Predlog resolucije - B9-0031/2020Predlog resolucije
B9-0031/2020

PREDLOG RESOLUCIJE o izvajanju in spremljanju določb o državljanskih pravicah v sporazumu o izstopu Združenega kraljestva

9.1.2020 - (2020/2505(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Guy Verhofstadt
koordinator za brexit pri EP
Manfred Weber
predsednik skupine EPP
Iratxe García Pérez
predsednik skupine S&D
Dacian Cioloş
predsednik skupine Renew
Philippe Lamberts, Ska Keller
sopredsednika skupine Verts/ALE
Martin Schirdewan, Manon Aubry
sopredsednika skupine GUE/NGL
Antonio Tajani
predsednik Odbora za ustavne zadeve

Postopek : 2020/2505(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0031/2020

B9-0031/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o izvajanju in spremljanju določb o državljanskih pravicah v sporazumu o izstopu Združenega kraljestva

(2020/2505(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

 ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah z dne 7. decembra 2000 (v nadaljnjem besedilu: „Listina“), ki je bila razglašena 12. decembra 2007 v Strasbourgu in je decembra 2009 začela veljati skupaj z Lizbonsko pogodbo,

 ob upoštevanju svojih resolucij z dne 5. aprila 2017 o pogajanjih z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije[1], z dne 3. oktobra 2017 o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom[2], z dne 13. decembra 2017 o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom[3], z dne 14. marca 2018 o smernicah za okvir prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom[4] in z dne 18. septembra 2019 o stanju glede izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije[5],

 ob upoštevanju smernic Evropskega sveta (člen 50) z dne 29. aprila 2017, sprejetih po prejemu uradnega obvestila Združenega kraljestva v skladu s členom 50 PEU, in Priloge k Sklepu Sveta z dne 22. maja 2017, ki določa pogajalske smernice za sklenitev sporazuma z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske o podrobnostih njegovega izstopa iz Evropske unije,

 ob upoštevanju smernic Evropskega sveta (člen 50) z dne 15. decembra 2017 in Priloge k Sklepu Sveta z dne 29. januarja 2018, ki dopolnjuje Sklep Sveta z dne 22. maja 2017 o pooblastilu za začetek pogajanj z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske o sporazumu o podrobnostih njegovega izstopa iz Evropske unije,

 ob upoštevanju skupnega poročila pogajalcev Evropske unije in vlade Združenega kraljestva z dne 8. decembra 2017 o napredku v prvi fazi pogajanj v skladu s členom 50 PEU o urejenem izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije,

 ob upoštevanju sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, ki ga je Evropski svet potrdil 25. novembra 2018, in izjav, vključenih v zapisnik zasedanja Evropskega sveta z istega dne,

 ob upoštevanju sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, ki ga je Evropski svet potrdil 17. oktobra 2019 (sporazum o izstopu)[6],

 ob upoštevanju osnutka zakona o sporazumu o izstopu, ki je bil parlamentu Združenega kraljestva predložen 19. decembra 2019;

 ob upoštevanju politične izjave o okviru prihodnjih odnosov med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom[7],

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker Evropski parlament zastopa vse državljane Evropske unije in si bo pred izstopom Združenega kraljestva iz EU in po njem prizadeval za zaščito njihovih interesov;

B. ker v Združenem kraljestvu živi približno 3,2 milijona državljanov iz drugih 27 držav članic (EU-27), v teh državah pa živi 1,2 milijona državljanov Združenega kraljestva; ker so se ti državljani preselili v drugo državo članico na podlagi pravic, določenih v pravu Unije, pri čemer so se zanašali, da jim te pravice pripadajo vse življenje;

C. ker je na Severnem Irskem 1,8 milijona državljanov, ki so na podlagi velikonočnega sporazuma upravičeni do irskega državljanstva, s tem pa tudi do državljanstva EU v državi prebivališča in uživanja pravic, ki iz njega izhajajo;

D. ker sta se EU in Združeno kraljestvo v drugem delu sporazuma o izstopu dogovorila za celovit in vzajemen pristop k zaščiti pravic državljanov EU-27, ki živijo v Združenem kraljestvu, in državljanov Združenega kraljestva, ki živijo v EU-27;

E. ker je Združeno kraljestvo z uvedbo sheme za pridobitev statusa za državljane EU začelo predčasno uporabljati določbe sporazuma o izstopu v zvezi z izdajo potrdil o stalnem bivališču;

F. ker mora več držav članic EU-27 sprejeti zakonske določbe o tem, kako nameravajo izvajati člen 18 sporazuma o izstopu v zvezi z izdajo potrdil o stalnem prebivališču;

G. ker državljani Združenega kraljestva po koncu prehodnega obdobja iz sporazuma o izstopu ne bodo več imeli pravic iz člena 20 PDEU, zlasti ne pravice do prostega gibanja, razen če se EU in Združeno kraljestvo v morebitnem sporazumu o prihodnjih odnosih med njima dogovorita drugače;

H. ker je mogoče v skladu s členom 132 sporazuma o izstopu prehodno obdobje podaljšati le z sklepom skupnega odbora pred 1. julijem 2020;

Drugi del sporazuma o izstopu

 1. je prepričan, da je drugi del sporazuma o izstopu pravičen in uravnotežen;
 2. ugotavlja, da drugi del sporazuma o izstopu zagotavlja:

 da bodo vsi državljani EU-27, ki v času izstopa zakonito prebivajo v Združenem kraljestvu, in državljani Združenega kraljestva, ki v času izstopa zakonito prebivajo v kateri od držav članic EU-27, ter njihovi družinski člani uživali vse pravice iz sporazuma od izstopu v skladu z zakonodajo EU, kot jo razlaga Sodišče Evropske unije;

 da bo sporazum o izstopu zaščitil ožje družinske člane državljanov in osebe, ki so z njimi v trajni zvezi ter trenutno prebivajo izven države gostiteljice, ter da bo to veljalo tudi za otroke, rojene v prihodnosti in zunaj države gostiteljice,

 da bodo ohranjene vse pravice socialne varnosti v skladu z zakonodajo EU, vključno z vsemi prejemki, ki se lahko izvozijo,

 da bodo državljanske pravice zagotovljene vse življenje;

 da bodo upravni postopki za izvajanje drugega dela sporazuma o izstopu potekali pregledno, nemoteno in racionalno, da bodo obrazci kratki, enostavni in uporabniku prijazni;

 da bodo določbe o pravicah državljanov iz sporazuma o izstopu vključene v pravni red Združenega kraljestva in da bodo imele te pravice neposredni učinek;

Državljanske pravice med prehodnim obdobjem

 1. ugotavlja, da bo morala Komisija v prehodnem obdobju, ki se bo končalo 31. decembra 2020, na podlagi člena 131 sporazuma o izstopu spremljati izvajanje drugega dela sporazuma, vključno s shemami prijav v skladu s členom 19 sporazuma, in to tako v Združenem kraljestvu kot v državah članicah EU-27;
 2. ugotavlja, da bodo državljani EU-27 v prehodnem obdobju še naprej uživali pravice do prostega gibanja v Združenem kraljestvu, kot izhajajo iz člena 20 PDEU in ustrezne zakonodaje EU, to pa velja tudi za državljane Združenega kraljestva v EU-27;
 3. opozarja, da bo Komisija v prehodnem obdobju odgovorna za zagotavljanje spoštovanja pravic do prostega gibanja v Združenem kraljestvu in v EU-27, ter poziva Komisijo, naj nameni dovolj sredstev za preiskavo in odpravo morebitnih primerov nespoštovanja teh pravic, zlasti primerov diskriminacije državljanov EU-27 ali britanskih državljanov;
 4. poudarja, da je prehodno obdobje krajše, kot je bilo pričakovano; zato zahteva, naj EU in Združeno kraljestvo prednostno izvajata tiste vidike drugega dela sporazuma o izstopu, ki zadevajo državljane in njihove pravice;

Izvajanje drugega dela sporazuma o izstopu

 1. poudarja, da bo pri odločanju o odobritvi sporazuma o izstopu upošteval dosedanje izkušnje in dana zagotovila v zvezi z izvajanjem ključnih določb sporazuma o izstopu, zlasti v zvezi s shemo Združenega kraljestva za pridobitev statusa za državljane EU;
 2. ugotavlja, da se velikemu delu prosilcev v okviru sheme za pridobitev statusa za državljane EU dodeli le tako imenovani status v pridobivanju; opozarja, da se je mogoče temu izogniti, če se Združeno kraljestvo odloči za upravni postopek ugotovitvene narave, saj ga dovoljuje člen 18(4) sporazuma o izstopu; zato poziva Združeno kraljestvo, naj ponovno razmisli o svojem pristopu in poziva države članice EU-27, naj se prav tako odločijo za ugotovitveni postopek iz člena 18(4);
 3. je zelo zaskrbljen zaradi najnovejših in nasprotujočih si napovedi v zvezi z državljani EU-27, ki bodo zamudili rok 30. januar 2021 za prijavo v shemo za pridobitev statusa za državljane EU; ugotavlja, da te napovedi med prizadetimi državljani po nepotrebnem povzročajo negotovost in strah; poziva vlado Združenega kraljestva, naj pojasni, kako bo izvajala točko (a) drugega pododstavka člena 18(1) sporazuma o izstopu, zlasti pa, kaj so po njenem mnenju utemeljeni razlogi za neupoštevanje roka;
 4. poudarja, da bi državljanom EU-27 v Združenem kraljestvu zagotovili večjo gotovost in občutek varnosti, če bi jim kot dokazilo o njihovi pravici do prebivanja v Združenem kraljestvu po koncu prehodnega obdobja izdali fizični dokument; ponovno poudarja, da bo pomanjkanje tovrstnega fizičnega dokazila še povečalo tveganje diskriminacije državljanov EU-27 pri bodočih delodajalcih ali najemodajalcih, ki se bodo morda želeli izogniti dodatnemu upravnemu bremenu spletnega preverjanja, ali se bodo zmotno bali, da bi se lahko znašli v nezakonitem položaju;
 5. je še vedno zaskrbljen zaradi omejenega števila ponudnikov storitve skeniranja osebnih dokumentov v okviru sheme za pridobitev statusa za državljane EU, zaradi omejene geografske pokritosti pomoči, ki jo zagotavlja Združeno kraljestvo, in zaradi ravni pomoči za starejše in ranljive državljane, vključno s tistimi, ki imajo težave pri uporabi digitalnih aplikacij;
 6. izraža zaskrbljenost zaradi predlagane ustanovitve neodvisnega organa Združenega kraljestva iz člena 159 sporazuma o izstopu; pričakuje, da bo Združeno kraljestvo zagotovilo, da bo ta organ resnično neodvisen; v zvezi s tem opozarja, da bi moral začeti delovati že prvi dan po koncu prehodnega obdobja;
 7. pričakuje, da bo vlada Združenega kraljestva pojasnila, ali se njena shema za pridobitev statusa za državljane EU lahko uporablja za državljane EU-27 na Severnem Irskem, ki niso zaprosili za britansko državljanstvo v skladu s pogoji iz velikonočnega sporazuma;
 8. ponavlja, da namerava natančno spremljati, kako države članice EU-27 izvajajo drugi del sporazuma o izstopu, zlasti člen 18(1) in (4) v zvezi s pravicami državljanov Združenega kraljestva, ki živijo na njihovem ozemlju;
 9. spodbuja EU-27, naj sprejme ukrepe, s katerimi bo zagotovila pravno varnost britanskih državljanov, ki prebivajo v EU-27; ponavlja, da bi morala EU-27 dosledno in velikodušno varovati pravice britanskih državljanov, ki prebivajo v EU-27;
 10. poziva države članice Združenega kraljestva in EU-27, naj si bolj prizadevajo ozaveščati državljane o posledicah izstopa Združenega kraljestva iz EU ter naj uvedejo ali okrepijo ciljno usmerjene informacijske kampanje, s katerimi bodo vse državljane, ki jih zajema sporazum o izstopu, obveščale o njihovih pravicah in morebitnih spremembah njihovega statusa;

Državljanske pravice v okviru prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom

 1. pozdravlja dano zavezo v politični izjavi, ki določa okvir za prihodnje odnose med EU in Združenim kraljestvom, da morajo to biti odnosi, ki bodo delovali v interesu državljanov Unije in Združenega kraljestva, zdaj in v prihodnje;
 2. v zvezi s tem obžaluje, da je Združeno kraljestvo napovedalo, da se med Unijo in Združenim kraljestvom ne bo več uporabljalo načelo prostega gibanja oseb; meni, da bi moral morebitni sporazum o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom vključevati ambiciozne določbe o gibanju oseb; ponavlja, da bi morale biti te pravice sorazmerne s stopnjo prihodnjega sodelovanja na drugih področjih; opozarja, da so pravice do prostega gibanja tudi neposredno povezane s drugimi tremi svoboščinami, ki so bistvene za notranji trg, in da so še posebej pomembne za storitve in poklicne kvalifikacije;
 3. poziva, da se zagotovijo prihodnje pravice do prostega gibanja po vsej EU za državljane Združenega kraljestva, ki jih zajema sporazum o izstopu, pa tudi dosmrtna pravica teh državljanov do vrnitve v Združeno kraljestvo oziroma EU; poziva države članice EU-27, naj zagotovijo, da bodo volilne pravice na lokalnih volitvah države prebivanja zagotovljene vsem državljanom, ki jih zajema sporazum o izstopu;
 4. opominja, da mnogi britanski državljani – tako tisti, ki prebivajo v Združenem kraljestvu, kot tudi tisti s prebivališčem v EU-27 – odločno nasprotujejo temu, da bi izgubili pravice, ki jih uživajo v skladu s členom 20 PDEU; predlaga, naj se v EU-27 preuči, kako bi lahko to ublažili v okviru primarne zakonodaje Unije ob sočasnem polnem spoštovanju načela vzajemnosti, pravičnosti, simetrije in nediskriminacije;

 

°

° °

 1. opozarja, da je za izvajanje in uporabo sporazuma o izstopu odgovoren skupni odbor iz člena 164;
 2. meni, da bi bil koristen skupni nadzor Evropskega parlamenta in parlamenta Združenega kraljestva nad izvajanjem in uporabo sporazuma o izstopu, in bi ga pozdravil, če bi vzpostavili skupne strukture v ta namen;

 

°

° °

 

23. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, parlamentom držav članic in vladi Združenega kraljestva.

 

Zadnja posodobitev: 13. januar 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov