Resolutsiooni ettepanek - B9-0034/2020Resolutsiooni ettepanek
B9-0034/2020

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste ühtlustamise kohta

1.10.2019

vastavalt kodukorra artiklile 143

Viktor Uspaskich

B9-0034/2020

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste ühtlustamise kohta

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 143,

A. arvestades, et Balti riikide põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused on Euroopa Liidus madalaimad;

B. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 39 kohaselt on ühise põllumajanduspoliitika üks põhieesmärke kindlustada põllumajandusega tegeleva rahvastikuosa rahuldav elatustase;

C. arvestades, et põllumajandustootjad tagavad maapiirkondade stabiilsuse ja aitavad ehitada tulevikku;

D. arvestades, et väikeste põllumajandusettevõtete ja põllumajanduslike pereettevõtete kaitsmine on üks liidu põhieesmärke; arvestades, et keskklassi tugevdamine paneb aluse riigi stabiilsusele;

E. arvestades, et Soome tegi nõukogu eesistumise ajal ettepaneku vähendada rahastamisperioodiks 2021–2027 Leedule eraldatavat eelarvet 2 miljardi euro võrra; arvestades, et see annaks tõsise hoobi Leedu majandusele ja põllumajandusele ning vähendaks veelgi Leedu põllumajandustootjate konkurentsivõimet Euroopa ühtsel turul;

1. nõuab põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste ühtlustamist kogu Euroopa Liidus;

2. nõuab, et liikmesriigid järgiksid Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 39.

Viimane päevakajastamine: 23. jaanuar 2020
Õigusteave - Privaatsuspoliitika