Návrh usnesení - B9-0274/2019Návrh usnesení
B9-0274/2019

NÁVRH USNESENÍ o tvrdém zákroku proti nedávným demonstracím v Íránu

17.12.2019 - (2019/2993(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

Luisa Porritt, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Moritz Körner, María Soraya Rodríguez Ramos
za skupinu Renew

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0271/2019

Postup : 2019/2993(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0274/2019

B9-0274/2019

Usnesení Evropského parlamentu o tvrdém zákroku proti nedávným demonstracím v Íránu

(2019/2993(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu, včetně toho nejnovějšího ze dne 19. září 2019 o Íránu, zejména o situaci obránců práv žen a vězněných občanů EU s dvojím občanstvím[1],

 s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepa Borrella Fontellese ze dne 8. prosince 2019 vydané jménem EU k nedávným demonstracím v Íránu,

 s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ze dne 21. listopadu 2019 o nedávných událostech v Íránu,

 s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 12. dubna 2018 o prodloužení platnosti jejích restriktivních opatření o dalších 12 měsíců v reakci na případy závažného porušování lidských práv v Íránu,

 s ohledem na obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv,

 s ohledem na příslušné obecné zásady EU týkající se trestu smrti a mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a na obecné zásady EU v oblasti lidských práv ohledně svobody projevu online a offline,

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, jehož je Írán smluvní stranou,

 s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 17. prosince 2018 o stavu lidských práv v Íránské islámské republice,

 s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN o situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice, kterou předložil dne 30. ledna 2019,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948,

 s ohledem na Ženevskou deklaraci o právech dítěte z roku a na její přijetí Valným shromážděním OSN v roce 1959,

 s ohledem na Listinu občanských práv schválenou íránským prezidentem,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že desetitisíce lidí ze všech provincií a všech etnických a náboženských menšin v Íránu využily svého základního práva na shromažďování a vyjádřily nespokojenost s hospodářskou situací spojenou s nárůstem cen paliv o nejméně 50 %;

B. vzhledem k tomu, že podle organizace Amnesty International bylo během těchto protestů zabito nejméně 304 osob, včetně nezletilých, a byly zatčeny tisíce demonstrantů a novinářů, obránců lidských práv a studentů; vzhledem k tomu, že íránské orgány neoznámily oficiální počet mrtvých; vzhledem k tomu, že íránské orgány protiprávně zadržely tisíce pokojných demonstrantů a odmítají podat přesné informace o tom, kde se zadržení nacházejí, a v některých případech došlo k jejich násilnému zmizení; vzhledem k tomu, že podle zpráv občanské společnosti byli někteří zadržení podrobeni mučení a jiným formám špatného zacházení;

C. vzhledem k tomu, že v posledních týdnech bylo nalezeno v řekách, v močálech a v jezerech značné množství těl, která, jak panuje přesvědčení, patří demonstrantům zadrženým íránskými bezpečnostními silami; vzhledem k tomu, že íránské orgány odmítají vydat těla obětí jejich rodinám;

D. vzhledem k tomu, že paravojenské skupiny a íránské speciální jednotky zmasakrovaly neozbrojené demonstranty, kteří se uchýlili do města Mahšár v provincii Chúzistán, a zabili přes 100 lidí;

E. vzhledem k tomu, že etnické menšiny tvoří 40 % obyvatelstva Íránu; vzhledem k tomu, že mezi oběťmi režimu mulláhů jsou na prvním místě právě etnické menšiny v Íránu;

F. vzhledem k tomu, že v bezprostřední souvislosti s demonstracemi probíhajícími po celém Íránu přistoupily íránské orgány k rozsáhlému přerušení internetové komunikace a služeb tím, že zablokovaly připojení k internetu; vzhledem k tomu, že tato omezení jsou systematickým způsobem postupu, kterým se snaží íránské orgány zabránit jakékoli internetové komunikaci v zemi v obdobích sociálního neklidu, čímž rovněž porušují právo všech Íránců žijících jak v Íránu, tak mimo něj, na svobodu projevu;

G. vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 25. října 2016 o strategii EU vůči Íránu po jaderné dohodě[2] zdůrazňuje důležitost dodržování obecných zásad EU v oblasti lidských práv, včetně zásad týkajících se obránců lidských práv, v kontextu vztahů mezi EU a Íránem;

H. vzhledem k tomu, že obráncům lidských práv, novinářům, právníkům a on-line aktivistům v Íránu i nadále v důsledku jejich práce hrozí pronásledování, svévolné zatýkání, zadržování a trestní stíhání; vzhledem k tomu, že íránské ministerstvo pro zpravodajství a další složky tvrdě zasáhly proti občanské společnosti;

I. vzhledem k tomu, že fatva, kterou vydal vlivný šíitský duchovní Abolfazl Bahrampúr a kterou odvysílal první kanál íránské televize, vyzývá Íránce, aby zabíjeli účastníky demonstrací; vzhledem k tomu, že několik íránských státních sdělovacích prostředků veřejně požadovalo popravu vůdců demonstrantů;

J. vzhledem k tomu, že na jakékoli protesty občanské společnosti zareagovaly íránské orgány tvrdou represí; vzhledem k tomu, že íránská zpravodajská služba zintenzivnila zásahy proti demonstrantům z řad občanské společnosti; vzhledem k tomu, že íránské orgány vystupňovaly represe namířené proti osobám, které se snaží pokojným způsobem uplatňovat své právo na svobodu projevu, sdružování a pokojné shromažďování, a že na základě obecných, nejasně formulovaných obvinění pozatýkaly stovky osob;

K. vzhledem k tomu, že u íránských soudů není výjimkou, že neskýtají řádné a spravedlivé soudní řízení, neumožňují přístup obviněných k právnímu poradenství a zakazují návštěvy zástupců konzulátu, OSN nebo humanitárních organizací; vzhledem k tomu, že rozsudky íránských soudů se často zakládají na nejasném či nespecifikovaném obvinění z ohrožení národní bezpečnosti a špionáže;

1. odsuzuje široce rozšířené a nepřiměřené využívání síly ze strany Íránu proti pokojným demonstrantům, kteří pouze vyjadřují své legitimní požadavky; zdůrazňuje, že tyto kroky jsou nepřijatelné, a naléhavě vybízí íránské orgány, aby zajistily transparentní a důvěryhodné vyšetřování, které události objasní a upřesní počet mrtvých a zatčených, a aby byly tyto počty zveřejněny; dále žádá, aby byl každý, kdo se dopustil násilí, pohnán k zodpovědnosti;

2. žádá, aby byli bezpodmínečně propuštěni všichni demonstranti, kteří jsou v současnosti v Íránu zadržováni za výkon svého legitimního práva na svobodu projevu a shromažďování; vyzývá dále k tomu, aby byl advokátům a mezinárodním pozorovatelům umožněn ničím neomezovaný přístup ke všem osobám, které byly zadrženy při demonstracích, a aby bylo mezinárodní společenství informováno o totožnosti zadržovaných osob; opakuje své dřívější výzvy k propuštění všech ostatních, kteří byli protiprávně zadrženi;

3. podotýká, že etnické menšiny čelí v Íránu útlaku již celá desetiletí a za současné vlády jsou jejich představitelé buď nuceni odejít do exilu nebo zatčeni a v mnoha případech odsouzeni k trestu smrti za svou údajnou protistátní činnost;

4. naléhavě vyzývá íránské orgány, aby zrušily veškeré blokace internetové komunikace a služeb; důrazně odsuzuje rozhodnutí Íránu zablokovat internetový přístup ke globálním sítím, které íránským občanům znemožnilo komunikaci a zastavilo volný tok informací; považuje nedostatek svobody projevu v on-line prostoru, systematický dohled nad internetovým provozem a jeho sledování a rovněž nedostatek digitálních svobod za porušování práv a svobod obyvatel země; vyzývá íránské orgány, aby plně dodržovaly veškerá všeobecná lidská práva všech lidí, zejména právo na svobodu projevu online i offline;

5. zdůrazňuje, že základní práva, jako je svoboda projevu a shromažďování, musejí být vždy dodržována, a vyzývá íránské úřady, aby plnily své mezinárodní závazky, včetně závazků vyplývajících z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech;

6. opětovně vyzývá k celounijnímu zákazu vývozu, prodeje, modernizace a údržby jakékoli formy bezpečnostního vybavení, které lze použít nebo se používá k represím;

7. vyzývá OSN, aby neprodleně zahájila plnohodnotné vyšetřování událostí, které v posledních týdnech proběhly, a to pod vedením zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Íránu;

8. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, nejvyššímu vůdci Íránské islámské republiky, prezidentovi Íránské islámské republiky a poslancům íránského parlamentu.

Poslední aktualizace: 18. prosince 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí