Návrh uznesenia - B9-0250/2019Návrh uznesenia
B9-0250/2019

NÁVRH UZNESENIA o situácii Ujgurov v Číne (kauza China Cables)

16.12.2019 - (2019/2945(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rady a Komisie
v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

Michael Gahler, Isabel Wiseler‑Lima, Željana Zovko, David Lega
v mene skupiny PPE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0246/2019

Postup : 2019/2945(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B9-0250/2019
Predkladané texty :
B9-0250/2019
Prijaté texty :

B9‑0250/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii Ujgurov v Číne (kauza China Cables)

(2019/2945(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Číne,

 so zreteľom na strategické partnerstvo medzi EÚ a Čínou, ktoré sa začalo v roku 2003, a na spoločné oznámenie Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 22. júna 2016 s názvom Prvky pre novú stratégiu EÚ týkajúcu sa Číny (JOIN(2016)0030),

 so zreteľom na usmernenia EÚ v oblasti presadzovania a ochrany slobody náboženského vyznania alebo viery, ktoré Rada pre zahraničné veci prijala 24. júna 2013,

 so zreteľom na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) z 26. októbra 2018 o situácii v Sin-ťiangu,

 so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) z 12. marca 2019 s názvom EÚ – Čína: strategická vízia (JOIN(2019)0005),

 so zreteľom na spoločné vyhlásenie prijaté na 21. samite EÚ – Čína 9. apríla 2019,

 so zreteľom na rozhovory medzi EÚ a Čínou o ľudských právach, ktoré sa začali v roku 1995, a na 37. kolo týchto rozhovorov, ktoré sa konalo 1. a 2. apríla 2019 v Bruseli,

 so zreteľom na článok 36 ústavy Čínskej ľudovej republiky (ČĽR), ktorý zaručuje všetkým občanom právo na slobodu náboženského vyznania, a na jej článok 4, ktorý zaručuje práva národnostných menšín,

 so zreteľom na záverečné pripomienky hodnotenia Výboru OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie týkajúceho sa Číny,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt OSN o občianskych a politických právach zo 16. decembra 1966,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže v kauze China Cables ide o vyšetrovanie sledovania a masového zadržiavania Ujgurov a iných moslimských menšín v čínskej provincii Sin-ťiang bez obvinenia alebo súdneho konania, založené na uniknutých dôverných dokumentoch čínskej vlády;

B. keďže tajné dokumenty boli Medzinárodnému konzorciu investigatívnych novinárov sprostredkované prostredníctvom reťazca Ujgurov v exile; keďže pravosť dokumentov potvrdili viacerí poprední odborníci;

C. keďže „desaťtisíce až vyše milióna Ujgurov“ je nútených absolvovať politickú „prevýchovu“ v táboroch na neurčitý čas a je svojvoľne zadržiavaných pod zámienkou boja proti terorizmu a náboženskému extrémizmu; keďže niektorí bývalí zadržaní sa vyjadrili k prístupu a situácii v táboroch, ktoré sú podľa nich preplnené, vládnu v nich nehygienické podmienky, nedostatok potravín a dochádza k bitiu a sexuálnemu zneužívaniu; keďže v niektorých prevýchovných táboroch sa údajne nachádzajú továrne na výrobu tovaru určeného na vývoz;

D. keďže presadzovanie a dodržiavanie všeobecných ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu by malo zostať stredobodom dlhodobého vzťahu medzi EÚ a Čínou – v súlade so záväzkom EÚ presadzovať tieto hodnoty vo svojej vonkajšej činnosti a s vyjadrením Číny, že sa chce hlásiť k rovnakým hodnotám v rámci vlastného rozvoja a medzinárodnej spolupráce;

E. keďže situácia v provincii Sin-ťiang, kde žije 10 miliónov moslimských Ujgurov a etnických Kazachov, sa prudko zhoršila, odkedy sa stabilita a kontrola nad provinciou Sin-ťiang stali najvyššou prioritou čínskych orgánov, a to jednak z dôvodu pravidelných teroristických útokov páchaných Ujgurmi v tejto provincii alebo údajne s ňou spojených a jednak pre strategickú polohu Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang pre iniciatívu Jedno pásmo, jedna cesta;

F. keďže čínska vláda odmietla množstvo žiadostí pracovnej skupiny OSN pre nútené alebo nedobrovoľné zmiznutia (WGEID), vysokého komisára OSN pre ľudské práva a ďalších mandátov OSN pre osobitné postupy o vyslanie nezávislých vyšetrovateľov do provincie Sin-ťiang;

G. keďže Senát USA schválil 11. septembra 2019 zákon o politike v oblasti ľudských práv Ujgurov; keďže naliehal na ministra zahraničných vecí USA, aby zvážil uvalenie víz a hospodárske sankcie podľa globálneho Magnitského zákona pre úradníkov ČĽR zodpovedných za porušovanie ľudských práv v oblasti Sin-ťiang;

H. keďže Sacharovovu cenu za slobodu myslenia získal za rok 2019 ujgurský profesor ekonómie Ilham Tohti, ktorý bol v januári 2019 zatknutý a 23. septembra 2014 odsúdený na doživotie na základe obvinenia z údajného separatizmu; keďže sedem z jeho bývalých študentov bolo takisto zadržaných a odsúdených na trest odňatia slobody vo výške troch až ôsmich rokov za údajnú spoluprácu s profesorom Tohtim; keďže Ilham Tohti vždy odmietal separatizmus a násilie a zasadzoval sa za zmierenie založené na rešpektovaní ujgurskej kultúry;

1. je hlboko znepokojený vierohodnými správami o zaobchádzaní s Ujgurom a inými menšinami v oblasti Sin-ťiang vrátane hromadného zadržiavania a sledovania;

2. vyzýva čínsku vládu, aby okamžite ukončila prax svojvoľného zadržiavania Ujgursov a iných moslimských menšín v Sin-ťiangu bez akéhokoľvek obvinenia, súdneho konania alebo odsúdenia za trestný čin, aby zatvorila všetky tábory a detenčné centrá a okamžite a bezpodmienečne prepustila zadržané osoby;

3. vyzýva čínsku vládu, aby okamžite prepustila laureáta Sacharovovej ceny Ilhama Tohtiho a umožnila mu prebrať cenu v Európskom parlamente;

4. vyzýva čínske orgány, aby novinárom a medzinárodným pozorovateľom vrátane vysokého komisára OSN pre ľudské práva a držiteľov mandátu v rámci osobitných postupov Rady pre ľudské práva umožnili slobodný, zmysluplný a neobmedzený prístup do provincie Sin-ťiang;

5. naliehavo vyzýva čínsku vládu, aby sprístupnila všetky podrobnosti o osobách zmiznutých v provincii Sin-ťiang ich rodinám;

6. zdôrazňuje, že ak sa v prevýchovných táboroch vyrábajú nejaké produkty, mali by sa na trhoch EÚ zakázať;

7. víta zákon USA o politike v oblasti ľudských práv Ujgurov; vyzýva Radu, aby zvážila prijatie cielených sankcií voči čínskym úradníkom zodpovedným za zásah v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang;

8. zdôrazňuje, že počas 37. kola rozhovorov o ľudských právach medzi EÚ a Čínou poukázala EÚ so znepokojením na systém politických prevýchovných táborov v Sin-ťiangu;

9. naliehavo žiada Čínu, aby ratifikovala Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, podpísaný v roku 1998, a aby zrealizovala odporúčania orgánov OSN pre ľudské práva;

10. vyzýva ESVČ, aby medzi nástroje svojej komunikačnej stratégie vo vzťahu k tretím krajinám zaradila osvedčené postupy medzináboženského dialógu a aby podporovala mediáciu v konfliktných situáciách v záujme ochrany náboženských menšín a slobody náboženského vyznania a viery;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky.

Posledná úprava: 18. decembra 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia