Návrh usnesení - B9-0273/2019Návrh usnesení
B9-0273/2019

NÁVRH USNESENÍ o tvrdém zákroku proti nedávným demonstracím v Íránu

17.12.2019 - (2019/2993(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

Anna Fotyga, Bert-Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan
za skupinu ECR

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0271/2019

Postup : 2019/2993(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0273/2019

B9-0273/2019

Usnesení Evropského parlamentu o tvrdém zákroku proti nedávným demonstracím v Íránu

(2019/2993(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu,

 s ohledem na závěry ze zasedání Rady týkající se Íránu ze dne 4. února 2019,

 s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepa Borrella Fontellese ze dne 8. prosince 2019 vydané jménem EU o nedávných demonstracích v Íránu,

 s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ze dne 21. listopadu 2019 o nedávných událostech v Íránu,

 s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 12. dubna 2018 o prodloužení platnosti jejích restriktivních opatření o dalších 12 měsíců v reakci na případy závažného porušování lidských práv v Íránu,

 s ohledem na obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv,

 s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti, obecné zásady EU týkající se mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a obecné zásady EU v oblasti lidských práv ohledně svobody projevu online a offline,

 s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 73/181 ze dne 17. prosince 2018 o situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice,

 s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN o situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice, kterou předložil dne 30. ledna 2019,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, jehož je Írán smluvní stranou,

 s ohledem na Listinu občanských práv schválenou íránským prezidentem,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že desetitisíce lidí ze všech provincií a všech etnických a náboženských menšin v Íránu využily svého základního práva na shromažďování a vyjádřily nespokojenost s hospodářskou situací spojenou s nárůstem cen paliv;

B. vzhledem k tomu, že navzdory opakovaným mezinárodním výzvám ke zdrženlivosti uplatnily íránské bezpečnostní složky proti demonstrantům nepřiměřené prostředky a sílu, přičemž údajně zabily více než 1 000 osob, z nichž mnoho bylo nezletilých a jen u 500 byla doposud zjištěna totožnost, tisíce dalších zranily a ještě větší počet demonstrantů zatkly;

C. vzhledem k tomu, že neprodleně poté, co se po Íránu rozšířily demonstrace, začaly úřady omezovat internetové připojení a přístup na sociální sítě a následně po dobu jednoho týdne zcela zablokovaly přístup na internet v zemi;

D. vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 25. října 2016 o strategii EU vůči Íránu po jaderné dohodě[1] poukazuje na význam prosazování zásad EU v oblasti lidských práv v kontextu vztahů mezi EU a Íránem, včetně zásad týkajících se obránců lidských práv;

E. vzhledem k tomu, že obráncům lidských práv, novinářům, právníkům a on-line aktivistům v Íránu i nadále v důsledku jejich práce hrozí pronásledování, svévolné zatýkání, zadržování a trestní stíhání; vzhledem k tomu, že íránské ministerstvo pro zpravodajství a další složky tvrdě zasáhly proti občanské společnosti;

F. vzhledem k tomu, že se íránským soudům soustavně nedaří zajistit spravedlivé soudní řízení a že jako důkaz v rámci řízení využívají doznání získaná mučením;

1. odsuzuje široce rozšířené a nepřiměřené využívání síly ze strany Íránu proti pokojným demonstrantům, kteří jen vyjadřovali své legitimní požadavky; zdůrazňuje, že tyto kroky jsou nepřijatelné, naléhavě vybízí íránské úřady, aby zajistily transparentní a důvěryhodné vyšetřování, které události objasní a upřesní počet mrtvých a zatčených, a vyzývá k tomu, aby byl každý, kdo se dopustil násilí, pohnán k odpovědnosti;

2. žádá, aby byli bezpodmínečně propuštěni všichni demonstranti, kteří jsou v současnosti v Íránu zadržováni za výkon svého legitimního práva na svobodu projevu a shromažďování; vyzývá dále k tomu, aby byl advokátům a mezinárodním pozorovatelům umožněn ničím neomezovaný přístup ke všem osobám, které byly zadrženy při demonstracích, a aby bylo mezinárodní společenství informováno o totožnosti zadržovaných osob;

3. důrazně odsuzuje rozhodnutí Íránu zablokovat internetový přístup ke globálním sítím, které íránským občanům znemožnilo komunikaci a zastavilo volný tok informací; zdůrazňuje, že tyto kroky představují jednoznačné porušení svobody slova;

4. zdůrazňuje, že základní práva, jako je svoboda projevu a shromažďování, musejí být vždy dodržována, a vyzývá íránské úřady, aby plnily své mezinárodní závazky, včetně závazků vyplývajících z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech;

5. zdůrazňuje, že vzhledem k tvrdému zákroku proti demonstrantům a k porušování základních lidských práv musí být důkladně přezkoumána politika EU vůči Íránu;

6. vyzývá Írán, aby spolupracoval se zvláštním zpravodajem OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Íránu, mj. tím, že mu umožní vstup do země;

7. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, vládám a parlamentům členských států, nejvyššímu vůdci Íránské islámské republiky, prezidentovi Íránské islámské republiky a poslancům íránského parlamentu.

 

Poslední aktualizace: 18. prosince 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí