Prijedlog rezolucije - B9-0271/2019Prijedlog rezolucije
B9-0271/2019

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o nasilnom gušenju nedavnih prosvjeda u Iranu

17.12.2019 - (2019/2993(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika

Ernest Urtasun, Katrin Langensiepen, Gina Dowding, Hannah Neumann, Klaus Buchner, Monika Vana, Erik Marquardt, Mounir Satouri
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B9-0271/2019

Postupak : 2019/2993(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B9-0271/2019
Podneseni tekstovi :
B9-0271/2019
Doneseni tekstovi :

B9-0271/2019

Rezolucija Europskog parlamenta o nasilnom gušenju nedavnih prosvjeda u Iranu

(2019/2993(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Iranu, posebno one od 19. rujna 2019. o Iranu, osobito o položaju boraca za prava žena i zatvaranju državljana EU-a s dvojnim državljanstvom[1], od 14. ožujka 2019. o Iranu, posebno o slučaju branitelja ljudskih prava[2], od 13. prosinca 2018. o Iranu, posebno o slučaju Nasrin Sotoudeh[3], od 31. svibnja 2018. o položaju osoba koje su zatvorene u Iranu i imaju dvojno državljanstvo Irana i države članice EU-a[4], od 3. travnja 2014. o strategiji EU-a prema Iranu[5], od 8. listopada 2015. o smrtnoj kazni[6] i od 25. listopada 2016. o strategiji EU-a prema Iranu nakon nuklearnog sporazuma[7],

 uzimajući u obzir izjavu o nedavnim prosvjedima u Iranu koju je potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josep Borrell Fontelles 8. prosinca 2019. dao u ime Europske unije,

 uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika od 21. studenog 2019. o razvoju događaja u Iranu,

 uzimajući u obzir smjernice EU-a o smrtnoj kazni, mučenju i slobodi izražavanja,

 uzimajući u obzir smjernice EU-a o borcima za ljudska prava,

 uzimajući u obzir izvješće Posebnog izvjestitelja UN-a o stanju ljudskih prava u Islamskoj Republici Iranu od 30. siječnja 2019.,

 uzimajući u obzir izvješće glavnog tajnika UN-a o stanju ljudskih prava u Islamskoj Republici Iranu od 8. veljače 2019.,

 uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima,

 uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima,

 uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da su 15. studenoga započeli prosvjedi na više od 100 lokacija diljem Irana nakon što je najavljeno da će se cijena goriva povećati za 50 %; budući da je uslijedilo nasilno gušenje tih prosvjeda i pretjerana uporaba sile iranskih sigurnosnih snaga; budući da su, prema izvješćima civilnog društva, iranske sigurnosne snage otvorile vatru na nenaoružane prosvjednike koji nisu predstavljali izravnu prijetnju, navodno s namjerom da ih ubiju;

B. budući da je tijekom prosvjeda u Iranu prema podacima organizacije Amnesty International ubijeno najmanje 304 osoba, uključujući djecu, a uhićeno na tisuće prosvjednika, novinara, boraca za ljudska prava i studenata; budući da iranske sigurnosne snage i dalje provode racije s namjerom da uhite osobe koje su izravno ili neizravno povezane s prosvjedima; budući da iranske vlasti nisu objavile službene podatke o broju stradalih;

C. budući da su iranske vlasti 16. studenoga 2019. uvele gotovo potpuni prekid internetske komunikacije jer su ukinule gotovo sva sredstva internetske komunikacije za ljude unutar Irana i zabranile bilo kakav priljev informacija povezanih s nasilnim gušenjem prosvjeda; budući da ukidanje internetske komunikacije predstavlja kršenje temeljnog prava na pristup informacijama;

D. budući da su brojni pritvorenici i dalje prisilno nestali ili su proizvoljno pritvoreni te im je uskraćen pristup odvjetniku po vlastitom izboru; budući da su, prema izvješćima civilnog društva, neki pritvorenici podvrgnuti mučenju i drugim oblicima zlostavljanja;

E. budući da su nedavni prosvjedi povezani s povećanjem cijene goriva koja je, prema navodima iranskih vlasti, bila potrebna zbog negativnog učinka američkih sankcija na resurse te zemlje; budući da se, prema posebnom izvjestitelju UN-a za negativan učinak koje jednostrane mjere prisile imaju na ljudska prava, ekonomskim sankcijama u političke svrhe krše ljudska prava i norme međunarodnog ponašanja te je izvanteritorijalna primjena jednostranih sankcija u očitoj suprotnosti s međunarodnim pravom;

F. budući da je posljednjih mjeseci vlada Irana izvršila velik pritisak na prava na slobodu izražavanja, udruživanja i mirnog okupljanja, uključujući zatvaranje nenasilnih kritičara na temelju sumnjivih optužbi povezanih s nacionalnom sigurnosti;

G. budući da postoje brojni navodi o neljudskim i ponižavajućim uvjetima u zatvorima te o manjku odgovarajućeg pristupa liječničkoj skrbi u pritvoru u cilju zastrašivanja, kažnjavanja ili iznuđivanja priznanja od pritvorenika, čime se krše Standardna minimalna pravila UN-a za postupanje sa zatvorenicima; budući da su, prema izvješćima civilnog društva, pritvorenici Ministarstva za obavještajnu djelatnost i Revolucionarne garde redovito podvrgnuti produženom boravku u samici, što predstavlja mučenje;

H. budući da ne postoje neovisni mehanizmi za osiguravanje odgovornosti u pravosuđu i da postoji ozbiljna zabrinutost zbog politizacije sudaca, posebno onih koji predsjedaju revolucionarnim sudovima; budući da se sudsko uznemiravanje koristi za ušutkavanje boraca za ljudska prava;

I. budući da je EU usvojio restriktivne mjere povezane s povredama ljudskih prava, uključujući zamrzavanje imovine i zabranu izdavanja viza za pojedince i subjekte odgovorne za teške povrede ljudskih prava, kao i zabranu izvoza u Iran opreme koja bi se mogla koristiti za internu represiju i opreme za praćenje telekomunikacija; budući da se te mjere redovito ažuriraju i da su i dalje na snazi;

1. najoštrije osuđuje aktualnu represiju prosvjednika; apelira na iranske vlasti da poštuju pravo na slobodu izražavanja, udruživanja i mirnog okupljanja i da primjenjuje najveću moguću suzdržanost prilikom postupanja s prosvjednicima, u skladu s međunarodnim normama i standardima; ustraje da se iranske vlasti moraju u potpunosti pridržavati Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, čiji je Iran potpisnik;

2. poziva iranske vlasti da smjesta i bezuvjetno puste na slobodu prosvjednike te borce za ljudska prava i novinare koji se trenutačno nalaze u pritvoru; apelira na iranske vlasti da zajamče brzu, neovisnu i nepristranu istragu svih kršenja ljudskih prava koja su počinjena od početka prosvjeda, uključujući optužbe za zlostavljanje u pritvoru, te da oni koji su odgovorni za to odgovaraju;

3. osuđuje odluku iranskih vlasti o ukidanju internetskog pristupa globalnim mrežama, čime je iranskim stanovnicima onemogućena komunikacija i slobodan protok informacija; naglašava da te mjere predstavljaju jasno kršenje slobode govora;

4. poziva iranske vlasti da svim pritvorenicima zajamče pravo na pravičan postupak i pravedno suđenje, uključujući pravo da ih zastupa odvjetnik po vlastitom izboru;

5. naglašava da iranske vlasti moraju jamčiti sigurnost te fizičku i psihološku dobrobit svih pritvorenika i pružiti im odgovarajuću zdravstvenu skrb; poziva iranske vlasti da istraže sve navode o lošem postupanju u pritvoru te da počinitelje privedu pravdi;

6. ponovno ustraje na važnosti brze uspostave delegacije EU-a u Teheranu čime bi se, među ostalim, ojačala sposobnost EU-a da prati stanje ljudskih prava na terenu i surađuje s iranskim kolegama i lokalnim civilnim društvom;

7. poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) da nastavi uključivati ljudska prava u kontekst dijaloga na visokoj razini između EU-a i Irana;

8. poziva EU i njegove države članice da hitno zatraže posebnu sjednicu Vijeća UN-a za ljudska prava kako bi se zajamčio pravilan nadzor nad iranskom represijom protiv prosvjednika te da na toj sjednici predlože neovisnu istragu o optužbama za teška kršenja ljudskih prava čiji će se zaključci i preporuke izvijestiti Vijeću UN-a za ljudska prava;

9. poziva iranske vlasti da upute trajni poziv predstavnicima svih posebnih postupaka Vijeća UN-a za ljudska prava te da proaktivno surađuju; apelira na iranske vlasti da se s velikom pažnjom pobrinu da posebnom izvjestitelju UN-a o stanju ljudskih prava u Islamskoj Republici Iranu bude omogućen ulazak u tu zemlju;

10. ponavlja svoju punu potporu dobitnicima Nagrade Saharov Nasrin Sotoudeh i Jafaru Panahiju; žali zbog činjenice da je Nasrin Sotoudeh i dalje u zatvoru, da je odslužila kaznu od 33 godine i 148 udaraca bičem te ustraje na njezinom trenutačnom i bezuvjetnom puštanju na slobodu; poziva iranske vlasti da ukinu zabranu putovanja za Jafara Panahija koja je na snazi od 2010.;

11. osuđuje učinak sekundarnih sankcija SAD-a i ustraje na činjenici da se izvanteritorijalni učinak sankcija protivi međunarodnom pravu; poziva potpredsjednika Komisije/Visokog predstavnika da pokrene horizontalnu inicijativu kako bi se istražili različiti načini za smanjenje osjetljivosti EU-a na sekundarne sankcije trećih zemalja;

12. ponavlja svoju punu potporu Zajedničkom sveobuhvatnom akcijskom planu (ZSAP) koji je ključan element u zaustavljanju širenja nuklearnog oružja, postizanju regionalne stabilnosti i jačanju međunarodnog mira, ne dovodeći u pitanje ozbiljna kršenja ljudskih prava koja su se dogodila proteklih tjedana; izražava žaljenje zbog najnovijih najava da će Iran ponovno pokrenuti aktivnosti obogaćivanja urana; poziva Iran da ukine sve mjere koje nisu u skladu sa ZSAP-om te potiče sve strane da u potpunosti poštuju uvjete sporazuma, uključujući u pogledu ostvarenja gospodarskih koristi navedenih u sporazumu;

13. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, Islamskoj savjetodavnoj skupštini Irana, vladi Islamske Republike Irana i uredu vrhovnog vođe Islamske Republike Irana.

 

Posljednje ažuriranje: 18. prosinca 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti