Πρόταση ψηφίσματος - B9-0275/2019Πρόταση ψηφίσματος
B9-0275/2019

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν

17.12.2019 - (2019/2993(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Michael Gahler, Željana Zovko, Sandra Kalniete, David McAllister
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0271/2019

Διαδικασία : 2019/2993(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0275/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0275/2019
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0275/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν

(2019/2993(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Ιράν,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας εξ ονόματος της ΕΕ, της 8ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με τις πρόσφατες διαμαρτυρίες στο Ιράν,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, της 21ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τις εξελίξεις στο Ιράν,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

 έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του 1966,

 έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Δικαιωμάτων των Πολιτών, του Ιρανού Προέδρου,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στο Ιράν άσκησαν το θεμελιώδες δικαίωμά τους του συνέρχεσθαι και εξέφρασαν τα παράπονά τους λόγω των οικονομικών προβλημάτων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν δυσανάλογη βία κατά των διαδηλωτών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλώσεις έχουν οδηγήσει, σύμφωνα με αναφορές, σε σημαντικές απώλειες ζωών και πολλούς τραυματίες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμόστρια του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δήλωσε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 7 000 άτομα·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιρανικές αρχές άρχισαν να διαταράσσουν τις διαδικτυακές συνδέσεις και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι δημοσιογράφοι, οι δικηγόροι και οι διαδικτυακοί ακτιβιστές στο Ιράν εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν παρενοχλήσεις, αυθαίρετες συλλήψεις, κρατήσεις και διώξεις·

1. καταδικάζει την εκτεταμένη και δυσανάλογη χρήση βίας ενάντια σε μη βίαιους διαδηλωτές· καλεί επιτακτικά τις ιρανικές αρχές να διασφαλίσουν διαφανείς και αξιόπιστες έρευνες προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο αριθμός των θανάτων και των συλληφθέντων· αναμένει ότι όλοι όσοι προέβησαν σε πράξεις βίας θα λογοδοτήσουν·

2. εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες·

3. ζητεί την απελευθέρωση όλων των κρατουμένων που άσκησαν το δικαίωμά τους να διαδηλώσουν ειρηνικά και καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν το δικαίωμά τους σε δίκαιη δίκη, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε δικηγόρο της επιλογής τους·

4. καταδικάζει την απόφαση του Ιράν να αποκλείσει την πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα παγκόσμια δίκτυα για περισσότερο από μία εβδομάδα, εμποδίζοντας έτσι την επικοινωνία· αναμένει από τις ιρανικές αρχές να διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή πληροφοριών και την πρόσβαση στο διαδίκτυο·

5. υπογραμμίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι είναι θεμελιώδη δικαιώματα που πρέπει να γίνονται σεβαστά· καλεί τις ιρανικές αρχές να τηρούν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους, ιδίως το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα.

6. καλεί το Ιράν να συνεργαστεί με τον ειδικό εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν·

7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Ανώτατο Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, στον Πρόεδρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και στα μέλη του Ιρανικού Κοινοβουλίου.

 

Τελευταία ενημέρωση: 18 Δεκεμβρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου