Menettely : 2019/2945(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0248/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0248/2019

Keskustelut :

PV 18/12/2019 - 19
CRE 18/12/2019 - 19

Äänestykset :

PV 19/12/2019 - 6.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0110

<Date>{16/12/2019}16.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0248/2019</NoDocSe>
PDF 154kWORD 51k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>uiguurien tilanteesta Kiinassa (ns. China Cables -tietovuoto)</Titre>

<DocRef>(2019/2945(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Reinhard Bütikofer, Saskia Bricmont</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0246/2019

B9‑0428/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma uiguurien tilanteesta Kiinassa (ns. China Cables -tietovuoto)

(2019/2945(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kiinasta ja erityisesti 18. huhtikuuta 2019 antamansa päätöslauselman Kiinasta ja erityisesti uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen tilanteesta[1], 12. syyskuuta 2018 antamansa päätöslauselman EU:n ja Kiinan suhteiden tilasta[2] ja 4. lokakuuta 2018 antamansa päätöslauselman uiguurien ja kazakkien mielivaltaisista joukkovangitsemisista Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella[3],

 ottaa huomioon 9. huhtikuuta 2019 pidetyssä EU:n ja Kiinan 21. huippukokouksessa annetun yhteisen julkilausuman,

 ottaa huomioon EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelun 37. kierroksen, joka järjestettiin Brysselissä 1. ja 2. huhtikuuta 2019,

 ottaa huomioon komission ja EUH:n 12. maaliskuuta 2019 päivätyn yhteisen tiedonannon ”Strateginen katsaus EU:n ja Kiinan suhteisiin” (JOIN(2019)0005),

 ottaa huomioon Kiinan kansantasavallan perustuslain 36 pykälän, jossa taataan kaikille kansalaisille oikeus uskonnonvapauteen, sekä 4 pykälän, jolla suojellaan ”vähemmistökansalaisten” oikeuksia,

 ottaa edelleen huomioon EU:n YK:n ihmisoikeusneuvoston 39. istunnossa 18. syyskuuta 2018 antamat 4 kohtaa koskevat suulliset lausumat sekä 4 kohtaa koskevat lausumat, joissa Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa, Ranska, Suomi ja Kanada ilmaisivat huolensa uiguurien mielivaltaisista vangitsemisista Xinjiangin uudelleenkoulutusleireille,

 ottaa huomioon 22 valtion allekirjoittaman ja YK:n ihmisoikeusneuvostolle ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle osoittaman 8. heinäkuuta 2019 päivätyn kirjeen, jossa Kiinaa vaadittiin lopettamaan Xinjiangin massiivinen säilöönotto-ohjelma,

 ottaa huomioon 16. joulukuuta 1996 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

 ottaa huomioon 10. joulukuuta 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

 ottaa huomioon vuonna 2011 annetut yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n suuntaviivat,

 ottaa huomioon YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevän komitean Kiinasta tekemän arvioinnin loppupäätelmät,

 ottaa huomioon ”China Cables” -tietovuodon, joka on tutkivien journalistien kansainvälisen yhteenliittymän (ICIJ) 24. marraskuuta 2019 julkistama tutkimus, joka koskee uiguurien ja muiden muslimivähemmistöjen valvontaa ja ilman syytteitä tai oikeudenkäyntiä toteutettavia joukkopidätyksiä Kiinan Xinjiangin provinssissa ja joka perustuu vuodettuihin salaisiksi luokiteltuihin Kiinan hallituksen asiakirjoihin,

 ottaa huomioon korkean edustajan 9. joulukuuta 2019 antaman ilmoituksen, jonka mukaan aletaan valmistella mahdollista horisontaalista pakotejärjestelmää vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin puuttumista varten; ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2019 antamansa vastaavan päätöslauselman ihmisoikeusloukkauksia koskevasta eurooppalaisesta pakotejärjestelmästä[4],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Kiinan ihmisoikeustilanne on jatkanut heikkenemistään presidentti Xi Jinpingin tultua valtaan maaliskuussa 2013 ja hallitus suhtautuu yhä vihamielisemmin rauhanomaiseen toisinajatteluun, sanan- ja uskonnonvapauteen ja oikeusvaltioperiaatteeseen; ottaa huomioon, että Kiinan viranomaiset ovat pidättäneet ja asettaneet syytteeseen satoja ihmisoikeuksien puolustajia, lakimiehiä ja toimittajia;

B. ottaa huomioon, että äskettäin julkistetut ”China Cables” -tiedot, jotka tutkivien journalistien kansainvälinen yhteenliittymä sai haltuunsa, sisältävät alueen korkeimman turvallisuusviranomaisen hyväksymiä, salaiseksi julistettuja suuntaviivoja, jotka käytännössä toimivat käsikirjana muslimiuiguureille ja muille vähemmistöille tarkoitettujen ns. ”uudelleenkoulutusleirien” johtamista varten; ottaa huomioon, että vuoto sisältää myös aikaisemmin tuntemattomia tiedustelutietoja, jotka paljastavat, miten Kiinan toimintapolitiikkoja ohjaa massiivinen tietojen keruu- ja analysointijärjestelmä, joka käyttää tekoälyä valitsemaan kokonaisia Xinjiangin asukkaiden ryhmiä pidätettäviksi; ottaa huomioon, että ”China Cables” paljastaa, miten järjestelmä pystyy kokomaan valtavia määriä henkilökohtaisia tietoja ilman tuomioistuimen lupaa tapahtuvilla etsinnöillä, kasvontunnistuksella ja muilla tavoin, jotta voidaan yksilöidä pidätettävät henkilöt; ottaa huomioon, että se sisältää myös yksityiskohtaisia määräyksiä pidättää uiguureja, joilla on muun maan kansalaisuus, sekä jäljittää ulkomailla eläviä Xinjiangin uiguureja yhteistyössä kolmansissa maissa toimivien Kiinan diplomaattiedustustojen kanssa;

C. ottaa huomioon, että eräissä ”työllisyyspalveluiksi” kutsutuissa suuntaviivoissa todetaan, että ammattikoulutuksen päätökseen saavat vangit sijoitetaan työlaitokseen; ottaa huomioon, että tutkijat ja toimittajat ovat paljastaneet alueelta valtavan pakkotyöjärjestelmän, joka keskittyy tekstiilien ja kulutustuotteiden valmistuksen alalle;

D. ottaa huomioon, että säilöön otettuja ei ole virallisesti syytetty mistään rikoksesta, heiltä evätään perusoikeudet ja heitä pidetään säilössä tahdonvastaisesti määräämättömän ajan, mikä merkitsee mielivaltaista säilöön ottamista; ottaa huomioon, että ensi käden tietojen mukaan säilöön otettuja pidetään huonoissa olosuhteissa ja heihin kohdistetaan fyysistä ja psyykkistä kidutusta, pakkotyötä ja poliittista indoktrinointia, jolla tähdätään uskonnollisen vakaumuksen heikentämiseen;

E. ottaa huomioon, että Kiinan hallitus on hyväksynyt joukon uusia lakeja – erityisesti 1. heinäkuuta 2015 annettu valtion turvallisuutta koskeva laki, terrorismin torjuntaa koskeva laki, kyberturvallisuuslaki ja ulkomaisten kansalaisjärjestöjen hallintaa koskeva laki – joissa julkinen aktivismi ja hallituksen rauhanomainen arvostelu luokitellaan uhkaksi valtion turvallisuudelle ja joilla tiukennetaan sensuuria ja yksilöiden ja yhteiskuntaryhmien valvontaa ja kontrollointia sekä estetään yksityishenkilöitä kampanjoimasta ihmisoikeuksien puolesta; ottaa huomioon, että helmikuussa 2018 voimaan tulleet uskonnollisia asioita koskevat asetukset rajoittavat uskonnollisten ryhmien toimintaa ja pakottavat ne mukautumaan tiiviimmin puolueen toimintapolitiikkoihin; ottaa huomioon, että uudet säännöt uhkaavat henkilöitä, jotka kuuluvat uskonnollisiin yhteisöihin, joilla ei ole oikeudellista asemaa maassa; ottaa huomioon, että uskonnollisiin yhteisöihin kohdistuu Kiinassa lisääntyvää painostusta;

F. ottaa huomioon, että Kiinassa on otettu käyttöön kaikkialle ulottuva valtiollinen digitaalisen valvonnan rakenne, joka ulottuu ennakoivasta poliisitoiminnasta biometristen tietojen mielivaltaiseen maan laajuiseen keräämiseen yksityisyyden oikeuksien puuttuessa;

G. ottaa huomioon, että tilanne Xinjiangissa, jossa asuu kymmenen miljoonaa muslimiuiguuria ja etnistä kazakkia, on heikentynyt nopeasti, kun erityisesti Xinjiangin uiguuriväestöön kohdistuva äärimmäisen alistava politiikka on noussut Kiinan viranomaisten painopisteeksi;

H. ottaa huomioon, että parlamentti myönsi vuoden 2019 Saharov-palkinnon Ilham Tohtille, joka on tunnustettu uiguurien ihmisoikeuksien puolustaja, kansantalouden professori sekä Kiinan uiguurivähemmistön puolestapuhuja ja joka tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen toiminnastaan;

I. ottaa huomioon, että käyttöön on otettu tuomioistuimien ulkopuolinen säilöönotto-ohjelma, jossa sadat tuhannet ihmiset pakotetaan poliittiseen ”uudelleenkoulutukseen”, ja että on luotu kehittynyt ja kattava digitaalisen valvonnan verkko, jossa käytetään muun muassa kasvojentunnistusteknologiaa ja tietojen keruuta, on toteutettu laajoja poliisioperaatioita ja määrätty ankaria uskonnon harjoittamista sekä uiguurien kieltä ja tapoja koskevia rajoituksia;

J. ottaa huomioon, että tutkijoilta, tiedotusvälineistä ja luotettavista lähteistä saadut uskottavat tiedot ovat osoittaneet, että Kiinan hallitus pitää arviolta miljoonaa uiguuria ja etnistä kazakkia mielivaltaisesti säilöön otettuina internointileireillä tämän tuomioistuinten ulkopuolisen säilöönotto-ohjelman puitteissa Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella, ja nämä raportit sisältävät yksityiskohtia näiden leirien laajuudesta ja sisäisestä toiminnasta;

K. ottaa huomioon, että kiellettyään aluksi toistuvasti uiguurien ja kazakkien mielivaltaisen säilöönoton internointileireille Kiinan hallitus myöntää nyt ylläpitävänsä ”ammattikoulutuskeskuksia”, joita luonnehditaan sosiaaliseksi ohjelmaksi, jossa henkilöt saavat ”ammatillista koulutusta”; ottaa huomioon, että elokuussa 2019 julkaistussa virallisessa valkoisessa kirjassa hallitus julisti ”ammattikoulutuskeskusten” olevan valtava menestys ja piti politiikan saavutuksena sitä, että alueella ei ollut tapahtunut terrori-iskuja kolmeen vuoteen; ottaa huomioon, että ”China Cables” -tietovuodossa kiistetään jyrkästi hallituksen virallinen luonnehdinta leireistä sosiaalisena ohjelmana, joka tarjoaa ”ammatillista koulutusta”, ja paljastetaan, että kampanjan keskeinen tavoite on yleinen indoktrinointi;

L. ottaa huomioon, että Kiinan hallitus on lukuisia kertoja kieltäytynyt tahdonvastaisia katoamisia käsittelevän YK:n työryhmän (WGEID), YK:n ihmisoikeusvaltuutetun ja muiden YK:n erityisvaltuutettujen pyynnöistä saada lähettää Xinjiangiin riippumattomia tutkijoita ja erityisesti sallia heille pääsy kyseisille leireille;

M. ottaa huomioon, että Xinjiang on keskeinen alue uuden silkkitien aloitteessa ja sillä on kunnianhimoisia tulevaisuuden tuotantotavoitteita tekstiili- ja vaatetustuotannossa sekä muilla työvoimaintensiivisillä valmistavan teollisuuden aloilla; ottaa huomioon, että hallitus houkuttelee merkittävillä tukiaisilla suuryrityksiä perustamaan tehtaita alueelle; ottaa huomioon, että paritukihankkeella kannustetaan myös itäisten provinssien yrityksiä perustamaan sivuliikkeitä Xinjiangiin; ottaa huomioon, että vähemmistöihin kuuluvia työntekijöitä lähetetään näiden yritysten tehtaisiin maan itäosiin, jolloin luodaan läheinen yhteys Xinjiangin etnisten vähemmistöjen pakkotyöllä ja tahdonvastaisella työllä valmistettujen tuotteiden ja koko Kiinan kotimaan markkinoiden välille;

N. ottaa huomioon, että monella eurooppalaisella suuryrityksellä on liikeyhteyksiä Xinjiangiin sellaisilla eri aloilla kuin valmistus, elintarvikkeet ja digitaalinen teknologia; ottaa huomioon, että on olemassa vähän tietoja siitä, miten teknologian alan yhteisyritysten tuotteita käytetään, mikä luo epävarmuutta siitä, käyttävätkö Kiinan viranomaiset mahdollisesti niitä väärin massaseurantaan;

O. ottaa huomioon, että alueella toimivat eurooppalaiset yritykset saattavat olla välittömästi tai välillisesti osallisina Xinjiangin alueen massiivisissa ihmisoikeusrikkomuksissa; ottaa huomioon, että tällaisen osallisuuden riskiä voitaisiin osaltaan välttää parantamalla alueen tuotantoketjuihin sovellettavalla ihmisoikeuksia koskevalla due diligence -järjestelmällä; toteaa parlamentin toistuvasti vaatineen eurooppalaisille yrityksille pakollista ihmisoikeuksia koskevaa due diligence -järjestelmää; ottaa huomioon, että unioni on jo kehittänyt ns. konfliktialueiden mineraalien alaa koskevaa due diligence -lainsäädäntöä ja että uusi komissio harkitsee vastaavia lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla pyritään eliminoimaan metsäkato arvoketjuissamme;

P. ottaa huomioon, että EU sitoutuu ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevassa strategiakehyksessään edistämään demokratiaa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia kaikilla ulkoisen toimintansa aloilla poikkeuksetta ja asettamaan ihmisoikeudet keskeiselle sijalle suhteissaan kaikkiin kolmansiin maihin, myös strategisiin kumppaneihinsa;

Q. ottaa huomioon, että yhteisessä tiedonannossa ”Strateginen katsaus EU:n ja Kiinan suhteisiin” EUH ja komissio ovat ensi kertaa todenneet, että Kiina on ”järjestelmien tasolla kilpailija, joka tukee vaihtoehtoisia hallintomalleja”;

R. ottaa huomioon, että yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevissa YK:n ohjaavissa periaatteissa kehotetaan yrityksiä estämään liiketoimintakäytäntöihinsä liittyvät todelliset ja mahdolliset ihmisoikeusrikkomukset sekä lieventämään niitä;

1. tuomitsee jyrkästi ”China Cables” -tapauksen esiin tuomat ihmisoikeusrikkomukset ja äärimmäisen tukahduttavat toimintapolitiikat; tuomitsee mitä jyrkimmmin uiguurien ja etnisten kazakkien lähettämisen poliittisille ”uudelleenkoulutusleireille” käyttäen perustana tietoja, joita on kerätty ennakoivan poliisitoiminnan järjestelmällä, ja muun muassa tietoja siitä, että henkilö on matkustanut ulkomaille tai että hänen katsotaan olevan liian harras uskonnon harjoittaja; kehottaa painokkaasti Kiinan viranomaisia vapauttamaan henkilöt, jotka on raporttien mukaan pidätetty heidän vakaumuksensa tai kulttuuristen käytäntöjensä ja identiteettiensä perusteella;

2. korostaa, että vangitseminen tai muu fyysisen vapauden vakava rajoittaminen, identifioitavaan ryhmään perustuva vaino etnisistä, kulttuurisista tai uskonnollisista syistä sekä muut epäinhimilliset ja kärsimystä aiheuttavat toiminnot muodostavat rikoksen ihmisyyttä vastaan, kun ne toteutetaan osana laajamittaista siviiliväestöön kohdistuvaa hyökkäystä; kehottaa Kiinan hallitusta välittömästi sulkemaan nämä leirit ja lopettamaan kaiken Xinjiangin siviiliväestöön kohdistuvan kaltoinkohtelun sekä sallimaan riippumattomille kansainvälisille tutkijoille täyden pääsyn alueelle YK:n ihmisoikeusvaltuutetun vaatimalla tavalla;

3. vaatii jälleen Kiinan hallitusta vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta uiguuritiedemies Ilham Tohtin, joka sai Saharov-palkinnon vuonna 2019, sekä kaikki muut, jotka ovat pidätettyinä ainoastaan siksi, että he ovat rauhanomaisesti käyttäneet ilmaisuvapauttaan, ja ennen heidän vapauttamistaan lopettamaan meneillään olevan tukahduttamisen, jossa keinoina ovat säilöönotot, oikeudellinen ahdistelu ja heihin kohdistuva häirintä, joka estää heitä tekemästä työtään häiriöttä; kehottaa Kiinaa varmistamaan, että heillä on säännölliset ja rajoittamattomat oikeudet tavata perheitään ja valitsemiaan asianajajia; vaatii lisäksi vapauttamaan henkilöt Eli Mamut, Hailaite Niyazi, Memetjan Abdulla, Abduhelil Zunun ja Abdukerim Abduweli, kuten unioni vaati EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelun 36. ja 37. kierroksen yhteydessä; vaatii myös välittömästi vapauttamaan kustantaja Gui Minhain, joka on Ruotsin kansalainen, sekä kaksi Kanadan kansalaista Michael Spavorin ja Michael Kovrigin;

4. vaatii Kiinan hallitusta ilmoittamaan kaikkien Xinjiangissa kadonneiden henkilöiden nimet, oleskelupaikan ja tilanteen;

5. kehottaa Kiinan hallitusta julkisesti tunnustamaan, missä laajuudessa ja minkä luonteisesti se todellisuudessa sulkee uiguureja, kazakkeja ja muita etnisiä vähemmistöjä internointileireille, sekä muuttamaan nykyistä lainsäädäntöään, jossa terrorismi on määritelty liian väljästi terrorismin vastaisessa vuoden 2015 laissa sekä radikalisoinnin vastaisessa asetuksessa, sekä erottamaan selkeästi toisistaan rauhanomaisen toisinajattelun ja väkivaltaisen ääriliikehdinnän;

6. korostaa Kiinan vastuuta globaalina suurvaltana ja kehottaa Kiinan viranomaisia varmistamaan kaikissa oloissa kansainvälisen oikeuden, demokratian, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen YK:n peruskirjan, yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen ja muiden Kiinan allekirjoittamien tai ratifioimien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaisesti; kehottaa siksi Kiinaa vastaamaan sitoumukseen, joka koskee Yhdistyneiden kansakuntien puitteissa tapahtuvaa kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisiä suhteita ohjaavien perusnormien kunnioittamista EU:n ja Kiinan 21. huippukokouksessa sovitulla tavalla; kehottaa jälleen Kiinaa ratifioimaan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä lopettamaan kaikki väärinkäytökset sekä mukauttamaan lainsäädäntöään tarvittaessa;

7. ilmaisee pettymyksensä siitä, että EU:n ja Kiinan välisen ihmisoikeusvuoropuhelun 37. kierros ei tuottanut merkittäviä tuloksia; pitää lisäksi valitettavana, että Kiinan valtuuskunta ei osallistunut 2. huhtikuuta vuoropuheluun, jossa keskusteltiin kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa; pitää valitettavana, että kiireelliset ihmisoikeusongelmat olivat jälleen kerran vähäisessä roolissa 9. huhtikuuta järjestetyssä EU:n ja Kiinan huippukokouksessa; pitää valitettavana, että marraskuulle suunniteltua EU:n ja Kiinan parlamenttien välistä tapaamista ei järjestetty;

8. pitää valitettavana, että EU:n toistaiseksi omaksuma lähestymistapa ja käyttämät keinot eivät ole johtaneet kouraantuntuvaan edistymiseen Kiinan ihmisoikeustilanteessa, joka on vain heikentynyt Xi Jinpingin presidenttikaudella; kehottaa uutta komissiota valtavirtaistamaan ihmisoikeusseikat kaikilla osa-alueillaan sekä suunnittelemaan ja panemaan täytäntöön kokonaisvaltaisen unionin strategian, jolla turvataan ihmisoikeuksien käytännön edistyminen Kiinassa ja käsitellään Xinjiangin leirien sulkemista, poliittisten vankien vapauttamista sekä kansalaisyhteiskunnan toimintatilan avaamista ehdottoman ensisijaisina asioina; kehottaa jälleen ottamaan ihmisoikeusseikat merkityksellisellä tavalla esille sekä yksityisesti että julkisesti kaikissa korkean tason tapaamisissa Kiinan edustajien kanssa sen sijasta, että ihmisoikeuskeskustelut jätetään ainoastaan EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelun piiriin;

9. kehottaa neuvostoa, EUH:ta ja komissiota varmistamaan, että EU:n ja Kiinan yhteistyö perustuu ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuteen, molempien osapuolien tekemiin kansainvälisiä ihmisoikeuksia koskeviin sitoumuksiin ja sitoutumiseen edistämään ihmisoikeuksien suojelun korkeimman tason saavuttamista;

10. kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa sekä Euroopan unionin toimielimiä ottamaan tämän kysymyksen esille Kiinan hallituksen kanssa kahdenvälisissä tapaamisissa ja kansainvälisillä foorumeilla sekä julkisesti tuomitsemaan Kiinan lisääntyvät ihmisoikeusrikkomukset;

11. pitää myönteisenä, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja antoi EU:n ja Kiinan viimeisimmän huippukokouksen yhteydessä lausunnon, jonka mukaan ihmisoikeudet ovat – EU:n näkökulmasta – yhtä tärkeitä kuin taloudelliset edut, ja kehottaa komissiota, EUH:ta ja neuvostoa johdonmukaisesti tehostamaan toimiaan ihmisoikeuskysymysten käsittelemiseksi kaikissa kahdenvälisissä suhteissa Kiinan kanssa; katsoo, että jos ja kun EU:n ja Kiinan huippukokouksessa ei oteta painokkaasti kantaa ihmisoikeuksiin, neuvoston, Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) ja komission olisi kieltäydyttävä hyväksymästä asiaa ja annettava siitä erillinen tiedonanto, jossa tilannetta arvioidaan merkityksellisellä tavalla ja selvitetään, miksi painokkaammista sanamuodoista ei saavutettu yhteisymmärrystä;

12. kehottaa jälleen unionia ja jäsenvaltioita omaksumaan YK:n ihmisoikeusneuvoston seuraavassa kokouksessa johtavan aseman päätöslauselmassa, jossa vaaditaan tiedonhankintamatkaa Xinjiangiin, ja antamaan aluksi yksimielisen tukensa yhteisille lausumille samaa mieltä olevien kolmansien maiden kanssa ja käyttämään proaktiivisesti kaikkia diplomaattisia kanavia, jotta voidaan nopeasti koota tukea ihmisoikeusneuvoston jäseniltä;

13. vaatii jälleen, että unioni, jäsenvaltiot ja kansainvälinen yhteisö lakkaavat välittömästi viemästä ja siirtämästä Kiinaan tavaroita, palveluja ja teknologiaa, joita Kiina käyttää laajentamaan ja parantamaan kybervalvontaansa ja ennustavaa profilointiaan; on vakavasti huolissaan siitä, että Kiina vie järjestelmällisesti huippuluokan valvontateknologiaa autoritaarisiin maihin eri puolille maailmaa ja tarjoaa säännöllistä koulutusta ja teknistä tukea näiden teknologioiden käytössä; kehottaa tältä osin neuvostoa laatimaan yhteisen kannan kaksikäyttöasetuksen uudistamisesta kiireellisistä kansalliseen turvallisuuteen ja ihmisoikeuksiin liittyvistä syistä; korostaa, että parlamentti on edelleen kehittänyt ja vahvistanut komission ehdotusta luetteloon merkittyihin ja merkitsemättömiin kybervalvontateknologioihin sovellettavan tiukan vientivalvonnan noudattamisesta;

14. kehottaa Kiinan kanssa yhteistyötä tekeviä tieteellisiä laitoksia ja tutkimuslaitoksia noudattamaan täysin tieteen ja tutkimuksen vapautta;

15. on vakavasti huolissaan Xinjiangin pakkotyöhön ja tahdonvastaiseen työhön perustuvista monikerroksisista järjestelmistä ja siitä, miten ne vaikuttavat maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin;

16. kehottaa Xinjiangissa toimivia tai provinssiin suoranaisesti vaikuttavaa toimintaa harjoittavia eurooppalaisia yrityksiä julkisesti tuomitsemaan kentällä vallitsevan tilanteen; kehottaa kaikkia Xinjiangissa toimivia eurooppalaisia yrityksiä väliaikaisesti keskeyttämään toimintansa kentällä tapauksissa, joissa on perusteltua syytä epäillä, että ne toiminnallaan osallistuvat Kiinan ihmisoikeusrikkomuksiin Xinjiangissa; kehottaa niitä ottamaan käyttöön vankan ihmisoikeuksien due diligence -järjestelmän, johon sisällytetään prosessit, joilla havaitaan ja estetään ihmisoikeusrikkomukset, lievennetään niitä sekä tehdään selkoa niiden vaikutuksista kaikkialla niiden toimitusketjuissa ja toiminnoissa yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevissa YK:n ohjaavissa periaatteissa määrätyllä tavalla; kehottaa lisäksi unionia kehittämään pakollista ihmisoikeuksia koskevaa due diligence -lainsäädäntöä kaikkia unionin yrityksiä varten; kehottaa puhemiestä harkitsemaan mahdollisuutta peruuttaa Euroopan parlamentin kulkuluvat eurooppalaisilta yrityksiltä, jotka eivät seuraavien kolmen kuukauden kuluessa ole ryhtyneet tällaisiin toimiin;

17. on vakavasti huolissaan tiedoista, joiden mukaan unionin kansalaisiin ja unionissa oleskeleviin henkilöihin, jotka ovat etnisesti uiguureja, kohdistetaan valvontaa ja uhkauksia, myös tappouhkauksia; kehottaa komissiota ja kaikkia unionin jäsenvaltioita kiireellisesti tutkimaan nämä tiedot, varmistamaan Xinjiangista paenneiden henkilöiden suojelun sekä nopeuttamaan uiguurien ja muiden turkinkielisten muslimien turvapaikkahakemusten käsittelyä ja noudattamaan aiheellisissa tapauksissa kotimaista lainsäädäntöä; pitää tältä osin myönteisenä, että Saksa ja Ruotsi ovat päättäneet keskeyttää kaikkien etnisten uiguurien, kazakkien tai muiden turkinkielisten muslimien palauttamisen Kiinaan, kun otetaan huomioon mielivaltaisen pidättämisen, kidutuksen tai muun kaltoinkohtelun riski, joka heihin kohdistuisi maassa;

18. pitää myönteisenä korkean edustajan tuoretta ilmoitusta, jonka mukana hän aikoo alkaa kehittää unionin maailmanlaajuista ihmisoikeusseuraamusjärjestelmää, ja kehottaa unionia nopeuttamaan prosessia ja aloittamaan nopeasti tällaista välinettä koskevan työn, kuten Euroopan parlamentti ehdotti 14. maaliskuuta 2019 antamassaan päätöslauselmassa, ja ottamaan Euroopan parlamentin mukaan työhön;

19. kehottaa jälleen neuvostoa hyväksymään kohdennettuja pakotteita, joiden kohteina ovat Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen kommunistisen puolueen pääsihteeri Chen Quanguo ja muut tukahduttamisesta vastaavat virkamiehet;

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Kiinan kansantasavallan hallitukselle ja parlamentille.

 

[1] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0422.

[2] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0343.

[3] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0377.

[4] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0215.

Päivitetty viimeksi: 18. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö