Päätöslauselmaesitys - B9-0034/2020Päätöslauselmaesitys
B9-0034/2020

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS viljelijöille maksettavien suorien tukien yhdenmukaistamisesta

1.10.2019

työjärjestyksen 143 artiklan mukaisesti

Viktor Uspaskich

B9-0034/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys viljelijöille maksettavien suorien tukien yhdenmukaistamisesta

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon työjärjestyksen 143 artiklan,

A. ottaa huomioon, että Baltian maiden viljelijöille maksamat suorat tuet ovat EU:n alhaisimmat;

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 39 artiklan mukaan yksi yhteisen maatalouspolitiikan perustavoitteista on taata maatalousväestölle kohtuullinen elintaso;

C. ottaa huomioon, että viljelijät varmistavat maaseutualueiden vakauden ja auttavat rakentamaan tulevaisuutta;

D. katsoo, että pientilojen ja perhetilojen säilyttäminen on yksi EU:n perustavoitteista; ottaa huomioon, että keskiluokan vahvistaminen on maan vakauden perusta;

E. ottaa huomioon, että Suomi ehdotti neuvoston puheenjohtajakaudellaan Liettuan talousarvion vähentämistä kahdella miljardilla eurolla rahoituskaudella 2021–2027; katsoo, että tämä vaikuttaisi Liettuan talouteen ja maatalouteen ja heikentäisi edelleen liettualaisten viljelijöiden kilpailukykyä Euroopan sisämarkkinoilla;

1. kehottaa yhdenmukaistamaan viljelijöille maksettavat suorat tuet koko Euroopan unionissa;

2. kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 39 artiklaa.

Päivitetty viimeksi: 22. tammikuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö