Návrh usnesení - B9-0252/2019Návrh usnesení
B9-0252/2019

NÁVRH USNESENÍ o situaci v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaragui

16.12.2019 - (2019/2978(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

Tilly Metz, Hannah Neumann, Anna Cavazzini, Saskia Bricmont
za skupinu Verts/ALE
Sophia Fabio Massimo Castaldo

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0251/2019

Postup : 2019/2978(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0252/2019
Předložené texty :
B9-0252/2019
Přijaté texty :

B9-0252/2019

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaragui

(2019/2978(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Nicaragui, zejména na usnesení ze dne 18. prosince 2008[1], 26. listopadu 2009[2], 16. února 2017[3], 31. května 2018[4] a 14. března 2019[5],

 s ohledem na dohodu o přidružení mezi EU a Střední Amerikou z roku 2012,

 s ohledem na strategický dokument EU a na víceletý orientační program pro Nikaraguu na období 2014–2020,

 s ohledem na závěry Rady o Nikaragui, zejména na závěry ze dne 14. října 2019, kterými se stanoví rámec pro cílené sankce, 

 s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku vydaná jménem EU o situaci v Nikaragui, zejména na prohlášení ze dne 20. listopadu 2019,

 s ohledem na prohlášení mluvčího vysokého komisaře OSN pro lidská práva Ruperta Colvilla ze dne 19. listopadu 2019,

 s ohledem na zprávu skupiny na vysoké úrovni Organizace amerických států pro Nikaraguu ze dne 19. listopadu 2019,

 s ohledem na zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva o situaci v oblasti lidských práv v Nikaragui ze dne 3. září 2019,

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR) z roku 1966,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

 s ohledem na obecné zásady EU týkající se ochránců lidských práv z června 2004, které byly v roce 2008 aktualizovány,

 s ohledem na nikaragujskou ústavu,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že obránci lidských práv, ekologičtí aktivisté a další kritici nikaragujské vlády jsou stále častěji terčem výhrůžek smrtí, zastrašování, internetových pomlouvačných kampaní, obtěžování, sledování, útoků a soudních perzekucí; vzhledem k tomu, že současná krize vyhnala z Nikaraguy více než 80 000 lidí;

B. vzhledem k tomu, že podle posledních údajů zvláštního monitorovacího mechanismu pro Nikaraguu (MESENI), zřízeného Organizací amerických států, 328 osob zemřelo, stovky jich utrpěly zranění, více než 150 politických vězňů je svévolně zadržováno pouze za to, že uplatňovali svá práva, a 144 studentů bylo vyloučeno z vysokých škol za účast na demonstracích na podporu demokracie, větší svobody a dodržování lidských práv; vzhledem k tomu, že podle nevládních zdrojů opustila zemi k 8. červenci 2019 přibližně stovka novinářů a pracovníků sdělovacích prostředků;

C. vzhledem k tomu, že nezávislé soudnictví, pluralitní politický systém a svoboda shromažďování a projevu jsou základními pilíři demokracie a právního státu; vzhledem k tomu, že v červnu 2019 byl přijat zákon o amnestii, který umožnil propuštění více než stovky politických vězňů; vzhledem k tomu, že tento zákon o amnestii rozšiřuje ochranu na „osoby, které nebyly vyšetřovány, které jsou právě vyšetřovány“ nebo jsou účastníky trestního řízení a „dodržují jim uložené tresty“; vzhledem k tomu, že tento zákon by neměl umožnit beztrestnost pro ty, kteří spáchali trestné činy z příkazu režimu;

D. vzhledem k tomu, že k dalším zdrojům nespokojenosti a otevřeného konfliktu patří prudký nárůst na vývoz orientovaných extraktivistických aktivit v odvětvích těžby, cukrové třtiny a palmového oleje, jakož i chovu dobytka, projekt výstavby mezioceánského průplavu, který vede k přesídlování a způsobuje závažné nevratné škody na životním prostředí, a opakující se potlačování protestů proti těmto činnostem;

E. vzhledem k tomu, že dne 14. listopadu 2019 zahájilo v kostele sv. Michaela v Masayi devět příbuzných vězněných politických oponentů a další lidé protestní hladovku, jíž chtěli docílit propuštění svých synů a dcer, kteří jsou zadržováni v souvislosti s protesty; vzhledem k tomu, že protestní hladovka trvala devět dnů; vzhledem k tomu, že policie kostel obklíčila a odpojila přívod vody a elektřiny; vzhledem k tomu, že policie zabránila vstupu do kostela a poskytnutí humanitární a lékařské pomoci;

F. vzhledem k tomu, že téže noci bylo zadrženo minimálně 13 příslušníků opozice poté, co lidem v policejním obklíčení dodali vodu, mezi nimi i nikaragujsko-belgická obhájkyně lidských práv Amaya Eva Coppensová, která byla předtím v souvislosti s protesty osm měsíců vězněna a dne 11. června 2019 byla propuštěna na základě zákona o amnestii;

G. vzhledem k tomu, že nikaragujská prokuratura vznesla proti těmto osobám několik obvinění, mimo jiné z únosu a terorismu; vzhledem k tomu, že podmínky ve věznicích v Nikaragui nesplňují mezinárodní normy; vzhledem k tomu, že představitelé nikaragujské opozice upozorňují na používání mučení a sexuálního násilí ve věznicích;

H. vzhledem k tomu, že na konci roku 2018 nikaragujská vláda vyhostila ze země Meziamerickou komisi pro lidská práva (IACHR) a regionální kancelář pro Střední Ameriku Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva; vzhledem k tomu, že návrat obou organizací, pokud by s ním vláda souhlasila, by přinesl záruku plnění prozatím neuzavřených dohod s opozicí; vzhledem k tomu, že zesílil útlak organizací občanské společnosti a že byly zbaveny svého právního statusu;

I. vzhledem k tomu, že rozvoj a upevňování demokracie a právního státu a dodržování lidských práv a základních svobod tvoří nedílnou součást vnějších politik EU a jsou zahrnuty do dohody o přidružení mezi EU a zeměmi Střední Ameriky z roku 2012;

J. vzhledem k tomu, že v únoru 2019 byla zahájena jednání mezi vládou a Občanskou aliancí; vzhledem k tomu, že dne 27. března 2019 bylo dosaženo dohody ohledně propuštění osob, které byly zbaveny svobody v souvislosti s protesty z roku 2018; vzhledem k tomu, že dne 29. března 2019 bylo dosaženo dohody o posílení občanských práv a záruk; vzhledem k tomu, že dne 20. května 2019 opustila Občanská aliance jednací stůl, neboť došla k závěru, že obě dohody byly provedeny pouze v omezeném rozsahu; vzhledem k tomu, že k 11. červnu 2019 vláda propustila 492 osob, které byly zadržovány v souvislosti s protesty z roku 2018; vzhledem k tomu, že jednání zůstávají navzdory pokusům o jejich obnovení na mrtvém bodě;

1. rozhodně odsuzuje všechny formy útlaku a kriminalizace obránců lidských práv a novinářů, jakož i použití protiteroristických zákonů a nasazení pořádkových jednotek proti zastáncům opozičních názorů v Nikaragui; odsuzuje pokračující zastrašování, obtěžování, zadržování a únosy jednotlivců, kteří se účastnili protestů opozice; odsuzuje zrušení právního statusu několika vnitrostátních nevládních organizací ze strany Národního shromáždění Nikaraguy; považuje za nezbytné rychle obnovit právní status organizací občanské společnosti, které byly tímto výnosem dotčeny;

2. je znepokojen stále větším omezováním občanského prostoru a projevů nesouhlasu; připomíná, že Nikaragua musí zajistit ochranu práva na svobodu sdružování a pokojného shromažďování; zdůrazňuje, že nikaragujské orgány musí za všech okolnosti zajistit, aby mohli obránci lidských práv vykonávat svou lidskoprávní činnost bez toho, aby čelili vyhrůžkám, zastrašování a překážkám;

3. požaduje okamžité propuštění Amayi Evy Coppensové a všech ostatních obránců lidských práv a vězňů svědomí, kteří byli zadrženi a odsouzeni pouze za to, že využili svého práva na svobodu projevu a pokojného shromažďování;

4. zdůrazňuje, že nikaragujské orgány musí zaručit bezpečí a dobrý fyzický a psychický stav všech zadržovaných osob a poskytnout jim příslušnou lékařskou péči;

5. vítá rozhodnutí Rady přijmout rámec pro cílená sankční opatření vůči osobám, které jsou zodpovědné za porušování lidských práv a zneužívání moci nebo za utlačování občanské společnosti a demokratické opozice v Nikaragui, jakož i vůči osobám a subjektům, jejichž činy, politiky nebo činnosti jiným způsobem ohrožují demokracii a právní stát v Nikaragui;

6. žádá místopředsedu Komise, vysokého představitele a delegaci EU, aby pečlivě monitorovali aktuální vývoj v zemi; vyzývá delegaci EU a členské státy, aby s využitím svých kontaktů v Nikaragui řešily situaci v této zemi; vyzývá Komisi, aby v rámci spolupráce posílila svou pomoc určenou na podporu občanské společnosti, zejména obránců lidských práv, a aby zajistila, že tato pomoc nebude nijak přispívat k současné represivní politice nikaragujských orgánů;

7. je přesvědčen o tom, že budou-li evropské společnosti nadále provozovat svou činnost, aniž by braly náležitý ohled na její potenciálně negativní dopad na stav lidských práv v této zemi, jsou za stávající situaci spoluzodpovědné; podtrhuje, že tyto společnosti musí být pohnány k odpovědnosti a v případě, že se jejich spoluúčast potvrdí, zahrnuty do rámce pro cílená sankční opatření; žádá, aby byl informován o tom, které společnosti v této zemi nadále působí a v jakých odvětvích a jaká přijaly opatření náležité péče;

8. je přesvědčen, že současnou krizi je možné řešit a vyřešit pouze prostřednictvím mírového dialogu mezi státními příslušníky Nikaraguy a cestou jednání o institucionální reformě, včetně reformy volebních orgánů; vyzývá v této souvislosti nikaragujskou vládu a všechny zúčastněné strany, aby spolu navázaly smysluplný a  komplexní celonárodní dialog, a to i o přijetí volebních reforem, které budou odpovídat mezinárodním standardům; znovu potvrzuje, že EU je připravena poskytnout svou podporu, pokud ji o to příslušné strany požádají;

9. vyzývá delegaci EU a členské státy, které mají v této zemi diplomatické zastoupení, aby plně uplatňovaly obecné zásady EU týkající se ochránců lidských práv a aby zadržovaným ochráncům lidských práv poskytly veškerou nezbytnou podporu, včetně návštěv ve vězení a sledování soudního řízení;

10. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států, Parlamentnímu shromáždění EU-Latinská Amerika, Středoamerickému parlamentu a vládě a parlamentu Nikaragujské republiky.

 

Poslední aktualizace: 18. prosince 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí