Forslag til beslutning - B9-0250/2019Forslag til beslutning
B9-0250/2019

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen for uygurerne i Kina ("China cables")

16.12.2019 - (2019/2945(RSP))

på baggrund af redegørelsen fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Michael Gahler, Isabel Wiseler‑Lima, Željana Zovko, David Lega
for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0246/2019

Procedure : 2019/2945(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0250/2019
Indgivne tekster :
B9-0250/2019
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B9‑0250/2019

Europa-Parlamentets beslutning om situationen for uygurerne i Kina ("China cables")

(2019/2945(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Kina,

 der henviser til det strategiske partnerskab mellem EU og Kina, der blev lanceret i 2003, og til den fælles meddelelse af 22. juni 2016 fra Kommissionen og den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med titlen "Byggesten til en ny EU-strategi for forbindelserne med Kina" (JOIN(2016)0030),

 der henviser til EU's retningslinjer om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed, som blev vedtaget af Rådet (udenrigsanliggender) den 24. juni 2013,

 der henviser til erklæringen af 26. oktober 2018 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om situationen i Xinjiang,

 der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 12. marts 2019 med titlen "Forbindelserne mellem EU og Kina i et strategisk perspektiv" (JOIN(2019)0005),

 der henviser til fælles erklæring af 9. april 2019 fra det 21. topmøde mellem EU og Kina,

 der henviser til dialogen mellem EU og Kina om menneskerettigheder, der blev lanceret i 1995, og til den 37. runde af denne dialog, der fandt sted i Bruxelles den 1. og 2. april 2019,

 der henviser til artikel 36 i Folkerepublikken Kinas forfatning, som garanterer alle borgere retten til religionsfrihed, og til artikel 4, som værner om "mindretalsnationaliteters" rettigheder,

 der henviser til de afsluttende bemærkninger fra FN's Racediskriminationskomités undersøgelse af Kina,

 der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder af 16. december 1966,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder af 10. december 1948,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at "China cables" er en efterforskning af den overvågning og masseinternering uden sigtelse eller retsforfølgelse, som uygurer og andre muslimske mindretal i den kinesiske provins Xinjiang underkastes, baseret på lækkede hemmeligstemplede kinesiske statsdokumenter;

B. der henviser til, at de hemmelige dokumenter kom organisationen International Consortium of Investigative Journalists i hænde via en kæde af uygurer i eksil; der henviser til, at dokumenternes ægthed er blevet bekræftet af flere førende eksperter;

C. der henviser til, at "mindst titusinder og op mod en million uygurer" er blevet underkastet politisk "genopdragelse" i lejre på ubestemt tid og tilbageholdes vilkårligt under påskud af, at dette tjener til at bekæmpe terrorisme og religiøs ekstremisme; der henviser til, at ifølge flere tidligere fanger bliver de indsatte i lejrene udsat for overfyldte og uhygiejniske forhold, udsultning, prygl og seksuelle overgreb; der henviser til, at nogle af genopdragelseslejrene angiveligt indbefatter fabrikker, der fremstiller varer til eksport;

D. der henviser til, at fremme af og respekt for de universelle menneskerettigheder, demokratiet og retsstatsprincippet fortsat bør have en central plads i det mangeårige partnerskab mellem EU og Kina i overensstemmelse med EU's forpligtelse til at værne om disse selvsamme værdier i sin optræden udadtil og den interesse, som Kina har udtrykt i at overholde dem i sit eget udviklingssamarbejde og internationale samarbejde;

E. der henviser til, at situationen i Xinjiang, hvor der bor 10 millioner muslimske uygurer og etniske kasakhere, er blevet hastigt forværret, efter at de kinesiske myndigheder gjorde stabilitet og kontrol over regionen til sin højeste prioritet, en beslutning affødt dels af periodiske terrorangreb begået i eller forbundet med uygurer fra Xinjiang og dels af den strategiske betydning, som den Selvstyrende Provins Xinjiang Uygur indtager i "ét bælte, én vej"-initiativet ("den nye silkevej");

F. der henviser til, at den kinesiske regering har afvist talrige anmodninger fra FN's Arbejdsgruppe vedrørende Tvungne eller Ufrivillige Forsvindinger (WGEID), FN's højkommissær for menneskerettigheder og andre mandatindehavere under FN's særlige procedurer om tilladelse til at sende uafhængige efterforskere til Xinjiang;

G. der henviser til, at det amerikanske Senat den 11. september 2019 vedtog en Lov om Uygur-Menneskerettighedspolitik; der henviser til, at denne lov henstiller til USA's udenrigsminister at overveje at indføre visumpligt og økonomiske sanktioner, som hjemlet i Magnitskij-rammeloven, over for kinesiske embedsmænd, der er ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne i Xinjiang;

H. der henviser til, at Sakharovprisen for Tankefrihed for 2019 er blevet tildelt den uygurske professor i økonomi Ilham Tohti, der den 23. september 2014 blev idømt livsvarigt fængsel på anklager om separatisme efter at have været tilbageholdt siden januar samme år; der henviser til, at syv af hans tidligere studerende også blev tilbageholdt og idømt fængselsstraffe på mellem tre og otte år for påstået meddelagtighed med Ilham Tohti; der henviser til, at Ilham Tohti altid har afvist separatisme og vold og søgt forsoning baseret på respekt for den uygurske kultur;

1. udtrykker sin dybeste bekymring over de troværdige forlydender om mishandling af uygurer og andre mindretal i Xinjiang, herunder massetilbageholdelser og overvågning;

2. opfordrer den kinesiske regering til øjeblikkeligt at indstille sin fremfærd med vilkårlig frihedsberøvelse uden sigtelse, rettergang eller domfældelse for strafbare handlinger af medlemmer af det uygurske og andre mindretal i Xinjiang, lukke alle lejre og tilbageholdelsesanstalter og til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade de indsatte;

3. opfordrer den kinesiske regering til omgående at løslade modtageren af Sakharovprisen Ilham Tohti og give ham mulighed for at få overrakt prisen i Europa-Parlamentet;

4. opfordrer de kinesiske myndigheder til at give fri, reel og uhindret adgang til den Selvstyrende Region Xinjiang for journalister og internationale observatører, herunder FN's højkommissær for menneskerettigheder og mandatindehaverne under FN's Menneskerettighedsråds særlige procedurer;

5. opfordrer indtrængende den kinesiske regering til at frigive alle oplysninger om personer, der er forsvundet i Xinjiang, til de pårørende;

6. fremhæver, at produkter, der måtte være fremstillet i genopdragelseslejrene, bør forbydes på EU's markeder;

7. glæder sig over den amerikanske Lov om Uygur-Menneskerettighedspolitik; opfordrer Rådet til at overveje at vedtage målrettede sanktioner mod de kinesiske embedsmænd, der er ansvarlige for undertrykkelsen i den Selvstyrende Region Xinjiang Uygur;

8. understreger, at EU under den 37. runde af den EU-kinesiske menneskerettighedsdialog nævnte netværket af politiske genopdragelseslejre i Xinjiang som en bekymrende udvikling;

9. opfordrer indtrængende Kina til at ratificere den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder af 1998 og til at gennemføre henstillingerne fra FN's menneskerettighedsorganer;

10. opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at medtage god praksis i tværreligiøs dialog som et redskab i sin kommunikationsstrategi over for tredjelande og til at fremme mægling i konfliktsituationer med henblik på beskyttelse af religiøse mindretal og religions- og trosfrihed;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og regeringen og parlamentet i Folkerepublikken Kina.

Seneste opdatering: 18. december 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik