Menetlus : 2020/2513(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0032/2020

Esitatud tekstid :

B9-0032/2020

Arutelud :

PV 15/01/2020 - 16
PV 15/01/2020 - 17
CRE 15/01/2020 - 16
CRE 15/01/2020 - 17

Hääletused :

PV 16/01/2020 - 6.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0014

<Date>{09/01/2020}9.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0032/2020</NoDocSe>
PDF 143kWORD 47k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>nõukogu ja komisjoni avalduste alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 kohaste Poolat ja Ungarit käsitlevate käimasolevate kuulamiste kohta</Titre>

<DocRef>(2020/2513(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Roberta Metsola</Depute>

<Commission>{PPE}fraktsiooni PPE nimel</Commission>

<Depute>Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley, Juan Fernando López Aguilar</Depute>

<Commission>{S&D}fraktsiooni S&D nimel</Commission>

<Depute>Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Katalin Cseh</Depute>

<Commission>{Renew}fraktsiooni Renew nimel</Commission>

<Depute>Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos‑Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun, Tilly Metz</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}fraktsiooni Verts/ALE nimel</Commission>

<Depute>Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Younous Omarjee</Depute> 

<Commission>{Verts/ALE}fraktsiooni GUE/NGL nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>

MUUDATUSED

B9‑0032/2020

Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 kohaste Poolat ja Ungarit käsitlevate käimasolevate kuulamiste kohta

(2020/2513(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 2 ja artikli 7 lõiget 1,

 võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi 12. septembri 2018. aasta resolutsiooni ettepaneku kohta, millega kutsutakse nõukogu üles järeldama Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 alusel ilmset ohtu, et Ungari rikub oluliselt liidu aluseks olevaid väärtusi[1],

 võttes arvesse komisjoni 20. detsembri 2017. aasta põhjendatud ettepanekut vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõikele 1 õigusriigi olukorra kohta Poolas: ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega järeldatakse ilmset ohtu, et Poola Vabariik rikub oluliselt õigusriigi põhimõtet (COM(2017)0835),

 võttes arvesse oma 1. märtsi 2018. aasta resolutsiooni komisjoni otsuse kohta kohaldada Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõiget 1 seoses olukorraga Poolas[2],

 võttes arvesse oma 14. novembri 2019. aasta resolutsiooni seksuaalkasvatuse kriminaliseerimise kohta Poolas[3],

 võttes arvesse oma 18. detsembri 2019. aasta resolutsiooni LGBTI-inimeste avaliku diskrimineerimise ja nende vastu suunatud vaenukõne, sealhulgas LGBTI‑vabade piirkondade kohta[4],

 võttes arvesse oma 16. jaanuari 2019. aasta resolutsiooni põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus 2017. aastal[5],

 võttes arvesse oma 25. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta,

 võttes arvesse oma 18. aprilli 2019. aasta seadusandlikku resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises[6],

 võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu praktikat,

 võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõikes 1 osutatud kuulamiste standardkorda, mille nõukogu kiitis heaks 18. juulil 2019,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2, kajastatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja kinnistatud rahvusvahelistesse inimõiguste lepingutes, rajaneb liit sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine; arvestades, et need väärtused, mis on liikmesriikidele ühised ja millele kõik liikmesriigid on vabatahtlikult alla kirjutanud, moodustavad liidus elavate inimeste õiguste aluse;

B. arvestades, et ilmne oht, et mõni liikmesriik rikub oluliselt Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud väärtusi, ei puuduta üksnes liikmesriiki, kus oht realiseerub, vaid mõjutab ka teisi liikmesriike, nendevahelist usaldust, liidu olemust ja selle kodanike põhiõigusi, mis tulenevad liidu õigusest;

C. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõikes 1 on sätestatud ennetav etapp, millega antakse liidule võimalus sekkuda, kui on tekkinud ilmne oht, et oluliselt rikutakse ühiseid väärtusi; arvestades, et see ennetav tegevus hõlmab dialoogi asjaomase liikmesriigiga ning selle eesmärk on vältida võimalikke karistusi;

D. arvestades, et komisjon ja parlament kasutasid Poola ja Ungari suhtes Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõiget 1 pärast seda, kui oli kindlaks tehtud ilmne oht, et oluliselt rikutakse liidu aluseks olevaid väärtusi;

E. arvestades, et nõukogu on seni üldasjade nõukogus korraldanud kolm kuulamist Poola ja kaks kuulamist Ungari suhtes;

F. arvestades, et eesistujariik Soome palus 11. detsembril 2019 vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 339 ja nõukogu kodukorra artikli 6 lõikele 1 koosolekute konfidentsiaalsuse kohta kirjalikku selgitust Ungari delegatsiooni ametniku poolt väidetavalt toime pandud rikkumise kohta;

1. võtab teadmiseks kuulamised, mille nõukogu korraldas Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 alusel, et reageerida Euroopa ühiseid väärtusi ähvardavatele ohtudele Poolas ja Ungaris; märgib murega, et kuulamisi ei korraldata korrapärasel, struktureeritul ja avatud moel; nõuab tungivalt, et eesistujariik Horvaatia ja teised tulevased eesistujariigid korraldaksid kuulamisi korrapäraselt; rõhutab, et kuulamised peavad olema objektiivsed, faktidel põhinevad ja läbipaistvad ning et asjaomased liikmesriigid peavad kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikes 3 sätestatud lojaalse koostöö põhimõttega tegema kogu protsessi vältel heas usus koostööd; soovitab, et nõukogu esitaks kuulamiste järelmeetmena kõnealustele liikmesriikidele konkreetsed soovitused, nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõikes 1, ning näitaks ära nende soovituste rakendamise tähtajad; juhib tähelepanu sellele, et liikmesriikidevahelist vastastikust usaldust saab taastada alles siis, kui on tagatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud väärtuste austamine, ning kutsub nõukogu üles selles suunas tegutsema; palub liikmesriikidel austada ELi õiguse ülimuslikkust;

2. väljendab sügavat muret, et Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõikes 2 osutatud kuulamiste standardkord ei taga põhjendatud ettepaneku esitamisel parlamendile samasugust kohtlemist nagu komisjonile ja ühele kolmandikule liikmesriikidest; tuletab meelde, et Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõikes 1 on seoses selle menetluse kasutamisega sätestatud ühe kolmandiku liikmesriikide, parlamendi ja komisjoni võrdsed õigused ja menetluslik staatus; peab kiiduväärseks eesistujariigi Soome jõupingutusi parlamendiga mitteametlikku dialoogi alustamiseks, olles samas veendunud, et mitteametlik dialoog ei saa asendada põhjendatud ettepaneku ametlikku esitamist nõukogus; teatab kindlalt, et kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikes 3 sätestatud algatusõigusega ja institutsioonide vahelise lojaalse koostöö põhimõttega ootab parlament endiselt kutset nõukogu ametlikule istungile; kordab oma üleskutset nõukogule, et parlamenti tuleb menetluse kõikidel etappidel viivitamata ja täielikult teavitada;

3. peab kahetsusväärseks, et kuulamised ei ole veel viinud märkimisväärsete edusammudeni kahe kõnealuse liikmesriigi poolt Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud väärtuste olulise rikkumise ilmse ohu kõrvaldamisel; märgib murega, et komisjoni ja rahvusvaheliste organite, nagu ÜRO, OSCE ja Euroopa Nõukogu aruanded ja avaldused näitavad, et olukord nii Poolas kui ka Ungaris on pärast Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 kasutamist halvenenud; juhib tähelepanu sellele, et nõukogu suutmatus kasutada tõhusalt Euroopa Liidu lepingu artiklit 7 õõnestab jätkuvalt Euroopa ühiste väärtuste terviklikkust, vastastikust usaldust ja liidu kui terviku usaldusväärsust; kordab oma seisukohta komisjoni otsuse suhtes kohaldada Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõiget 1 seoses olukorraga Poolas ja oma ettepanekut, millega kutsutakse nõukogu üles järeldama Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 alusel ilmset ohtu, et Ungari rikub oluliselt liidu aluseks olevaid väärtusi; kutsub seetõttu nõukogu üles tagama, et Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 kohastel kuulamistel käsitletaks ka uusi arenguid ja hinnataks ohtu, et rikutakse kohtusüsteemi sõltumatust, sõnavabadust, sealhulgas meediavabadust, akadeemilist vabadust, ühinemisvabadust ja võrdse kohtlemise õigust; kutsub komisjoni üles kasutama täielikult ära olemasolevaid vahendeid, eelkõige kiirendatud rikkumismenetlusi ja ajutiste meetmete taotlusi Euroopa Kohtus, reageerimaks ilmsele ohule, et Poola ja Ungari rikuvad oluliselt liidu aluseks olevaid väärtusi;

4. märgib, et komisjoni põhjendatud ettepanekul õigusriigi olukorra kohta Poolas on piiratud kohaldamisala; kutsub nõukogu üles uurima, kuidas praeguste kuulamiste raames reageerida põhiõiguste väidetavatele rikkumistele Poolas;

5. on seisukohal, et viimased arengud Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 kohastel käimasolevatel kuulamistel toovad uuesti esile, et on vältimatult vaja ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanismi, mis võiks Euroopa Parlamendi ettepaneku kohaselt olla institutsioonidevaheline kokkulepe, mis sisaldab iga-aastast sõltumatut tõenditel põhinevat ja mittediskrimineerivat läbivaatamist, mille käigus hinnatakse võrdsetel alustel, kas kõik ELi liikmesriigid järgivad Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud väärtusi, koos riigipõhiste soovitustega, millele järgneb parlamentidevaheline arutelu ning alaline demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste poliitikatsükkel ELi institutsioonides; palub seoses sellega komisjonil ja nõukogul viivitamata alustada parlamendiga läbirääkimisi institutsioonidevahelise kokkuleppe üle vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 295; kordab, et mehhanism peab Euroopa Liidu lepingu artikli 7 kohaseid käimasolevaid ja tulevasi menetlusi täiendama ja tugevdama, mitte neid asendama;

6. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja nõukogule, Poola ja Ungari presidendile, valitsusele ja parlamendile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

 

[1]ELT C 433, 23.12.2019, lk 66.

[2]ELT C 129, 5.4.2019, lk 13.

[3] Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0058.

[4] Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0101.

[5] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0032.

[6] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0349.

Viimane päevakajastamine: 13. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika