Процедура : 2020/2513(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0032/2020

Внесени текстове :

B9-0032/2020

Разисквания :

PV 15/01/2020 - 16
PV 15/01/2020 - 17
CRE 15/01/2020 - 16
CRE 15/01/2020 - 17

Гласувания :

PV 16/01/2020 - 6.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2020)0014

<Date>{09/01/2020}9.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0032/2020</NoDocSe>
PDF 161kWORD 48k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно текущите изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС по отношение на Полша и Унгария</Titre>

<DocRef>(2020/2513(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Роберта Мецола</Depute>

<Commission>{PPE}от името на групата PPE</Commission>

<Depute>Силвия Спурек, Клод Морайс, Биргит Зипел, Катарина Барли, Хуан Фернандо Лопес Агилар</Depute>

<Commission>{S&D}от името на групата S&D</Commission>

<Depute>Рамона Стругариу, Михал Шимечка, Анна-Юлия Донат, София ин 'т Велд, Мориц Кьорнер, Каталин Чех</Depute>

<Commission>{Renew}от името на групата Renew</Commission>

<Depute>Алис Кунке, Гуендолин Делбос-Корфилд, Ромео Франц, Яник Жадо, Дамиен Карем, Мишел Ривази, Каролин Роз, Мунир Сатури, Саския Брикмон, Тинеке Стрик, Ернест Уртасун, Тили Метц</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}от името на групата Verts/ALE</Commission>

<Depute>Пернандо Барена Арса, Малин Бьорк, Юнус Омаржи</Depute> 

<Commission>{Verts/ALE}от името на групата GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>

ИЗМЕНЕНИЯ

B9‑0032/2020

Резолюция на Европейския парламент относно текущите изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС по отношение на Полша и Унгария

(2020/2513(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 2 и член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

 като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

 като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2018 г. относно предложение, с което Съветът се призовава да констатира, в съответствие с член 7, параграф 1 от ДЕС, наличието на очевиден риск от тежко нарушение от страна на Унгария на ценностите, на които се основава Съюзът[1],

 като взе предвид мотивираното предложение на Комисията от 20 декември 2017 г. в съответствие с член 7, параграф 1 от ДЕС относно принципите на правовата държава в Полша: предложение за решение на Съвета относно констатирането на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша (COM(2017)0835),

 като взе предвид своята резолюция от 1 март 2018 г. относно решението на Комисията за прилагане на член 7, параграф 1 от ДЕС във връзка с положението в Полша[2],

 като взе предвид своята резолюция от 14 ноември 2019 г. относно криминализирането на сексуалното образование в Полша[3],

 като взе предвид своята резолюция от 18 декември 2019 г. относно публичната дискриминация и словото на омразата по отношение на ЛГБТИ лица, включително зони, забранени за ЛГБТИ лица[4],

 като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2019 г. относно състоянието на основните права в Европейския съюз през 2017 г.[5],

 като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2016 г., съдържаща препоръки към Комисията относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и за основните права,

 като взе предвид своята законодателна резолюция от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки[6],

 като взе предвид съдебната практика на Съда на Европейския съюз,

 като взе предвид стандартните условия за изслушванията, посочени в член 7, параграф 1 от ДЕС, одобрени от Съвета на 18 юли 2019 г.,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, както е предвидено в член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и е отразено в Хартата на основните права на Европейския съюз, и заложено в международните договори относно правата на човека; като има предвид, че тези ценности, които са общи за държавите членки и които всички държави членки подкрепят доброволно, представляват основата на правата, с които се ползват лицата, живеещи в Съюза;

Б. като има предвид, че всеки очевиден риск от тежко нарушение от страна на държава членка на ценностите, заложени в член 2 от ДЕС, не се отнася единствено до отделната държава, в която се проявява рискът, но оказва въздействие и върху останалите държави членки, взаимното доверие между тях и върху самата същност на Съюза и основните права на неговите граждани, съгласно правото на Съюза;

В. като има предвид, че действията по член 7, параграф 1 от ДЕС представляват превантивна фаза, която дава възможност на Съюза да се намеси в случай на очевиден риск от тежко нарушение на общите ценности; като има предвид, че посочените превантивни действия предвиждат диалог със съответната държава членка и имат за цел избягване на евентуални санкции;

Г. като има предвид, че член 7, параграф 1 от ДЕС беше задействан от Комисията и Парламента съответно по отношение на Полша и Унгария след констатирането на очевиден риск от тежко нарушение на ценностите, на които се основава Съюзът;

Д. като има предвид, че досега Съветът организира три изслушвания в Полша и две изслушвания в Унгария в рамките на Съвета по общи въпроси;

Е. като има предвид, че на 11 декември 2019 г. финландското председателство поиска писмено обяснение във връзка с предполагаемо нарушение от страна на длъжностно лице на делегацията на Унгария съгласно член 339 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и член 6, параграф 1 от Процедурния правилник на Съвета относно поверителността на заседанията;

1. отбелязва изслушванията, организирани от Съвета съгласно член 7, параграф 1 от ДЕС в отговор на заплахите за общите европейски ценности в Полша и Унгария; отбелязва със загриженост, че изслушванията не са организирани по редовен, структуриран и открит начин; настоятелно призовава хърватското председателство и другите предстоящи председателства да организират изслушванията редовно; подчертава, че изслушванията трябва да бъдат обективни, основани на факти и прозрачни, и че заинтересованите държави членки трябва да сътрудничат добросъвестно по време на целия процес в съответствие с принципа на лоялно сътрудничество, залегнал в член 4, параграф 3 от ДЕС; препоръчва на Съвета да отправи конкретни препоръки към въпросните държави членки, както е заложено в член 7, параграф 1 от ДЕС, като последващо действие във връзка с изслушванията, и да посочи срокове за съблюдаването на тези препоръки; изтъква, че взаимното доверие между държавите членки може да бъде възстановено единствено когато се гарантира зачитането на ценностите, залегнали в член 2 от ДЕС, и призовава Съвета да действа в тази насока; призовава държавите членки да зачитат върховенството на правото на ЕС;

2. изразява дълбоката си загриженост, че стандартните условия за изслушванията, посочени в член 7, параграф 1 от ДЕС, не гарантират същото третиране за Парламента както за Комисията и една трета от държавите членки за целите на представянето на мотивираното предложение; припомня, че член 7, параграф 1 от ДЕС предвижда равни права и процесуално положение за една трета от държавите членки, Парламента и Комисията по отношение на задействането на процедурата; приветства усилията на финландското председателство за започване на неофициален диалог с Парламента, счита, че неофициалният диалог не може да замени официалното представяне на мотивираното предложение в Съвета; настоява, че покана към Парламента на официално заседание на Съвета продължава да бъде дължима въз основа на правото на инициатива и на принципа на лоялно сътрудничество между институциите, залегнал в член 4, параграф 3 от ДЕС; отново призовава Съвета да информира своевременно и изчерпателно Парламента на всеки етап от процедурата;

3. изразява съжаление, че изслушванията все още не са довели до значим напредък в двете държави членки по отношение на отстраняването на очевидните рискове от тежко нарушение на ценностите, посочени в член 2 от ДЕС; отбелязва със загриженост, че докладите и изявленията на Комисията и на международни органи, като ООН, ОССЕ и Съвета на Европа, показват, че положението и в Полша и в Унгария се е влошило след задействането на член 7, параграф 1 от ДЕС; посочва, че неефективното използване от страна на Съвета на член 7 от ДЕС продължава да подкопава целостта на общите европейски ценности, взаимното доверие и доверието в Съюза като цяло; отново изразява своята позиция във връзка с решението на Комисията да задейства член 7, параграф 1 от ДЕС по отношение на положението в Полша и във връзка със своето собствено предложение, с което Съветът се призовава да констатира, в съответствие с член 7, параграф 1 от ДЕС, наличието на очевиден риск от тежко нарушение от страна на Унгария на ценностите, на които се основава Съюзът, поради това призовава Съвета да гарантира, че изслушванията по член 7, параграф 1 от ДЕС също така разглеждат новите събития и оценяват рисковете от нарушения на независимостта на съдебната система, свободата на изразяване на мнение, включително свободата на медиите, академичната свобода, свободата на сдружаване и правото на равно третиране; призовава Комисията да използва в пълна степен наличните инструменти за справяне с очевидния риск от тежко нарушение от страна на Полша и Унгария на ценностите, на които се основава Съюзът, по-специално ускорените производства за установяване на нарушения и заявленията за обезпечителни мерки пред Съда на ЕС;

4. отбелязва, че мотивираното предложение на Комисията относно принципите на правовата държава в Полша има ограничен обхват; призовава Съвета да разгледа начините за разглеждане на твърденията за нарушения на основните права в Полша в контекста на своите настоящи изслушвания;

5. изразява мнение, че последното развитие на изслушванията по член 7, параграф 1 от ДЕС отново подчертават непосредствената необходимост от механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, както предложи Парламентът, под формата на междуинституционално споразумение, състоящо се от ежегодна независима оценка, въз основа на доказателства и недискриминационен преглед при равни условия, на спазването от страна на всички държави – членки на ЕС на ценностите, посочени в член 2 ДЕС, наред със специфични за всяка държава препоръки, което да бъде последвано от междупарламентарно разискване и постоянен политически цикъл във връзка с демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в рамките на институциите на ЕС; във връзка с това призовава Комисията и Съвета незабавно да започнат преговори с Парламента относно това междуинституционално споразумение в съответствие с член 295 от ДФЕС; отново заявява, че механизмът трябва да допълва и подсилва, а не да замества текущото и бъдещото производство съгласно член 7 от ДЕС;

6. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета, на президентите, правителствата и парламентите съответно на Полша и на Унгария, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 

[1] OВ C 433, 23.12.2019 г., стр. 66

[2] OВ C 129, 5.4.2019 г., стр. 13

[3] Приети текстове, P9_TA(2019)0058.

[4] Приети текстове, P9_TA(2019)0101.

[5] Приети текстове, P8_TA(2019)0032.

[6] Приети текстове, P8_TA(2019)0349.

Последно осъвременяване: 13 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност