Prijedlog rezolucije - B9-0250/2019Prijedlog rezolucije
B9-0250/2019

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju Ujgura u Kini („China Cables”)

16.12.2019 - (2019/2945(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeća i Komisije
u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika

Michael Gahler, Isabel Wiseler‑Lima, Željana Zovko, David Lega
u ime Kluba zastupnika PPE-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B9-0246/2019

Postupak : 2019/2945(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B9-0250/2019
Podneseni tekstovi :
B9-0250/2019
Doneseni tekstovi :

B9‑0250/2019

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju Ujgura u Kini („China Cables”)

(2019/2945(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Kini,

 uzimajući u obzir strateško partnerstvo EU-a i Kine pokrenuto 2003. godine i zajedničku komunikaciju Komisije i Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 22. lipnja 2016. naslovljenu „Elementi nove strategije EU-a za Kinu” (JOIN(2016)0030),

 uzimajući u obzir smjernice EU-a o promicanju i zaštiti slobode vjeroispovijedi ili uvjerenja, koje je Vijeće za vanjske poslove usvojilo 24. lipnja 2013.,

 uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) od 26. listopada 2018. o stanju u Xinjiangu,

 uzimajući u obzir zajedničku komunikaciju Komisije i Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 12. ožujka 2019. naslovljenu „EU-Kina – Strateška perspektiva” (JOIN(2019)0005),

 uzimajući u obzir zajedničku izjavu s 21. sastanka na vrhu EU-a i Kine od 9. travnja 2019.,

 uzimajući u obzir dijalog EU-a i Kine o ljudskim pravima započet 1995. godine i 37. krug tog dijaloga održan 1. i 2. travnja 2019. u Bruxellesu,

 uzimajući u obzir članak 36. Ustava Narodne Republike Kine, kojim se svim građanima jamči pravo na slobodu vjeroispovijedi, te njegov članak 4. kojim se potvrđuju prava manjinskih narodnosti,

 uzimajući u obzir zaključna zapažanja Odbora UN-a za eliminaciju rasne diskriminacije u okviru ocjene Kine,

 uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima od 16. prosinca 1966.,

 uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima od 10. prosinca 1948.,

 uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da je „China Cables” naziv istrage o nadzoru i masovnom zatvaranju Ujgura i drugih pripadnika muslimanskih manjina u kineskoj pokrajini Xinjiangu bez optužbe i suđenja, koja se temelji na povjerljivim dokumentima kineske vlade koji su procurili u javnost;

B. budući da su tajni dokumenti dospjeli u ruke Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara posredstvom nekolicine izbjeglih Ujgura; budući da je niz vodećih stručnjaka potvrdio autentičnost dokumenata;

C. budući da su „deseci tisuća do gotovo milijun Ujgura” prisiljeni na neodređeno vrijeme prolaziti politički „preodgoj” u kampovima i proizvoljno su zatočeni pod izgovorom borbe protiv terorizma i vjerskog ekstremizma; budući da, prema riječima nekih bivših pritvorenika, tretman i uvjeti u kampovima uključuju prenapučenost i nesanitarne uvjete, uskraćivanje hrane, premlaćivanje i seksualno zlostavljanje; budući da se u nekim kampovima za preodgoj navodno nalaze tvornice koje proizvode robu za izvoz;

D. budući da bi promicanje i zaštita općih ljudskih prava, demokracije i vladavine prava trebali i dalje biti u središtu dugotrajnog odnosa EU-a i Kine, u skladu s obvezom EU-a da štiti te vrijednosti u svojem vanjskom djelovanju te u skladu s izraženim interesom Kine da se tih vrijednosti pridržava u vlastitom razvoju i međunarodnoj suradnji;

E. budući da se situacija u Xinjiangu, gdje živi 10 milijuna muslimanskih Ujgura i etničkih Kazaha, drastično pogoršala jer su stabilnost i kontrola Xinjianga proglašeni najvišim prioritetima kineskih vlasti zbog periodičnih terorističkih napada u Xinjiangu ili navodno povezanih s Xinjiangom koje provode Ujguri i zbog strateškog položaja Ujgurske autonomne regije Xinjianga u okviru inicijative „Pojas i put”;

F. budući da je kineska vlada odbila brojne zahtjeve Radne skupine UN-a za prisilne ili nedobrovoljne nestanke, visoke povjerenice UN-a za ljudska prava i ostalih mandatara posebnih postupaka UN-a da pošalju neovisne istražitelje u Xinjiang;

G. budući da je američki Senat 11. rujna 2019. donio Zakon o ljudskim pravima Ujgura; budući da bi apelirao na američkog državnog tajnika da na tragu zakona Magnicki razmotri mogućnost nametanja viza i gospodarskih sankcija protiv dužnosnika Narodne Republike Kine koji su odgovorni za kršenja ljudskih prava u Xinjiangu;

H. budući da je 2019. Nagrada Saharov za slobodu mišljenja dodijeljena ujgurskom profesoru ekonomije Ilhamu Tohtiju, koji je 23. rujna 2014. osuđen na kaznu doživotnog zatvora pod optužbom navodnog separatizma, nakon što je pritvoren u siječnju iste godine; budući da je sedam njegovih bivših studenata također pritvoreno i osuđeno na zatvorske kazne u trajanju od tri do osam godina zbog navodne suradnje s njim; budući da je Ilham Tohti oduvijek bio protivnik separatizma i nasilja te da teži pomirenju na temelju poštovanja ujgurske kulture;

1. snažno je zabrinut zbog vjerodostojnih izvješća o postupanju prema Ujgurima i drugim manjinama u Xinjiangu, uključujući masovna pritvaranja i nadzor;

2. poziva kinesku vladu da odmah prekine praksu proizvoljnih pritvaranja Ujgura i pripadnika drugih muslimanskih manjina u Xianjiangu, bez ikakve optužnice, suđenja ili osude za kazneno djelo, da zatvori sve kampove i centre za zadržavanje te da odmah i bezuvjetno pusti na slobodu pritvorene osobe;

3. poziva kinesku vladu da odmah pusti na slobodu dobitnika Nagrade Saharov Ilhama Tohtija i dopusti mu primanje nagrade u Europskom parlamentu;

4. poziva kineske vlasti da novinarima i međunarodnim promatračima omoguće slobodan, svrsishodan i neometan pristup pokrajini Xinjiangu, među ostalim i visokoj povjerenici UN-a za ljudska prava te mandatarima posebnih postupaka Vijeća UN-a za ljudska prava;

5. apelira na kinesku vladu da dostavi potpune podatke o osobama nestalima u Xinjiangu njihovim obiteljima;

6. naglašava da bi proizvodi, ako su proizvedeni u kampovima za preodgoj, trebali biti zabranjeni na tržištu EU-a;

7. pozdravlja američki Zakon o ljudskim pravima Ujgura; poziva Vijeće da razmotri usvajanje ciljanih sankcija protiv kineskih dužnosnika odgovornih za represiju u Ujgurskoj autonomnoj regiji Xinjiangu;

8. naglašava da je u 37. krugu dijaloga EU-a i Kine o ljudskim pravima sustav političkih kampova za preodgoj koji je uspostavljen u Xinjiangu EU istaknuo kao razlog za brigu;

9. apelira na Kinu da ratificira Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima potpisan 1998. i da provede preporuke tijela UN-a za ljudska prava;

10. poziva ESVD da uključi dobre prakse međuvjerskog dijaloga kao instrument u svoju komunikacijsku strategiju prema trećim zemljama te da potiče posredovanje u sukobima za zaštitu vjerskih manjina i slobodu vjere i uvjerenja;

11. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica te vladi i parlamentu Narodne Republike Kine.

Posljednje ažuriranje: 18. prosinca 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti