Procedură : 2020/2505(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0031/2020

Texte depuse :

B9-0031/2020

Dezbateri :

PV 14/01/2020 - 3
CRE 14/01/2020 - 3
PV 08/10/2020 - 8.1
CRE 08/10/2020 - 8.1

Voturi :

PV 15/01/2020 - 10.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0006

<Date>{09/01/2020}9.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0031/2020</NoDocSe>
PDF 172kWORD 50k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la punerea în aplicare și monitorizarea dispozițiilor privind drepturile cetățenilor prevăzute în Acordul de retragere</Titre>

<DocRef>(2020/2505(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Guy Verhofstadt</Depute>

<Commission>Coordonatorul Brexit din partea PE</Commission>

<Depute>Manfred Weber</Depute>

<Commission>{PPE}Președintele Grupului PPE</Commission>

<Depute>Iratxe García Pérez</Depute>

<Commission>{S&D}Președinta Grupului S&D</Commission>

<Depute>Dacian Cioloş</Depute>

<Commission>{Renew}Președintele Grupului Renew Europe</Commission>

<Depute>Philippe Lamberts, Ska Keller</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Copreședinți ai Grupului Verts/ALE</Commission>

<Depute>Martin Schirdewan, Manon Aubry</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}Copreședinți ai Grupului GUE/NGL</Commission>

<Depute>Antonio Tajani</Depute>

<Commission>{AFCO}Președintele Comisiei pentru afaceri constituționale</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0031/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la punerea în aplicare și monitorizarea dispozițiilor privind drepturile cetățenilor prevăzute în Acordul de retragere

(2020/2505(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

 având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 7 decembrie 2000 (denumită în continuare „Cartaˮ), care a fost proclamată la 12 decembrie 2007, la Strasbourg, și a intrat în vigoare în decembrie 2009, odată cu Tratatul de la Lisabona;

 având în vedere rezoluția sa din 5 aprilie 2017 referitoare la negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană[1], cea din 3 octombrie 2017 referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit[2], cea din 13 decembrie 2017 referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit[3], cea din 14 martie 2018 referitoare la cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit[4] și cea din 18 septembrie 2019 referitoare la situația retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană[5],

 având în vedere orientările Consiliului European (articolul 50) din 29 aprilie 2017 după notificarea Regatului Unit în temeiul articolului 50 din TUE și anexa la Decizia Consiliului din 22 mai 2017 care stabilește directivele de negociere în vederea încheierii unui acord cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de stabilire a condițiilor de retragere a acestui stat din Uniunea Europeană,

 având în vedere orientările Consiliului European (articolul 50) din 15 decembrie 2017 și anexa la Decizia Consiliului din 29 ianuarie 2018 de completare a Deciziei Consiliului din 22 mai 2017 de autorizare a deschiderii negocierilor în vederea încheierii unui acord cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de stabilire a condițiilor de retragere a acestui stat din Uniunea Europeană,

 având în vedere Raportul comun al negociatorilor Uniunii Europene și ai Guvernului Regatului Unit din 8 decembrie 2017 privind progresele înregistrate în cursul etapei 1 a negocierilor în temeiul articolului 50 TUE cu privire la retragerea ordonată a Regatului Unit din Uniunea Europeană,

 având în vedere proiectul de Acord privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, astfel cum a fost aprobat de Consiliul European la 25 noiembrie 2018 și declarațiile consemnate în procesul-verbal al reuniunii Consiliului European din aceeași dată,

 având în vedere proiectul de Acord privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, astfel cum a fost aprobat de Consiliul European la 17 octombrie 2019 („acordul de retragere”)[6],

 având în vedere proiectul de lege privind Acordul de retragere prezentat Parlamentului Regatului Unit la 19 decembrie 2019,

 având în vedere Declarația politică de stabilire a cadrului viitoarelor relații dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit[7],

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Parlamentul European reprezintă toți cetățenii Uniunii Europene (UE) și va acționa, atât înainte, cât și după retragerea Regatului Unit din UE, pentru a le proteja interesele;

B. întrucât, în prezent, circa 3,2 milioane de cetățeni din celelalte 27 de state membre (UE-27) trăiesc ca rezidenți în Regatul Unit și 1,2 milioane de cetățeni din Regatul Unit („cetățeni britanici”) sunt rezidenți în UE-27; întrucât acei cetățeni care își au reședința în alt stat membru și-au exercitat drepturile de care beneficiază în temeiul dreptului Uniunii Europene, plecând de la premisa că vor continua să se bucure de aceste drepturi tot restul vieții;

C. întrucât, în plus, cele 1,8 milioane de cetățeni născuți în Irlanda de Nord au dreptul, în virtutea Acordului din Vinerea Mare, la cetățenia irlandeză și, implicit, la cetățenia UE și la drepturile asociate cetățenii la locul de reședință;

D. întrucât UE și Regatul Unit au convenit, în partea a doua a Acordului de retragere, asupra unei abordări cuprinzătoare și reciproce pentru protejarea drepturilor cetățenilor UE-27 care locuiesc în Regatul Unit și ale cetățenilor Regatului Unit care trăiesc în UE-27;

E. întrucât Regatul Unit a anticipat aplicarea dispozițiilor Acordului de retragere cu privire la eliberarea documentelor de ședere în sistemul de înregistrare a cetățenilor UE în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit;

F. întrucât unele state membre ale UE-27 nu au decis încă punerea în aplicare a articolului 18 din Acordul de retragere privind eliberarea documentelor de ședere;

G. întrucât, la încheierea perioadei de tranziție prevăzute în Acordul de retragere, cetățenii britanici nu vor mai beneficia de drepturile de la articolul 20 din TFUE, în special dreptul la libera circulație, cu excepția cazului în care UE și Regatul Unit convin altfel asupra relațiilor lor viitoare;

H. întrucât, în conformitate cu articolul 132 din Acordul de retragere, perioada de tranziție poate fi prelungită numai printr-o decizie unică a Comitetului mixt înainte de 1 iulie 2020;

Partea a doua a Acordului de retragere

 1. consideră că partea a doua a Acordului de retragere este echitabilă și echilibrată;
 2. ia act de dispozițiile acesteia:

 toți cetățenii din UE-27 care își au reședința legală în Regatul Unit și toți cetățenii britanici care își au reședința în mod legal într-un stat membru al UE-27 și membrii lor de familie respectivi în momentul retragerii se vor bucura de ansamblul drepturilor prevăzute în Acordul de retragere, astfel cum sunt consacrate în dreptul UE și interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE),

 persoanele care fac parte din familia de bază a cetățenilor în cauză și cele aflate într-o relație durabilă cu aceștia, actualmente domiciliate în afara statului gazdă, sunt protejate în continuare prin Acordul de retragere, acest lucru fiind valabil și pentru copiii născuți în viitor și în afara statului gazdă,

 toate drepturile de securitate socială prevăzute de legislația UE vor fi menținute, inclusiv în caz de export al tuturor prestațiilor exportabile;

 se garantează drepturile cetățenilor pe tot parcursul vieții lor;

 procedurile administrative de punere în aplicare a părții a doua a Acordului de retragere vor fi transparente, eficiente și simplificate, prezentate într-o formă scurtă, simplă și ușor de utilizat;

 dispozițiile privind drepturile cetățenilor din Acordul de retragere vor fi asimilate în legislația Regatului Unit și că aceste drepturi au efect direct;

Drepturile cetățenilor în perioada de tranziție

 1. ia act de faptul că, în cursul perioadei de tranziție care urmează să se încheie la 31 decembrie 2020, Comisia va trebui, în temeiul articolului 131 din Acordul de retragere, să monitorizeze punerea în aplicare a părții a doua a Acordului de retragere, inclusiv a sistemelor instituite în temeiul articolului 19 din acesta, atât în Regatul Unit, cât și în statele membre ale UE-27;
 2. ia act de faptul că, în perioada de tranziție, cetățenii UE-27 vor continua să se bucure de drepturi la liberă circulație în Regatul Unit, astfel cum rezultă din articolul 20 din TFUE și din legislația UE aplicabilă, la fel ca cetățenii britanici în UE-27;
 3. reamintește că, în perioada de tranziție, Comisia va fi responsabilă de asigurarea respectării drepturilor la liberă circulație atât în Regatul Unit, cât și în UE-27 și solicită Comisiei să aloce suficiente resurse pentru a investiga și a remedia orice caz de nerespectare a acestor drepturi, în special cazurile de discriminare împotriva cetățenilor UE-27 sau a cetățenilor britanici;
 4. subliniază că perioada de tranziție este mai scurtă decât se anticipase; solicită, prin urmare, UE și Regatului Unit să aplice cu prioritate acele aspecte din partea a doua a Acordului de retragere referitoare la cetățeni și la drepturile lor;

Punerea în aplicare a părții a doua a Acordului de retragere

 1. subliniază că, în decizia sa privind aprobarea Acordului de retragere, va ține seama de experiența dobândită și de garanțiile oferite în ceea ce privește punerea în aplicare a dispozițiilor-cheie din Acordul de retragere, în special în ceea ce privește sistemul de înregistrare a cetățenilor UE în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit;
 2. ia act de proporția ridicată a solicitanților înregistrați în acest sistem, cărora li s-a acordat doar statutul de pre-rezident; reamintește că acest lucru poate fi evitat dacă Regatul Unit optează pentru o procedură administrativă cu un caracter declarativ, astfel cum se prevede la articolul 18 alineatul (4) din Acordul de retragere; îndeamnă, prin urmare, Regatul Unit să își revizuiască abordarea și îndeamnă statele membre ale UE-27 să opteze, de asemenea, pentru o procedură cu caracter declarativ, astfel cum se prevede la articolul 18 alineatul (4);
 3. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la anunțurile recente și contradictorii referitoare la cetățenii din UE-27 rezidenți în Regatul Unit care nu respectă termenul de 30 iunie 2021 pentru depunerea cererilor în sistemul de înregistrare a cetățenilor UE în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit; ia act de faptul că aceste anunțuri au generat în mod inutil incertitudine și anxietate pentru cetățenii în cauză; îndeamnă guvernul Regatului Unit să precizeze modul în care va aplica articolul 18 alineatul (1) al doilea paragraf litera (d) din Acordul de retragere, în special în ceea ce consideră a fi „motive întemeiate pentru nerespectarea termenului”;
 4. subliniază că, dacă li s-ar elibera un document fizic ca dovadă a dreptului lor de ședere în Regatul Unit după încheierea perioadei de tranziție, cetățenii UE-27 din Regatul Unit s-ar bucura de o mai mare certitudine și de un sentiment mai puternic de securitate; reiterează faptul că lipsa unui astfel de document fizic va crește și mai mult riscul de discriminare împotriva cetățenilor UE-27 de către potențialii angajatori sau proprietari care doresc să evite complicațiile legate de verificarea online sau care se tem în mod eronat că s-ar putea afla într-o situație ilegală;
 5. este în continuare preocupat de numărul limitat de servicii de scanare a documentului de identitate emis de sistemul de înregistrare a cetățenilor UE în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit, de nivelul limitat din punct de vedere geografic al asistenței acordate pe întreg teritoriul Regatului Unit, precum și de nivelul asistenței care urmează să fie acordată cetățenilor mai în vârstă și vulnerabili, inclusiv celor care pot întâmpina dificultăți în utilizarea aplicațiilor digitale;
 6. își exprimă îngrijorarea cu privire la propunerea de înființare a autorității independente britanice prevăzută la articolul 159 din Acordul de retragere; se așteaptă ca Regatul Unit să asigure independența completă a autorității; reamintește, în acest sens, că autoritatea ar trebui să fie operațională începând cu prima zi după încheierea perioadei de tranziție;
 7. așteaptă clarificări din partea guvernului britanic cu privire la chestiunea aplicabilității sistemului de înregistrare a cetățenilor UE în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit în ceea ce privește cetățenii UE-27 din Irlanda de Nord care nu au solicitat cetățenia britanică în conformitate cu Acordul din Vinerea Mare;
 8. își reiterează angajamentul de a monitoriza îndeaproape modul în care statele membre ale UE-27 pun în aplicare partea a doua a Acordului de retragere, în special articolul 18 alineatele (1) și (4), cu privire la drepturile cetățenilor britanici care locuiesc pe teritoriul lor;
 9. încurajează statele membre UE-27 să adopte măsuri care să ofere securitate juridică cetățenilor britanici rezidenți pe teritoriul lor; reiterează că statele membre ale UE-27 ar trebui să adopte o abordare consecventă și generoasă de protecție a drepturilor cetățenilor britanici care își au reședința pe teritoriul lor;
 10. invită Regatul Unit și statele membre ale UE-27 să își intensifice eforturile de sensibilizare a cetățenilor cu privire la efectele retragerii Regatului Unit din UE și să inițieze sau să accelereze campaniile de informare specifice pentru a informa toți cetățenii care intră sub incidența Acordului de retragere cu privire la drepturile lor și la orice posibile modificări ale statutului lor;

Drepturile cetățenilor în cadrul viitoarei relații dintre UE și Regatul Unit

 1. salută angajamentul asumat în declarația politică de stabilire a unui cadru pentru viitoarea relație dintre UE și Regatul Unit, care „ar trebui să fie o relație în interesul cetățenilor Uniunii și ai Regatului Unit, în prezent și în viitor”;
 2. regretă, în acest context, că Regatul Unit a anunțat că principiul liberei circulații a persoanelor între Uniune și Regatul Unit nu se va mai aplica; consideră că orice acord privind viitoarea relație dintre UE și Regatul Unit ar trebui să includă dispoziții ambițioase privind circulația persoanelor; reiterează faptul că aceste drepturi ar trebui să fie proporționale cu gradul de cooperare viitoare din alte domenii; reamintește că drepturile la liberă circulație sunt, de asemenea, direct legate de celelalte trei libertăți care fac parte integrantă din piața internă și au o relevanță deosebită pentru servicii și calificările profesionale;
 3. îndeamnă la garantarea drepturilor viitoare de liberă circulație în întreaga UE pentru cetățenii britanici vizați de acordul de retragere, precum și a unui drept pe viață pentru cetățenii care intră sub incidența Acordului de retragere de a se întoarce în Regatul Unit, respectiv în UE; invită statele membre ale UE-27 să se asigure că drepturile de vot în alegerile locale din țara de reședință sunt acordate tuturor cetățenilor care intră sub incidența Acordului de retragere;
 4. reamintește că numeroși cetățeni britanici, fie rezidenți în Regatul Unit, fie rezidenți în UE-27, și-au exprimat opoziția fermă față de pierderea drepturilor de care beneficiază în prezent în temeiul articolul 20 din TFUE; propune ca UE-27 să examineze o modalitate de atenuare a acestei pierderi în limitele dreptului primar al Uniunii, respectând pe deplin principiile reciprocității, echității, simetriei și nediscriminării;

 

°

° °

 1. reamintește că Comitetul mixt menționat la articolul 164 este responsabil cu punerea în aplicare și aplicarea Acordului de retragere;
 2. consideră că controlul comun exercitat de Parlamentul European și de Parlamentul britanic în ceea ce privește punerea în aplicare și aplicarea Acordului de retragere ar fi benefic și ar saluta înființarea de structuri comune în acest scop;

 

°

° °

 

 1. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului European, Consiliului, Comisiei, parlamentelor statelor membre, precum și guvernului Regatului Unit.

 

 

[1] JO C 298, 23.8.2018, p. 24.

[2] JO C 346, 27.9.2018, p. 2.

[3] JO C 369, 11.10.2018, p. 32.

[4] JO C 162, 10.5.2019, p. 40.

[5] Texte adoptate, P9_TA(2019)0016.

[6] JO C 384 I, 12.11.2019, p. 1.

[7] JO C 384 I, 12.11.2019, p. 178.

Ultima actualizare: 13 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate