Návrh usnesení - B9-0251/2019Návrh usnesení
B9-0251/2019

NÁVRH USNESENÍ o situace v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaragui

16.12.2019 - (2019/2978(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

Kati Piri, Maria Manuel Leitão Marques
za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0251/2019

Postup : 2019/2978(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0251/2019
Předložené texty :
B9-0251/2019
Přijaté texty :

B9-0251/2019

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaragui

(2019/2978(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Nicaragui, zejména na usnesení ze dne 18. prosince 2008[1], 26. listopadu 2009[2], 16. února 2017[3], 31. května 2018[4] a 14. března 2019[5],

 s ohledem na dohodu o přidružení mezi EU a Střední Amerikou z roku 2012,

 s ohledem na strategický dokument EU a na víceletý orientační program EU pro Nikaraguu na období 2014–2020,

 s ohledem na závěry Rady o Nikaragui, zejména na závěry ze dne 14. října 2019, kterými se stanoví rámec pro cílené sankce,

 s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o situaci v Nikaragui vydaná jménem EU, zejména na prohlášení ze dne 20. listopadu 2019,

 s ohledem na prohlášení mluvčího vysokého komisaře OSN pro lidská práva Ruperta Colvilla ze dne 19. listopadu 2019,

 s ohledem na zprávu skupiny na vysoké úrovni Organizace amerických států (OAS) pro Nikaraguu ze dne 19. listopadu 2019,

 s ohledem na informační bulletiny zvláštního monitorovacího mechanismu pro Nikaraguu (MESENI), který vytvořila Meziamerická komise pro lidská práva (IACHR),

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

 s ohledem na obecné zásady EU týkající se obhájců lidských práv z června 2004,

 s ohledem na nikaragujskou ústavu,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že obhájci lidských práv a jiní kritici lidskoprávní politiky nikaragujské vlády se stále častěji stávají terčem výhružek smrtí, zastrašování, internetových pomlouvačných kampaní, šikany, sledování, útoků a soudní perzekuce; vzhledem k tomu, že podle mezinárodních lidskoprávních organizací bylo více než 80 000 osob donuceno opustit Nikaraguu kvůli současné krizi a stupňujícímu se útisku;

B. vzhledem k tomu, že podle posledních údajů mechanismu MESENI zemřelo v Nikaragui 328 osob a stovky jich utrpěly zranění, více než 150 politických vězňů je stále svévolně zadržováno pouze za to, že uplatňovali svá práva, a 144 studentů bylo vyloučeno z vysokých škol za účast na demonstracích na podporu demokracie, větší svobody a dodržování lidských práv; vzhledem k tomu, že podle zpráv Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva muselo zemi opustit více než 100 novinářů a pracovníků sdělovacích prostředků;

C. vzhledem k tomu, že nezávislé soudnictví, pluralitní politický systém, svoboda shromažďování a svoboda slova jsou základními právy a stěžejními pilíři demokracie a právního státu;

D. vzhledem k tomu, že dne 14. listopadu 2019 zahájilo mimo jiné osm příbuzných uvězněných politických oponentů v kostele sv. Michaela v Masaye protestní hladovku, jíž chtěli docílit propuštění 130 osob, které byly údajně zadrženy během protestů; vzhledem k tomu, že policie kostel obklíčila a odpojila přívod vody a elektřiny; vzhledem k tomu, že policie nepovolila vstup jakýchkoli osob do kostela a bránila poskytnutí humanitární a lékařské pomoci;

E. vzhledem k tomu, že téže noci bylo zadrženo minimálně 13 příslušníků opozice poté, co lidem v policejním obklíčení dodali vodu, mezi nimi i nikaragujsko-belgická obhájkyně lidských práv Amaya Eva Coppensová, která byla v souvislosti s protesty vězněna osm měsíců a dne 11. června 2019 propuštěna na základě zákona o amnestii;

F. vzhledem k tomu, že nikaragujský úřad veřejného žalobce vznesl proti těmto osobám několik nespravedlivých obvinění, mimo jiné z únosu, nezákonného držení střelných zbraní a terorismu, což je jednoznačně v rozporu se zárukou řádného procesu a právem na spravedlivý soud; vzhledem k tomu, že kromě toho vazební podmínky v Nikaragui nesplňují mezinárodní normy; vzhledem k tomu, že představitelé nikaragujské opozice jasně hovoří o používání mučení a sexuálního násilí ve věznicích;

G. vzhledem k tomu, že nikaragujská vláda stupňuje pronásledování rodin obětí demokratické, institucionální a politické krize prostřednictvím zastrašování a sledování, čímž se je snaží odradit od zapojení do veřejných a soukromých akcí na uctění památky jejich blízkých a od jejich úsilí o dosažení spravedlnosti;

H. vzhledem k tomu, že nikaragujská vláda zakročuje proti lidem, kteří otevřeně hovoří o stavu lidských práv v Nikaragui a kteří se obrátili na oficiální představitele a mechanismy OSN;

I. vzhledem k tomu, že nikaragujská vláda ze země vykázala mezinárodní organizace, které usilovaly o pokojné urovnání konfliktu a o národní usmíření; vzhledem k tomu, že utlačování organizací občanské společnosti se vyostřilo poté, co byly zbaveny svého právního statusu v zemi se slabým institucionálním rámcem, čímž byly oběti pronásledování potrestány dvakrát;

J. vzhledem k tomu, že při několika příležitostech byl odepřen vstup do Nikaragui vysoce postaveným úředníkům členských států EU; vzhledem k tomu, že nikaragujská vláda odepřela vstup do země skupině na vysoké úrovni OAS pro Nikaraguu, která usilovala o reformu volebního systému; vzhledem k tomu, že volební reforma je klíčovým prvkem řádného vytvoření demokratických institucí v Nikaragui;

K. vzhledem k tomu, že nikaragujská vláda neprojevila zájem o obnovení jakékoli formy věrohodného a inkluzivního dialogu s Občanskou aliancí, ani o důsledné plnění dohod z března 2019;

L. vzhledem k tomu, že rozvoj a upevňování demokracie a právního státu a dodržování lidských práv a základních svobod musí tvořit nedílnou součást vnější politiky EU, včetně dohody o přidružení mezi EU a zeměmi Střední Ameriky z roku 2012; vzhledem k tomu, že tato dohoda zahrnuje rovněž demokratickou doložku, která je jejím klíčovým prvkem; vzhledem k tomu, že vzhledem ke stávajícím okolnostem by měla být demokratická doložka aktivována a Nikaragua dočasně vyloučena z uplatňování dohody;

1. vyjadřuje solidaritu s nikaragujským lidem a odsuzuje všechna represivní opatření nikaragujské vlády, zejména způsobená úmrtí, plošné omezování svobody slova a shromažďování a práva demonstrovat, postavení nevládních organizací a organizací občanské společnosti mimo zákon, vyhoštění mezinárodních organizací, uzavírání sdělovacích prostředků a útoky na ně, omezování práva na informace či vylučování studentů z vysokých škol;

2. naléhá na nikaragujskou vládu, aby přestala systematicky utlačovat disent, upustila od praxe svévolného zatýkání, mučení a sexuálního násilí a přestala kriminalizovat, pronásledovat a napadat obhájce lidských práv, politické oponenty, rodiny obětí a veškeré další kritiky a aby neprodleně rozpustila paravojenské jednotky, které v zemi operují;

3. vyzývá k okamžitému propuštění svévolně zadržovaných osob, včetně Amayi Evy Coppensové, ke stažení všech obvinění, která proti nim byla vznesena, a k dodržování základních právních záruk; požaduje, aby byly osoby zodpovědné za porušování lidských práv a oslabování demokracie a právního státu pohnány k odpovědnosti;

4. vítá rozhodnutí Rady přijmout rámec pro cílená sankční opatření vůči osobám, které jsou zodpovědné za porušování lidských práv, zneužívání moci a utlačování občanské společnosti a demokratické opozice v Nikaragui; vyzývá členské státy, aby urychleně schválily zvláštní seznam osob a subjektů, na něž se mají vztahovat sankce;

5. odsuzuje nikaragujskou vládu za neochotu obnovit smysluplný vnitřní dialog; vyzývá orgány, aby znovu navázaly dialog s Občanskou aliancí s cílem naleznout demokratické, udržitelné a pokojné řešení, které by umožnilo důsledně naplňovat dohody z března 2019; zdůrazňuje, že je třeba zaručit politické a občanské svobody pro všechny Nikaragujce, návrat exulantů, návrat mezinárodních organizací a spolupráci s nimi, obnovení právní subjektivity lidskoprávních organizací a zavedení věrohodného volebního procesu, který by zajistil bezodkladné konání spravedlivých a transparentních voleb za přítomnosti mezinárodních pozorovatelů;

6. žádá místopředsedu Komise, vysokého představitele a delegaci ESVČ v Nikaragui, aby pečlivě monitorovali aktuální vývoj v zemi a aby se i nadále zabývali problémy v oblasti lidských práv mimo jiné v souvislosti se situací vězňů, studentů, demonstrantů, rodin obětí a novinářů;

7. vyzývá Evropský parlament, aby do Nikaragui co nejdříve vyslal delegaci s cílem obnovit monitorování situace v zemi, a naléhá na nikaragujské orgány, aby jí nebránily ve vstupu do země a umožnily jí přístup ke všem příslušným osobám a institucím;

8. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států, Parlamentnímu shromáždění EU-Latinská Amerika, Středoamerickému parlamentu, Limské skupině a vládě a parlamentu Nikaragujské republiky.

 

Poslední aktualizace: 18. prosince 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí