale selle nõuab, et viivitamata vabastataks Rootsi kodakondsusega raamatukirjastaja Gui Minhai ning Kanada kodanikud Michael Spavor ja Michael Kovrig;

4. kutsub Hiina valitsust üles avaldama kõigi Xinjiangis kadunud isikute nime, asukoha ja praeguse seisundi;

5. nõuab tungivalt, et Hiina valitsus tunnistaks avalikult, kui palju ja millistes tingimustes uiguure, kasahhe ja muudesse rahvusvähemustesse kuuluvaid inimesi kinnipidamislaagrites hoitakse, ning muudaks kehtivates õigusaktides, s.o 2015. aasta terrorismivastase võitluse seaduses ja äärmusluse kõrvaldamise määruses, terroriakti kohta esitatud liiga laia määratlust, ning teeks selget vahet rahumeelse teisitimõtlemise ja vägivaldse äärmusluse vahel;

6. rõhutab Hiina kui üleilmse mõjuvõimuga riigi vastutust ja kutsub Pekingi ametivõime üles tagama, et kooskõlas ÜRO harta ja inimõiguste ülddeklaratsiooni ning muude rahvusvaheliste õigusaktidega, mille Hiina on allkirjastanud või ratifitseerinud, austataks igal juhul rahvusvahelist õigust, demokraatiat, inimõigusi ja põhivabadusi; kutsub seetõttu Hiinat üles täitma kohustust austada rahvusvahelist õigust ja rahvusvahelisi suhteid reguleerivaid põhinorme, mille keskmes on ÜRO normid, nagu lepiti kokku ELi ja Hiina 21. tippkohtumisel; kordab, et kutsub Hiinat üles ratifitseerima kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti ja tagama selle täieliku rakendamise, mis tähendab ka igasuguse väärkohtlemise lõpetamist ja vajaduse korral õigusaktide kohandamist;

7. väljendab pettumust, et ELi ja Hiina inimõigustealase dialoogi 37. voorul ei jõutud märkimisväärsete tulemusteni; peab kahetsusväärseks, et Hiina delegatsioon ei osalenud 2. aprillil dialoogi jätkuosas, mis oli ette nähtud arvamuste vahetuseks kodanikuühiskonna organisatsioonidega; peab kahetsusväärseks, et ka 9. aprillil toimunud ELi ja Hiina tippkohtumisel ei pööratud pakilisele inimõiguste probleemile erilist tähelepanu; peab peale selle kahetsusväärseks, et novembris toimuma pidanud ELi ja Hiina parlamentidevaheline kohtumine jäi ära;

8. peab kahetsusväärseks, et senise tegutsemisviisi ega seni kasutatud vahenditega ei ole EL Hiina inimõigusteolukorras, mis on Xi Jinpingi presidendiks olemise ajal läinud veel halvemaks, reaalseid tulemusi saavutanud; nõuab tungivalt, et uus komisjonikoosseis võtaks inimõigusteküsimusi arvesse kõikides oma töövaldkondades ning koostaks ja viiks ellu tervikliku ELi strateegia, millega tagada Hiinas inimõigustevaldkonnas kindlad edusammud ja mille esmatähtsad eesmärgid on sulgeda Xinjiangi laagrid, vabastada poliitvangid ja luua kodanikuühiskonnale tegutsemisruum; kordab oma üleskutset, et inimõigustega seotud küsimuste üle algatataks sisukas arutelu kõikidel Hiina ametnikega toimuvatel kõrgetasemelistel kohtumistel, nii eraviisiliselt kui ka avalikult, et inimõigusteküsimusi ei jäetaks arutada ainult ELi ja Hiina inimõigustealasel dialoogil;

9. kutsub nõukogu, Euroopa välisteenistust ja komisjoni üles tagama, et ELi ja Hiina koostöö põhineks inimõiguste universaalsusel, rahvusvahelistel kohustustel, mille kumbki pool on inimõiguste valdkonnas võtnud, ja kohustusel püüda hakata inimõiguste kaitses järgima rangeimaid standardeid;

10. kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ning Euroopa Liidu institutsioone üles võtma selle küsimuse Hiina valitsusega kahepoolsetel kohtumistel ja rahvusvahelistel foorumitel avalikult arutlusele, ning mõistma Hiinas sageneva inimõiguste rikkumise avalikult hukka;

11. peab kiiduväärseks avaldust, mille Euroopa Ülemkogu eesistuja tegi ELi ja Hiina viimase tippkohtumise puhul ja mille kohaselt on inimõigused ELi jaoks samad tähtsad kui majandushuvid, ning kutsub komisjoni, Euroopa välisteenistust ja nõukogu üles, et nad pingutaksid Hiinaga loodud üldistes kahepoolsetes suhetes üha rohkem selle nimel, et inimõigusteküsimustele lahendusi leida; kordab oma seisukohta, et kui ELi ja Hiina tippkohtumisel jääb inimõiguste käsitlus nõrgaks, peaksid nõukogu, Euroopa välisteenistus ja komisjon keelduma selliseid avaldusi üldse päevakorda võtmast ja esitama selle kohta eraldi teatise, milles antakse olukorrale sisukas hinnang ja analüüsitakse põhjalikult, miks ei saa kokku leppida selle küsimuse mõjusamas kajastamises;

12. kordab, et kutsub ELi ja liikmesriike üles tegutsema ÜRO Inimõiguste Nõukogu järgmisel istungjärgul eestvedajana selle nimel, et võetaks vastu Xinjiangi teabekogumismissiooni saatmist puudutav resolutsioon, ning kõigepealt ühehäälselt toetama sarnaselt meelestatud kolmandate riikidega tehtud ühisavaldusi ja kasutama ennetavalt kõiki diplomaatilisi kanaleid, et kiiresti suurendada toetust Inimõiguste Nõukogu liikmete seas;

13. nõuab veel kord, et EL, selle liikmesriigid ja rahvusvaheline kogukond peataksid kohe kõigi selliste kaupade ja teenuste ekspordi ja tehnosiirde, mida Hiina kasutab oma küberseire ja ennustava profiilianalüüsi seadmete laiendamiseks ja parandamiseks; on väga mures selle pärast, et Hiina ekspordib pidevalt tipptasemel jälgimistehnoloogiat kogu maailma autoritaarsetesse riikidesse ning korraldab tehnoloogia kasutamise kohta korrapäraselt väljaõpet ja annab tehnilist abi; kutsub nõukogu sellega seoses üles võtma vastu ühtse seisukoha, mille kohaselt tuleb kahesuguse kasutusega kaupade määrust riikliku julgeoleku ja inimõigustega seotud pakiliste asjaolude tõttu muuta; rõhutab, et Euroopa Parlament täiustas ja tugevdas komisjoni ettepanekut, mis käsitleb loetletud ja loetlemata küberseiretehnoloogia ekspordile range kontrolli kehtestamist;

14. kutsub Hiinaga koostööd tegevaid teadus- ja uurimisasutusi üles täielikult toetama teadus- ja uurimisvabadust;

15. on väga mures mitmetasandiliste süsteemide pärast, mida kasutatakse Xinjiangis sunniviisilise ja muu mittevabatahtliku töö tegemiseks, ja nende süsteemide mõju pärast üleilmsetele tarneahelatele;

16. palub Euroopa ettevõtetel, kes Xinjiangis tegutsevad või kes osalevad tegevuses, millel on provintsile otsene mõju, kohapealse olukorra avalikult hukka mõista; kutsub kõiki Xinjiangis tegutsevaid ELi ettevõtteid üles kohapealset tegevust ajutiselt peatama, kui on alust arvata, et oma tegevusega aitavad nad Hiina poolt Xinjiangis toime pandud inimõiguste rikkumisele kaasa; nõuab tungivalt, et need ettevõtted kehtestaksid inimõiguste austamise kontrollimiseks range hoolsuskohustuse süsteemi, s.o protsessid, mille abil teha kindlaks, kuidas ettevõtte tegevus kogu tarneahela ja kõigi tehingute kaudu inimõigusi mõjutab, ning seda mõju vältida ja leevendada ning anda selle kohta aru, nagu on nõutud ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetes; kutsub ELi ühtlasi üles koostama kõigi ELi ettevõtete jaoks õigusakti, mille kohaselt on ettevõtted kohustatud kontrollima, kas inimõigusi austatakse; palub Euroopa Parlamendi presidendil kaaluda, kas Euroopa ettevõtetelt, kes järgmise kolme kuu jooksul sellega seoses midagi ette ei võta, tuleks Euroopa Parlamendi hoonetesse pääsu võimaldavad kaardid ära võtta;

17. on väga mures väidete pärast, mille kohaselt on ELi kodanikest ja elanikest etnilisi uiguure jälgitud ja ähvardatud, muu hulgas surmaga; palub komisjonil ja kõigil ELi liikmesriikidel neid väiteid kiiresti uurida, tagada Xinjiangi diasporaasse kuuluvate inimeste kaitse, kiirendada uiguuride ja teiste turgi moslemite esitatud varjupaigataotluste menetlemist ning kasutada vajaduse korral riigisisest õigust; tunneb sellega seoses heameelt selle üle, et Saksamaa ja Rootsi otsustasid kõigi etniliste uiguuride, kasahhide ja teiste turgi moslemite tagasisaatmise Hiinasse peatada, sest seal valitseb meelevaldse kinnipidamise, piinamise ja muu väärkohtlemise oht;

18. peab kiiduväärseks, et ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja andis hiljuti teada, et hakatakse välja töötama kogu maailmas rakendatavat inimõiguste rikkujate vastast ELi sanktsioonirežiimi, ning kutsub ELi üles protsessi kiirendama ja hakkama kiiresti tööle vahendi kallal, mille kohta Euroopa Parlament tegi ettepaneku oma 14. märtsi 2019. aasta resolutsioonis, ning kaasama Euroopa Parlamenti veel rohkem;

19. kordab, et ta kutsub nõukogu üles määrama Xinjiangi Uiguuri autonoomse piirkonna kommunistliku partei sekretärile Chen Quangule ja teistele repressioonide eest vastutavatele ametnikele sihipärased karistused;

20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Hiina Rahvavabariigi valitsusele ja parlamendile.

 

[1] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0422.

[2] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0343.

[3] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0377.

[4] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0215.

Viimane päevakajastamine: 18. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika