Návrh usnesení - B9-0271/2019Návrh usnesení
B9-0271/2019

NÁVRH USNESENÍ o tvrdém zákroku proti nedávným demonstracím v Íránu

17.12.2019 - (2019/2993(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

Ernest Urtasun, Katrin Langensiepen, Gina Dowding, Hannah Neumann, Klaus Buchner, Monika Vana, Erik Marquardt, Mounir Satouri
za skupinu Verts/ALE

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0271/2019

Postup : 2019/2993(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0271/2019

B9-0271/2019

Usnesení Evropského parlamentu o tvrdém zákroku proti nedávným demonstracím v Íránu

(2019/2993(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu, především na usnesení ze dne 19. září 2019 o Íránu, zejména o situaci obránců práv žen a vězněných občanů EU s dvojím občanstvím[1], usnesení ze dne 14. března 2019 o Íránu, zejména o situaci obhájců lidských práv[2], usnesení ze dne 13. prosince 2018 o Íránu, zejména o případu Nasrín Sotúdeové[3], usnesení ze dne 31. května 2018 o situaci osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu vězněných v Íránu[4], usnesení ze dne 3. dubna 2014 o strategii EU vůči Íránu[5], usnesení ze dne 8. října 2015 o trestu smrti[6] a usnesení ze dne 25. října 2016 o strategii EU vůči Íránu po jaderné dohodě[7],

 s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepa Borrella Fontellese ze dne 8. prosince 2019 vydané jménem EU o nedávných demonstracích v Íránu,

 s ohledem na prohlášení mluvčí vysoké představitelky, místopředsedkyně Komise ze dne 21. listopadu 2019 o vývoji v Íránu,

 s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti, mučení a svobody projevu,

 s ohledem na obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv,

 s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN o situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice ze dne 30. ledna 2019,

 s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 8. února 2019 o situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dne 15. listopadu po oznámení zvýšení cen pohonných hmot o 50 % začaly na více než 100 místech v Íránu demonstrace; vzhledem k tomu, že íránské bezpečnostní síly proti těmto demonstracím tvrdě zakročily a potlačily je za použití nadměrné síly; vzhledem k tomu, že podle zpráv občanské společnosti íránské bezpečnostní síly zahájily střelbu na neozbrojené demonstranty, kteří nepředstavovali bezprostřední hrozbu, a údajně je zastřelili;

B. vzhledem k tomu, že podle organizace Amnesty International bylo během protestů v Íránu zabito nejméně 304 osob, včetně dětí, a byly zatčeny tisíce demonstrantů a novinářů, obránců lidských práv a studentů; vzhledem k tomu, že íránské bezpečnostní síly stále provádějí razie s cílem zatknout osoby s přímými nebo nepřímými vazbami na demonstrace; vzhledem k tomu, že íránské orgány neoznámily oficiální počet mrtvých;

C. vzhledem k tomu, že dne 16. listopadu íránské orgány téměř úplně zablokovaly internetovou komunikaci, což vedlo k výpadku téměř všech prostředků on-line komunikace občanů v Íránu, a zabránily tak předávání informací o brutálních zásazích; vzhledem k tomu, že vyřazení internetové komunikace z provozu je porušením základního práva na přístup k informacím;

D. vzhledem k tomu, že mnoho zadržovaných se stalo obětí nuceného zmizení nebo bylo svévolně zadržováno a byl jim odpírán přístup k právnímu zástupci podle vlastního výběru; vzhledem k tomu, že podle zpráv občanské společnosti byli někteří zadržení podrobeni mučení a jiným formám špatného zacházení;

E. vzhledem k tomu, že nedávné demonstrace byly spojeny se zvýšením ceny pohonných hmot, které bylo podle íránských orgánů nezbytné kvůli negativnímu dopadu sankcí uvalených USA na íránské zdroje; vzhledem k tomu, že podle zvláštního zpravodaje OSN pro negativní dopad jednostranných donucovacích opatření na uplatňování lidských práv používání hospodářských sankcí pro politické účely porušuje lidská práva a normy mezinárodního jednání a exteritoriální uplatňování jednostranných sankcí jednoznačně odporuje mezinárodnímu právu;

F. vzhledem k tomu, že íránská vláda v posledních měsících tvrdě zasáhla proti právům na svobodu projevu, sdružování a pokojné shromažďování, například uvězněním pokojných kritiků na základě falešných obvinění týkajících se národní bezpečnosti;

G. vzhledem k tomu, že existuje celá řada zpráv týkajících se nelidských a ponižujících podmínek ve věznicích a nedostatku přiměřeného přístupu k lékařské péči v době vazby, jejichž cílem je zastrašit a potrestat zadržované osoby a vynutit si jejich přiznání, což je v rozporu se standardními minimálními pravidly OSN, jimiž se řídí zacházení s vězni; vzhledem k tomu, že podle zpráv občanské společnosti jsou osoby zadržované ministerstvem pro zpravodajské služby a revolučními gardami pravidelně drženy v dlouhé samovazbě, což znamená týrání;

H. vzhledem k tomu, že neexistují nezávislé mechanismy pro zajištění odpovědnosti v rámci soudnictví a přetrvávají závažné obavy v souvislosti s politizací soudců, zejména těch, kteří předsedají revolučním soudům; vzhledem k tomu, že soudní pronásledování se používá k umlčení obránců lidských práv;

I. vzhledem k tomu, že EU v reakci na případy porušování lidských práv přijala restriktivní opatření, včetně zmrazení majetku a zákazu vydávání víz osobám a subjektům odpovědným za závažné porušování lidských práv a zákazu vývozu zařízení, které by mohlo být použito k represím v této zemi, a zařízení ke sledování telekomunikací; vzhledem k tomu, že tato opatření jsou pravidelně aktualizována a zůstávají v platnosti;

1. co nejostřeji odsuzuje pokračující zásahy proti demonstrantům; naléhavě žádá íránské orgány, aby v souladu s příslušnými mezinárodními normami a standardy dodržovaly právo na svobodu projevu, sdružování a pokojné shromažďování a uplatňovaly maximální zdrženlivost při řešení protestů; trvá na tom, že je třeba, aby íránské orgány v plném rozsahu dodržovaly Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který Írán podepsal;

2. vyzývá íránské orgány, aby okamžitě a bezpodmínečně propustily demonstranty i obránce lidských práv a novináře, kteří jsou v současné době zadržováni; naléhavě žádá íránské orgány, aby zajistily rychlé, nestranné a nezávislé vyšetřování případů porušování lidských práv, k nimž došlo od začátku protestů, včetně údajného špatného zacházení ve věznicích, a aby se odpovědné osoby z takového jednání zodpovídaly;

3. odsuzuje rozhodnutí íránských orgánů zablokovat internetový přístup ke globálním sítím, což íránským občanům znemožnilo komunikaci a zastavilo volný tok informací; zdůrazňuje, že tyto kroky představují jednoznačné porušení svobody slova;

4. vyzývá íránské orgány, aby zajistily právo všech zadržovaných na řádný a spravedlivý proces, včetně práva zvolit si právního zástupce;

5. trvá na tom, že íránské orgány musí všem zadržovaným zaručit bezpečnost a dobré fyzické a psychické podmínky a zajistit jim odpovídající lékařskou péči; vyzývá íránské orgány, aby vyšetřily veškerá obvinění ze špatného zacházení se zadržovanými osobami a aby postavily pachatele před soud;

6. znovu trvá na tom, že je důležité urychleně zřídit delegaci EU v Teheránu, která by mimo jiné posílila schopnost EU monitorovat situaci v oblasti lidských práv na místě a spolupracovat s íránskými protějšky a místní občanskou společností;

7. vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby nadále zahrnovala lidská práva do kontextu dialogu mezi EU a Íránem na vysoké úrovni;

8. vyzývá EU a její členské státy, aby naléhavě požádaly o zvláštní zasedání Rady OSN pro lidská práva s cílem zajistit řádnou kontrolu zákroků Íránu proti demonstrantům a aby na tomto zasedání navrhly nezávislé vyšetřování obvinění ze závažného porušování lidských práv, jehož zjištění a doporučení by byla předána Radě pro lidská práva;

9. vyzývá íránské orgány, aby rozšířily stálé pozvání k návštěvě země na všechny zástupce zvláštních postupů Rady OSN pro lidská práva a aby s nimi aktivně spolupracovaly; naléhavě je žádá, aby věnovaly zvláštní péči tomu, aby byl zvláštnímu zpravodaji OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice umožněn vstup do země;

10. opakuje svou plnou podporu laureátům Sacharovovy ceny Nasrín Sotúdeové a Džafaru Panahímu; vyjadřuje politování nad skutečností, že Nasrín Sotúdeová je stále vězněna a odpykává si trest odnětí svobody na dobu 33 let a 148 ran bičem; trvá na jejím okamžitém a bezpodmínečném propuštění; vyzývá íránské orgány, aby zrušily zákaz cestování, který platí pro Džafara Panahího od roku 2010;

11. odsuzuje dopad sekundárních sankcí ze strany USA a trvá na tom, že exteritoriální dopad sankcí je v rozporu s mezinárodním právem; vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie, aby zahájil horizontální iniciativu s cílem nalézt různé způsoby, jak snížit zranitelnost EU vůči sekundárním sankcím třetích zemí;

12. navzdory závažným případům porušování lidských práv, k nimž došlo v uplynulých týdnech, opět vyjadřuje svou plnou podporu společnému komplexnímu akčnímu plánu jakožto zásadnímu prvku umožňujícímu zastavit šíření jaderných zbraní, dosáhnout stability regionu a posílit mezinárodní mír; vyjadřuje politování nad nedávnými prohlášeními o tom, že Írán obnoví obohacování uranu; vyzývá Írán, aby upustil od všech opatření, která jsou v rozporu se společným komplexním akčním plánem, a naléhavě žádá všechny strany, aby v plném rozsahu dodržovaly podmínky dohody, a to i pokud jde o plnění ekonomických výhod uvedených v dohodě;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, Islámskému poradnímu shromáždění, vládě Íránské islámské republiky a úřadu nejvyššího vůdce Íránské islámské republiky.

 

Poslední aktualizace: 18. prosince 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí