Návrh usnesení - B9-0272/2019Návrh usnesení
B9-0272/2019

NÁVRH USNESENÍ o tvrdém zákroku proti nedávným demonstracím v Íránu

16.12.2019 - (2019/2993(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

Kati Piri, Jytte Guteland
za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0271/2019

Postup : 2019/2993(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0272/2019

B9-0272/2019

Usnesení Evropského parlamentu o tvrdém zákroku proti nedávným demonstracím v Íránu

(2019/2993(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu,

 s ohledem na závěry ze zasedání Rady týkající se Íránu ze dne 4. února 2019,

 s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepa Borrella Fontellese ze dne 8. prosince 2019 vydané jménem EU k nedávným demonstracím v Íránu,

 s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ze dne 21. listopadu 2019 k nedávným událostem v Íránu,

 s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2016 o strategii EU vůči Íránu po jaderné dohodě[1],

 s ohledem na obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv,

 s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti, obecné zásady EU týkající se mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a obecné zásady EU v oblasti lidských práv ohledně svobody projevu online a offline,

 s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN o situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice, kterou předložil dne 30. ledna 2019,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948,

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, jehož je Írán smluvní stranou,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že desetitisíce lidí v Íránu uplatnily své základní právo na shromažďování a vyjádřily svou rostoucí nespokojenost s hospodářskou a politickou situací; vzhledem k tomu, že tyto demonstrace byly zřejmě největším neklidem v zemi za posledních 40 let;

B. vzhledem k tomu, že íránské bezpečnostní síly při svých zákrocích, které byly dost možná jejich historicky nejkrvavějším zásahem při demonstracích, použily proti demonstrantům nepřiměřené prostředky a sílu a podle zpráv mezinárodních organizací pro lidská práva, jako je Human Rights Watch, zabily údajně přes 200 lidí a zadržely až 7 000 demonstrantů;

C. vzhledem k tomu, že podle základních zásad OSN pro použití síly a střelných zbraní příslušníky donucovacích orgánů mohou příslušníci těchto složek použít sílu, pouze pokud je to naprosto nezbytné, a v míře potřebné k dosažení legitimního cíle zjednání veřejného pořádku;

D. vzhledem k tomu, že poté, co v Íránu začaly demonstrace, odpojily íránské orgány v celé zemi na pět dnů internet, a tak nepřiměřeným způsobem omezily svobodu projevu a přístup k informacím;

E. vzhledem k tomu, že obráncům lidských práv, novinářům, právníkům a aktivistům v Íránu i nadále v důsledku jejich práce hrozí pronásledování, svévolné zatýkání, zadržování a trestní stíhání; vzhledem k tomu, že íránské ministerstvo pro zpravodajství a další složky tvrdě zasáhly proti občanské společnosti;

F. vzhledem k tomu, že 77 příslušníků proreformní opozice, většinou členové Fronty účasti na islámském Íránu, vydalo otevřené prohlášení odsuzující nepřiměřené použití síly při potlačování demonstrací; vzhledem k tomu, že někteří z nich byli postaveni před soud a obviněni ze „šíření propagandy pro islámské republice“ a dva z nich byli zatčeni, a to Mohamed Kianúš Rad a Mehdí Mahmúdian;

G. vzhledem k tomu, že se íránským soudům soustavně nedaří zajistit spravedlivé soudní řízení a že jako důkaz v rámci řízení využívají doznání získaná mučením;

1. odsuzuje široce rozšířené a nepřiměřené využívání síly ze strany Íránu proti pokojným demonstrantům, kteří pouze vyjadřují své legitimní požadavky; zdůrazňuje, že takovéto kroky jsou nepřijatelné, a naléhavě vyzývá íránské orgány, aby zveřejnily celkový počet mrtvých a zadržených, vedly transparentní vyšetřování údajného nepřiměřeného použití síly, včetně bezprostředních cílených zákroků bezpečnostních sil proti jednotlivým demonstrantům, a aby byl každý, kdo se dopustil násilí, pohnán k zodpovědnosti;

2. požaduje, aby orgány informovaly všechny rodinné příslušníky o tom, kde jsou jejich příbuzní zadržováni, a aby zajistily, aby byla zadrženým neprodleně sdělena obvinění, která jsou proti nim vznesena, a byl jim urychleně umožněn přístup k právnímu poradenství a styk s rodinnými příslušníky;

3. odsuzuje rozhodnutí íránských orgánů zablokovat internetový přístup ke globálním sítím, což íránským občanům znemožnilo komunikaci a zastavilo volný tok informací; upozorňuje, že takovéto kroky jsou jasným porušením svobody slova;

4. zdůrazňuje, že vždy a za všech okolností musí být dodržována základní práva, jako je svoboda projevu a shromažďování, a vyzývá íránské orgány, aby plnily své mezinárodní závazky, včetně závazků vyplývajících z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech;

5. žádá, aby EU, včetně místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, i nadále při jednáních s íránskými orgány v rámci dvoustranných a mnohostranných fór upozorňovala na problematiku dodržování lidských práv, zejména v rámci politického dialogu mezi EU a Íránem vedeného na vysoké úrovni;

6. vyzývá členské státy EU v Radě OSN pro lidská práva, aby svolaly její mimořádné zasedání, které by se zabývalo situací v Íránu s cílem dát mandát k nezávislému vyšetřování údajných případů závažného porušování lidských práv v zemí od začátku demonstrací a vyzvat Írán, aby umožnil plný a neomezený přístup těm, kteří toto vyšetřování povedou, a také zástupcům OSN, včetně mandátů zvláštních postupů, i do vazebních věznic a aby monitoroval soudní řízení související s demonstracemi a s děním po nich;

7. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, nejvyššímu vůdci Íránské islámské republiky, prezidentovi Íránské islámské republiky a poslancům íránského parlamentu.

 

Poslední aktualizace: 18. prosince 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí