Projekt rezolucji - B9-0275/2019Projekt rezolucji
B9-0275/2019

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie brutalnego stłumienia niedawnych protestów w Iranie

17.12.2019 - (2019/2993(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu

Michael Gahler, Željana Zovko, Sandra Kalniete, David McAllister
w imieniu grupy PPE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B9-0271/2019

Procedura : 2019/2993(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B9-0275/2019

B9‑0275/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie brutalnego stłumienia niedawnych protestów w Iranie

(2019/2993(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Iranu,

 uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie niedawnych protestów w Iranie, wydane w imieniu UE w dniu 8 grudnia 2019 r.,

 uwzględniając oświadczenie rzecznika Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie rozwoju wydarzeń w Iranie,

 uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

 uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r.,

 uwzględniając Kartę praw obywatelskich prezydenta Iranu,

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że tysiące osób w Iranie skorzystały z przysługującego im podstawowego prawa do zgromadzania się, aby wyrazić niezadowolenie z sytuacji ekonomicznej;

B. mając na uwadze, że irańskie siły bezpieczeństwa dopuściły się nieproporcjonalnego użycia siły wobec demonstrantów;

C. mając na uwadze, że według doniesień wiele osób uczestniczących w protestach straciło życie lub odniosło obrażenia;

D. mając na uwadze, że wysoka komisarz ONZ ds. praw człowieka oświadczyła, iż według doniesień aresztowano co najmniej 7000 osób;

E. mając na uwadze, że władze irańskie zaczęły zakłócać połączenia internetowe i media społecznościowe;

F. mając na uwadze, że w Iranie obrońcy praw człowieka, dziennikarze, prawnicy i działacze wypowiadający się w internecie nadal są prześladowani, arbitralnie aresztowani i przetrzymywani oraz ścigani;

1. potępia masowe i niewspółmierne użycie siły wobec uczestników pokojowych demonstracji; wzywa władze Iranu, aby zapewniły przejrzyste i wiarygodne dochodzenia w celu ustalenia liczby ofiar śmiertelnych i osób aresztowanych; oczekuje, że wszystkie osoby dopuszczające się przemocy zostaną pociągnięte do odpowiedzialności;

2. składa kondolencje rodzinom ofiar; życzy wszystkim poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia;

3. wzywa do uwolnienia wszystkich zatrzymanych osób, które skorzystały z prawa do pokojowych demonstracji, i apeluje do władz o zapewnienie im prawa do rzetelnego procesu sądowego, włącznie z dostępem do wybranego prawnika;

4. potępia decyzję Iranu o ponadtygodniowym zablokowaniu dostępu internetowego do globalnych sieci, co uniemożliwiło komunikację; oczekuje, że władze irańskie zapewnią swobodny przepływ informacji oraz dostęp do internetu;

5. podkreśla, że wolność słowa i zgromadzania się to prawa podstawowe, których należy przestrzegać; wzywa władze Iranu do wywiązywania się z podjętych zobowiązań międzynarodowych, zwłaszcza wynikających z Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych;

6. wzywa Iran do współpracy ze specjalnym sprawozdawcą ONZ w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Islamskiej Republice Iranu;

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Wiceprzewodniczącemu Komisji / Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, Najwyższemu Przywódcy Islamskiej Republiki Iranu, prezydentowi Islamskiej Republiki Iranu oraz członkom Madżlisu.

 

Ostatnia aktualizacja: 18 grudnia 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności