Postup : 2019/2945(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0249/2019

Předložené texty :

B9-0249/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 19/12/2019 - 6.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0110

<Date>{16/12/2019}16.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0249/2019</NoDocSe>
PDF 153kWORD 46k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení Komise</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o situaci Ujgurů v Číně („China Cables“)</Titre>

<DocRef>(2019/2945(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Phil Bennion, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou</Depute>

<Commission>{Renew}za skupinu Renew</Commission>

</RepeatBlock-By>

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0246/2019

B9-0249/2019

Usnesení Evropského parlamentu o situaci Ujgurů v Číně („China Cables“)

(2019/2945(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Číně, zejména na usnesení ze dne 26. listopadu 2009 o Číně: práva menšin a uplatňování trestu smrti[1], ze dne 10. března 2011 o situaci a kulturním dědictví v Kašgaru (Ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang, Čína)[2], ze dne 15. prosince 2016 o případech tibetské buddhistické akademie ve městě Larung Gar a Ilhama Tohtiho[3], ze dne 12. září 2018 o situaci v oblasti vztahů mezi EU a Čínou[4], ze dne 4. října 2018 o masovém svévolném zadržování Ujgurů a Kazachů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang[5] a ze dne 18. dubna 2019 o Číně, zejména o situaci náboženských a etnických menšin[6],

 s ohledem na obecné zásady EU na podporu a ochranu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení, které přijala Rada dne 24. června 2013,

 s ohledem na společné prohlášení z 21. summitu mezi EU a Čínou konaného dne 9. dubna 2019,

 s ohledem na Mezinárodní úmluvu o občanských a politických právech ze dne 16. prosince 1966, kterou Čína podepsala v roce 1998, ale nikdy neratifikovala,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

 s ohledem na závěrečné připomínky, které učinil Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace ve své zprávě o Číně,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v dokumentech čínské vlády, které unikly na veřejnost v listopadu 2019, se poprvé podrobně popisuje, jak Čína systematicky psychicky manipuluje se stovkami tisíc muslimů v síti přísně střežených vězeňských táborů; vzhledem k tomu, že čínská vláda soustavně tvrdí, že v táborech se poskytuje dobrovolné vzdělávání a odborná příprava; vzhledem k tomu, že uniklé dokumenty obsahují pokyny, aby byly tábory řízeny jako věznice s přísnou ostrahou, tvrdou disciplínou, tresty a bez možnosti úniku;

B. vzhledem k tomu, že od nástupu prezidenta Si Ťin-pchinga k moci v březnu 2013 se stav lidských práv v Číně neustále zhoršuje; vzhledem k tomu, že vláda se staví čím dál nepřátelštěji k nenásilnému disentu, svobodě projevu, svobodě vyznání a právnímu státu; vzhledem k tomu, že čínské orgány zadržují a trestně stíhají stovky obránců lidských práv, právníků a novinářů;

C. vzhledem k tomu, že čínské orgány vedou stále intenzivnější kampaň hromadného zadržování, agresivního sledování, politické indoktrinace a nucené kulturní asimilace;

D. vzhledem k tomu, že od 1. února 2018, kdy vstoupily v platnost nové předpisy týkající se náboženských záležitostí přijaté na úrovni regionální správy, represe zesílily; vzhledem k tomu, že podle těchto předpisů lze veřejné nebo i soukromé projevy náboženské nebo kulturní příslušnosti považovat za extremismus; vzhledem k tomu, že v Číně se nachází jedna z nejpočetnějších skupin náboženských vězňů;

E. vzhledem k tomu, že situace v provincii Sin-ťiang, kde žije 10 milionů ujgurských muslimů, se rychle zhoršuje od doby, kdy stabilitě a kontrole nad touto provincií přiřadily čínské orgány nejvyšší prioritu; vzhledem k tomu, že se objevily informace o tom, že systém táborů používaný v provincii Sin-t´iang byl rozšířen i do dalších částí Číny;

F. vzhledem k tomu, že byla vyvinuta důmyslná síť invazivních digitálních technologií dohledu, včetně technologie rozpoznávání obličejů a shromažďování údajů;

G. vzhledem k tomu, že čínská vláda odmítla řadu žádostí o vyslání nezávislých vyšetřovatelů do provincie Sin-ťiang;

H. vzhledem k tomu, že guvernér provincie Sin-t´iang Shohrat Zakir v prosinci 2019 prohlásil, že z převýchovných a internačních táborů bylo „navráceno do společnosti“ všech 1,5 milionu lidí, aniž by však své tvrzení podepřel důkazy;

1. je hluboce znepokojen tím, že Ujguři i jiné muslimské etnické menšiny čelí stále represivnějšímu režimu, kdy jsou novými opatřeními omezovány ústavní záruky jejich práva na svobodu kulturního projevu a náboženského vyznání, slova a projevu a pokojného shromažďování a sdružování; žádá orgány, aby dodržovaly tyto základní svobody;

2. naléhavě vyzývá čínskou vládu, aby okamžitě ukončila praxi svévolného zadržování bez obvinění, soudu či usvědčení ze spáchání trestného činu, aby uzavřela všechny tábory a zajišťovací zařízení a neprodleně a bezpodmínečně propustila zadržované osoby; trvá na tom, že než budou učiněna jakákoli další prohlášení o propuštění vězňů, musí být na podporu takovéhoto tvrzení zveřejněn nezpochybnitelný důkaz;

3. trvá na tom, že čínská vláda musí okamžitě zveřejnit seznam všech zadržovaných a propuštěných osob; naléhavě žádá čínskou vládu, aby rodinám osob zmizelých v Sin-ťiangu sdělila veškeré informace o jejich blízkých;

4. žádá okamžité propuštění svévolně zadržovaných osob a vězňů svědomí včetně stoupenců hnutí Falun Gong a ukončení praxe násilných zmizení a trvá na tom, že všechny zadržované osoby musí mít možnost zvolit si právního zástupce a setkat se s příbuznými, mít přístup k lékařskému ošetření a právo na prošetření svého případu;

5. vyzývá čínské orgány, aby dodržovaly jazykové, kulturní, náboženské a další základní svobody Ujgurů;

6. vyzývá čínské orgány, aby byl zástupcům nezávislých médií a mezinárodním pozorovatelům, včetně vysoké komisařky OSN pro lidská práva a držitelům mandátu v rámci zvláštních postupů Rady OSN pro lidská práva, umožněn svobodný, smysluplný a ničím neomezený přístup do Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang; je přesvědčen, že EU a její členské státy by na příštím zasedání Rady OSN pro lidská práva měly iniciovat přijetí rezoluce o zřízení zjišťovací mise v oblasti Sin-ťiang;

7. naléhavě vyzývá Čínu, aby ratifikovala Mezinárodní pakt o občanských a politických právech;

8. vyjadřuje své zklamání nad tím, že 37. kolo dialogu o lidských právech mezi EU a Čínou nepřineslo žádné významné výsledky; vyjadřuje rovněž politování nad tím, že se čínská delegace dne 2. dubna 2019 nezúčastnila pokračování dialogu, které bylo příležitostí k výměně názorů s organizacemi občanské společnosti;

9. naléhavě žádá místopředsedu Komise, vysokého představitele, ESVČ a členské státy, aby intenzivněji sledovali znepokojující vývoj v oblasti lidských práv v oblasti Sin-ťiang, včetně sílícího útlaku a sledování ze strany vlády, a aby se jak v soukromí, tak veřejně vyjadřovali proti porušování lidských práv v Číně; vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele, aby trval na nezávislém vyšetření rozsahu a povahy systému internačních táborů a četných tvrzení o tom, že dochází k závažnému a systematickému porušování lidských práv;

10. vyzývá Radu, aby zvážila možnost přijetí cílených sankcí, včetně zmrazení majetku, namířených proti osobám a subjektům zodpovědným za tvrdé zákroky v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang;

11. trvá na tom, že EU, její členské státy a mezinárodní společenství musí zastavit veškerý vývoz zboží a služeb a transfer technologií, které Čína využívá k rozšiřování a zdokonalování svého kybernetického dohledu a nástrojů preventivního profilování; je přesvědčen, že EU a její členské státy by měly vybízet evropské podniky k tomu, aby kontrolovaly své dodavatelské řetězce s cílem zajistit, že nemají na svědomí nucenou práci a nepodílejí se na represivních opatřeních proti Ujgurům;

12. naléhavě vyzývá členské státy EU, aby přijaly konkrétní opatření na ochranu ujgurských obyvatel a občanů žijících v jiných zemích před pronásledováním a zastrašováním ze strany čínské vlády a aby zajistily, že práva a svobody obyvatel a občanů členských států EU nebudou porušovány cizí mocností;

13. poukazuje na rozdíly mezi EU a Čínou, pokud jde o svobodu tisku a přístup k němu; vyzývá Čínu, aby poskytla sdělovacím prostředkům z EU stejná práva a přístup, jako mají čínské sdělovací prostředky v členských státech EU;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Čínské lidové republiky.

[1] Úř. věst. C 285E, 21.10.2010, s. 80.

[2] Úř. věst. C 199E, 7.7.2012, s. 185.

[3] Úř. věst. C 238, 6.7.2018, s. 108.

[4] Přijaté texty, P8_TA(2018)0343.

[5] Přijaté texty, P8_TA(2018)0377.

[6] Přijaté texty, P8_TA(2019)0422.

Poslední aktualizace: 18. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí