Propunere de rezoluţie - B9-0032/2020Propunere de rezoluţie
B9-0032/2020

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la audierile în curs în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește Polonia și Ungaria

9.1.2020 - (2020/2513(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Roberta Metsola
în numele Grupului PPE
Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley, Juan Fernando López Aguilar
în numele Grupului S&D
Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Katalin Cseh
în numele Grupului Renew
Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos‑Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun, Tilly Metz
în numele Grupului Verts/ALE
Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Younous Omarjee 
în numele Grupului GUE/NGL


Procedură : 2020/2513(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0032/2020

B9‑0032/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la audierile în curs în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește Polonia și Ungaria

(2020/2513(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 2 și articolul 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

 având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

 având în vedere Rezoluția sa din 12 septembrie 2018 referitoare la o propunere prin care i se solicită Consiliului să stabilească, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din TUE, existența unui risc clar de încălcare gravă de către Ungaria a valorilor pe care se întemeiază Uniunea[1],

 având în vedere propunerea motivată a Comisiei din 20 decembrie 2017 în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din TUE referitoare la statul de drept în Polonia: propunere de decizie a Consiliului privind constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept (COM(2017)0835),

 având în vedere Rezoluția sa din 1 martie 2018 referitoare la decizia Comisiei de a activa articolul 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește situația din Polonia[2],

 având în vedere Rezoluția sa din 14 noiembrie 2019 referitoare la incriminarea educației sexuale în Polonia[3],

 având în vedere Rezoluția sa din 18 decembrie 2019 referitoare la discriminarea publică și discursurile de incitare la ură împotriva persoanelor LGBTI, inclusiv conceptul de „zone fără LGBTI”[4]

 având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2019 referitoare la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2017[5],

 având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2016 conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale,

 având în vedere Rezoluția sa cu caracter legislativ din 4 aprilie 2019 referitoare la Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre[6],

 având în vedere jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene,

 având în vedere modalitățile standard pentru audierile menționate la articolul 7 alineatul (1) din TUE aprobate de Consiliu la 18 iulie 2019,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Uniunea a fost întemeiată pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, așa cum sunt prevăzute la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și așa cum sunt reflectate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și conținute în tratatele internaționale privind drepturile omului; întrucât aceste valori, care sunt comune statelor membre și la care toate statele membre au subscris în mod liber, constituie baza drepturilor de care se bucură cei care trăiesc în Uniune;

B. întrucât orice risc clar de încălcare gravă de către un stat membru a valorilor consacrate la articolul 2 din TUE nu privește numai statele membre în care riscul se materializează, ci are și un impact asupra celorlalte state membre, asupra încrederii reciproce dintre acestea, asupra naturii înseși a Uniunii și asupra drepturilor fundamentale ale cetățenilor săi în temeiul legislației Uniunii;

C. întrucât articolul 7 alineatul (1) din TUE constituie o etapă preventivă, care conferă Uniunii capacitatea de a interveni în cazul existenței unui risc clar de încălcare gravă a valorilor comune; întrucât această acțiune preventivă prevede un dialog cu statul membru în cauză și vizează evitarea unor eventuale sancțiuni;

D. întrucât articolul 7 alineatul (1) din TUE a fost declanșat de Comisie și de Parlament în ceea ce privește Polonia și, respectiv, Ungaria, în urma constatării unui risc clar de încălcare gravă a valorilor pe care se întemeiază Uniunea;

E. întrucât Consiliul a organizat până în prezent trei audieri ale Poloniei și două audieri ale Ungariei în cadrul Consiliului Afaceri Generale;

F. întrucât la 11 decembrie 2019 președinția finlandeză a solicitat o explicație în scris privind presupusa încălcare de către un funcționar din delegația maghiară a articolului 339 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și a articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Consiliului privind confidențialitatea reuniunilor,

1. ia act de audierile organizate de Consiliu în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE ca răspuns la amenințările la adresa valorilor europene comune din Polonia și Ungaria; constată cu îngrijorare că audierile nu sunt organizate în mod regulat, structurat și deschis; îndeamnă președinția croată și alte președinții viitoare să organizeze audierile cu regularitate; subliniază că audierile trebuie să fie obiective, bazate pe fapte și transparente și că statele membre în cauză trebuie să coopereze cu bună credință pe parcursul întregului proces, în conformitate cu principiul cooperării loiale consacrat la articolul 4 alineatul (3) din TUE; recomandă Consiliului să adreseze recomandări concrete statelor membre în cauză în urma audierilor, așa cum se prevede la articolul 7 alineatul (1) din TUE și să indice termene pentru punerea în aplicare a acestor recomandări; subliniază că încrederea reciprocă între statele membre poate fi restabilită numai dacă valorile consacrate la articolul 2 din TUE sunt respectate și invită Consiliul să acționeze în această direcție; invită statele membre să respecte supremația dreptului UE;

2. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că modalitățile standard ale audierilor menționate la articolul 7 alineatul (1) din TUE nu asigură același tratament pentru Parlament ca pentru Comisie și o treime dintre statele membre în ceea ce privește prezentarea propunerii motivate; reamintește că articolul 7 alineatul (1) din TUE prevede drepturi și statut procedural egale pentru o treime dintre statele membre, Parlament și Comisie în ceea ce privește declanșarea procedurii; salută eforturile președinției finlandeze de a se angaja într-un dialog informal cu Parlamentul, consideră că dialogul informal nu poate înlocui prezentarea formală a propunerii motivate în Consiliu; insistă că rămâne încă restantă invitarea Parlamentului la o reuniune formală a Consiliului în virtutea dreptului de inițiativă și a principiului cooperării loiale între instituții, consacrat la articolul 4 alineatul (3) din TUE; invită din nou Consiliul să informeze Parlamentul cu promptitudine și pe deplin, în fiecare etapă a desfășurării procedurii;

3. își exprimă regretul că audierile nu au condus încă la niciun progres semnificativ din partea celor două state membre în cauză în remedierea riscurilor clare de încălcare gravă a valorilor menționate la articolul 2 din TUE; constată cu îngrijorare că rapoartele și declarațiile Comisiei și ale organismelor internaționale, cum ar fi ONU, OSCE și Consiliul Europei, indică faptul că situația din Polonia și din Ungaria s-a deteriorat de la declanșarea articolului 7 alineatul (1) din TUE; subliniază că eșecul Consiliului în a face uz efectiv de articolul 7 din TUE continuă să submineze integritatea valorilor comune europene, încrederea reciprocă și credibilitatea Uniunii în ansamblu; își reiterează poziția cu privire la decizia Comisiei de a activa articolul 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește situația din Polonia și la propria propunere prin care invită Consiliul să stabilească, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din TUE, existența unui risc clar de încălcare gravă de către Ungaria a valorilor pe care se întemeiază Uniunea, invită, ca urmare, Consiliul să vegheze ca audierile în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE să abordeze și noile evoluții și să evalueze riscurile de încălcare a independenței sistemului judiciar, a libertății de exprimare, inclusiv a libertății mass-media, a libertății universitare, a libertății de asociere și a dreptului la egalitate de tratament; invită Comisia să utilizeze pe deplin instrumentele pe care le are la dispoziție pentru a lua măsuri în legătură cu existența unui risc clar de încălcare gravă de către Polonia și Ungaria a valorilor pe care se întemeiază Uniunea, în special procedurile accelerate de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și cererile de măsuri provizorii adresate Curții de Justiție;

4. constată că propunerea motivată a Comisiei privind statul de drept în Polonia are o anvergură limitată; invită Consiliul să analizeze modul de tratare a acuzațiilor de încălcare a drepturilor fundamentale în Polonia în cadrul audierilor în curs;

5. este de părere că ultimele evoluții din cadrul audierilor în baza articolului 7 alineatul (1) in TUE subliniază necesitatea stringentă a creării unui mecanism al Uniunii pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale (DSF), așa cum a propus Parlamentul, sub forma unui acord interinstituțional constând dintr-o evaluare independentă anuală, independentă, bazată pe dovezi, care să analizeze respectarea valorilor prevăzute la articolul 2 din TUE de către toate statele membre ale Uniunii, în egală măsură, cu recomandări specifice fiecărei țări, urmată de o dezbatere interparlamentară și de un ciclu permanent de politici pentru DSF în cadrul instituțiilor UE; în acest sens, invită Comisia și Consiliul să demareze fără întârziere negocierile cu Parlamentul privind acordul interinstituțional, în conformitate cu articolul 295 din TFUE; reiterează faptul că mecanismul trebuie să completeze și să consolideze, mai degrabă decât să înlocuiască, procedurile în curs și viitoare prevăzute la articolul 7 din TUE;

6. încredințează Președintelui Parlamentului sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și Consiliului, președinților, guvernelor și parlamentelor Poloniei și Ungariei și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

 

Ultima actualizare: 13 ianuarie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate