Návrh uznesenia - B9-0252/2019Návrh uznesenia
B9-0252/2019

NÁVRH UZNESENIA o situácii v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague

16.12.2019 - (2019/2978(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

Tilly Metz, Hannah Neumann, Anna Cavazzini, Saskia Bricmont
v mene skupiny Verts/ALE
Sophia Fabio Massimo Castaldo

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0251/2019

Postup : 2019/2978(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B9-0252/2019
Predkladané texty :
B9-0252/2019
Prijaté texty :

B9‑0252/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague

(2019/2978(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje uznesenia o Nikarague, najmä na uznesenie z 18. decembra 2008[1], z 26. novembra 2009[2], zo 16. februára 2017[3], z 31. mája 2018[4] a zo 14. marca 2019[5],

 so zreteľom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou z roku 2012,

 so zreteľom na strategický dokument EÚ a viacročný orientačný program pre Nikaraguu na roky 2014 – 2020,

 so zreteľom na závery Rady o Nikarague, a najmä na tie zo 14. októbra 2019, v ktorých sa stanovuje rámec pre cielené sankcie, 

 so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) v mene EÚ o situácii v Nikarague, a najmä na vyhlásenie z 20. novembra 2019,

 so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Ruperta Colvilla z 19. novembra 2019,

 so zreteľom na správu komisie na vysokej úrovni Organizácie amerických štátov (OAŠ) pre Nikaraguu z 19. novembra 2019,

 so zreteľom na správu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva o situácii v oblasti ľudských práv v Nikarague z 3. septembra 2019,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

 so zreteľom na usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv z júna 2004, aktualizované v roku 2008,

 so zreteľom na ústavu Nikaraguy,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže obhajcovia ľudských práv, environmentálni aktivisti a ďalší kritici nikaragujskej vlády sú čoraz viac terčom vyhrážok smrťou, zastrašovania, ohováračských kampaní na internete, obťažovania, sledovania, útokov a súdneho prenasledovania; keďže súčasná kríza dohnala viac než 80 000 ľudí k úteku z Nikaraguy;

B. keďže podľa najnovších údajov osobitného monitorovacieho mechanizmu pre Nikaraguu (MESENI) zriadeného Organizáciou amerických štátov zomrelo v Nikarague 328 ľudí a stovky ďalších boli zranené, viac ako 150 politických väzňov zostáva svojvoľne zadržiavaných len za uplatňovanie svojich práv a 144 študentov bolo vylúčených z univerzít za účasť na demonštráciách na podporu demokracie, väčšej slobody a dodržiavania ľudských práv; keďže podľa mimovládnych zdrojov opustilo do 8. júla 2019 krajinu približne 100 novinárov a pracovníkov médií;

C. keďže rešpektovanie nezávislosti súdnictva, politický pluralizmus a sloboda zhromažďovania a prejavu sú základnými piliermi demokracie a právneho štátu; keďže v júni 2019 bol prijatý zákon o amnestii, ktorý umožnil prepustenie viac ako 100 politických väzňov; keďže tento zákon o amnestii rozširuje ochranu na „osoby, ktoré neboli vyšetrované, ktoré sa práve vyšetrujú,“ alebo sú účastníkmi trestného konania a „vykonávajú svoj trest“; keďže tento zákon by nemal poskytovať beztrestnosť osobám, ktoré spáchali trestné činy na príkaz režimu;

D. keďže medzi ďalšie zdroje nespokojnosti a otvorených konfliktov patrí prudký nárast exportných extraktivistických činností v odvetviach banského priemyslu, produkcie cukrovej trstiny a palmového oleja a chovu hovädzieho dobytka, ďalej projekt výstavby prieplavu medzi Atlantickým a Tichým oceánom, ktorý so sebou prináša presídľovanie obyvateľstva a spôsobuje závažné a nezvratné škody na životnom prostredí, a opakované potláčanie protestných akcií proti týmto aktivitám;

E. keďže 14. novembra 2019 začali deviati príbuzní väznených politických oponentov a ďalšie osoby hladovku v kostole San Miguel v meste Masaya, pričom vyzvali na prepustenie svojich synov a dcér zadržaných v súvislosti s protestmi; keďže ich štrajk trval deväť dní; keďže polícia obkľúčila kostol a prerušila dodávky vody a elektrickej energie; keďže polícia zabránila komukoľvek vstúpiť do kostola a poskytnúť humanitárnu a lekársku pomoc;

F. keďže v tú istú noc bola zaistená skupina najmenej 13 členov opozície po tom, ako priniesli vodu osobám obkľúčeným políciou, vrátane Amaye Evy Coppensovej, nikaragujsko-belgickej obhajkyne ľudských práv, ktorá bola v súvislosti s protestmi zadržaná na osem mesiacov a na základe zákona o amnestii prepustená 11. júna 2019;

G. keďže prokuratúra Nikaraguy vzniesla voči tejto skupine viaceré obvinenia vrátane únosu a terorizmu; keďže podmienky v nikaragujských väzniciach nezodpovedajú medzinárodným normám; keďže podľa svedectiev členov nikaragujskej opozície sa vo väzniciach využíva mučenie a sexuálne násilie;

H. keďže koncom roka 2018 vyhostila vláda Nikaraguy z krajiny Medziamerickú komisiu pre ľudské práva (IACHR) a regionálny úrad pre Strednú Ameriku Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva; keďže návrat oboch organizácií, ak by s ním vláda súhlasila, by bol zárukou splnenia doposiaľ nesplnených dohôd s opozíciou; keďže voči organizáciám občianskej spoločnosti silnejú represie a zbavujú ich právneho štatútu;

I. keďže neoddeliteľnou súčasťou vonkajších politík EÚ vrátane dohody o pridružení medzi Európskou úniou a krajinami Strednej Ameriky z roku 2012 je rozvoj a konsolidácia demokracie a právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd;

J. keďže vo februári 2019 boli obnovené rokovania medzi vládou a Občianskou alianciou; keďže 27. marca 2019 bola uzavretá dohoda o prepustení osôb zbavených slobody v súvislosti s protestmi v roku 2018; keďže 29. marca 2019 bola uzavretá ďalšia dohoda o posilnení práv a záruk občanov; keďže 20. mája 2019 odišla Občianska aliancia z rokovaní a ako dôvod uviedla obmedzený rozsah vykonávania oboch dohôd; keďže 11. júna 2019 prepustila vláda 492 osôb, ktoré boli zadržané v súvislosti s protestmi v roku 2018; keďže rokovania sú aj naďalej zastavené napriek snahám o ich obnovenie;

1. dôrazne odsudzuje všetky formy represie a kriminalizácie obhajcov ľudských práv a novinárov, ako aj využívanie protiteroristických zákonov a ozbrojených síl proti tým, ktorí v Nikarague vyjadrujú nesúhlasný názor; odsudzuje pretrvávajúce zastrašovanie, obťažovanie, zadržiavanie a únosy osôb, ktoré sa zúčastnili na protestoch opozície; odsudzuje odobratie právneho štatútu viacerým vnútroštátnym mimovládnym organizáciám Národným zhromaždením Nikaraguy; považuje za nevyhnutné urýchlene opätovne udeliť právny štatút organizáciám občianskej spoločnosti, ktorých sa tento dekrét týka;

2. vyjadruje znepokojenie nad stále väčšími obmedzeniami priestoru občianskej spoločnosti a prejavov nesúhlasu; pripomína, že Nikaragua by mala garantovať právo na slobodu združovania a pokojné zhromažďovanie; zdôrazňuje, že orgány Nikaraguy musia za každých okolností zabezpečiť, aby obhajcovia ľudských práv mohli svoju prácu vykonávať bez toho, aby zažívali vyhrážky, zastrašovanie alebo aby sa im bránilo v činnosti;

3. vyzýva na okamžité prepustenie Amaye Evy Coppensovej, ako aj všetkých ostatných obhajcov ľudských práv a väzňov svedomia, ktorí sú zadržiavaní a odsúdení len za to, že si uplatnili svoje právo na slobodu prejavu a pokojného zhromažďovania;

4. zdôrazňuje, že nikaragujské orgány musia zaručiť bezpečnosť a fyzickú a psychickú pohodu všetkých zadržiavaných osôb a poskytnúť im primeranú lekársku starostlivosť;

5. víta rozhodnutie Rady prijať rámec pre cielené reštriktívne opatrenia voči tým, ktorí sú zodpovední za porušovanie a zneužívanie ľudských práv alebo represie voči občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii v Nikarague, ako aj voči osobám a subjektom, ktorých kroky, politiky alebo aktivity inak oslabujú demokraciu a právny štát v Nikarague;

6. žiada PK/VP a delegáciu EÚ, aby podrobne monitorovali vývoj situácie v krajine; vyzýva delegáciu EÚ a členské štáty, aby využili svoje kontakty v Nikarague na riešenie situácie v krajine; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby sa jej nástroje spolupráce využívali na podporu občianskej spoločnosti, najmä obhajcov ľudských práv, a aby nijako neprispievali k súčasnej represívnej politike nikaragujských orgánov;

7. vyjadruje presvedčenie, že aj európske spoločnosti nesú zodpovednosť za súčasnú situáciu, ak budú aj naďalej pokračovať vo svojich aktivitách bez toho, aby vzali náležite do úvahy ich potenciálne negatívny vplyv na situáciu v oblasti ľudských práv v krajine; zdôrazňuje, že voči týmto spoločnostiam musí byť vyvodená zodpovednosť, a ak sa preukáže ich spolupáchateľstvo, musia byť zahrnuté do rámca pre cielené reštriktívne opatrenia; žiada, aby ho informovali o tom, ktoré spoločnosti aj naďalej vyvíjajú svoju činnosť a v ktorých odvetviach, a aké prijali tieto spoločnosti opatrenia v oblasti náležitej starostlivosti;

8. domnieva sa, že súčasnú krízu možno vyriešiť iba mierovým dialógom obyvateľov Nikaraguy a rokovaniami o inštitucionálnej reforme vrátane reformy volebných inštitúcií; v tejto súvislosti vyzýva vládu Nikaraguy a všetky zainteresované strany, aby nadviazali zmysluplný vnútroštátny dialóg o všetkých potrebných témach vrátane volebných reforiem, ktoré sú v súlade s medzinárodnými normami; opätovne potvrdzuje, že EÚ je pripravená poskytnúť svoju podporu, ak ju o to príslušné strany požiadajú;

9. vyzýva delegáciu EÚ a členské štáty s diplomatickými misiami v Nikarague, aby v plnej miere vykonávali usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv a poskytli týmto ochrancom, ktorí sú zadržiavaní, akúkoľvek náležitú podporu vrátane návštev vo väzniciach a monitorovania súdnych procesov;

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, Stredoamerickému parlamentu a vláde a parlamentu Nikaragujskej republiky.

 

Posledná úprava: 18. decembra 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia