Resolutsiooni ettepanek - B9-0250/2019Resolutsiooni ettepanek
B9-0250/2019

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK uiguuride olukorra kohta Hiinas (China Cables)

16.12.2019 - (2019/2945(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, nõukogu ja komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2

Michael Gahler, Isabel Wiseler‑Lima, Željana Zovko, David Lega
fraktsiooni PPE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0246/2019

Menetlus : 2019/2945(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B9-0250/2019
Esitatud tekstid :
B9-0250/2019
Vastuvõetud tekstid :

B9‑0250/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon uiguuride olukorra kohta Hiinas (China Cables)

(2019/2945(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Hiina kohta,

 võttes arvesse ELi ja Hiina 2003. aastal alustatud strateegilist partnerlust ning komisjoni ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 22. juuni 2016. aasta ühisteatist „ELi uue Hiinat käsitleva strateegia elemendid“ (JOIN(2016)0030),

 võttes arvesse välisasjade nõukogu 24. juunil 2013 vastu võetud ELi suuniseid usu- ja veendumusvabaduse edendamise ja kaitsmise kohta,

 võttes arvesse Euroopa välisteenistuse esindaja 26. oktoobri 2018. aasta avaldust olukorra kohta Xinjiangis,

 võttes arvesse komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 12. märtsi 2019. aasta ühisteatist „ELi ja Hiina suhete strateegilised väljavaated“ (JOIN(2019)0005),

 võttes arvesse 9. aprillil 2019 toimunud ELi ja Hiina 21. tippkohtumisel tehtud ühisavaldust,

 võttes arvesse 1995. aastal alustatud ELi ja Hiina inimõigustealast dialoogi ja selle dialoogi 37. vooru, mis toimus 1. ja 2. aprillil 2019 Brüsselis,

 võttes arvesse Hiina Rahvavabariigi põhiseaduse artiklit 36, millega tagatakse kõigile kodanikele õigus usuvabadusele, ning artiklit 4, millega kaitstakse vähemusrahvuste õigusi,

 võttes arvesse ÜRO rassilise diskrimineerimise likvideerimise komitee Hiinat puudutava ülevaate lõppjäreldusi,

 võttes arvesse 16. detsembri 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

 võttes arvesse 10. detsembri 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et China Cables kujutab endast Hiina valitsuse avalikkusse lekkinud salastatud dokumentidele tuginevat uurimist, mis keskendub Hiina Xinjiangi provintsi uiguuride ja teiste moslemivähemuste ilma süüdistuse või kohtumõistmiseta jälgimisele ja massilisele kinnipidamisele;

B. arvestades, et saladokumendid jõudsid uurivate ajakirjanike rahvusvahelise konsortsiumi kätte paguluses viibivate uiguuride ahela kaudu; arvestades, et nende dokumentide autentsust on kinnitanud mitmed juhtivad eksperdid;

C. arvestades, et kümned tuhanded uiguurid – või isegi kuni üks miljon uiguuri – on sunnitud laagrites läbima määramata kestusega poliitilise „ümberõppe“ ning neid peetakse meelevaldselt kinni terrorismi ja usuäärmusluse vastu võitlemise ettekäändel; arvestades, et mõnede endiste kinnipeetute teatel iseloomustavad kohtlemist ja tingimusi laagrites ülerahvastus, ebasanitaarsed olmetingimused, toidupuudus, peksmine ja seksuaalne väärkohtlemine; arvestades, et mõnes ümberõppelaagris asuvad väidetavalt tehased, mis toodavad kaupu ekspordiks;

D. arvestades, et universaalsete inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete edendamine ja järgimine peaks ELi ja Hiina pikaajalistes suhetes jääma kesksele kohale, kooskõlas ELi võetud kohustusega toetada neid väärtusi oma välistegevuses ning Hiina väljendatud huviga järgida neid omaenda rahvusvahelises ja arengukoostöös;

E. arvestades, et olukord Xinjiangi piirkonnas, kus elab 10 miljonit uiguuri moslemit ja etnilist kasahhi, on kiiresti halvenenud, kuna Xinjiangi stabiilsus ja kontroll selle piirkonna üle on tõusnud Hiina ametivõimude üheks tähtsamaks prioriteediks, ajendatuna nii uiguuride Xinjiangis toime pandud või väidetavalt Xinjiangiga seotud perioodilistest terrorirünnakutest kui ka Xinjiangi Uiguuri autonoomse piirkonna strateegilisest asukohast seoses algatusega „Üks vöönd, üks tee“;

F. arvestades, et Hiina valitsus on tagasi lükanud isikute sunniviisilist või tahtevastast kadumist käsitleva ÜRO töörühma, ÜRO inimõiguste ülemvoliniku ja teiste ÜRO erimenetluste volitatud esindajate arvukad taotlused saata Xinjiangi sõltumatud uurijad;

G. arvestades, et USA Senat võttis 11. septembril 2019 vastu uiguure puudutava inimõiguspoliitika seaduse (Uyghur Human Rights Policy Act); arvestades, et selles nõutakse, et riigisekretär kaaluks vastavalt „Magnitski seadusele“ (Global Magnitsky Act) viisa- ja majandussanktsioonide kehtestamist Hiina Rahvavabariigi ametnike suhtes, kes vastutavad inimõiguste rikkumiste eest Xinjiangis;

H. arvestades, et 2019. aastal anti Sahharovi mõttevabaduse auhind uiguuri majandusprofessorile Ilham Tohtile, kes peeti kinni 2014. aasta jaanuaris ja kellele 23. septembril 2014 määrati eluaegne vanglakaristus väidetava separatismi eest; arvestades, et kinni peeti ka Ilham Tohti seitse endist üliõpilast ja neile mõisteti kolme kuni kaheksa aasta pikkused vanglakaristused väidetava koostöö eest Tohtiga; arvestades, et Ilham Tohti on alati olnud separatismi ja vägivalla vastu ning taotlenud uiguuri kultuuri austamisel põhinevat lepitust;

1. peab äärmiselt murettekitavaks usaldusväärseid teateid uiguuride ja teiste vähemuste halva kohtlemise, sealhulgas nende massilise kinnipidamise ja jälgimise kohta Xinjiangis;

2. kutsub Hiina valitsust üles viivitamata lõpetama Xinjiangis uiguuride ja teiste moslemi vähemuste meelevaldsed kinnipidamised, mis toimuvad ilma süüdistuseta, kohtumõistmiseta või süüdimõistva otsuseta, sulgema kõik laagrid ja kinnipidamiskeskused ning viivitamata ja tingimusteta vabastama kinnipeetavad;

3. kutsub Hiina valitsust üles viivitamata vabastama Sahharovi auhinna laureaadi Ilham Tohti ja lubama tal auhinna Euroopa Parlamendis vastu võtta;

4. kutsub Hiina ametivõime üles võimaldama ajakirjanikele ja rahvusvahelistele vaatlejatele, sealhulgas ÜRO inimõiguste ülemvolinikule ja ÜRO Inimõiguste Nõukogu erimenetluste volitatud esindajatele vaba, sisulise ja takistamatu pääsu Xinjiangi provintsi;

5. nõuab, et Hiina valitsus teeks Xinjiangis kadunud isikute perekondadele kättesaadavaks täielikud andmed nende isikute kohta;

6. rõhutab, et ümberõppelaagrites toodetavad kaubad tuleks ELi turgudel keelata;

7. tunnustab uiguure puudutavat inimõiguspoliitika seadust; kutsub nõukogu üles kaaluma suunatud sanktsioonide kehtestamist Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas repressioonide eest vastutavate Hiina ametiisikute vastu;

8. rõhutab, et ELi ja Hiina inimõigustealase dialoogi 37. voorus tõstatas EL murettekitava küsimusena Xinjiangis rajatud poliitiliste ümberõppelaagrite süsteemi küsimuse;

9. kutsub Hiinat üles ratifitseerima 1998. aastal allkirjastatud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti ning rakendama ÜRO inimõigustega tegelevate organite soovitusi;

10. nõuab, et Euroopa välisteenistus võtaks religioonidevahelise dialoogi head tavad oma kolmandate riikidega suhtlemise strateegiasse ning edendaks konfliktiolukordades vahendustegevust usuvähemuste ning usu- ja veendumusvabaduse kaitseks;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Hiina Rahvavabariigi valitsusele ja parlamendile.

Viimane päevakajastamine: 18. detsember 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika