Návrh uznesenia - B9-0251/2019Návrh uznesenia
B9-0251/2019

NÁVRH UZNESENIA o situácii v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague

16.12.2019 - (2019/2978(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

Kati Piri, Maria Manuel Leitão Marques
v mene skupiny S&D

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0251/2019

Postup : 2019/2978(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B9-0251/2019
Predkladané texty :
B9-0251/2019
Prijaté texty :

B9‑0251/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague

(2019/2978(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Nikarague, najmä na uznesenia z 18. decembra 2008[1], 26. novembra 2009[2], zo 16. februára 2017[3], z 31. mája 2018[4] a zo 14. marca 2019[5],

 so zreteľom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou z roku 2012,

 so zreteľom na dokument EÚ o stratégii krajiny a viacročný orientačný program pre Nikaraguu na roky 2014 – 2020,

 so zreteľom na závery Rady o Nikarague, a najmä na závery zo 14. októbra 2019, v ktorých sa stanovuje rámec pre cielené sankcie,

 so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) v mene EÚ o situácii v Nikarague, a najmä na vyhlásenie z 20. novembra 2019,

 so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Ruperta Colvilla z 19. novembra 2019,

 so zreteľom na správu Komisie na vysokej úrovni pre Nikaraguu Organizácie amerických štátov (OAŠ) z 19. novembra 2019,

 so zreteľom na informačné bulletiny osobitného monitorovacieho mechanizmu pre Nikaraguu (MESENI), ktorý zriadila Medziamerická komisia pre ľudské práva,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

 so zreteľom na usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv z júna 2004,

 so zreteľom na ústavu Nikaraguy,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže obhajcovia ľudských práv a iní kritici konania nikaragujskej vlády v oblasti ľudských práv sa čoraz častejšie stávajú terčom vyhrážania sa smrťou, zastrašovania, online ohováračských kampaní, obťažovania, sledovania, útokov a súdneho prenasledovania; keďže medzinárodné organizácie pre ľudské práva uvádzajú, že v dôsledku súčasnej krízy bolo viac ako 80 000 ľudí nútených opustiť Nikaraguu a že represie sa zintenzívnili;

B. keďže podľa najnovších údajov z monitorovacieho mechanizmu MESENI zomrelo 328 ľudí a stovky ďalších boli zranené, viac ako 150 politických väzňov zostáva svojvoľne zadržiavaných len za uplatňovanie svojich práv a 144 študentov bolo vylúčených z univerzít za účasť na demonštráciách na podporu demokracie, väčšej slobody a rešpektovania ľudských práv; keďže Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) informoval, že viac ako 100 novinárov a pracovníkov médií muselo opustiť krajinu;

C. keďže dodržiavanie nezávislosti súdnictva, politickej plurality a slobody zhromažďovania a prejavu sú základnými právami a základnými piliermi demokracie a právneho štátu;

D. keďže 14. novembra 2019 začali okrem iných aj ôsmi príbuzní väznených politických oponentov hladovku v kostole San Miguel v meste Masaya, pričom žiadali prepustenie 130 osôb údajne zadržaných v súvislosti s protestmi; keďže polícia obkľúčila kostol a prerušila dodávku vody a elektrickej energie; keďže polícia zabránila komukoľvek vstúpiť do kostola a poskytnúť humanitárnu a lekársku pomoc;

E. keďže v tú istú noc bola zaistená skupina najmenej 13 členov opozície po tom, ako priniesli vodu osobám obkľúčeným políciou, vrátane Amaye Evy Coppensovej, nikaragujsko-belgickej obhajkyne ľudských práv, ktorá bola v súvislosti s protestmi zadržaná na osem mesiacov a na základe zákona o amnestii prepustená 11. júna 2019;

F. keďže nikaragujská prokuratúra ich nespravodlivo obvinila z viacerých činov vrátane únosu, nezákonnej držby strelných zbraní a terorizmu, čo predstavuje jasné porušenie záruky riadneho procesu a práva na spravodlivý súdny proces; keďže ani podmienky v nikaragujských väzniciach nezodpovedajú medzinárodným normám; keďže zo svedectiev členov nikaragujskej opozície jasne vyplýva, že vo väzniciach sa využíva mučenie a sexuálne násilie;

G. keďže nikaragujská vláda zintenzívňuje prenasledovanie rodín obetí demokratickej, inštitucionálnej a politickej krízy zastrašovaním a sledovaním v snahe zabrániť im v organizovaní súkromných a verejných prejavov uctenia si blízkych a v požadovaní spravodlivosti;

H. keďže nikaragujská vláda podniká represálie proti ľuďom, ktorí kritizujú situáciu v oblasti ľudských práv v Nikarague a hľadajú pomoc u úradníkov a v mechanizmoch OSN a iných medzinárodných organizácií;

I. keďže nikaragujská vláda vyhostila z krajiny medzinárodné organizácie, ktoré sa usilovali o mierové riešenie konfliktu a národné zmierenie; keďže represie voči organizáciám občianskej spoločnosti sa zintenzívnili a tieto organizácie boli zbavené svojho právneho postavenia v krajine so zlým inštitucionálnym rámcom, čím došlo k dvojitému potrestaniu obetí represií;

J. keďže vysokopostaveným úradníkom z niektorých členských štátov EÚ bolo veľakrát zabránené vstúpiť do Nikaraguy; keďže nikaragujská vláda zabránila Komisii na vysokej úrovni pre Nikaraguu OAŠ, ktorá sa usilovala o volebnú reformu, vstúpiť do krajiny; keďže volebná reforma je kľúčovým prvkom na ceste k pravidelnému vytváraniu demokratických inštitúcií v Nikarague;

K. keďže nikaragujská vláda nepreukázala záujem o obnovenie akéhokoľvek dôveryhodného a inkluzívneho dialógu s Občianskou alianciou ani o úplné uplatňovanie dohôd z marca 2019;

L. keďže rozvoj a upevňovanie demokracie, právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd musia byť neoddeliteľnou súčasťou vonkajších politík EÚ vrátane dohody o pridružení medzi EÚ a krajinami Strednej Ameriky z roku 2012; keďže táto dohoda obsahuje doložku o demokracii, ktorá je podstatným prvkom dohody; keďže vzhľadom na súčasné okolnosti by sa mala aktivovať doložka o demokracii pozastavením účasti Nikaraguy na dohode;

1. vyjadruje solidaritu s obyvateľmi Nikaraguy a odsudzuje všetky represívne kroky nikaragujskej vlády, najmä vraždy, všeobecné obmedzenie slobody prejavu, zhromažďovania a demonštrácií, zákaz mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti, vyhostenie medzinárodných organizácií z krajiny, zatvorenie médií a útoky na ne, obmedzenia práva na informácie a vyhostenie študentov z univerzít;

2. naliehavo vyzýva nikaragujskú vládu, aby skoncovala s pretrvávajúcimi represiami voči prejavom nesúhlasu a s pokračujúcim modelom svojvoľného zatýkania, mučenia a sexuálneho násilia, upustila od kriminalizácie a stíhania obhajcov ľudských práv, politických oponentov, rodín obetí a akýchkoľvek iných nesúhlasných názorov a od útokov na nich a okamžite odstránila polovojenské sily pôsobiace v krajine;

3. vyzýva na bezodkladné prepustenie všetkých osôb, ktoré sú svojvoľne zadržiavané, vrátane Amaye Evy Coppensovej, na zrušenie všetkých obvinení proti nim a dodržiavanie ich základných právnych záruk; žiada, aby tí, ktorí sú zodpovední za porušovanie ľudských práv a podkopávanie demokracie a zásad právneho štátu, boli braní na zodpovednosť;

4. víta rozhodnutie Rady prijať rámec pre cielené reštriktívne opatrenia pre osoby, ktoré sú zodpovedné za porušovanie alebo zneužívanie ľudských práv alebo za potláčanie občianskej spoločnosti a demokratickej opozície v Nikarague; vyzýva členské štáty, aby urýchlene schválili konkrétny zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa majú vzťahovať sankcie;

5. odsudzuje nedostatočnú ochotu nikaragujskej vlády obnoviť zmysluplný vnútorný dialóg; vyzýva orgány, aby obnovili dialóg s nikaragujskou Občianskou alianciou s cieľom nájsť demokratické, udržateľné a mierové riešenie, ktoré by umožnilo úplné vykonávanie dohôd z marca 2019; zdôrazňuje, že treba zaručiť politické a občianske slobody pre všetkých Nikaragujčanov, návrat osôb z exilu, návrat medzinárodných organizácií a opätovné nadviazanie spolupráce s nimi, obnovenie právnej subjektivity organizácií v oblasti ľudských práv a zavedenie dôveryhodného volebného procesu, ktorý by zaistil okamžité, spravodlivé a transparentné voľby za prítomnosti medzinárodných pozorovateľov;

6. žiada PK/VP a delegáciu EÚ v Nikarague, aby pozorne sledovali vývoj v krajine a naďalej riešili problémy v oblasti ľudských práv, ktoré vyplynuli zo situácie v krajine a ktoré postihujú okrem iného väzňov, študentov, demonštrantov, rodiny obetí a novinárov;

7. žiada, aby bola do Nikaraguy čo najskôr vyslaná delegácia Parlamentu s cieľom pokračovať v monitorovaní situácie v krajine, a naliehavo vyzýva nikaragujské orgány, aby umožnili neobmedzený vstup do krajiny, ako aj prístup ku všetkým partnerom a do všetkých zariadení;

8. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, Stredoamerickému parlamentu, skupine Lima, ako aj vláde a parlamentu Nikaragujskej republiky.

Posledná úprava: 18. decembra 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia