Návrh uznesenia - B9-0254/2019Návrh uznesenia
B9-0254/2019

NÁVRH UZNESENIA o situácii v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague

16.12.2019 - (2019/2978(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

Javier Nart, Abir Al‑Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan‑Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou
v mene skupiny Renew

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0251/2019

Postup : 2019/2978(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B9-0254/2019
Predkladané texty :
B9-0254/2019
Prijaté texty :

B9‑0254/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague

(2019/2978(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje uznesenia o Nikarague, najmä na uznesenie z 18. decembra 2008[1], z 26. novembra 2009[2], zo 16. februára 2017[3], z 31. mája 2018[4] a zo 14. marca 2019[5],

 so zreteľom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou z roku 2012,

 so zreteľom na strategický dokument EÚ a viacročný orientačný program pre Nikaraguu na roky 2014 – 2020,

 so zreteľom na závery Rady o Nikarague, a najmä na závery Rady zo 14. októbra 2019 o stanovení vytvorení rámca pre cielené sankcie,

 so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) v mene EÚ o situácii v Nikarague, a najmä na vyhlásenie z 20. novembra 2019,

 so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) Ruperta Colvilla z 19. novembra 2019,

 so zreteľom na správu komisie na vysokej úrovni Organizácie amerických štátov (OAŠ) pre Nikaraguu z 19. novembra 2019,

 so zreteľom na informačné bulletiny zverejnené osobitným monitorovacím mechanizmom pre Nikaraguu (MESENI), ktorý zriadila Medziamerická komisia pre ľudské práva,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt OSN o občianskych a politických právach zo 16. decembra 1966,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948,

 so zreteľom na usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv zo 14. júna 2004,

 so zreteľom na ústavu Nikaraguy,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže obhajcovia ľudských práv a kritici konania nikaragujskej vlády v oblasti ľudských práv sa čoraz viac stávajú terčom vyhrážania sa smrťou, zastrašovania, online ohováračských kampaní, obťažovania, sledovania, útokov a súdneho prenasledovania; keďže medzinárodné organizácie pre ľudské práva uviedli, že z dôvodu súčasnej krízy bolo viac ako 80 000 ľudí nútených opustiť Nikaraguu, a že represie v krajine sa zhoršili;

B. keďže podľa najnovších údajov z MESENI zomrelo v Nikarague 328 ľudí a stovky ďalších boli zranené, viac ako 150 politických väzňov zostáva svojvoľne zadržiavaných len za uplatňovanie svojich práv a 144 študentov bolo vylúčených z univerzít za účasť na demonštráciách na podporu demokracie a väčšej slobody a rešpektovania ľudských práv; keďže Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) informoval, že viac ako 100 novinárov a pracovníkov médií muselo opustiť krajinu; keďže nikaragujská vláda zablokovala dovoz novinového papiera, čo viedlo k ukončeniu činnosti niekoľkých denníkov vrátane ikonického Nuevo Diario;

C. keďže dodržiavanie nezávislosti súdnictva, politickej plurality a slobody zhromažďovania a prejavu sú základnými právami a základnými piliermi demokracie a právneho štátu;

D. keďže 14. novembra 2019 začali okrem iných ľudí aj ôsmi príbuzní väznených politických oponentov v kostole San Miguel v meste Masaya hladovku, pričom žiadajú prepustenie 130 osôb údajne zadržiavaných v súvislosti s protestmi; keďže tieto osoby boli obkolesené políciou v kostole a polícia tiež odpojila budove dodávku vody a elektriny; keďže polícia nedovolila vstup do kostola a bránila poskytovaniu humanitárnej a lekárskej pomoci;

E. keďže v tú istú noc bola zaistená skupina najmenej 13 členov opozície po tom, ako priniesli vodu osobám obkľúčeným políciou, vrátane Amaye Evy Coppensovej, nikaragujsko-belgickej obhajkyne ľudských práv, ktorá bola v súvislosti s protestmi zadržaná na osem mesiacov a na základe zákona o amnestii prepustená 11. júna 2019;

F. keďže nikaragujská prokuratúra nespravodlivo obvinila týchto 13 členov opozície z viacerých činov vrátane únosu a nezákonnej držby strelných zbraní a terorizmu, čo svedčí o jasnom nedostatku záruk riadneho procesu a práva na spravodlivý súdny proces; keďže ani podmienky vo väzniciach v Nikarague náležite nespĺňajú medzinárodné normy; keďže podľa jasných svedectiev členov nikaragujskej opozície sa vo väzniciach využíva mučenie a sexuálne násilie;

G. keďže nikaragujská vláda zintenzívňuje prenasledovanie rodín obetí demokratickej, inštitucionálnej a politickej krízy zastrašovaním v snahe zabrániť im v účasti na súkromných a verejných prejavoch pamiatky blízkych a zabrániť im v požadovaní spravodlivosti;

H. keďže nikaragujská vláda bojuje proti ľuďom, ktorí hovoria o situácii v oblasti ľudských práv v Nikarague a ktorí oslovujú medzinárodných úradníkov a úradníkov a mechanizmy OSN;

I. keďže nikaragujská vláda vyhostila z krajiny medzinárodné organizácie, ktoré sa usilovali o mierové riešenie konfliktu a národné zmierenie; keďže represie voči organizáciám občianskej spoločnosti sa zintenzívnili a tieto organizácie boli zbavené právneho postavenia v krajine so slabým inštitucionálnym rámcom, čím došlo k dvojitému potrestaniu obetí represie;

J. keďže niektorým vysoko postaveným predstaviteľom z členských štátov EÚ bol viackrát odmietnutý vstup do Nikaraguy;

K. keďže nikaragujská vláda nepreukázala záujem o obnovenie akéhokoľvek dôveryhodného a inkluzívneho dialógu s občianskou alianciou Nikaraguy a o úplné uplatňovanie dohôd z marca 2019;

L. keďže neoddeliteľnou súčasťou vonkajších politík EÚ vrátane dohody o pridružení medzi Európskou úniou a krajinami Strednej Ameriky z roku 2012 musí byť rozvoj a upevňovanie demokracie, právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd; keďže táto dohoda obsahuje doložku o demokracii, ktorá je podstatným prvkom dohody; keďže za súčasných okolností by sa mala spustiť doložka o demokracii pozastavením účasti Nikaraguy na dohode;

1. odsudzuje všetky represívne kroky nikaragujskej vlády, najmä vraždy, všeobecné obmedzenie slobody prejavu, zhromažďovania a demonštrácií, postavenie mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti mimo zákon, vyhostenie medzinárodných organizácií z krajiny, zatvorenie médií a útoky na ne, obmedzenia práva na informácie, vyhostenie študentov z univerzít;

2. naliehavo vyzýva nikaragujskú vládu, aby skoncovala s pretrvávajúcimi represiami voči prejavom nesúhlasu a s pokračujúcim modelom svojvoľného zatýkania, používania mučenia a sexuálneho násilia, a upustila od kriminalizácie, stíhania a útokov na obhajcov ľudských práv, politických oponentov, rodiny obetí a akýchkoľvek iných nesúhlasných hlasov; vyzýva na okamžité, nestranné, transparentné a podrobné prešetrenie násilia;

3. vyzýva na okamžité prepustenie všetkých osôb, ktoré sú svojvoľne zadržiavané, vrátane Amoye Evy Coppensovej, na zrušenie všetkých obvinení a na dodržiavanie ich základných právnych záruk; naliehavo žiada, aby tí, ktorí sú zodpovední za porušovanie ľudských práv a podkopávanie demokracie a zásad právneho štátu boli braní na zodpovednosť;

4. víta rozhodnutie Rady prijať rámec pre cielené reštriktívne opatrenia uvalené na osoby, ktoré sú zodpovedné za porušovanie ľudských práv alebo za represie voči občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii v Nikarague; vyzýva členské štáty, aby sa urýchlene dohodli na osobitnom zozname osôb a subjektov, na ktoré sa majú vzťahovať sankcie, a to vrátane prezidenta Ortegu, viceprezidentky Rosario Murillovej, ich synov Laureana a Rafaela Ortegu Murilla, a Ramóna Antonia Avellána Medala, zástupcu generálneho riaditeľa nikaragujskej štátnej polície, ktorý viedol „operáciu upratovanie“;

5. odsudzuje nedostatočnú ochotu nikaragujskej vlády obnoviť zmysluplný vnútorný dialóg; vyzýva orgány, aby obnovili dialóg s nikaragujskou občianskou alianciou s cieľom dosiahnuť demokratické, udržateľné a mierové riešenie, ktoré by umožnilo úplné vykonávanie dohôd z marca 2019; zdôrazňuje potrebu zaručiť politické a občianske slobody pre všetkých Nikaragujčanov, návrat osôb v exile, návrat a spoluprácu s medzinárodnými organizáciami a vytvorenie dôveryhodného volebného procesu prostredníctvom zreformovanej nikaragujskej Najvyššej volebnej rady, ktorá by zabezpečila okamžité spravodlivé a transparentné voľby za prítomnosti medzinárodných pozorovateľov;

6. žiada PK/VP a delegáciu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) v Nikarague, aby pozorne sledovali vývoj v krajine a naďalej riešili problémy v oblasti ľudských práv vyplývajúce okrem iného zo situácie väzňov, študentov, demonštrantov, rodín obetí a novinárov;

7. vyzýva Parlament, aby čo najskôr vyslal delegáciu do Nikaraguy s cieľom opätovne monitorovať situáciu v krajine a naliehavo vyzýva nikaragujské orgány, aby umožnili neobmedzený vstup do krajiny a poskytli prístup ku všetkým partnerom a do všetkých zariadení;

8. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, Stredoamerickému parlamentu, skupine Lima, ako aj vláde a parlamentu Nikaragujskej republiky.

 

Posledná úprava: 18. decembra 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia