Návrh usnesení - B9-0250/2019Návrh usnesení
B9-0250/2019

NÁVRH USNESENÍ o situaci Ujgurů v Číně (China Cables)

16.12.2019 - (2019/2945(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Rady a Komise
v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, David Lega
za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0246/2019

Postup : 2019/2945(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0250/2019
Předložené texty :
B9-0250/2019
Přijaté texty :

B9-0250/2019

Usnesení Evropského parlamentu o situaci Ujgurů v Číně (China Cables)

(2019/2945(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Číně,

 s ohledem na strategické partnerství EU a Číny zahájené v roce 2003 a na společné sdělení Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 22. června 2016 s názvem „Prvky pro novou strategii EU o Číně“ (JOIN(2016)0030),

 s ohledem na obecné zásady EU na podporu a ochranu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení, které přijala Rada pro zahraniční věci dne 24. června 2013,

 s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost ze dne 26. října 2018 o situaci v Sin-ťiangu,

 s ohledem na společné prohlášení Komise a místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 12. března 2019 s názvem „EU-Čína – strategický výhled“ (JOIN(2019)0005),

 s ohledem na společné prohlášení z 21. summitu mezi EU a Čínou konaného dne 9. dubna 2019,

 s ohledem na dialog mezi EU a Čínou o lidských právech, jenž byl zahájen v roce 1995, a na jeho 37. kolo, které se konalo v Bruselu ve dnech 1. a 2. dubna 2019,

 s ohledem na článek 36 Ústavy Čínské lidové republiky, který zaručuje všem občanům právo na svobodu náboženského vyznání, a na její článek 4, který chrání práva národnostních menšin;

 s ohledem na závěrečné připomínky hodnocení Číny, které vypracoval Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace,

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR) ze dne 16. prosince 1966,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že pod názvem China Cables se rozumí vyšetřování týkající se sledování a hromadného zadržování Ujgurů a jiných muslimských menšin v čínské provincii Sin-ťiangu bez obvinění nebo soudního řízení, a to na základě uniklých utajovaných dokumentů čínské vlády;

B. vzhledem k tomu, že Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů získalo tyto tajné dokumenty prostřednictvím řetězce Ujgurů v exilu; vzhledem k tomu, že pravost dokumentů potvrdilo několik předních odborníků;

C. vzhledem k tomu, že „několik desítek tisíc až více než milion Ujgurů“ jsou nuceni na neurčitou dobu podstupovat politickou „převýchovu“ v táborech a jsou svévolně zadržováni pod záminkou boje proti terorismu a náboženskému extremismu; vzhledem k tomu, že podle některých dříve zadržovaných osob jsou tábory přeplněné a panují v nich nehygienické podmínky a zadržovaným je odpírána strava, jsou biti a sexuálně zneužíváni; vzhledem k tomu, že v některých převýchovných táborech se údajně nacházejí továrny, které vyrábějí zboží k vývozu;

D. vzhledem k tomu, že prosazování a dodržování lidských práv, demokracie a právního státu by mělo zůstat těžištěm dlouhodobého partnerství mezi EU a Čínou, a to v souladu se závazkem EU hájit tytéž hodnoty v rámci své vnější činnosti a v souladu se deklarovaným zájmem Číny zastávat tytéž hodnoty při svém vlastním rozvoji a mezinárodní spolupráci;

E. vzhledem k tomu, že situace v provincii Sin-ťiang, kde žije 10 milionů muslimských Ujgurů a etnických Kazachů, se rychle zhoršuje od doby, kdy stabilitě a kontrole nad touto provincií přiřadily čínské orgány nejvyšší prioritu, a to jak kvůli pravidelným teroristickým útokům Ujgurů v této provincii či s touto provincií údajně spojeným, tak kvůli strategickému místu Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang v rámci iniciativy Pás a cesta;

F. vzhledem k tomu, že čínská vláda odmítla řadu žádostí pracovní skupiny OSN pro případy násilného nebo nedobrovolného zmizení a Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva a dalších držitelů mandátů zvláštních postupů OSN o vyslání nezávislých vyšetřovatelů do provincie Sin-ťiang;

G. vzhledem k tomu, že americký Senát schválil dne 11. září 2019 zákon o lidských právech Ujgurů; vzhledem k tomu, že tento zákon ukládá ministru zahraničních věcí, aby zvážil zavedení vízové povinnosti a uvalení hospodářských sankcí podle tzv. Magnitského zákona na činitele Čínské lidové republiky, kteří jsou zodpovědní za porušování lidských práv v autonomní oblasti Sin-ťiang;

H. vzhledem k tomu, že Sacharovova cena za svobodu myšlení byla v roce 2019 udělena ujgurskému profesorovi ekonomie Ilhamu Tohtimu, který byl v lednu 2014 zatčen a dne 23. září 2014 odsouzen k trestu doživotního vězení na základě obvinění ze separatismu; vzhledem k tomu, že bylo vzato do vazby rovněž sedm jeho bývalých studentů, jimž byly za údajnou spolupráci s Ilhamem Tohtim uloženy tresty odnětí svobody od tří do osmi let; vzhledem k tomu, že Ilham Tohti vždy odmítal separatistické snahy a násilí a usiloval o usmíření na základě respektování kultury Ujgurů;

1. je hluboce znepokojen důvěryhodnými zprávami o zacházení s Ujgury a jinými menšinami v oblasti Sin-ťiang, včetně hromadného zadržování a sledování;

2. vyzývá čínské orgány, aby okamžitě přestaly příslušníky ujgurské či jiných muslimských menšin svévolně zadržovat bez obvinění, soudu či usvědčení ze spáchání trestného činu, aby uzavřely všechny tábory a detenční zařízení a neprodleně a bezpodmínečně propustily zadržované osoby;

3. vyzývá čínské orgány k tomu, aby okamžitě propustily laureáta Sacharovovy ceny Ilhama Tohtiho a umožnili mu převzít cenu v Evropském parlamentu;

4. vyzývá čínské orgány, aby byl novinářům a mezinárodním pozorovatelům, včetně vysokého komisaře OSN pro lidská práva a zmocněnců v rámci zvláštních postupů Rady OSN pro lidská práva, umožněn svobodný, smysluplný a ničím neomezený přístup do oblasti Sin-ťiang;

5. naléhavě žádá čínskou vládu, aby rodinám násilně zmizevších osob v Sin-ťiangu sdělila veškeré informace o jejich blízkých;

6. zdůrazňuje, že produkty vyráběné v převýchovných táborech by měly být na trhu EU zakázány;

7. uvítal zákon o lidských právech Ujgurů; vyzývá Radu, aby zvážila možnost uvalení cílených sankcí na čínské činitele zodpovědné za tvrdé zákroky v Ujgurské autonomní oblasti Sinťiang;

8. zdůrazňuje, že během 37. kola rozhovorů mezi EU a Čínou o lidských právech otevřela EU otázku systému politických převýchovných táborů zřízených v autonomní oblasti Sin-ťiang, které označila za znepokojivý vývoj;

9. naléhá na Čínu, aby ratifikovala Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který byl podepsán v roce 1998, a řídila se doporučeními orgánů OSN pro lidská práva;

10. žádá ESVČ o využití osvědčených postupů mezináboženského dialogu jakožto jednoho z nástrojů komunikační strategie vůči třetím zemím a o posílení mediace konfliktních situací pro ochranu náboženských menšin a svobodu náboženského vyznání a přesvědčení;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Čínské lidové republiky.

 

Poslední aktualizace: 18. prosince 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí