Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0271/2019Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0271/2019

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl smurtinio neseniai Irane įvykusių protestų malšinimo

17.12.2019 - (2019/2993(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

Ernest Urtasun, Katrin Langensiepen, Gina Dowding, Hannah Neumann, Klaus Buchner, Monika Vana, Erik Marquardt, Mounir Satouri
Verts/ALE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0271/2019

Procedūra : 2019/2993(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0271/2019

B9‑0271/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl smurtinio neseniai Irane įvykusių protestų malšinimo

(2019/2993(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Irano, ypač 2019 m. rugsėjo 19 d. rezoliuciją Irano, visų pirma moterų teisių gynėjų ir įkalintų dvigubą pilietybę turinčių ES piliečių padėties[1], 2019 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl Irano, ypač žmogaus teisių gynėjų atvejo[2], 2018 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl Irano, visų pirma Nasrin Sotoudeh atvejo[3], 2018 m. gegužės 31 d. rezoliuciją dėl kalinamų dvigubą ES ir Irano pilietybę turinčių asmenų padėties Irane[4], 2014 m. balandžio 3 d. rezoliuciją dėl ES strategijos Irano klausimu[5], 2015 m. spalio 8 d. rezoliuciją dėl mirties bausmės[6] ir į 2016 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl ES strategijos Irano atžvilgiu po susitarimo dėl branduolinės programos[7],

 atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai Josepo Borrellio Fontelleso 2019 m. gruodžio 8 d. pareiškimą ES vardu dėl neseniai Irane įvykusių protestų,

 atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 21 d. Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio atstovo spaudai 2019 m. lapkričio 21 d. pareiškimą dėl įvykių Irane,

 atsižvelgdamas į ES gaires dėl mirties bausmės, kovos su kankinimu ir saviraiškos laisvės,

 atsižvelgdamas į ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų,

 atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Irano Islamo Respublikoje klausimais 2019 m. sausio 30 d. ataskaitą,

 atsižvelgdamas į JT generalinio sekretoriaus 2019 m. vasario 8 d. pranešimą apie žmogaus teisių padėtį Irano Islamo Respublikoje,

 atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

 atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi lapkričio 15 d., paskelbus apie kuro kainos padidinimą 50 proc., daugiau kaip šimte Irano vietovių prasidėjo protestai; kadangi su šiais protestais Irano saugumo pajėgos susidorojo panaudodamos smurtą ir pernelyg didelę jėgą; kadangi, remiantis pilietinės visuomenės pranešimais, Irano saugumo pajėgos pradėjo šaudyti į neginkluotus protestuotojus, kurie nekėlė jokios realios grėsmės, ir, kaip teigiama, į juos buvo šaudoma siekiant nužudyti;

B. kadangi, organizacijos „Amnesty International“ duomenimis, per protestus Irane žuvo mažiausiai 304 žmonės, įskaitant vaikus, o tūkstančiai protestuotojų, žurnalistų, žmogaus teisių gynėjų ir studentų buvo suimti; kadangi Irano saugumo pajėgos vis dar vykdo reidus, siekdamos suimti žmones, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su protestais; kadangi Irano valdžios institucijos nepaskelbė oficialaus žuvusiųjų skaičiaus;

C. kadangi lapkričio 16 d. Irano valdžios institucijos beveik visiškai nutraukė interneto ryšio tiekimą, atėmė iš Irane esančių žmonių galimybę naudotis beveik visomis internetinio ryšio priemonėmis ir užkirto kelią bet kokiai informacijos, susijusios su žiauriu susidorojimu, sklaidai; kadangi interneto ryšio tiekimo nutraukimas yra pagrindinės teisės gauti informaciją pažeidimas;

D. kadangi daugelis sulaikytųjų tebėra priverstinai dingę arba savavališkai sulaikyti ir jiems nebuvo leista kreiptis į pasirinktą advokatą; kadangi, remiantis pilietinės visuomenės pranešimais, kai kurie sulaikytieji buvo kankinami ir su jais buvo netinkamai elgiamasi;

E. kadangi pastarojo meto protestai yra susiję su kuro kainos padidėjimu, kuris, pasak Irano valdžios institucijų, buvo reikalingas dėl neigiamo JAV sankcijų poveikio šalies ištekliams; kadangi, kaip teigia JT specialusis pranešėjas vienašališkų prievartos priemonių neigiamo poveikio naudojimusi žmogaus teisėmis klausimais, ekonominių sankcijų taikymas politiniais tikslais pažeidžia žmogaus teises ir tarptautinio elgesio normas, o eksteritorialus vienašalių sankcijų taikymas akivaizdžiai prieštarauja tarptautinei teisei;

F. kadangi pastaraisiais mėnesiais Irano vyriausybė labai suvaržė teises į saviraiškos, asociacijų ir taikių susirinkimų laisvę, be to, jai tenka atsakomybė už taikių kritikų įkalinimą prisidengiant melagingais kaltinimais, susijusiais su nacionaliniu saugumu;

G. kadangi esama daug pranešimų apie nežmoniškas ir žeminančias sąlygas kalėjimuose ir nepakankamas galimybes gauti medicininę pagalbą sulaikymo įstaigose, tokiu būdu siekiant įbauginti, nubausti ar daryti spaudimą sulaikytiesiems, pažeidžiant JT standartines minimalias elgesio su kaliniais taisykles; kadangi, remiantis pilietinės visuomenės pranešimais, Žvalgybos ministerijos ir Revoliucijos gvardijos laikomi sulaikytieji nuolat kalinami vienutėse, o tai prilygsta kankinimui;

H. kadangi nėra nepriklausomų mechanizmų, kuriais būtų užtikrinta atskaitomybė teisminėse institucijose, ir rimtą susirūpinimą vis dar kelia teisėjų, ypač tų, kurie pirmininkauja revoliuciniams teismams, politizavimas; kadangi teisminis priekabiavimas pasitelkiamas siekiant nutildyti žmogaus teisių gynėjus;

I. kadangi ES pradėjo taikyti ribojamąsias priemones dėl žmogaus teisių pažeidimų, šios priemonės apima turto įšaldymą ir draudimą išduoti vizą asmenims ir subjektams, įvykdžiusiems sunkius žmogaus teisių pažeidimus, taip pat draudimą į Iraną eksportuoti įrangą, kuri gali būti naudojama vidaus represijoms, ir telekomunikacijų stebėjimo įrangą; kadangi šios priemonės yra reguliariai atnaujinamos ir vis dar galioja;

1. itin griežtai smerkia tebesitęsiančias represijas prieš protestuotojus; primygtinai ragina Irano valdžios institucijas gerbti teises į saviraiškos, asociacijų ir taikių susirinkimų laisvę ir laikytis kuo nuosaikesnės pozicijos valdant protestus, kaip nustatyta pagal atitinkamas tarptautines normas ir standartus; primygtinai ragina Irano valdžios institucijas visapusiškai laikytis Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių pakto, kurį Iranas yra pasirašęs;

2. ragina Irano valdžios institucijas nedelsiant ir nekeliant sąlygų paleisti šiuo metu sulaikytus protestuotojus, žmogaus teisių gynėjus ir žurnalistus; primygtinai ragina Irano valdžios institucijas užtikrinti, kad būtų atliktas skubus, nešališkas ir nepriklausomas nuo protestų pradžios padarytų žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant įtarimus dėl netinkamo elgesio sulaikymo vietose, tyrimas ir kad atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn;

3. smerkia Irano valdžios institucijų sprendimą išjungti interneto prieigą prie pasaulinių tinklų, nes taip Irano gyventojai buvo atkirsti nuo komunikacijos ir laisvo informacijos srauto; pabrėžia, kad tokiais veiksmais aiškiai pažeidžiama žodžio laisvė;

4. ragina Irano valdžios institucijas užtikrinti visiems sulaikytiesiems teisę į tinkamą procesą ir teisingą bylos nagrinėjimą, įskaitant galimybę būti atstovaujamiems savo pasirinkto teisininko;

5. primygtinai reikalauja, kad Irano valdžios institucijos užtikrintų visų sulaikytųjų saugumą ir fizinę bei psichologinę gerovę ir suteiktų jiems tinkamą medicininę priežiūrą; ragina Irano valdžios institucijas ištirti visus įtarimus dėl netinkamo elgesio su sulaikytaisiais ir patraukti atsakingus asmenis atsakomybėn;

6. dar kartą pabrėžia, kad svarbu skubiai įsteigti ES delegaciją Teherane, nes tai, inter alia, sustiprintų ES pajėgumus stebėti žmogaus teisių padėtį vietoje ir bendradarbiauti su kolegomis iš Irano bei vietos pilietine visuomene;

7. ragina Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir toliau įtraukti žmogaus teisių klausimą į ES ir Irano aukšto lygio dialogą;

8. ragina ES ir jos valstybes nares skubiai paprašyti surengti specialią JT žmogaus teisių tarybos sesiją siekiant užtikrinti tinkamą Irano represijų prieš demonstrantus atvejo patikrinimą ir per šią sesiją pasiūlyti atlikti nepriklausomą tyrimą dėl įtarimų šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais; atlikus šį tyrimą Žmogaus teisių tarybai būtų pateiktos išvados ir rekomendacijos;

9. ragina Irano valdžios institucijas išduoti nuolatinį kvietimą visiems JT žmogaus teisių tarybos įgaliotiesiems ekspertams ir iniciatyviai bendradarbiauti; primygtinai ragina jas visų pirma pasirūpinti, kad JT specialiajam pranešėjui žmogaus teisių padėties Irano Islamo Respublikoje klausimais būtų leista atvykti į šalį;

10. pakartoja, kad visapusiškai remia Sacharovo premijos laureatus Nasrin Sotoudeh ir Jafarą Panahi; apgailestauja dėl to, kad Nasrin Sotoudeh vis dar kalinama, teismo nuosprendžiu paskyrus jai 33 metų kalėjimo ir 148 kirčių nuplakant bausmę, ir primygtinai reikalauja nedelsiant ir besąlygiškai ją paleisti; ragina Irano valdžios institucijas panaikinti draudimą keliauti, kuris Jafarui Panahi taikomas nuo 2010 m.;

11. smerkia JAV antrinių sankcijų poveikį ir primygtinai teigia, kad ekstrateritorinis sankcijų poveikis prieštarauja tarptautinei teisei; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai pradėti vykdyti horizontaliąją iniciatyvą siekiant išnagrinėti įvairius būdus, kaip sumažinti ES pažeidžiamumą trečiųjų šalių antrinių sankcijų atžvilgiu;

12. pakartoja visapusiškai remiąs Bendrą visapusišką veiksmų planą (BVVP), nors pastarosiomis savaitėmis buvo padaryta rimtų žmogaus teisių pažeidimų, nes šis planas yra itin svarbus veiksnys siekiant sustabdyti branduolinių ginklų platinimą, užtikrinti stabilumą regione ir stiprinti tarptautinę taiką; apgailestauja dėl naujausių pranešimų, kad Iranas iš naujo pradeda urano sodrinimo veiklą; ragina Iraną panaikinti visas priemones, kurios nesuderinamos su BVVP, ir primygtinai ragina visas šalis visapusiškai laikytis susitarimo sąlygų, be kita ko, susijusių su susitarime numatytos ekonominės naudos užtikrinimu;

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Islamo konsultacinei tarybai, Irano Islamo Respublikos vyriausybei ir Irano Islamo Respublikos aukščiausiojo vadovo kabinetui.

 

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 18 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika