Procedure : 2019/2978(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0252/2019

Indgivne tekster :

B9-0252/2019

Forhandlinger :

PV 18/12/2019 - 21
CRE 18/12/2019 - 21

Afstemninger :

PV 19/12/2019 - 6.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0111

<Date>{16/12/2019}16.12.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0252/2019</NoDocSe>
PDF 140kWORD 46k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om situationen med hensyn til menneskerettigheder og demokrati i Nicaragua</Titre>

<DocRef>(2019/2978(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Tilly Metz, Hannah Neumann, Anna Cavazzini, Saskia Bricmont</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}for Verts/ALE-Gruppen</Commission>

<Depute>Sophia Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0251/2019

B9‑0252/2019

Europa-Parlamentets beslutning om situationen med hensyn til menneskerettigheder og demokrati i Nicaragua

(2019/2978(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Nicaragua, navnlig beslutningerne af 18. december 2008[1], 26. november 2009[2], 16. februar 2017[3], 31. maj 2018[4] og 14. marts 2019[5],

 der henviser til associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika fra 2012,

 der henviser til EU's landestrategidokument og det flerårige vejledende program 2014-2020 for Nicaragua,

 der henviser til Rådets konklusioner om Nicaragua, navnlig dem af 14. oktober 2019, som fastlægger rammerne for målrettede sanktioner, 

 der henviser til erklæringerne fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) på vegne af EU om situationen i Nicaragua, navnlig erklæringen af 20. november 2019,

 der henviser til erklæringen fra talsmanden for FN's højkommissær for menneskerettigheder, Rupert Colville, af 19. november 2019,

 der henviser til rapporten af 19. november 2019 fra kommissionen på højt niveau om Nicaragua under Organisationen af Amerikanske Stater,

 der henviser til beretningen af 3. september 2019 fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen i Nicaragua,

 der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) fra 1966,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

 der henviser til EU's retningslinjer om menneskerettighedsforkæmpere fra juni 2004 som opdateret i 2008,

 der henviser til Nicaraguas forfatning,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at menneskerettighedsforkæmpere, miljøaktivister og andre kritikere af den nicaraguanske regering i stigende grad er blevet mål for dødstrusler, intimidering, bagvaskelseskampagner på internettet, chikane, overvågning, overfald og retslig forfølgelse; der henviser til, at den nuværende krise har fået over 80 000 mennesker til at flygte fra Nicaragua;

B. der henviser til, at 328 personer ifølge de seneste tal fra den særlige overvågningsmekanisme for Nicaragua (MESENI), som blev oprettet af Organisationen af Amerikanske Stater, er døde, hundredvis er blevet såret, mere end 150 politiske fanger er fortsat vilkårligt tilbageholdt blot for at udøve deres rettigheder, og 144 studerende er blevet bortvist fra universiteter på grund af deres deltagelse i demonstrationer til fordel for demokrati, øget frihed og respekt for menneskerettighederne; der henviser til, at omkring 100 journalister og mediearbejdere ifølge ikke-statslige kilder var flygtet ud af landet pr. 8. juli 2019;

C. der henviser til, at respekt for retsvæsenets uafhængighed, politisk pluralisme og forsamlings- og ytringsfrihed er hjørnestene i demokratiet og retsstaten; der henviser til, at der blev vedtaget en lov om amnesti i juni 2019, som gav mulighed for frigivelse af over 100 politiske fanger; der henviser til, at denne lov om amnesti udvider beskyttelsen til at omfatte "personer, der ikke har været genstand for efterforskning, men er genstand for efterforskning" eller i straffesager og "overholder deres straffe"; der henviser til, at denne lov ikke bør tillade straffrihed for dem, der har begået forbrydelser i henhold til regimets ordrer;

D. der henviser til, at andre kilder til utilfredshed og åben konflikt bl.a. er den voldsomme stigning i udvindingsaktiviteter med eksport for øje ("extractivismo") inden for minedrifts-, sukkerrørs- og palmeoliesektoren samt inden for kvægavl, projektet med anlæggelse af en kanal mellem Stillehavet og Atlanterhavet, som medfører flytning af mennesker og alvorlig og uoprettelig skade på miljøet, og den gentagne undertrykkelse af protesterne mod disse aktiviteter;

E. der henviser til, at blandt andre ni slægtninge til fængslede politiske modstandere indledte en sultestrejke den 14. november 2019 i San Miguel-kirken i Masaya og krævede løsladelse af deres sønner og døtre, der var tilbageholdt i forbindelse med demonstrationerne; der henviser til, at strejken varede i ni dage; der henviser til, at politiet omringede kirken og lukkede for vandet og elforsyningen; der henviser til, at politiet forhindrede alle i at komme ind i kirken og yde humanitær og medicinsk bistand;

F. der henviser til, at en gruppe på mindst 13 medlemmer af oppositionen blev tilbageholdt samme nat efter at have leveret vand til dem, der var omringet af politiet, herunder Amaya Eva Coppens, en nicaraguansk og belgisk menneskerettighedsforkæmper, som blev tilbageholdt i forbindelse med protesterne i otte måneder og var blevet løsladt den 11. juni 2019 i henhold til amnestiloven;

G. der henviser til, at anklagemyndigheden i Nicaragua har tiltalt gruppen for flere anklager, herunder bortførelse og terrorisme; der henviser til, at fængselsforholdene i Nicaragua ikke lever op til internationale standarder; der henviser til, at nicaraguanske oppositionsmedlemmer har rapporteret om brugen af tortur og seksuel vold i fængsler;

H. der henviser til, at regeringen i Nicaragua ved udgangen af 2018 blev udelukket fra Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder (IACHR) og det centralamerikanske regionale kontor under FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder; der henviser til, at udelukkelsen af sådanne organisationer, der er genstand for regeringens godkendelse, vil fungere som garant for opfyldelsen af de aftaler, der er indgået med oppositionen; der henviser til, at undertrykkelsen af civilsamfundsorganisationer er blevet intensiveret, og at de er blevet frataget deres retlige status;

I. der henviser til, at udvikling og konsolidering af demokratiet og retsstaten og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder er en integreret del af EU's eksterne politikker, der indgår i associeringsaftalen fra 2012 mellem Den Europæiske Union og landene i Mellemamerika;

J. der henviser til, at der i februar 2019 blev genoptaget forhandlinger mellem regeringen og Den Civile Alliance; der henviser til, at der den 27. marts 2019 blev indgået en aftale om løsladelse af personer, der blev berøvet deres frihed i forbindelse med protesterne i 2018; der henviser til, at der den 29. marts 2019 blev indgået en anden aftale om styrkelse af borgernes rettigheder og garantier; der henviser til, at Den Civile Alliance den 20. maj 2019 forlod forhandlingsbordet, idet den mente, at gennemførelsen af de to aftaler havde været begrænset; der henviser til, at regeringen den 11. juni 2019 havde frigivet 492 personer, der var tilbageholdt i forbindelse med protesterne i 2018; der henviser til, at forhandlingerne er gået i stå på trods af forsøg på at genoptage dem;

1. fordømmer på det kraftigste alle former for undertrykkelse og kriminalisering af menneskerettighedsforkæmpere og journalister samt brugen af antiterrorlove og urostyrker mod afvigende udtalelser i Nicaragua; fordømmer den vedvarende intimidering, chikane, tilbageholdelse og bortførelse af personer, der har deltaget i oppositionsprotester; fordømmer, at Nicaraguas Nationalforsamling har ophævet en række nationale NGO'ers retlige status; finder det nødvendigt, at den retlige status for de civilsamfundsorganisationer, der er berørt af dekretet, genoprettes hurtigt;

2. er bekymret over de stigende begrænsninger af civilsamfundets spillerum og udtryk for uenighed; minder om, at Nicaragua har behov for at sikre beskyttelsen af foreningsfriheden og retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger; understreger, at de nicaraguanske myndigheder under alle omstændigheder skal sikre, at menneskerettighedsforkæmpere er i stand til at udføre deres arbejde uden trusler, intimidering og hindringer;

3. opfordrer til øjeblikkelig løsladelse af Amaya Eva Coppens samt alle andre menneskerettighedsforkæmpere og samvittighedsfanger, der er tilbageholdt og dømt for blot at udøve deres ret til ytringsfrihed og til frit at deltage i fredelige forsamlinger;

4. understreger, at de nicaraguanske myndigheder skal garantere sikkerheden og den fysiske og psykiske trivsel for alle frihedsberøvede og sikre dem fornøden lægebehandling;

5. glæder sig over Rådets beslutning om at vedtage en ramme for målrettede restriktive foranstaltninger for de ansvarlige for krænkelser og misbrug af menneskerettighederne eller undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Nicaragua, samt personer og enheder, hvis handlinger, politikker eller aktiviteter på anden vis undergraver demokratiet og retsstaten i Nicaragua;

6. anmoder NF/HR og EU's delegation om nøje at overvåge udviklingen i landet; opfordrer EU-delegationen og medlemsstaterne til at bruge deres kontakter i Nicaragua til at håndtere situationen i landet; opfordrer Kommissionen til at sikre, at dens samarbejdsbistand styrker dens støtte til civilsamfundet, navnlig menneskerettighedsforkæmpere, og at den ikke på nogen måde bidrager til de nicaraguanske myndigheders aktuelle undertrykkende politikker;

7. er overbevist om, at europæiske virksomheder deler ansvaret for den nuværende situation, hvis de fortsætter med at udføre deres aktiviteter uden at tage behørigt hensyn til deres potentielle negative indvirkning på menneskerettighedssituationen i landet; understreger, at disse virksomheder skal holdes ansvarlige, og, hvis deres medvirken bekræftes, medtages i rammen for målrettede restriktive foranstaltninger; anmoder om at blive holdt underrettet om, hvilke virksomheder der fortsat er aktive, og i hvilke sektorer, og hvilke due diligence-foranstaltninger de har truffet;

8. mener, at den aktuelle krise kun kan tackles og løses gennem en fredelig dialog mellem nicaraguanere og forhandlinger om institutionelle reformer, herunder af valginstitutioner; opfordrer i denne forbindelse Nicaraguas regering og alle berørte parter til at indlede en meningsfuld og omfattende national dialog, herunder om vedtagelse af valgreformer, der er i overensstemmelse med internationale standarder; bekræfter på ny, at EU er rede til at yde støtte, hvis de berørte parter anmoder om det;

9. opfordrer EU-delegationen og medlemsstaterne med diplomatiske missioner på stedet til fuldt ud at gennemføre EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere og til at yde al passende støtte til menneskerettighedsforkæmpere, der tilbageholdes, herunder besøg i fængsler og overvågning af retssager;

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, Det Mellemamerikanske Parlament og til regeringen og parlamentet i Nicaragua.

 

[1] EUT C 45 E af 23.2.2010, s. 89.

[2] EUT C 285 E af 21.10.2010, s. 74.

[3] EUT C 252 af 18.7.2018, s. 189.

[4] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0238.

[5] Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0219.

Seneste opdatering: 18. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik