Postup : 2020/2505(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0031/2020

Předložené texty :

B9-0031/2020

Rozpravy :

PV 14/01/2020 - 3
CRE 14/01/2020 - 3
PV 08/10/2020 - 8.1
CRE 08/10/2020 - 8.1

Hlasování :

PV 15/01/2020 - 10.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0006

<Date>{09/01/2020}9.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0031/2020</NoDocSe>
PDF 174kWORD 49k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na závěr rozpravy o provádění a monitorování ustanovení týkajících se občanských práv v dohodě o vystoupení</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o provádění a monitorování ustanovení týkajících se občanských práv v dohodě o vystoupení</Titre>

<DocRef>(2020/2505(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Guy Verhofstadt</Depute>

<Commission>koordinátor EP pro brexit</Commission>

<Depute>Manfred Weber</Depute>

<Commission>{PPE}předseda skupiny PPE</Commission>

<Depute>Iratxe García Pérez</Depute>

<Commission>{S&D}předsedkyně skupiny S&D</Commission>

<Depute>Dacian Cioloş</Depute>

<Commission>{Renew}předseda skupiny Renew</Commission>

<Depute>Philippe Lamberts, Ska Keller</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}spolupředsedové skupiny Verts/ALE</Commission>

<Depute>Martin Schirdewan, Manon Aubry</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}spolupředsedové skupiny GUE/NGL</Commission>

<Depute>Antonio Tajani</Depute>

<Commission>{AFCO}předseda Výboru pro ústavní záležitosti</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0031/2020

Usnesení Evropského parlamentu o provádění a monitorování ustanovení týkajících se občanských práv v dohodě o vystoupení

(2020/2505(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU) a Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU),

 s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000 (dále jen „Listina“), která byla vyhlášena dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku a vstoupila v platnost společně s Lisabonskou smlouvou v prosinci 2009,

 s ohledem na svá usnesení ze dne 5. dubna 2017 o jednáních se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie[1], ze dne 3. října 2017 o současném stavu jednání se Spojeným královstvím[2], ze dne 13. prosince 2017 o současném stavu jednání se Spojeným královstvím[3], ze dne 14. března 2018 o rámci budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím[4] a ze dne 18. září 2019 2019 o současném stavu jednání o vystoupení Spojeného království z Evropské unie[5],

 s ohledem na pokyny Evropské rady (článek 50) ze dne 29. dubna 2017 v návaznosti na oznámení Spojeného království podle článku 50 SEU a na přílohu k rozhodnutí Rady ze dne 22. května 2017, která obsahuje směrnice pro sjednání dohody se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o podmínkách jeho vystoupení z Evropské unie,

 s ohledem na pokyny Evropské rady (článek 50) ze dne 15. prosince 2017 a na přílohu k rozhodnutí Rady ze dne 29. ledna 2018, kterým se doplňuje rozhodnutí Rady ze dne 22. května 2017 o zmocnění k zahájení jednání se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o dohodě o podmínkách jeho vystoupení z Evropské unie,

 s ohledem na společnou zprávu vyjednavačů Evropské unie a vlády Spojeného království ze dne 8. prosince 2017 o pokroku v první fázi jednání podle článku 50 SEU o spořádaném vystoupení Spojeného království z Evropské unie,

 s ohledem na návrh dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, který Evropská rada podpořila dne 25. listopadu 2018, a na prohlášení uvedená v zápisu ze zasedání Evropské rady z tohoto dne;

 s ohledem na návrh dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, který Evropská rada podpořila dne 17. října 2019 (dále jen „dohoda o vystoupení“)[6],

 s ohledem na návrh zákona o dohodě o vystoupení předložený britskému parlamentu dne 19. prosince 2019,

 s ohledem na politické prohlášení, v němž se stanoví rámec budoucích vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím[7],

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Evropský parlament zastupuje všechny občany Evropské unie a bude chránit jejich zájmy před vystoupením Spojeného království z EU i po něm;

B. vzhledem k tomu, že ve Spojeném království pobývá v současnosti asi 3,2 milionu občanů zbývajících 27 členských států (EU-27) a v zemích EU-27 pobývá asi 1,2 milionu občanů Spojeného království; vzhledem k tomu, že občané EU, kteří si zvolili bydliště v jiném členském státě, jednali na základě práv, která jim zaručují právní předpisy EU, a předpokládali, že těchto práv budou požívat po celý svůj život;

C. vzhledem k tomu, že dalších 1,8 milionu občanů narozených v Severním Irsku má na základě Velkopáteční dohody nárok na irské občanství, a tudíž i nárok na občanství EU a na práva spojená s občanstvím EU v zemi, kde pobývají;

D. vzhledem k tomu, že EU a Spojené království se v části II dohody o vystoupení dohodly na komplexním a recipročním přístupu k ochraně práv občanů EU-27 žijících ve Spojeném království a občanů Spojeného království žijících v EU-27;

E. vzhledem k tomu, že Spojené království začalo předběžně uplatňovat ustanovení dohody o vystoupení týkající se vydávání povolení k pobytu prostřednictvím svého systému registrace k pobytu pro občany EU (EU Settlement Scheme);

F. vzhledem k tomu, že několik členských států EU-27 dosud nerozhodlo, jak hodlá uplatňovat článek 18 dohody o vystoupení týkající se vydávání povolení k pobytu;

G. vzhledem k tomu, že po skončení přechodného období stanoveného dohodou o vystoupení již nebudou občané Spojeného království požívat práv podle článku 20 SFEU, zejména práva na volný pohyb, pokud EU a Spojené království neuzavřou dohodu o budoucím vztahu, která stanoví jinak;

H. vzhledem k tomu, že podle článku 132 dohody o vystoupení lze přechodné období prodloužit pouze jediným rozhodnutím smíšeného výboru přijatým přede dnem 1. července 2020;

Část II dohody o vystoupení

 1. je přesvědčen, že část II dohody o vystoupení je spravedlivá a vyvážená;
 2. konstatuje, že část II dohody o vystoupení obsahuje následující ustanovení:

 všichni občané EU-27 s legálním pobytem ve Spojeném království a státní příslušníci Spojeného království s legálním pobytem v kterémkoli členském státě EU-27 a jejich rodinní příslušníci k datu vystoupení budou požívat úplného souboru práv uvedeného v dohodě o vystoupení, jak jsou zakotvena v právu EU a jak je vykládá Soudní dvůr Evropské unie,

 ochrana na základě dohody o vystoupení se bude vztahovat na nejbližší rodinné příslušníky občanů a na osoby žijící s nimi v trvalém vztahu, kteří v současné době pobývají mimo hostitelský stát, což bude platit i pro jejich později narozené děti, včetně dětí narozených mimo hostitelský stát,

 veškerá práva v oblasti sociálního zabezpečení podle práva EU budou zachována, včetně možnosti vyvážet dávky;

 bude zaručeno, že práva občanů budou zachována po celý jejich život,

 správní postupy provádějící část II dohody o vystoupení budou transparentní, bezproblémové a efektivní a formuláře budou stručné, jednoduché a uživatelsky vstřícné,

 ustanovení o právech občanů obsažená v dohodě o vystoupení budou začleněna do právního řádu Spojeného království a budou mít přímý účinek;

Práva občanů v přechodném období

 1. konstatuje, že v přechodném období, které má trvat do 31. prosince 2020, bude Komise v souladu s článkem 131 dohody o vystoupení pověřena sledováním provádění její části II, včetně uplatňování systémů zřízených podle článku 19 jak ve Spojeném království, tak v členských státech EU-27;
 2. poukazuje na to, že v přechodném období budou občané EU-27 ve vztahu ke Spojenému království stejně jako občané Spojeného království ve vztahu k EU-27 nadále požívat práv na volný pohyb zakotvených v článku 20 SFEU a v příslušných právních předpisech EU;
 3. připomíná, že v přechodném období bude úkolem Komise dbát na to, aby práva na volný pohyb byla dodržována jak ve Spojeném království, tak i v EU-27, a žádá Komisi, aby vyčlenila dostatek zdrojů na šetření a nápravu v případech, kdy tato práva dodržena nebudou, zejména pokud by došlo k diskriminaci občanů EU-27 nebo občanů Spojeného království;
 4. poukazuje na to, že přechodné období je kratší, než se původně předpokládalo;  vyzývá proto EU a Spojené království, aby přednostně provedly ty aspekty části II dohody o vystoupení, které se týkají občanů a jejich práv;

Provedení části II dohody o vystoupení

 1. zdůrazňuje, že při rozhodování o udělení souhlasu s dohodou o vystoupení bude přihlížet ke zkušenostem nabytým v souvislosti s prováděním klíčových ustanovení dohody o vystoupení, zejména pokud jde o systém registrace k pobytu pro občany EU, a k ujištěním, která v této souvislosti obdržel;
 2. konstatuje, že značná část osob, které podaly žádost v systému registrace k pobytu pro občany EU, obdržel pouze předběžný status usazené osoby; připomíná, že této situaci se lze vyhnout tím, že si Spojené království zvolí administrativní postup, který vychází pouze z prohlášení, jak umožňuje čl. 18 odst. 4 dohody o vystoupení; naléhavě proto žádá Spojené království, aby svůj přístup přehodnotilo, a dále naléhavě žádá členské státy EU-27, aby rovněž zvolily postup založený na prohlášení podle čl. 18 odst. 4 dohody o vystoupení;
 3. vyjadřuje hluboké znepokojení nad nedávnými rozporuplnými oznámeními ohledně občanů EU-27 ve Spojeném království, kteří žádost v systému registrace pobytu pro občany EU nepodají do 30. června 2021; poukazuje na to, že tato oznámení vedou ke zbytečné nejistotě a obavám dotčených občanů; žádá vládu Spojeného království, aby jasně sdělila, jak bude uplatňovat čl. 18 odst. 1 druhý pododst. písm. d) dohody o vystoupení, zejména pokud jde o to, co považuje za „závažné důvody nedodržení uvedené lhůty“;
 4. poukazuje na to, že občané EU-27 ve Spojeném království by měli větší jistotu a větší pocit bezpečí, pokud by po skončení přechodného období obdrželi fyzický dokument jako doklad jejich práva pobývat ve Spojeném království; opakuje, že neexistence takového fyzického dokladu dále zvyší riziko, že občané EU-27 budou diskriminováni při hledání zaměstnání nebo bydlení, protože zaměstnavatelé resp. pronajímatelé se budou chtít vyhnout zvýšené administrativní zátěži spojené s ověřováním na internetu nebo se budou mylně obávat, že by mohli jednat protiprávně;
 5. je nadále znepokojen nízkým počtem služeb pro skenování dokladů totožnosti v systému registrace pobytu pro občany EU, omezeným územním pokrytím asistenčních služeb ve Spojeném království a rozsahem asistence poskytované starším a zranitelným občanům, včetně osob, které se mohou potýkat s obtížemi při používání digitálních aplikací;
 6. vyjadřuje znepokojení nad navrhovanou strukturou nezávislého orgánu ve Spojeném království, který má být zřízen podle článku 159 dohody o vystoupení; očekává, že Spojené království zajistí, aby byl tento orgán skutečně nezávislý; v této souvislosti připomíná, že tento orgán by měl začít fungovat od prvního dne po skončení přechodného období;
 7. očekává, že vláda Spojeného království vyjasní, zda se systém registrace pobytu pro občany EU vztahuje na občany EU-27 v Severním Irsku, kteří na základě Velkopáteční dohody nežádali o občanství Spojeného království;
 8. opakuje, že hodlá úzce monitorovat, jak členské státy EU-27 provádějí část II dohody o vystoupení, zejména čl. 18 odst. 1 a 4 týkající se práv občanů Spojeného království žijících na jejich území;
 9. vybízí EU-27, aby přijala opatření poskytující právní jistotu britským občanům pobývajícím v EU-27; připomíná svůj postoj, podle nějž by EU-27 měla zaujmout soudržný a velkorysý přístup k ochraně práv občanů Spojeného království pobývajících v EU-27;
 10. vyzývá Spojené království a členské státy EU-27, aby se více snažily zvyšovat informovanost občanů o dopadech vystoupení Spojeného království z EU a aby zahájily nebo zintenzivnily kampaně, jejichž cílem je informovat všechny občany, na něž se vztahuje dohoda o vystoupení, o jejich právech a o veškerých případných změnách v jejich postavení; 

Práva občanů v rámci budoucího vztahu mezi EU a Spojeným královstvím

 1. vítá, že politické prohlášení o rámci budoucích vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím obsahuje závazek, že by se mělo jednat o „vztahy, které budou fungovat v zájmu občanů Unie i Spojeného království, a to nyní i v budoucnosti“;
 2. lituje proto toho, že Spojené království oznámilo, že již nebude uplatňována zásada volného pohybu osob mezi Unií a Spojeným královstvím;  má za to, že dohoda o budoucím vztahu mezi EU a Spojeným královstvím musí v každém případě obsahovat ambiciózní ustanovení o pohybu osob; opakuje, že tato práva by měla být úměrná stupni budoucí spolupráce v jiných oblastech; připomíná, že práva na volný pohyb mají rovněž přímý vztah ke třem ostatním svobodám, které jsou nedílnou součástí vnitřního trhu, a mají zvláštní význam pro služby a odborné kvalifikace;
 3. žádá, aby byla zaručena budoucí práva na volný pohyb občanů Spojeného království, na něž se vztahuje dohoda o vystoupení, po celé EU, stejně jako celoživotní právo občanů, na něž se vztahuje dohoda o vystoupení, vrátit se do Spojeného království nebo do EU; vyzývá členské státy EU-27, aby zajistily, že všichni občané, na něž se vztahuje dohoda o vystoupení, budou mít zaručena volební práva v místních volbách v zemi pobytu; 
 4. připomíná, že mnozí občané Spojeného království se ostře staví proti tomu, že by měli ztratit práva, jichž nyní požívají na základě článku 20 SFEU; navrhuje, aby EU-27 zvážila, jak by bylo možné tento problém zmírnit v mezích primárního práva Unie a při plném dodržení zásad reciprocity, rovnosti, symetrie a nediskriminace;

 

°

° °

 1. připomíná, že za provádění a uplatňování dohody o vystoupení má odpovídat smíšený výbor uvedený v článku 164;
 2. je přesvědčen, že by bylo prospěšné, kdyby provádění a uplatňování dohody o vystoupení kontroloval Evropský parlament společně s britským parlamentem, a uvítal by, kdyby k tomuto účelu mohly vzniknout společné struktury;

 

°

° °

 

 1. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Radě, Komisi, parlamentům členských států a vládě Spojeného království.

 

[1] Úř. věst. C 298, 23.8.2018, s. 24.

[2] Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 2.

[3] Úř. věst. C 369, 11.10.2018, s. 32.

[4] Úř. věst. C 162, 10.5.2019, s. 40.

[5] Přijaté texty, P9_TA(2019)0016.

[6] Úř. věst. C 384 I, 12.11.2019, s. 1.

[7] Úř. věst. C 384 I, 12.11.2019, s. 178.

Poslední aktualizace: 13. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí