Resolutsiooni ettepanek - B9-0275/2019Resolutsiooni ettepanek
B9-0275/2019

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK hiljutiste meeleavalduste vägivaldse mahasurumise kohta Iraanis

17.12.2019 - (2019/2993(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2

Michael Gahler, Željana Zovko, Sandra Kalniete, David McAllister
fraktsiooni PPE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0271/2019

Menetlus : 2019/2993(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B9-0275/2019

B9‑0275/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon hiljutiste meeleavalduste vägivaldse mahasurumise kohta Iraanis

(2019/2993(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Iraani kohta,

 võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 8. detsembril 2019 ELi nimel tehtud avaldust hiljutiste meeleavalduste kohta Iraanis,

 võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 21. novembri 2019. aasta avaldust sündmuste kohta Iraanis,

 võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

 võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

 võttes arvesse Iraani presidendi hartat kodanike õiguste kohta,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et kümned tuhanded inimesed Iraanis on kasutanud oma põhiõigust koguneda ning on väljendanud oma majanduslikku rahulolematust;

B. arvestades, et Iraani julgeolekujõud kasutasid meeleavaldajate vastu ülemäärast jõudu;

C. arvestades, et teadete kohaselt on protestid kaasa toonud arvukalt inimohvreid ja paljud inimesed on saanud vigastada;

D. arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvolinik teatas, et teadete kohaselt on vahistatud vähemalt 7000 inimest;

E. arvestades, et Iraani ametivõimud on hakanud tõkestama internetiühendust ja sotsiaalmeediat;

F. arvestades, et Iraani inimõiguste kaitsjaid, ajakirjanikke, advokaate ja veebiaktiviste ahistatakse pidevalt ning neid ähvardab meelevaldne kinnipidamine, vahistamine ja kohtu alla andmine;

1. mõistab hukka laialdase ja ülemäärase jõu kasutamise vägivallata meeleavaldajate vastu; nõuab tungivalt, et Iraani ametivõimud tagaksid läbipaistva ja usaldusväärse uurimise, et selgitada välja hukkunute ja vahistatud inimeste arv; eeldab, et kõik vägivalla toimepanijad võetakse vastutusele;

2. avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele; soovib vigastatutele kiiret taastumist;

3. nõuab, et vabastataks kõiki kinnipeetud, kes on kasutanud oma õigust rahumeelselt meelt avaldada, ning kutsub ametivõime üles tagama nende inimeste õiguse õiglasele kohtumenetlusele, sealhulgas võimaluse kasutada enda valitud kaitsjat;

4. mõistab hukka Iraani otsuse sulgeda internetiühendus ülemaailmsete võrkudega rohkem kui nädalaks, takistades seega suhtlemist; ootab Iraani ametivõimudelt teabe vaba liikumise ja internetile juurdepääsu tagamist;

5. rõhutab, et väljendus- ja kogunemisvabadus on põhiõigused, mida tuleb austada; kutsub Iraani ametivõime üles täitma oma rahvusvahelisi kohustusi, eelkõige kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti;

6. kutsub Iraani üles tegema koostööd Iraani Islamivabariigi inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööriga,

7. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Iraani Islamivabariigi kõrgeimale juhile, Iraani Islamivabariigi presidendile ning Iraani parlamendi Majlise liikmetele.

Viimane päevakajastamine: 18. detsember 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika