Procedure : 2019/2945(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0249/2019

Indgivne tekster :

B9-0249/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/12/2019 - 6.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0110

<Date>{16/12/2019}16.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0249/2019</NoDocSe>
PDF 148kWORD 48k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af Kommissionens redegørelse</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om situationen for uygurerne i Kina ("China cables")</Titre>

<DocRef>(2019/2945(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Phil Bennion, Abir Al‑Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou</Depute>

<Commission>{Renew}for Renew-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0246/2019

B9‑0249/2019

Europa-Parlamentets beslutning om situationen for uygurerne i Kina ("China cables")

(2019/2945(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Kina, navnlig beslutningerne af 26. november 2009 om Kina: mindretallenes rettigheder og anvendelse af dødsstraf[1], af 10. marts 2011 om situationen og kulturarv i Kashgar (den autonome region Xinjiang Uyghur, Kina)[2], af 15. december 2016 om tilfældet med det tibetanske buddhistakademi Larung Gar og med Ilham Tohti[3], af 12. september 2018 om status for forbindelserne mellem EU og Kina[4], af 4. oktober 2018 om vilkårlig massetilbageholdelse af uighurer og kasakhere i den autonome region Xinjiang Uyghur[5] og af 18. april 2019 om Kina, navnlig religiøse og etniske minoriteters situation[6],

 der henviser til EU's retningslinjer om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed, som blev vedtaget af Rådet den 24. juni 2013,

 der henviser til fælles erklæring af 9. april 2019 fra det 21. topmøde mellem EU og Kina,

 der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder af 16. december 1966, som Kina undertegnede i 1998, men ikke har ratificeret,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

 der henviser til de afsluttende bemærkninger i rapporten om Kina fra FN's Racediskriminationskomité,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at lækkede kinesiske regeringsdokumenter i november 2019 for første gang gav et detaljeret indblik i Kinas systematiske hjernevask af hundredtusinder af muslimer i et netværk af topsikrede fangelejre; der henviser til, at den kinesiske regering konsekvent har hævdet, at lejrene tilbyder frivillig uddannelse og erhvervsuddannelse; der henviser til, at de lækkede dokumenter indeholder instrukser om at drive lejrene som topsikrede fængsler med streng disciplin, straffe og ingen flugtmuligheder;

B. der henviser til, at menneskerettighedssituationen i Kina fortsat er blevet forværret, siden præsident Xi Jinping kom til magten i marts 2013; der henviser til, at regeringen har skærpet sin fjendtlige adfærd over for fredelig kritik, ytrings- og religionsfrihed og retsstatsprincippet; der henviser til, at de kinesiske myndigheder har frihedsberøvet og retsforfulgt hundredvis af menneskerettighedsforkæmpere, advokater og journalister;

C. der henviser til, at de kinesiske myndigheder fører en stadig mere intens kampagne for masseinternering, indgribende overvågning, politisk indoktrinering og tvungen kulturel assimilation;

D. der henviser til, at undertrykkelsen er blevet intensiveret, siden de nye love om religiøse anliggender blev vedtaget på regionalt forvaltningsniveau den 1. februar 2018; der henviser til, at disse love fastsætter, at offentlige eller endda private demonstrationer med en religiøs og kulturel tilknytning kan betragtes som ekstremistiske; der henviser til, at Kina er et af de lande, der har flest religiøse fanger;

E. der henviser til, at situationen i Xinjiang, hvor ti millioner muslimske uygurer lever, hurtigt er blevet forværret, idet stabiliteten i og kontrollen med Xinjiang har været højt prioriteret af de kinesiske myndigheder; der henviser til forlydender om, at Xinjiang-lejrsystemet har udbredt sig til andre dele af Kina;

F. der henviser til, at der er udviklet et avanceret netværk af invasiv digital overvågning, herunder teknologi til ansigtsgenkendelse og dataindsamling;

G. der henviser til, at den kinesiske regering har afvist adskillige anmodninger om at sende uafhængige efterforskere til Xinjiang;

H. der henviser til, at Xinjiangs guvernør, Shohrat Zakir, i december 2019 hævdede, at alle 1,5 millioner mennesker i genopdragelses- og interneringslejrene var blevet "sendt tilbage til samfundet", uden at fremlægge dokumentation herfor;

1. er dybt bekymret over det stadig mere undertrykkende styre, som uygurerne og andre muslimske etniske mindretal står over for, idet der lægges yderligere begrænsninger på de forfatningsmæssige garantier for deres ret til kulturelle udtryk, religionsfrihed, ytringsfrihed, fredelige forsamlinger og foreningsfrihed; kræver, at myndighederne respekterer disse grundlæggende frihedsrettigheder;

2. opfordrer indtrængende den kinesiske regering til øjeblikkeligt at standse praksissen med vilkårlig frihedsberøvelse uden sigtelse, rettergang eller domfældelse for strafbare handlinger, lukke alle lejre og detentionscentre og løslade de frihedsberøvede øjeblikkeligt og betingelsesløst; insisterer på, at der, inden der fremsættes andre erklæringer om løsladelse af fanger, skal offentliggøres ubestridelige beviser for denne påstand;

3. insisterer på, at den kinesiske regering øjeblikkeligt skal offentliggøre en liste over alle personer, der tilbageholdes, og alle personer, som er blevet løsladt; opfordrer indtrængende den kinesiske regering til at frigive alle oplysninger om personer, der er forsvundet i Xinjiang, til deres familier;

4. opfordrer til øjeblikkelig løsladelse af vilkårligt frihedsberøvede personer og samvittighedsfanger, herunder udøvere af Falun Gong, og til stop for tvungne forsvindinger og insisterer på, at alle tilbageholdte personer skal have ret til at vælge deres retlige repræsentant, have adgang til deres familie og til lægehjælp og til at få deres sag efterforsket;

5. opfordrer de kinesiske myndigheder til at værne om uygurernes sproglige, kulturelle, religiøse og andre grundlæggende frihedsrettigheder;

6. opfordrer de kinesiske myndigheder til at give fri, meningsfuld og uhindret adgang til den autonome region Xinjiang Uyghur for uafhængige medierepræsentanter og internationale observatører, herunder for FN's højkommissær for menneskerettigheder og mandatindehaverne for FN's Menneskerettighedsråds særlige procedurer; mener, at EU og medlemsstaterne på den næste samling i FN's Menneskerettighedsråd bør tage initiativ til en resolution om udsendelse af en undersøgelsesmission til Xinjiang;

7. opfordrer indtrængende Kina til at ratificere den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

8. udtrykker sin skuffelse over, at den 37. runde af menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina ikke gav nogen væsentlige resultater; beklager endvidere, at den kinesiske delegation ikke deltog i fortsættelsen af dialogen den 2. april 2019, der omfattede en drøftelse med civilsamfundsorganisationer;

9. opfordrer indtrængende NF/HR, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til mere intensivt at overvåge den foruroligende udvikling i menneskerettighedssituationen i Xinjiang, herunder den øgede statslige undertrykkelse og overvågning, og til såvel under private former som offentligt at tale imod krænkelserne af menneskerettighederne i Kina; opfordrer NF/HR til at insistere på en uafhængig undersøgelse af omfanget og karakteren af systemet for interneringslejre og de mange påstande om alvorlige og systematiske krænkelser af menneskerettighederne;

10. opfordrer Rådet til at overveje at vedtage målrettede sanktioner og indefrysning af aktiver for de embedsmænd og enheder, der er ansvarlige for undertrykkelsen i den autonome region Xinjiang Uyghur;

11. fastholder, at EU, dets medlemsstater og det internationale samfund skal standse al eksport og teknologioverførsel af varer og tjenesteydelser, der af Kina anvendes til at udvide og forbedre dets system for cyberovervågning og prædiktive profilanalyser; mener, at EU og medlemsstaterne bør tilskynde europæiske virksomheder til nøje at undersøge deres forsyningskæder for at sikre, at de ikke er involveret i tvangsarbejde og ikke er medvirkende til undertrykkelse af uygur-folket;

12. opfordrer indtrængende EU's medlemsstater til at træffe specifikke foranstaltninger til at beskytte uygurske indbyggere og borgere, der bor i andre lande, mod chikane og intimidering fra den kinesiske regerings side og sikre, at indbyggeres og borgeres rettigheder og frihedsrettigheder i EU's medlemsstater ikke krænkes af en udenlandsk magt;

13. bemærker ubalancen i pressens adgang og pressefriheden mellem EU og Kina; opfordrer Kina til at give EU's medieforetagender samme rettigheder og adgang, som de kinesiske medieforetagender har i EU's medlemsstater;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt regeringen og parlamentet i Folkerepublikken Kina.

 

[1]  EUT CE 285 af 21.10.2010, s. 80.

[2]  EUT C 199 af 7.7.2012, s. 185.

[3] EUT C 238 af 6.7.2018, s. 108.

[4] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0343.

[5] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0377.

[6] Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0422.

Seneste opdatering: 18. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik