Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0250/2019Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0250/2019

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl uigūrų padėties Kinijoje („China cables“)

16.12.2019 - (2019/2945(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybos ir Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, David Lega
PPE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0246/2019

Procedūra : 2019/2945(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0250/2019
Pateikti tekstai :
B9-0250/2019
Priimti tekstai :

B9-0250/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl uigūrų padėties Kinijoje („China cables“)

(2019/2945(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kinijos,

 atsižvelgdamas į 2003 m. inicijuotą ES ir Kinijos strateginę partnerystę ir į 2016 m. birželio 22 d. Europos Komisijos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrą komunikatą „Naujos ES strategijos dėl Kinijos elementai“ (JOIN(2016)0030),

 atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 24 d. Užsienio reikalų tarybos patvirtintas ES religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo ir apsaugos gaires,

 atsižvelgdamas į Europos išorės veiksmų tarnybos (EISV) atstovo spaudai 2018 m. spalio 26 d. pareiškimą dėl padėties Sindziange,

 atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 12 d. Europos Komisijos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrą komunikatą „ES ir Kinija. Strateginė perspektyva“ (JOIN(2019)0005),

 atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 9 d. vykusio 21-ojo ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimo bendrą pareiškimą,

 atsižvelgdamas į 1995 m. prasidėjusį ES ir Kinijos dialogą dėl žmogaus teisių ir į 2019 m. balandžio 1–2 d. Briuselyje įvykusį 37-ąjį šio dialogo raundą,

 atsižvelgdamas į Kinijos Liaudies Respublikos (KLR) Konstitucijos 36 straipsnį, kuriuo visiems piliečiams užtikrinama religijos laisvė, ir jos 4 straipsnį, kuriuo remiamos tautinių mažumų teisės,

 atsižvelgdamas į JT Rasinės diskriminacijos panaikinimo komiteto Kinijos vertinimo baigiamąsias pastabas,

 atsižvelgdamas į 1966 m. gruodžio 16 d. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP),

 atsižvelgdamas į 1948 m. gruodžio 10 d. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi „China Cables“ yra masinio uigūrų ir kitų Kinijos musulmonų mažumų Sindziango provincijoje sekimo ir laisvės suvaržymo be kaltinimų ir be teismo tyrimas, grindžiamas nutekinta slapta Kinijos vyriausybės informacija;

B. kadangi Tarptautinis tiriamosios žurnalistikos konsorciumas gavo slaptus dokumentus iš tremtyje gyvenančių uigūrų; kadangi dokumentų autentiškumą patvirtino keletas pagrindinių ekspertų;

C. kadangi dešimtys tūkstančių (kai kuriais duomenimis, iki milijono) uigūrų priversti neribotą laiką dalyvauti „politinio perauklėjimo“ stovyklose, kadangi jie savavališkai sulaikomi prisidengiant kova su terorizmu ir religiniu ekstremizmu; kadangi, pasak kai kurių buvusių kalinių, stovyklos yra perpildytos, jose vyrauja antisanitarinės sąlygos, trūksta maisto, kaliniai mušami ir seksualiai išnaudojami; kadangi pranešama, jog kai kuriose perauklėjimo stovyklose yra gamyklų, gaminančių prekes eksportui;

D. kadangi visuotinių žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės skatinimas ir pagarba joms turėtų ir toliau būti ilgalaikių ES ir Kinijos santykių pagrindas, pagrįstas ES įsipareigojimu remti tas pačias vertybes vykdant savo išorės veiksmus ir Kinijos parodytu suinteresuotumu jų laikytis vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo procese;

E. kadangi padėtis Sindziange, kur gyvena 10 mln. musulmonų uigūrų ir etninių kazachų, sparčiai blogėjo, nes Sindziango stabilumas ir kontrolė buvo įvardyti kaip aukščiausi Kinijos valdžios institucijų prioritetai – tai lėmė tiek pasikartojantys uigūrų vykdomi teroristiniai išpuoliai Sindziango regione (arba tariamai su šiuo regionu susiję), tiek strateginė Sindziango uigūrų autonominio regiono vieta įgyvendinant sausumos ir jūrų kelių iniciatyvą;

F. kadangi Kinijos vyriausybė nepatenkino daugelio JT darbo grupės prievartinio ar nesavanoriško dingimo klausimais (WGEID), JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro ir kitų JT įgaliojimus turinčių įgaliotųjų ekspertų prašymų nusiųsti į Sindziangą nepriklausomus tyrėjus,

G. kadangi 2019 m. rugsėjo 11 d. JAV Senatas priėmė Uigūrų žmogaus teisių politikos aktą; kadangi šiuo aktu JAV valstybės sekretorius raginamas apsvarstyti galimybę pagal visuotinį S. Magnitskio aktą įvesti vizas ir ekonomines sankcijas KLR pareigūnams, atsakingiems už žmogaus teisių pažeidimus Sindziange;

H. kadangi 2019 m. Sacharovo premija už minties laisvę buvo paskirta uigūrų ekonomikos profesoriui Ilhamui Tohti, kuriam 2014 m. rugsėjo 23 d. buvo skirta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė už tariamą separatizmą, (jis buvo suimtas tų pačių metų sausio mėn.); kadangi už tariamą bendradarbiavimą su I. Tohti septyni jo buvę studentai taip pat buvo suimti ir nubausti kalėti nuo trejų iki aštuonerių metų; kadangi Ilham Tohti niekada nepalaikė separatizmo ir smurto ir siekė pagarba uigūrų kultūrai grindžiamo susitaikymo;

1. yra labai susirūpinęs dėl patikimų pranešimų apie elgesį su uigūrų ir kitų mažumų atstovais Sindziange, įskaitant masinius sulaikymus ir sekimą;

2. ragina Kinijos vyriausybę nedelsiant nutraukti uigūrų ir kitų musulmonų mažumų atstovų Sindziange savavališko sulaikymo praktiką, nepateikus jiems kaltinimų, be teismo ar apkaltinamojo nuosprendžio dėl nusikalstamos veikos, uždaryti visas stovyklas bei sulaikymo centrus ir nedelsiant ir besąlygiškai paleisti sulaikytus asmenis;

3. ragina Kinijos vyriausybę nedelsiant paleisti Sacharovo premijos laureatą Ilhamą Tohti ir leisti jam atsiimti premiją Europos Parlamente;

4. ragina Kinijos valdžios institucijas suteikti žurnalistams ir tarptautiniams stebėtojams, įskaitant Jungtinių Tautų vyriausiąjį žmogaus teisių komisarą ir Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos specialiosiomis procedūromis įgaliotuosius asmenis, galimybę laisvai ir nekliudomai patekti į Sindziangą bei vykdyti ten prasmingą veiklą;

5. primygtinai ragina Kinijos vyriausybę atskleisti išsamią informaciją apie Sindziange dingusius asmenis jų šeimoms;

6. pabrėžia, kad jei produktai gaminami perauklėjimo stovyklose, jie neturėtų patekti į ES rinkas;

7. palankiai vertina Uigūrų žmogaus teisių politikos aktą; ragina Tarybą apsvarstyti galimybę taikyti tikslines sankcijas už represijas Sindziango uigūrų autonominiame regione atsakingiems Kinijos pareigūnams;

8. pabrėžia, kad 37-ajame ES ir Kinijos dialogo žmogaus teisių klausimais raunde ES iškėlė politinio perauklėjimo stovyklų, įsteigtų Sindziange, sistemos klausimą kaip nerimą keliantį pokytį;

9. primygtinai ragina Kiniją ratifikuoti Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį ji pasirašė 1998 m., ir įgyvendinti JT žmogaus teisių organų rekomendacijas;

10. ragina EIVT į savo komunikacijos su trečiosiomis šalimis strategiją kaip priemonę įtraukti gerąją religijų dialogo praktiką ir skatinti tarpininkavimą vykstant konfliktams, siekiant apsaugoti religines mažumas ir religijos bei tikėjimo laisvę;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 18 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika